53/1995

SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Unkarin tasavallan hallitus, joita jäljempänä kutsutaan ''sopimuspuoliksi'',

ottaen huomioon suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden pitkät perinteet, joiden jatkaminen palvelee molempien osapuolien etuja, ja viitaten vuosien 1937 ja 1959 sopimuksiin,

haluten vahvistaa ja edelleen kehittää maittensa välisiä ystävällisiä suhteita ja vuorovaikutusta kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät keskinäistä yhteistyötään kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla, mukaan luettuina nuorisoasiat ja liikunta, sen mukaan kuin tässä sopimuksessa määrätään.

Edistääkseen tätä yhteistyötä Unkarin osapuoli ylläpitää kulttuuri- ja tiedekeskusta Helsingissä.

2 artikla

Sopimuspuolet tukevat suoraa yhteistyötä tämän sopimuksen piiriin kuuluvien järjestöjen, laitosten ja yhteisöjen välillä niiden toimivallan puitteissa kummankin maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Sopimuspuolet edistävät kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten välisiä suoria yhteyksiä ja omatoimista yhteistyötä tämän sopimuksen tarkoittamilla aloilla.

4 artikla

Sopimuspuolet edistävät unkarin kielen opetusta Suomessa ja suomen kielen opetusta Unkarissa vaihtamalla lehtoreita ja muita opettajia sekä rohkaisevat toisen maan kirjallisuuden kääntämistä.

5 artikla

Sopimuspuolet kehittävät yhteistyötä suomalais-ugrilaisten kansojen kielien ja kulttuuriperinnön tutkimisessa ja vaalimisessa.

6 artikla

Sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota yhteistyöhön kulttuuriperinteen vaalimiseksi.

7 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä tekijänoikeuksien ja niitä lähellä olevien oikeuksien alalla.

8 artikla

Sopimuspuolet ovat valmiit rohkaisemaan kirjoitetun ja sähköisen tiedonvälityksen yhteistyötä, varsinkin koulutuksen ja tutkimuksen alalla.

9 artikla

Sopimuspuolet edistävät urheilun ja liikunnan aloilla viranomaisten ja laitosten välistä yhteistyötä ja tutkimusta ja rohkaisevat liikunta- ja urheilujärjestöjä kehittämään edelleen yhteistyötään.

10 artikla

Sopimuspuolet kehittävät nuorisokysymyksiä käsittelevien viranomaisten ja laitosten välistä yhteistyötä ja rohkaisevat kummankin maan nuorisojärjestöjen ja nuorten välisiä yhteyksiä.

11 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista seuraa yhteinen työryhmä, joka koostuu asianomaisten ministeriöiden ja virastojen edustajista sekä eri alojen asiantuntijoista. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan tai jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen kummassakin maassa arvioimaan yhteistyön toteutumista ja laatimaan sen kehittämiseksi määräaikaisia työsuunnitelmia, joissa sovitaan rahoitusehdoista, henkilövaihdosta ja muista käytännön kysymyksistä. Työryhmä voi muodostaa jaostoja eri alojen yhteistyötä varten.

12 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulosta lukien lakkaavat olemasta voimassa maitten välillä 22 päivänä lokakuuta 1937 ja 10 päivänä kesäkuuta 1959 tehdyt kulttuurisopimukset.

13 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet diplomaattiteitse toisilleen, että niiden valtiosäännön mukaiset sopimuksen voimaantulolle tarpeelliset edellytykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta kirjallisesti. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty 9. päivänä maaliskuuta 1995 kahtena suomen- ja unkarinkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.