50/1995

SOPIMUS tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus, jäljempänä ''sopimuspuolet'',

jotka tunnustavat tieteellisen ja teknologisen yhteistyön hyödyllisyyden kummankin maan kansalaisille ja koko ihmiskunnalle ja maiden välisiä ystävyyssiteitä lujittavan vaikutuksen,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

1. Sopimuspuolet edistävät maittensa välistä rauhanomaisiin tarkoituksiin liittyvää tieteellistä ja teknologista yhteistyötä molemminpuolisen hyödyn, tasa-arvoisuuden ja vastavuoroisuuden pohjalta.

2. Tämän yhteistyön pääasiallisena tarkoituksena on kumpaakin sopimuspuolta kiinnostavien tieteellisten ja teknologisten kysymysten tutkiminen luomalla tilaisuuksia ajatusten, tietojen, taitojen ja teknisten valmiuksien vaihtamiseen ja yhteisen tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen.

II artikla

Tämän sopimuksen nojalla suoritettava yhteistyö voi sisältää tieteellisten ja teknologisten tietojen vaihtoa, tiedemiesten ja teknisten asiantuntijoiden vaihtoa, yhteisten seminaarien ja kokousten järjestämistä, yhteisten tutkimusprojektien suorittamista ja muita yhteisesti sovittavia tieteellisen ja teknologisen yhteistyön muotoja.

III artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan rohkaisemaan ja luomaan edellytyksiä välittömien yhteyksien ja yhteistyön kehittämiselle kummankin maan viranomaisten, tutkimusyksikköjen ja muiden yhteisöjen kesken. Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan saamaan muita viranomaisia, tutkimusyksikköjä ja muita yhteisöjä osallistumaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvaan yhteistyöhön. Sopimuksen piiriin kuuluva yhteistyö toteutetaan sopimuspuolten välisten, tätä sopimusta toteuttavien järjestelyjen mukaisesti.

IV artikla

Mikäli tätä sopimusta toteuttavassa järjestelyssä ei toisin edellytetä, kumpikin sopimuspuoli, kukin osallistuva viranomainen tai järjestö vastaa osallistumiskustannuksistaan ja tämän sopimuksen perusteella yhteistoimintaan osallistuvan henkilöstönsä kustannuksista.

V artikla

Yhteistyön tulee kummassakin maassa tapahtua sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja käytettävissä olevien, tarkoitukseen varattujen varojen, henkilö- ja muiden resurssien puitteissa.

VI artikla

Mikäli jompikumpi sopimuspuoli sitä pyytää, kokoontuvat sopimuspuolten edustajat käsittelemään tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuspuolet voivat nimetä asiantuntijaryhmiä käsittelemään erityiskysymyksiä. Kumpikin sopimuspuoli nimeää tietyllä hallinnonalalla sen viranomaisen, jonka tehtävänä on yhteyksien ylläpitäminen kokousten välillä.

VII artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli tekee parhaansa helpottaakseen sopimuksen perusteella toteutettaviin projekteihin ja ohjelmiin osallistuvan tai liittyvän henkilöstön ja laitteiden liikkumista alueelleen ja alueeltaan.

2. Kumpikin osapuoli pyrkii varmistamaan, että kaikilla sopimukseen perustuvaan yhteistyöhön osallistuvilla on kyseisessä maassa käytettävissään yhteistyöhön tarvittava henkilöstö ja muut toiminnot.

3. Kumpikin osapuoli pyrkii luomaan vieraileville tutkijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tärkeisiin valtion rahoittamiin tai tukemiin ohjelmiin ja toimintoihin sekä saada ja vaihtaa tieteellis-tekniseen tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä tietoja.

VIII artikla

1. Tämän sopimuksen perusteella harjoitettuun yhteistyöhön perustuvien tieteellisten ja teknisten tietojen, jotka eivät ole luonteeltaan yksityisiä, tulee olla, ellei erityisten olosuhteiden takia ole toisin sovittu, maailman tiedeyhteisön saatavilla tavanomaisten kanavien välityksellä yhteistyöhön osallistuvien tahojen säännönmukaisten menettelyjen mukaisesti.

2. Määräykset, jotka koskevat sopimuksen mukaisessa yhteistyössä luodun tai hankitun henkisen omaisuuden suojaamista ja levittämistä sekä tiedon ja laitteiston suojaamista kansallisista turvallisuussyistä, annetaan tämän sopimuksen I ja II liitteissä, jotka ovat sopimuksen erottamattomia osia.

IX artikla

Tätä sopimusta tai sen määräyksiä ei tule soveltaa tai tulkita tavalla, joka haittaa tai vaikeuttaa muita sopimuspuolten välisiä tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön liittyviä järjestelyjä.

X artikla

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät kysymykset tai erimielisyydet ratkaistaan sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella.

XI artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty. Sopimus on voimassa viiden vuoden jakson kerrallaan, ellei toinen sopimuspuoli ilmoita kuusi kuukautta etukäteen, että se ei halua sopimusta jatkettavan.

2. Tämä sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa, jommankumman sopimuspuolen sitä tahtoessa, päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomista haluavan sopimuspuolen kirjallisesta etukäteisilmoituksesta.

3. Tullessaan voimaan tämä sopimus korvaa 22 päivänä maaliskuuta 1985 tehdyn sopimuksen tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä, sellaisena kuin sitä on muutettu ja laajennettu 23 päivänä lokakuuta 1990.

4. Tämän sopimuksen irtisanominen ei keskeytä sellaisten tämän sopimuksen tai sitä toteuttavien järjestelyjen perusteella suoritettavien projektien tai ohjelmien loppuun saattamista, joita ei ole täysin toteutettu tämän sopimuksen voimassaoloajan päättyessä.

Tehty Washingtonissa kuudentenatoista päivänä toukokuuta 1995 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

I LIITE HENKINEN OMAISUUS

Sopimuksen VIII artiklan nojalla:

Osapuolten tulee varmistaa sopimuksen ja sitä asiaankuuluvasti toteuttavien järjestelyjen alaisuudessa luodun tai hankitun henkisen omaisuuden riittävä ja tehokas suojaaminen. Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen viipymättä kaikista sopimuksen alaisuudessa syntyneistä keksinnöistä tai tekijänoikeudella suojatuista töistä sekä hakemaan viipymättä suojaa tällaiselle henkiselle omaisuudelle. Oikeudet tällaiseen henkiseen omaisuuteen myönnetään tässä liitteessä esitetyn mukaisesti.

I. SOVELTAMISALA

A. Tätä liitettä sovelletaan kaikkeen sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön, paitsi milloin osapuolet tai näiden nimeämät edustajat ovat erikseen muuta sopineet.

B. Tässä sopimuksessa ''henkisellä omaisuudella'' on se merkitys, mikä sillä Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) perustavan yleissopimuksen 2 artiklassa annetaan.

C. Tässä liitteessä määrätään osapuolille myönnettävistä oikeuksista, eduista ja rojalteista. Kummankin osapuolen on varmistettava, että toinen osapuoli voi saada tämän liitteen mukaisesti myönnetyt oikeudet henkiseen omaisuuteen hankkimalla tarvittaessa nämä oikeudet sopimuksin tai muin laillisin keinoin omilta osallistujiltaan. Muutoin tämä liite ei muuta tai vaikuta osapuolen ja tämän kansalaisten väliseen oikeuksien myöntämiseen, mikä määräytyy osapuolen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaan.

D. Sopimuksen alaisuudessa syntyvää henkistä omaisuutta koskevat riidat on ratkaistava asianomaisten osallistuvien laitosten välisillä keskusteluilla tai tarvittaessa osapuolten tai näiden nimeämien edustajien välisillä keskusteluilla. Osapuolten keskinäisellä sopimuksella riita annetaan välimiesoikeuden käsiteltäväksi sitovalla välimiesmenettelyllä kansainvälisen oikeuden sovellettavien säännösten mukaisesti. Jolleivat osapuolet tai näiden nimeämät edustajat kirjallisesti muuta sovi, noudatetaan UNCITRALin välimiesmenettelysääntöjä.

E. Sopimuksen irtisanominen tai voimassaolon päättyminen ei vaikuta tämän liitteen mukaisiin oikeuksiin tai velvoitteisiin.

II. OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

A. Kumpikin osapuoli on oikeutettu saamaan kaikissa maissa yksinoikeudettoman, peruuttamattoman ja korvauksettoman luvan kääntää, monistaa ja jakaa yleisölle tieteellisiä ja teknisiä lehtiartikkeleita, raportteja ja kirjoja, jotka syntyvät tähän sopimukseen perustuvan yhteistyön suoranaisina tuloksina. Tämän määräyksen mukaisesti tehdyn, tekijänoikeuksilla varustetun työn kaikissa yleisölle jaettavissa kopioissa on ilmoitettava työn tekijöiden nimet, ellei joku tekijä nimenomaan kiellä mainitsemasta nimeään.

B. Kaikkiin muihin kuin edellä II kappaleen A. kohdassa mainittuihin henkisen omaisuuden muotoihin myönnetään oikeus seuraavasti:

1. Vierailevat tutkijat, esimerkiksi tiedemiehet, joiden vierailun tarkoituksena on ensisijaisesti heidän koulutuksensa edistäminen, saavat oikeudet henkiseen omaisuuteen isäntänä toimivan laitoksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi jokainen keksijäksi nimetty vieraileva tutkija on oikeutettu saamaan osuuden rojalteista, jotka isäntänä toimiva laitos saa myöntäessään luvan tällaisen henkisen omaisuuden käyttämiseen.

2. (a) Kumpikin osapuoli on oikeutettu saamaan omalla alueellaan kaikki yhteisen tutkimuksen tuloksena luotua henkistä omaisuutta koskevat oikeudet ja edut, esimerkiksi, kun osapuolet, osallistuvat laitokset tai osallistuva henkilöstö ovat sopineet etukäteen työn laajuudesta. Kolmansissa maissa saatavat oikeudet ja edut määrätään sopimusta toteuttavien järjestelyjen yhteydessä. Jos tutkimusta ei katsota ''yhteiseksi tutkimukseksi'' asianomaisessa sopimusta toteuttavassa järjestelyssä, oikeudet tutkimuksessa luotuun henkiseen omaisuuteen myönnetään II kappaleen B.1. kohdan mukaisesti. Lisäksi jokainen keksijäksi nimetty henkilö on oikeutettu saamaan osuuden rojalteista, jotka jompikumpi laitos saa myöntäessään oikeuden omaisuuteen.

(b) Riippumatta II kappaleen B.2. (a) kohdasta, jos tietyntyyppinen henkinen omaisuus on käytettävissä toisen, mutta ei toisen sopimusosapuolen lainsäädännön nojalla, se osapuoli, jonka lainsäädännössä säädetään tämäntyyppisestä suojaamisesta, saa maailmanlaajuisesti kaikki tähän henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet ja edut. Omaisuuden keksijöiksi nimetyillä on kuitenkin oikeus II kappaleen B.2.(a) kohdan mukaisiin rojalteihin.

III. LIIKESALAISUUKSIA KOSKEVA TIETO

Jos sopimuksen perusteella hankitaan tai luodaan tietoa, joka on välittömästi katsottava liikesalaisuudeksi, kummankin osapuolen ja niiden osallistujien on suojattava tällainen tieto sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja hallinnollisten käytäntöjen mukaan.

Tieto voidaan katsoa liikesalaisuudeksi, jos henkilö, jonka hallussa tieto on, voi hyötyä siitä taloudellisesti tai saavuttaa kilpailuetua niihin nähden, joilta tieto puuttuu, jos tieto ei ole yleisesti tunnettua tai yleisön saatavissa muista lähteistä, ja jos tiedon haltija ei ole aiemmin luovuttanut tietoa käyttöön velvoittamatta viipymättä pitämään tietoa luottamuksellisena.

II LIITE TURVALLISUUSVELVOITTEET

Tämän sopimuksen VIII artiklan mukaisesti:

Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan toimittamatta tämän sopimuksen perusteella sellaista tietoa tai laitteistoa, jonka katsotaan vaativan suojaamista jommankumman osapuolen kansallisista turvallisuussyistä. Jos tällaista tietoa tai laitteistoa odottamatta luodaan tai hankitaan tähän sopimukseen perustuvien projektien tai yhteistyön aikana, tieto tai laitteisto on suojattava luvattomalta julkisuuteen saattamiselta niin pitkälle kuin sovellettavien säädösten, määräysten ja hallinnollisten käytäntöjen nojalla on mahdollista. Tarvittaessa tämä on saatettava toisen yhteistyöosapuolen huomioon.

Tämä sopimus ei syrjäytä niitä kansainvälisiä velvoitteita tai kummankaan osapuolen kansallisia säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat vienti- ja jälleenvientilainsäädännön ja -säännösten alaista tiedon ja laitteiston siirtoa ja luovuttamista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.