48/1995

Eurooppalainen YLEISSOPIMUS elokuvien yhteistuotannosta

Johdanto

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sopimusvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen,

katsovat, että Euroopan neuvoston pyrkimyksenä on luoda kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa välille erityisesti turvatakseen ja toteuttaakseen yhteisen perintönsä mukaiset ihanteet ja periaatteet,

katsovat, että luomisen vapaus ja ilmaisuvapaus ovat näiden periaatteiden olennaisia tekijöitä,

katsovat, että eri Euroopan maiden kulttuurien moninaisuuden puolustaminen on yksi Euroopan kulttuuriyleissopimuksen tavoitteista,

katsovat, että elokuvien yhteistuotantoa, joka on luomisen ja kulttuurien moninaisuuden ilmaisemisen väline eurooppalaisella tasolla, tulisi vahvistaa,

ovat vakaasti päättäneet kehittää näitä periaatteita ja palauttavat mieleen elokuvaa ja audiovisuaalista alaa käsittelevät ministerikomitean suositukset ja erityisesti suosituksen n:o R (86) 3 audiovisuaalisen tuotannon edistämisestä Euroopassa,

tunnustavat, että Eurimagesin, eli Eurooppalaisen rahaston luovien elokuva- ja audiovisuaalisten töiden yhteistuotannon ja jakelun tukemiseksi, perustaminen täyttää Euroopan elokuvayhteistuotannon rohkaisemistarpeen ja että Euroopan elokuvayhteistuotantojen kehitys on siten saanut uuden vetävän voiman,

ovat vakaasti päättäneet saavuttaa tämän kulttuuritavoitteen yhteisin pyrkimyksin tuotannon lisäämiseksi ja sellaisten sääntöjen määrittelemiseksi, jotka mukautuvat Euroopan monenvälisiin elokuvayhteistuotantoihin kokonaisuutena,

katsovat, että yhteisten sääntöjen hyväksyminen on omiaan vähentämään rajoituksia ja rohkaisemaan eurooppalaista yhteistyötä elokuvien yhteistuotannon alalla,

ja ovat sopineet seuraavasta:

I luku

Yleiset määräykset

1 artikla
Yleissopimuksen tavoite

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat edistämään elokuvien eurooppalaisen yhteistuotannon kehitystä seuraavien määräysten mukaisesti.

2 artikla
Soveltamisala

1. Tällä yleissopimuksella säännellään sopimuspuolten välisiä suhteita sopimuspuolten alueelta peräisin olevien monenvälisten yhteistuotantojen alalla.

2. Tätä yleissopimusta sovelletaan

a. yhteistuotantoihin, joissa on mukana vähintään kolme yhteistuottajaa, jotka ovat sijoittautuneet yleissopimuksen kolmen eri sopimuspuolen alueelle, ja

b. yhteistuotantoihin, joissa on mukana vähintään kolme yhteistuottajaa, jotka ovat sijoittautuneet yleissopimuksen kolmen eri sopimuspuolen alueelle, ja yksi tai useampi tällaisten sopimuspuolten alueelle sijoittautumaton yhteistuottaja. Yleissopimuksen sopimuspuolten alueelle sijoittautumattomien yhteistuottajien rahoitusosuuden kokonaismäärä ei voi kuitenkaan olla yli 30 prosenttia tuotannon kokonaiskustannuksista.

Joka tapauksessa tätä yleissopimusta sovelletaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että yhteistuotettu työ vastaa jäljempänä 3 artiklan 3 kappaleessa määriteltyä eurooppalaisen elokuvatyön määritelmää.

3. Tämän yleissopimuksen sopimuspuolten välillä tehtyjen kahdenvälisten sopimusten määräyksiä sovelletaan edelleen kahdenvälisiin yhteistuotantoihin.

Monenvälisten yhteistuotantojen tapauksessa tämän yleissopimuksen määräykset kumoavat yleissopimuksen sopimuspuolten välillä tehtyjen kahdenvälisten sopimusten määräykset. Kahdenvälisiä yhteistuotantoja koskevat määräykset jäävät voimaan, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän yleissopimuksen määräysten kanssa.

4. Jos kahden tämän yleissopimuksen sopimuspuolen yhteistuotantoa koskevista kahdenvälisistä suhteista ei ole mitään sopimusta, tätä yleissopimusta sovelletaan myös kahdenvälisiin yhteistuotantoihin, ellei toinen asianomaisista sopimuspoolista ole tehnyt 20 artiklan mukaista varaumaa.

3 artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa

a. "elokuvatyö" tarkoittaa minkä tahansa pituista tai millä tahansa välineellä tehtyä työtä, erityisesti fiktiivistä elokuvatyötä, piirroselokuvaa ja dokumenttia, joka on kunkin asianomaisen sopimuspuolen voimassa olevien filmiteollisuutta sääntelevien määräysten mukainen ja joka on tarkoitettu esitettäväksi elokuvateattereissa,

b. "yhteistuottajat" tarkoittaa tämän yleissopimuksen sopimuspuolten alueelle sijoittautuneita elokuvatuotantoyrityksiä tai -tuottajia, joita sitoo yhteistuotantosopimus,

c. "eurooppalainen elokuvatyö" tarkoittaa elokuvatyötä, joka täyttää tämän yleissopimuksen erottamattomana osana olevassa liitteessä II asetetut edellytykset,

d. "monenvälinen yhteistuotanto" tarkoittaa vähintään kolmen edellä 2 artiklan 2 kappaleessa määritellyn yhteistuottajan tuottamaa elokuvatyötä.

II luku

Yhteistuotantoihin sovellettavat säännöt

4 artikla
Rinnastaminen kansallisiin elokuviin

1. Eurooppalaiset elokuvatyöt, jotka on tehty monenvälisinä yhteistuotantoina ja jotka kuuluvat tämän yleissopimuksen soveltamisalaan, ovat oikeutettuja samoihin etuuksiin, jotka myönnetään kansallisille elokuville kunkin kyseiseen yhteistuotantoon osallistuvan tämän yleissopimuksen sopimusvaltion voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan.

2. Etuudet myönnetään kullekin yhteistuottajalle sen sopimuspuolen toimesta, jonka alueelle yhteistuottaja on sijoittautunut, kyseisen sopimuspuolen voimassa olevissa säännöksissä ja määräyksissä asetettujen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti sekä tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5 artikla
Yhteistuotantoaseman saavuttamisedellytykset

1. Kaikki elokuvatöiden yhteistuotannot on alistettava niiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnälle, joiden alueelle yhteistuottajat ovat sijoittautuneet, sen jälkeen kun toimivaltaiset viranomaiset ovat neuvotelleet keskenään ja liitteessä I määrättyjen menettelyjen mukaisesti. Tämä liite muodostaa tämän yleissopimuksen erottamattoman osan.

2. Yhteistuotantoasemaa koskevat hakemukset jätetään toimivaltaisille viranomaisille hyväksyntää varten liitteessä I määrätyn hakemusmenettelyn mukaisesti. Hyväksyntä on lopullinen lukuun ottamatta tapauksia, joissa ei ole kyetty noudattamaan taiteellisia, rahoituksellisia ja teknisiä seikkoja koskevia ensimmäisiä sitoumuksia.

3. Yhteistuotantoasemaa ei voida myöntää silmiinpistävän pornografisille hankkeille tai hankkeille, jotka puolustavat väkivaltaa tai loukkaavat avoimesti ihmisarvoa.

4. Yhteistuotantoaseman tarjoamat etuudet myönnetään yhteistuottajille, joilla katsotaan olevan riittävä tekninen ja rahoituksellinen organisaatio ja riittävä ammattipätevyys.

5. Kukin sopimusvaltio nimeää edellä 2 kappaleessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset allekirjoitushetkellä tai sen ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymiskirjan talletushetkellä tehtävällä selityksellä. Tätä selitystä voidaan muuttaa myöhemmin milloin tahansa.

6 artikla
Kultakin yhteistuottajalta tulevien rahoitusosuuksien suhteet

1. Monenvälisessä yhteistuotannossa pienin rahoitusosuus ei voi olla alle 10 prosenttia ja suurin rahoitusosuus ei voi olla yli 70 prosenttia elokuvatyön kokonaistuotantokustannuksista. Jos pienin rahoitusosuus on alle 20 prosenttia, kyseinen sopimuspuoli voi ryhtyä toimiin kansallisten tuotantotukijärjestelyjen vähentämiseksi tai niiden saamisen estämiseksi.

2. Jos tämä yleissopimus syrjäyttää kahden sopimuspuolen tekemän kahdenvälisen sopimuksen 2 artiklan 4 kappaleen määräysten 1 nojalla, pienin rahoitusosuus ei voi olla alle 20 prosenttia ja suurin rahoitusosuus ei voi olla yli 80 prosenttia elokuvatyön kokonaistuotantokustannuksista.

7 artikla
Yhteistuottajien oikeudet

1. Yhteistuotantosopimuksen on taattava jokaiselle yhteistuottajalle alkuperäisen kuva- ja ääninegatiivin jaettu omistusoikeus. Sopimukseen on sisällyttävä määräys siitä, että tätä negatiivia on säilytettävä yhteistuottajien yhteisesti sopimassa paikassa, ja sopimuksen on taattava heille vapaa pääsy käsiksi siihen.

2. Yhteistuotantosopimuksen on myös taattava jokaiselle yhteistuottajalle oikeus välinegatiiviin tai muuhun kopiointivälineeseen.

8 artikla
Tekninen ja taiteellinen osallistuminen

1. Kunkin yhteistuottajan panokseen on sisällyttävä todellista teknistä ja taiteellista osallistumista. Periaatteessa, sopimuspuolia sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, yhteistuottajien panoksen luovaan, tekniseen ja taiteelliseen henkilökuntaan, osajakoon ja laitteisiin on oltava suhteessa niiden sijoitukseen.

2. Jollei sopimuspuolia sitovista kansainvälisistä velvoitteista ja käsikirjoituksen vaatimuksista muuta johdu, työn elokuvaamiseen osallistuvan teknisen ammattiryhmän on koostuttava yhteistuotannon osakkaina olevien valtioiden kansalaisista, ja jälkituotanto on tavallisesti suoritettava kyseisissä valtioissa.

9 artikla
Rahoitusta koskevat yhteistuotannot

1. Edellä olevan 8 artiklan määräyksistä poiketen ja sopimuspuolien voimassa olevissa säännöksissä ja määräyksissä asetettujen erityisedellytysten ja rajoitusten mukaisesti yhteistuotannoille voidaan myöntää tämän yleissopimuksen määräysten mukainen yhteistuotantoasema, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a. ne sisältävät yhteistuotantosopimuksen mukaisesti yhden tai useamman vähemmistöosuuden, joka voi olla ainoastaan rahoitusta koskeva, edellyttäen, että kukin kansallinen osuus ei ole alle 10 prosenttia eikä yli 25 prosenttia tuotantokustannuksista,

b. ne sisältävät enemmistöyhteistuottajan, joka tekee todellisen teknisen ja taiteellisen panoksen ja täyttää ne edellytykset, joita hänen maassaan vaaditaan elokuvatyöltä sen tunnustamiseksi kansalliseksi työksi,

c. ne auttavat eurooppalaisen identiteetin tukemisessa, ja

d. ne sisältyvät yhteistuotantosopimuksiin, joissa on määräyksiä tulojen jakamisesta.

2. Rahoitusta koskevat yhteistuotannot saavat yhteistuotantoaseman ainoastaan, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet hyväksyntänsä kussakin yksittäisessä tapauksessa, ottaen erityisesti huomioon 10 artiklan määräykset.

10 artikla
Yleinen tasapaino

1. Sopimuspuolten välisissä elokuvasuhteissa on säilytettävä yleinen tasapaino sekä elokuvatöiden yhteistuotantoon investoitujen kokonaismäärien että taiteellisen ja teknisen osallistumisen suhteen.

2. Sopimuspuoli, joka kohtuullisen ajan kuluessa havaitsee vajauksen sen yhteistuotantosuhteissa yhden tai useamman sopimuspuolen kanssa, voi kulttuuri-identiteettinsä säilyttämiseksi kieltäytyä antamasta suostumustaan seuraavalle yhteistuotannolle, kunnes kyseisen sopimuspuolen tai kyseisten sopimuspuolten välille on palautettu tasapainoiset elokuvasuhteet.

11 artikla
Maahanpääsy ja oleskelu

Voimassa olevien säännösten ja määräysten ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti kukin sopimuspuoli helpottaa yhteistuotantoon osallistuvien muiden sopimuspuolten teknisen ja taiteellisen henkilökunnan pääsyä sen alueelle ja oleskelua siellä sekä työlupien myöntämistä. Samoin kukin sopimuspuoli sallii tuotannossa tarvittavan laitteiston tilapäisen maahantuonnin ja maastaviennin ja tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien elokuvatöiden levittämisen.

12 artikla
Yhteistuotannossa mukana olevien maiden mainitseminen

1. Yhteistuotannossa mukana olevat maat on mainittava yhteistuotetuissa elokuvatöissä.

2. Näiden maiden nimet on mainittava selvästi alku- tai lopputeksteissä, kaikissa mainoksissa ja myynninedistämismateriaalissa sekä esitettäessä elokuvatöitä.

13 artikla
Vienti

Kun yhteistuotettu elokuvatyö viedään maahan, jossa elokuvatöiden viennille on määrätty kiintiöt, ja jos yhdellä yhteistuotantoon osallistuvista sopimuspuolista ei ole oikeutta elokuvatöidensä vapaaseen pääsyyn maahantuovaan valtioon,

a. elokuvatyö lisätään tavallisesti sen maan kiintiöön, jolla on suurin osakkuus,

b. elokuvatyön osalta, jossa eri maiden osuudet ovat yhtä suuret, elokuvatyö lisätään sen maan kiintiöön, jolla on parhaat vientimahdollisuudet maahantuovaan valtioon,

c. kun a ja b kohtaa ei voida soveltaa elokuvatyö lisätään sen sopimuspuolen kiintiöön, josta ohjaaja on peräisin.

14 artikla
Kielet

Kun yhteistuotantoasema myönnetään, sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi vaatia sen alueelle sijoittautuneelta yhteistuottajalta elokuvatyön lopullista versiota jollain kyseisen sopimuspuolen kielellä.

15 artikla
Festivaalit

Jolleivät yhteistuottajat toisin päätä, yhteistuotetut elokuvatyöt näytetään kansainvälisillä festivaaleilla sen sopimuspuolen toimesta, jonka alueelle suurin yhteistuottaja on sijoittautunut, tai jos kaikkien rahoitusosuus on samansuuruinen, sen sopimuspuolen toimesta, josta ohjaaja on peräisin.

III luku

Loppumääräykset

16 artikla
Allekirjoitus, ratifiointi ja hyväksyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sopimusvaltioille, jotka voivat ilmaista suostumuksensa tulla sen sitomaksi joko

a. allekirjoittamalla sopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai

b. allekirjoittamalla sopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

17 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona viisi valtiota, joihin kuuluu vähintään neljä Euroopan neuvoston jäsenvaltiota, on 16 artiklan mukaisesti ilmoittanut sitoutuvansa noudattamaan yleissopimusta.

2. Allekirjoittajavaltion osalta, joka myöhemmin ilmoittaa sitoutuvansa noudattamaan yleissopimusta, yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta allekirjoituspäivästä tai päivästä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

18 artikla
Ei-jäsenvaltioiden liittyminen

1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan Euroopan neuvoston ministerikomitea voi kutsua liittymään yleissopimukseen minkä tahansa Euroopan neuvoston ulkopuolisen eurooppalaisen valtion, samoin kuin Euroopan talousyhteisön, Euroopan neuvoston perussäännön 20 artiklan d kappaleen mukaisella enemmistöpäätöksellä ja ministerikomiteassa istumaan oikeutettujen sopimusvaltioiden edustajien yksimielisellä äänestyksellä.

2. Liittyjävaltion tai Euroopan talousyhteisön osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

19 artikla
Alueellinen määräys

1. Kukin valtio voi tämän yleissopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettaessaan määritellä alueen tai alueet, joihin tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Kukin sopimuspuoli voi milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä ulottaa tämän yleissopimuksen soveltamisen koskemaan muuta selityksessä määriteltyä aluetta. Tällaisen alueen osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut mainitun selityksen.

3. Kahden edellä olevan kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan siinä mainitun alueen osalta irtisanoa pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut mainitun ilmoituksen.

20 artikla
Varaumat

1. Kukin valtio voi tämän yleissopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettaessaan selittää, että 2 artiklan 4 kappaletta ei sovelleta sen kahdenvälisiin yhteistuotantosuhteisiin yhden tai useamman sopimuspuolen kanssa. Lisäksi se voi pidättää itselleen oikeuden vahvistaa suurimman osallistumisosuuden, joka poikkeaa 9 artiklan 1 kappaleen a kohdassa määrätystä. Muita varaumia ei sallita.

2. Sopimuspuoli, joka on tehnyt varauman edellisen kappaleen mukaisesti, voi kokonaan tai osaksi peruuttaa sen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan päivänä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

21 artikla
Irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän yleissopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

22 artikla
Ilmoitukset

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille sekä jokaiselle valtiolle ja Euroopan talousyhteisölle, joka voi liittyä tähän yleissopimukseen tai voidaan kutsua liittymään siihen,

a) allekirjoituksista,

b) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista,

c) tämän yleissopimuksen 17, 18 ja 19 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä,

d) 5 artiklan 5 kappaleen mukaisista selityksistä,

e) 21 artiklan mukaisista irtisanomisilmoituksista,

f) muista tähän yleissopimukseen liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 2 päivänä lokakunta 1992 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset 16 artiklan I kappaleessa mainituille valtioille sekä jokaiselle valtiolle ja Euroopan talousyhteisölle, joka voidaan kutsua liittymään tähän yleissopimukseen.

LIITE I

Hakemusmenettely

Hyötyäkseen tämän yleissopimuksen määräyksistä sopimuspuolten alueelle sijoittautuneiden yhteistuottajien on kaksi kuukautta ennen kuvauksen alkua jätettävä yhteistuotantoasemaa koskeva hakemus ja liitettävä siihen jäljempänä luetellut asiakirjat. Toimivaltaisten viranomaisten on saatava näitä asiakirjoja riittävä määrä, jotta ne voitaisiin toimittaa tiedoksi muiden sopimuspuolten viranomaisille viimeistään kuukautta ennen kuvauksen alkua.

- Jäljennös kustannusoikeuden hankkimissopimuksesta tai muu todiste kustannusoikeuden hankkimisesta työn kaupallista käyttöä varten

- Yksityiskohtainen käsikirjoitus

- Luettelo kunkin asianomaisen maan teknisestä ja taiteellisesta panoksesta

- Arvio ja yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma

- Elokuvatyön tuotantoaikataulu

- Yhteistuottajien välillä tehty yhteistuotantosopimus. Tähän sopimukseen on sisällyttävä määräyksiä tulojen tai alueiden jakamisesta yhteistuottajien kesken.

Hakemus ja muut asiakirjat on esitettävä, jos mahdollista, niiden toimivaltaisten viranomaisten kielellä, joille ne jätetään.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset lähettävät hakemuksen ja siihen liitetyn aineiston toisilleen heti ne saatuaan. Sopimuspuolen, jonka rahoitusosuus on pienin, toimivaltainen viranomainen ei anna suostumustaan, ennen kuin se on saanut sen sopimuspuolen mielipiteen, jolla on suurin rahoitusosuus.

LIITE II

1. Elokuvatyö kelpuutetaan eurooppalaiseksi 3 artiklan 3 kappaleen merkityksessä, jos se saa vähintään 15 pistettä mahdollisesta 19 pisteen kokonaismäärästä jäljempänä olevan eurooppalaisten elementtien luettelon mukaan.

2. Käsikirjoituksen vaatimukset huomioon ottaen toimivaltaiset viranomaiset voivat keskenään neuvoteltuaan ja jos ne katsovat, että työ kuitenkin heijastaa eurooppalaista identiteettiä, myöntää yhteistuotantoaseman työlle, jolla on vähemmän pisteitä kuin tavallisesti vaadittavat 15.

Eurooppalaiset elementit  Painotuspisteet
Luova ryhmä
Ohjaaja              3
Käsikirjoittaja          3
Säveltäjä             1
                 _____
                  7

Esittävä ryhmä
Ensimmäinen osa          3
Toinen osa             2
Kolmas osa             1
                 _____
                  6

Tekninen ammattiryhmä
Kameramies             1
Äänittäjä             1
Leikkaaja             1
Taiteellinen johtaja        1
Studio tai kuvauspaikka      1
Jälkituotantopaikka        1
                 _____
                  6

Huomautus:

a. Ensimmäiset, toiset ja kolmannet osat määräytyvät työskentelypäivien lukumäärän mukaan.

b. 8 artiklassa "taiteellinen" tarkoittaa luovia ja esittäviä ryhmiä, ja "tekninen" tarkoittaa teknistä ja ammattiryhmää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.