36/1995

Annettu: 21.07.1995

Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Washingtonissa 9 päivänä kesäkuuta 1995 Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen (SopS 12/49) ja siihen liittyvän lentoliikennettä koskevan pöytäkirjan (SopS 72/80) muuttamisesta noottienvaihdolla tehty sopimus on voimassa 9 päivästä kesäkuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

Alkuperäinen sopimus: 12/1949

Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan muuttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Washingtonissa 9 päivänä kesäkuuta 1995

Ylhäisyys:

Minulla on kunnia viitata keskusteluihin, joita käytiin hallitustemme edustajien välillä Washingtonissa 23.-24.3.1995 koskien Amerikan Yhdysvaltain hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 29.3.1949 allekirjoitettua lentoliikennesopimusta liitteineen ja aikatauluineen (jäljempänä sopimus) ja siihen liittyvää Washingtonissa 12.5.1980 allekirjoitettua pöytäkirjaa (jäljempänä pöytäkirja) niihin tehtyine muutoksineen.

Minulla on kunnia ehdottaa Amerikan Yhdysvaltain hallituksen puolesta noissa neuvotteluissa sovitun perusteella, että sopimusta ja pöytäkirjaa muutettaisiin edelleen seuraavasti:

Määritelmät

1. Sopimuksen 1 artiklaa muutetaan seuraavasti:

(a) Sanonta ''tässä sopimuksessa ja sen liitteessä'' korvataan sanonnalla ''tässä sopimuksessa, pöytäkirjassa ja sen liitteissä''.

(b) Lisätään seuraavat kappaleet:

(E) termiä ''lentoliikenne'' tarkoittamaan matkustajien, matkatavaran, rahdin ja postin julkista kuljettamista lentoteitse joko erikseen tai yhdessä korvausta tai maksua vastaan;

(F) termiä ''kansainvälinen lentoliikenne'' tarkoittamaan lentoliikennettä useamman kuin yhden valtion alueen yli;

2. Pöytäkirjan 1 artiklaa muutetaan seuraavasti:

(a) Johtokappale muutetaan kuulumaan: ''Sopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa:''

(b) Lisätään uusi kappale (3), joka kuuluu seuraavasti:

(3) ''Täysi korvaus'' tarkoittaa korvausta annetuista palveluista mukaan lukien kohtuulliset hallinnolliset yleiskulut.

(c) Pöytäkirjan 6 artiklan (Hinnoittelu) (1) kappale kumotaan ja pöytäkirjan 1 artiklaan (Määritelmät) lisätään uusi kappale (4), joka kuuluu seuraavasti:

(4) ''Hinta'' tarkoittaa lentoliikenneyritysten ja niiden asiamiesten matkustajien (ja heidän matkatavaroidensa) ja/tai rahdin (postia lukuunottamatta) kuljetuksesta veloittamia hintoja tai maksuja sekä niiden ehtoja.

(d) Pöytäkirjan 1 artiklaan (Määritelmät) lisätään uusi kappale (5), joka kuuluu seuraavasti:

(5) ''Liikennöimismaksu'' tarkoittaa lentoliikenneyrityksille asetettuja maksuja lentoasemien, lennonvarmistuslaitteiden tai lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvien laitteiden tai palvelujen käytöstä oheispalvelut ja laitteet mukaanlukien.

Oikeuksien myöntäminen

3. Sopimuksen 2 artiklaa muutetaan korvaamalla sanat ''oheisessa liitteessä'' sanoilla ''pöytäkirjan liitteissä''.

4. Sopimuksen liite lisätään pöytäkirjan ''Liitteeksi I''

5. Liitteen I osat I ja II kumotaan kokonaisuudessaan.

6. Liitteen I osa III nimetään osaksi I ja sitä muutetaan seuraavasti:

(a) Korvataan sanonta ''tämän sopimuksen'' sanonnalla ''sopimuksen ja tämän pöytäkirjan''.

(b) Sanonta ''myös oikeus kaupallisiin laskuihin ja lähtöihin kansainvälisessä matkustaja-, tavara- ja postiliikenteessä jokaisen oheisessa reittitaulukossa määritellyn reitin varrella luetelluissa paikoissa'' korvataan sanonnalla ''sekä sopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa muutoin määritellyt oikeudet''.

(c) Seuraava lause lisätään kappaleen loppuun:

Tämän sopimuksen tai pöytäkirjan määräysten ei ole katsottava oikeuttavan osapuolen lentoliikenneyritystä tai lentoliikenneyrityksiä ottamaan toisen osapuolen alueella matkustajia, heidän matkatavaroitaan, rahtia tai postia kuljetettavaksi korvausta vastaan toiseen paikkaan tämän toisen osapuolen alueella.

7. Kaikki viittaukset termiin ''liite'' sopimuksessa ja pöytäkirjassa muutetaan kuulumaan ''liitteet ja reittitaulukot''.

Lentoliikenneyrityksen nimeäminen ja liikenneluvan myöntäminen

8. Pöytäkirjan 2 artikla (Lentoliikenneyrityksen nimeäminen ja liikenneluvan myöntäminen) kumotaan.

9. Sopimuksen 3 artikla muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä niin monta lentoliikenneyritystä kuin se haluaa harjoittamaan tämän sopimuksen ja pöytäkirjan mukaista kansainvälistä lentoliikennettä sekä peruuttaa tai muuttaa tällaisia nimeämisiä. Tällaiset nimeämiset tulee toimittaa kirjallisesti diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle ja niistä on käytävä ilmi, onko lentoliikenneyritys oikeutettu harjoittaman liitteen I reittitaulukon I vaiko reittitaulukon II mukaista liikennettä vaiko molempia.

2. Vastaanottaessaan tällaisen nimeämisen tai saadessaan nimetyltä lentoliikenneyritykseltä liikenneoikeuksien ja teknisten lupien myöntämistä koskevat muotomääräykset täyttävän hakemuksen, sopimuspuolen tulee antaa tarvittavat oikeudet ja luvat mahdollisimman nopeasti edellyttäen, että:

a. kaikki tämän sopimuksen ja pöytäkirjan edellyttämät toimilupien saamiseksi vaadittavat edellytykset tämän sopimuksen 7 artiklan määräykset mukaanlukien on täytetty;

b. nimetty lentoliikenneyritys täyttää ne ehdot, jotka lait ja määräykset sopimuspuolen normaalisti soveltamina asettavat kansainväliselle liikenteelle lupamenettelyn suhteen,

c. lentoliikenneyrityksen nimeävä sopimuspuoli täyttää ja soveltaa tämän sopimuksen 5 artiklan lentoturvallisuutta ja pöytäkirjan 12 artiklan lentoliikenteen turvatoimia koskevia normeja.

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Liikenneluvan peruuttaminen

10. Sopimuksen 7 artiklaa muutetaan seuraavasti:

(a) Korvataan sanonta ''tämän sopimuksen liitteessä'' sanonnalla ''pöytäkirjan liitteissä''.

(b) Sanonnan ''ei noudata'' jälkeen lisätään sanonta ''sopimuksen lentoturvallisuutta koskevan 5 artiklan määräyksiä tai'' ja sanonnan ''joihin sopimuksen 6 artiklassa viitataan'' jälkeen tulee piste. Loppuosa lauseesta kumotaan.

(c) Seuraavat kaksi lausetta lisätään 7 artiklan loppuun:

Jollei välitön asioihin puuttuminen ole välttämätöntä sopimuksen lentoturvallisuutta koskevan 5 artiklan määräysten ja sovellettavia lakeja koskevan 6 artiklan määräysten rikkomisen jatkumisen estämiseksi, älköön tämän artiklan suomia oikeuksia käytettäkö ennenkuin toisen sopimuspuolen kanssa on asiasta neuvoteltu. Tämä artikla ei rajoita kummankaan sopimuspuolen oikeutta olla myöntämättä, peruuttaa tai rajoittaa toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten liikennelupaa tai teknistä lupaa tai asettaa niille ehtoja pöytäkirjan 12 artiklan (Lentoliikenteen turvaaminen) mukaisesti.

Lentoturvallisuus

11. Sopimuksen 5 artiklaa muutetaan seuraavasti:

(a) Nykyinen kappale nimetään kappaleeksi ''(a)'' ja sitä muutetaan seuraavasti:

(1) ensimmäisen lauseen sana ''liitteessä'' korvataan sanoilla ''pöytäkirjan liitteissä''.

(2) lisätään ensimmäisen lauseen loppuun seuraava sanonta:

, edellyttäen, että sellaisille todistuksille tai lupakirjoille asetetut vaatimukset vastaavat vähintään yleissopimuksessa kulloinkin mahdollisesti asetetuttuja minimivaatimuksia.

(b) Kumotaan pöytäkirjan 12 artiklan (Lentoturvallisuus) kappale (d) ja lisätään se kappaleeksi ''(b)'' sopimuksen 5 artiklaan seuraavin muutoksin:

(1) lisätään ensimmäisen lauseen alkuun sanonta ''kumpikin sopimuspuoli''; ja

(2) muutetaan yhdyssanan alku ''turvallisuus-'' kuulumaan ''lentoturvallisuus-'' kaikkialla, missä se kappaleessa esiintyy.

Lentoliikenteen turvaaminen

12. Pöytäkirjan 12 artiklan (Lentoturvallisuus, uusi käännös ''Lentoliikenteen turvaaminen'') muutetaan seuraavasti:

(a) 12 artiklan johtokappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään lause ''Tämän johdosta osapuolet vakuuttavat uudelleen, että kansainväliseen oikeuteen perustuvien oikeuksiensa ja velvoitteidensa mukaisesti heidän keskinäinen velvollisuutensa suojella siviili-ilmailun turvallisuutta siihen kohdistuvia laittomia tekoja vastaan kuuluu olennaisesti sopimukseen ja tähän pöytäkirjaan''.

(b) Kappaleessa (b):

(i) kappaleen alkuun lisätään sanonta ''toimii keskinäisissä suhteissaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön antamien lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten mukaisesti, jotka on otettu yleissopimuksen liitteiksi, ja''; ja

(ii) sanonnan ''rekisterissään olevien ilma-alusten käyttäjiä'' jälkeen lisätään lause '', käyttäjiä, joiden liiketoiminnan pääpaikka tai vakinainen kotipaikka on sopimuspuolen alueella sekä niiden alueella olevien lentoasemien pitäjiä''.

(c) Kappale (c) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

(c) antaa, toisen osapuolen niin pyytäessä, sille kaiken tarpeellisen avun siviili-ilma-aluksen laittoman haltuunoton ja muiden tällaisten ilma-alusten turvallisuuteen, niiden matkustajiin ja miehistöön, lentoasemiin ja lennonvarmistuslaitteisiin kohdistuvien laittomien tekojen estämiseksi sekä ryhtyy toimenpiteisiin siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvan muun uhan torjumiseksi;

(d) Lisätään seuraavat uudet kappaleet ''(d)'', ''(e)'' ja ''(f)'':

(d) suostuu noudattamaan toisen osapuolen edellyttämiä turvamääräyksiä, jotka koskevat ilma-aluksen saapumista sen alueelle ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin ilma-aluksen suojelemiseksi ja matkustajien, miehistön, heidän matkatavaroidensa ja käsimatkatavaransa sekä rahdin ja ilma-aluksen varastojen tarkastamiseksi ennen ilma-alukseen nousemista tai lastaamista tai niiden aikana; ja tulee myös suhtautumaan myönteisesti toisen osapuolen pyyntöön erityisturvatoimenpiteistä erityistä uhkaa vastaan;

(e) avustaa toista osapuolta kun ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai matkustajien, miehistön, ilma-aluksen, lentoasemien tai lennonvarmistuslaitteiden turvallisuuteen kohdistuu muu laiton teko helpottamalla yhteyksiä ja muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai uhka; ja

(f) voi pyytää välittömiä neuvotteluja toisen osapuolen ilmailuviranomaisten kanssa, mikäli osapuolella on riittävä syy uskoa, että toinen osapuoli on poikennut tämän artiklan lentoliikenteen turvaamista koskevista säädöksistä. Ellei tyydyttävään sopimukseen päästä 15 päivän kuluessa tällaisen pyynnön esittämisestä, osapuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä, peruuttaa tai rajoittaa toisen osapuolen lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten liikennelupaa tai teknistä lupaa tai asettaa niille ehtoja. Hätätilanteessa osapuoli voi ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin ennenkuin 15 päivää on kulunut.

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Kaupallinen toiminta

13. Pöytäkirjan 10 artiklaa (Kaupallinen toiminta) muutetaan seuraavasti:

(a) Kappale (4) muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

(4) Kummankin osapuolen millä tahansa lentoliikenneyrityksellä on oikeus myydä toisen osapuolen alueella lentokuljetuspalveluja suoraan ja, lentoliikenneyrityksen harkinnan mukaan, asiamiestensä välityksellä, jolleivät tilauslennon alkuperämaan tilauslentosääntöjen matkustajien maksamien maksujen turvaamista sekä peruutus- ja takaisinmaksuehtoja koskevat säädökset erityisesti muuta edellytä. Kullakin lentoliikenneyrityksellä on oikeus myydä lentokuljetuspalveluja tämän alueen valuutassa tai vapaasti vaihdettavissa valuutoissa.

(b) Kappaleessa (5) sanan ''lähettäminen'' jälkeen lisätään lause '', joka on sallittava nopeasti ja ilman viivytyksiä,'' .

(c) Lisätään seuraavat uudet kappaleet ''(6)'' ja ''(7)'' :

(6) Kummankin osapuolen lentoliikenneyritysten on sallittava maksaa paikalliset kustannuksensa toisen osapuolen alueella, polttoaineostot mukaanluettuna, paikallisessa valuutassa. Harkintansa mukaan kummankin osapuolen lentoliikenneyritykset voivat maksaa sellaiset kustannuksensa toisen osapuolen alueella myös vapaasti vaihdettavissa valuutoissa paikallisten valuutanvaihtosäännösten mukaisesti.

(7) (a) Harjoittaessaan tai tarjotessaan liikenneluvan mukaisia palveluja sovituilla reiteillä ja edellyttäen, että kaikilla tällaisiin järjestelyihin osallistuvilla lentoliikenneyrityksillä 1) on asianmukaiset luvat ja että 2) ne täyttävät tällaisissa järjestelyissä normaalisti edellytetyt vaatimukset, mikä tahansa osapuolen nimetty lentoliikenneyritys voi osallistua yhteisiin markkinointijärjestelyihin, kuten kiintiövaraukseen (blocked space), yhteisten reittitunnusten käyttöön (code share) tai leasingsopimuksiin.

i) kummankin osapuolen lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten kanssa; ja

ii) kolmannen maan lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten kanssa, edellyttäen, että kyseinen kolmas maa hyväksyy tai sallii tällaiset järjestelyt siihen suuntautuvassa, sieltä tulevassa ja sen kautta kulkevassa liikenteessä.

(b) Sen estämättä, mitä yllä kohdassa (ii) sanotaan, jos sopimuspuolen lentoyhtiö liikennöi toisen sopimuspuolen alueella olevan paikkakunnan ja kolmannessa maassa olevan paikkakunnan välillä käyttäen millä tahansa kyseisen reitin osalla yhteistä reittitunnusta toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen kanssa, ensimmäisen sopimuspuolen on hyväksyttävä tai sallittava toisen sopimuspuolen minkä tahansa lentoliikenneyrityksen liikennöidä yhteistä reittitunnusta käyttäen millä tahansa reitin osalla tämän kolmannen maan ja toisen osapuolen välillä ensimmäisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan paikkakunnan tai paikkakuntien kautta.

Tullit ja maksut

14. Sopimuksen 4 artikla muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

(a) Saapuessaan kansainvälisessä liikenteessä sopimuspuolen alueelle toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten ilma-alukset, niiden vakiovarusteet, maalaitteet, poltto- ja voiteluaineet, tekniset kulutustarvikkeet, varaosat (mukaanlukien moottorit), ilma-alusten varastot (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sellaiset tarvikkeet kuten ruoka, juomat ja alkoholi, tupakka ja muut tuotteet jotka on tarkoitettu myytäväksi matkustajille tai heidän kulutettavakseen rajoitetussa määrin lennon aikana) sekä muut tarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tai käytetty yksinomaan kansainvälisessä lentoliikenteessä liikennöivän ilma-aluksen toimintaa tai huoltoa varten, ovat vastavuoroisuuden perusteella vapaat kaikista tuontirajoituksista, tulleista, valmisteveroista ja muista sen kaltaisista korvauksista ja maksuista joita (1) kansalliset viranomaiset asettavat ja (2) jotka eivät perustu annettujen palvelujen kustannuksiin, edellyttäen, että tällaiset tarvikkeet ja varastot pysyvät ilma-aluksessa.

(b) Tämän artiklan kohdassa (a) tarkoitetuista veroista, tulleista, korvauksista ja maksuista, lukuunottamatta annetun palvelun kustannuksiin perustuvia maksuja, ovat vastavuoroisuuden perusteella myös vapaat:

(i) ilma-alukseen kohtuullisissa rajoissa otetut sopimuspuolen alueelle tuodut tai sieltä hankitut ilma-aluksen varastot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä lentoliikenteessä liikennöivässä ilma-aluksessa maasta ulos suuntautuvalla lennolla silloinkin kun näitä varastoja käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yllä tapahtuvalla matkaosuudella, jonka alueella ne on ilma-alukseen otettu;

(ii) sopimuspuolen alueelle tuodut maalaitteet ja varaosat (mukaanlukien moottorit), jotka on tarkoitettu toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä käytettävän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten;

(iii) sopimuspuolen alueelle tuodut tai sieltä hankitut poltto- ja voiteluaineet ja tekniset kulutustarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen sopimuspuolen kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavan lentoliikenneyrityksen ilma-aluksessa, silloinkin kun niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yllä olevalla matkaosuudella, jonka alueella ne on ilma-alukseen otettu; ja

(iv) sopimuspuolen alueelle tuotu tai sieltä hankittu myynninedistämis-ja mainosaineisto, jota on otettu ilma-alukseen kohtuullisessa määrin tarkoituksena käyttää sitä toisen osapuolen lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä lentoliikenteessä olevalla, sopimuspuolen alueelta ulos suuntautuvalla lennolla, silloinkin kun sitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yllä olevalla matkaosuudella, jonka alueelta se on ilma-alukseen otettu.

(c) Tämän artiklan kappaleissa (a) ja (b) tarkoitetut tarvikkeet ja varastot voidaan vaatia pidettäväksi asianomaisten viranomaisten valvonnassa.

(d) Tässä artiklassa tarkoitettuja vapautuksia voidaan soveltaa myös milloin sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys on tehnyt sopimuksen jonkun toisen lentoliikenneyrityksen kanssa, jolle toinen sopimuspuoli on myöntänyt vastaavat vapautukset, tämän artiklan kappaleissa (a) ja (b) tarkoitettujen tarvikkeiden lainaamisesta tai siirtämisestä toisen sopimuspuolen alueella.

Liikennöimismaksut

15. Pöytäkirjan 11 artikla (Liikennöimismaksut) muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

(1) Kummankin osapuolen asianomaisten laskutusviranomaisten tai toimielinten toisen osapuolen lentoliikenneyrityksille määräämien liikennöimismaksujen tulee olla oikeudenmukaisia ja kohtuullisia sekä jakautua tasapuolisesti käyttäjäryhmien kesken, eivätkä ne saa olla epäoikeudenmukaisesti syrjiviä. Toisen osapuolen lentoliikenneyrityksille määrättyjen liikennöimismaksujen ehtojen on joka tapauksessa oltava vähintään yhtä edulliset kuin mille tahansa toiselle lentoliikenneyritykselle annetut edullisimmat ehdot.

(2) Toisen osapuolen lentoliikenneyrityksille määrätyt liikennöimismaksut voivat kattaa, mutta eivät saa ylittää toimivaltaisten laskutusviranomaisten tai toimielinten lentoasemalla tai lentoasemajärjestelmässä tarjoamien asiallisten lentoasema-, ympäristö- ja navigaatiopalvelujen sekä lentoliikenteen turvatoimenpiteiden kustannuksia. Tällaiset kustannukset voivat sisältää kohtuullisen tuoton sen jälkeen kun tarvittavat poistot on tehty. Laitteiden ja palvelujen, joista maksut peritään, on oltava tehokkaita ja taloudellisia.

(3) Kummankin osapuolen tulee rohkaista alueellaan toimivien toimivaltaisten laskutusviranomaisten tai toimielimien ja palveluja ja laitteita käyttävien lentoliikenneyritysten välisiä neuvotteluja sekä rohkaista toimivaltaisia laskutusviranomaisia tai toimielimiä ja lentoliikenneyrityksiä vaihtamaan sellaisia tietoja jotka saattavat olla tarpeen maksujen kohtuullisuuden oikean arvioimisen mahdollistamiseksi tämän artiklan (1) ja (2) kappaleiden periaatteiden mukaisesti. Kumpikin osapuoli rohkaisee toimivaltaisia laskutusviranomaisia antamaan käyttäjille kohtuullisen ajoissa tietoa kaikista liikennöimismaksuihin kohdistuvista muutosehdotuksista, jotta ne voivat esittää mielipiteensä ennen muutosten tekoa.

(4) Ratkaistessaan erimielisyyksiä sopimuksen 12 artiklan mukaisesti, kummankaan osapuolen ei katsota rikkovan tämän artiklan määräyksiä, paitsi (i) jos se jättää tutkimatta kohtuullisessa ajassa toisen osapuolen valituksen kohteena olevan maksun tai toimenpiteen, tai (ii) jos se jättää tällaisen tutkinnan jälkeen ryhtymättä kaikkiin vallassaan oleviin toimenpiteisiin korjatakseen tämän artiklan määräysten vastaisen maksun tai toimenpiteen.

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Reilu kilpailu

16. Pöytäkirjan 5 artiklaa (Reilu kilpailu) muutetaan seuraavasti:

(a) Kaikki tässä artiklassa esiintyvät sanonnat ''tämän pöytäkirjan'' muutetaan kuulumaan ''tämän pöytäkirjan ja sopimuksen''.

(b) Kappaleessa (1) sanan ''kohtuullinen'' jälkeen lisätään sanonta ''ja yhtäläinen''.

(c) Kappale (4) muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

(4) Kumpikaan osapuoli ei vaadi toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksiä toimittamaan hyväksyttäväksi aikatauluja, tilauslento-ohjelmia tai toimintasuunnitelmia jollei se ole tarpeen yhtenäisten puolueettomien olosuhteiden luomiseksi tämän artiklan 2 kappaleen edellyttämässä tarkoituksessa tai jollei joku sopimuksen tai tämän pöytäkirjan määräys siihen erityisesti oikeuta. Mikäli osapuoli vaatii ilmoitusluontoisesti toimittamaan kyseisiä tietoja, sen on minimoitava välimiehille ja toisen osapuolen nimetyille lentoliikenneyrityksille tästä menettelystä koituvat hallinnolliset rasitteet.

17. Pöytäkirjan 8 artikla (Lentojen tai liikenneohjelmien hyväksyminen) kumotaan.

Hinnoittelu

18. Pöytäkirjan 6 artikla (Hinnoittelu) muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

(1) Kummankin osapuolen tulee sallia kunkin nimetyn lentoliikenneyrityksen määrätä lentoliikenteen hinnat kaupallisten markkinanäkökohtien perusteella. Osapuolten asiaanpuuttumisen tulee rajoittua:

(a) kohtuuttomasti syrjivien hintojen tai toimenpiteiden estämiseen;

(b) kuluttajien suojaamiseen määräävän aseman väärinkäytöstä johtuvilta kohtuuttoman korkeilta tai rajoittavilta hinnoilta; ja

(c) lentoliikenneyritysten suojaamiseen hinnoilta, jotka ovat keinotekoisen alhaisia suoran tai epäsuoran valtionavun tai tuen johdosta.

(2) Kumpikin osapuoli voi vaatia, että hinnat, joita toisen osapuolen lentoliikenneyritykset ovat aikoneet periä niiden alueelle tai alueelta harjoitettavasta liikenteestä, on ilmoitettava tai toimitettava asianomaisille ilmailuviranomaisille. Osapuolten lentoliikenneyrityksiä voidaan vaatia ilmoittamaan tai toimittamaan hinnat viranomaisille aikaisintaan 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Yksittäisissä tapauksissa hintojen ilmoittaminen tai niiden toimittaminen voidaan sallia lyhyemmällä varoitusajalla kuin normaalisti vaaditaan. Kumpikaan osapuoli ei saa vaatia toisen osapuolen lentoliikenneyrityksiä ilmoittamaan tai toimittamaan viranomaisille lennon tilaajan matkustajilta perimiä hintoja paitsi mitä voidaan vaatia syrjimättömässä tiedotustarkoituksessa.

(3) Kumpikaan osapuoli ei saa ryhtyä yksipuolisiin toimenpiteisiin estääkseen jommankumman osapuolen lentoliikenneyrityksen suunnitteleman tai perimän hinnan käyttöönoton tai jatkamisen (a) osapuolten välisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä tai (b) toisen osapuolen ja minkä tahansa muun maan välillä, mukaanlukien molemmissa tapauksissa lentoyhtiöiden väliset koneenvaihdot (interline) tai lentoyhtiön sisäiset koneenvaihdot (intraline), edellyttäen että kun on kyse liikenteestä sellaisiin kolmansiin maihin tai maista, joita näiden muutosten tullessa voimaan koskee 23 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) n:o 2409/92, sellaista hintaa ei nimenomaan tällä asetuksella kielletä. Mikäli jompikumpi osapuoli katsoo tällaisen hinnan olevan ristiriidassa tämän artiklan 1 kappaleessa esitettyjen seikkojen kanssa, sen on vaadittava neuvotteluja ja ilmoitettava toiselle osapuolelle mahdollisimman pian tyytymättömyyden syyt. Tällaiset neuvottelut on pidettävä viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja osapuolien on yhteisvoimin varmistettava tarpeellisten tietojen saaminen perustellun ratkaisun tekemiseksi kyseisessä tapauksessa. Mikäli osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen hinnasta, jonka suhteen tyytymättömyys on esitetty, kummankin osapuolen tulee tehdä parhaansa sopimuksen voimaansaattamiseksi. Mikäli molemminpuolista sopimusta hinnasta ei synny, hinta astuu voimaan tai sen voimassaolo jatkuu.

(4) Sen estämättä mitä edellä kappaleissa 1-3 on sanottu, jokaisella nimetyllä lentoliikenneyrityksellä on oikeus asettaa hintansa samalle tasolle minkä tahansa markkinoilla olevan hinnan kanssa.

Eri liikennemuotojen väliset yhteydet

19. Pöytäkirjaan lisätään uusi 8 artikla (Eri liikennemuotojen väliset yhteydet), joka kuuluu seuraavasti:

8 artikla

Eri liikennemuotojen väliset yhteydet

Sen estämättä, mitä sopimuksen tai tämän pöytäkirjan muissa määräyksissä sanotaan, molempien osapuolien lentoliikenneyritysten ja epäsuorien rahtikuljetusten tarjoajien on rajoituksetta sallittava käyttää kansainvälisten lentokuljetusten yhteydessä mitä tahansa rahdin pintakuljetusta mihin tahansa paikkakunnalle tai paikkakunnalta osapuolten alueilla tai kolmansissa maissa mukaanluettuna kuljetukset kaikille tullipalveluja tarjoaville lentoasemille ja lentoasemilta ja niillä on, soveltuvissa tapauksissa, oikeus kuljettaa tullaamatonta tavaraa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan. Lentoasemien tullipalvelujen tulee olla käytettävissä tällaista rahtia varten, kuljetetaanpa rahti pintakuljetuksena tai ilmakuljetuksena. Lentoliikenneyritykset voivat halutessaan suorittaa itse omat pintakuljetuksensa tai sopia niistä muiden pintakuljetusta harjoittavien yritysten kanssa mukaanlukien lentoliikenneyritysten ja muiden lentorahtikuljetuksia epäsuorasti tarjoavien yritysten suorittamat pintakuljetukset. Tällaiset eri kuljetusmuotojen väliset rahtikuljetukset voidaan tarjota yhtenäiseen ilma- ja maakuljetuksen käsittävään kauttakulkuhintaan edellyttäen, että rahdinantajia ei harhaanjohdeta tällaisen kuljetuksen suhteen.

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Neuvottelut

20. Pöytäkirjan 13 artiklaa (Neuvottelut) muutetaan seuraavasti:

Muutetaan sanonta ''30 päivän kuluttua'' kuulumaan ''60 päivän kuluttua''.

21. Liitteen I osaa VIII muutetaan korvaamalla sanat ''sopimuksen ja liitteen'' sanoilla ''sopimuksen, pöytäkirjan ja sen liitteiden''.

Erimielisyyksien sovittelu

22. Sopimuksen 12 artiklaa muutetaan seuraavasti:

(a) Sanonta ''sopimuksessa tai sen liitteessä'' korvataan sanonnalla ''sopimuksessa, pöytäkirjassa tai sen liitteissä'' ja sanonta ''sopimuksen tai sen liitteen'' korvataan sanonnalla ''sopimuksen, pöytäkirjan tai sen liitteiden''.

(b) Lisätään sanonnan ''tai soveltamista koskeva sopimuspuolten välinen erimielisyys'' jälkeen sanonta ''lukuunottamatta niitä, jotka saattavat syntyä pöytäkirjan 6 artiklan (Hinnoittelu) 3 kappaleen johdosta,''.

Muutokset

23. Pöytäkirjan 15 artikla (Sopimuksen muuttaminen) kumotaan.

24. Sopimuksen 10 artikla kumotaan.

25. Sopimuksen 13 artikla kumotaan.

Monenkeskiset sopimukset

26. Sopimuksen 11 artikla kumotaan.

27. Pöytäkirjan 14 artikla (Monenkeskinen sopimus) muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

Jos molemmat osapuolet liittyvät monenkeskiseen sopimukseen, joka koskee tässä pöytäkirjassa tai sopimuksessa käsiteltyjä asioita, osapuolten on neuvoteltava keskenään tulisiko tätä pöytäkirjaa tai sopimusta muuttaa ottamaan huomioon kyseessä oleva monenkeskinen sopimus.

Reittiliikenne

28. Pöytäkirjan 3 artikla kumotaan kokonaisuudessaan ja liitteen I reittitaulukko nimetään uudestaan kuulumaan ''Reittitaulukko I'' ja se muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Reittitaulukko I

Reittiliikenne

Osa 1

Reitit

Kummankin osapuolen tämän reittitaulukon mukaisesti nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus nimeämisensä yhteydessä asetettujen ehtojen mukaisesti harjoittaa kansainvälistä reittiliikennettä seuraavilla reiteillä olevien paikkakuntien välillä:

A. Yhdysvaltain hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten liikennöimät reitit:

Yhdysvaltain takana olevilta paikkakunnilta Yhdysvaltain ja välipaikkakuntien kautta Suomen paikkakunnalle tai paikkakunnille ja Suomesta edelleen.

B. Suomen hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten liikennöimät reitit:

Suomen takana olevilta paikkakunnilta Suomen ja välipaikkakuntien kautta Yhdysvaltain paikkakunnalle tai paikkakunnille ja Yhdysvalloista edelleen.

Osa 2

Toiminnallinen joustavuus

Kukin nimetty lentoliikenneyritys voi millä tahansa tai kaikilla lennoilla valintansa mukaan:

1. Liikennöidä jompaankumpaan tai molempiin suuntiin;

2. Yhdistää samaan lentoon eri lennonnumeroita;

3. Liikennöidä missä yhdistelmissä tahansa ja missä järjestyksessä tahansa reiteillä takanaan oleville paikkakunnille, välipaikkakunnille, toisen osapuolen alueella oleville paikkakunnille ja sieltä edelleen oleville paikkakunnille;

4. Jättää väliin minkä tahansa paikkakunnan tai paikkakunnat;

5. Siirtää missä tahansa reiteillä olevilla paikkakunnilla matkustajia mistä tahansa ilma-aluksestaan mihin tahansa toiseen ilma-alukseensa;

6. Liikennöidä minkä tahansa alueellaan olevan paikkakunnan takana olevalle paikkakunnalle joko vaihtaen ilma-alusta tai lennonnumeroa tai ilman ja tarjota yleisölle tällaista liikennettä läpikulkuliikenteenä;

suunnasta riippumatta ja ilman maantieteellisiä rajoituksia menettämättä oikeuttaan kuljettaa sopimuksen ja tämän pöytäkirjan muutoin sallimaa liikennettä, kuitenkin niin, että reitti on yhteydessä johonkin lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueella olevaan paikkakuntaan.

Osa 3

Ilma-aluksen vaihto

Harjoittaessaan kansainvälistä lentoliikennettä jokainen nimetty lentoyhtiö voi millä tahansa edellä mainittujen reittien osalla tai osilla olevalla millä tahansa paikkakunnalla rajoituksetta vaihtaa käytettävän ilma-aluksen tyyppiä tai ilma-alusten lukumäärää; edellytyksenä on kuitenkin, että sopimuspuolen alueelta ulospäin suuntautuvassa liikenteessä, tällainen välipaikkakunnalta edelleen jatkava liikenne on jatkoa lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueelta alkaneelle liikenteelle, ja että osapuolen alueelle suuntautuvassa liikenteessä se on jatkoa tällaiselta välipaikkakunnalta edelleen lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueelle.

Tilauslentoliikenne

29. Pöytäkirjan 4 artikla (Oikeuksien myöntäminen tilauslentoliikenteelle) kumotaan ja seuraava ''Reittitaulukko II'' lisätään pöytäkirjan liitteeseen I:

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

Reittitaulukko II

Tilauslentoliikenne

Osa 1

Kummankin osapuolen nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus kuljettaa kansainvälisessä tilauslentoliikenteessä matkustajia (ja heidän matkatavaroitaan) ja/tai rahtia miltä tahansa osapuolen alueella olevalta paikkakunnalta tai paikkakunnilta välipaikkakuntien kautta mille tahansa paikkakunnalle tai paikkakunnille toisen osapuolen alueella ja alueelta edelleen kuitenkin niin, että reitin on oltava yhteydessä johonkin lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueella olevaan paikkakuntaan.

Harjoittaessaan tämän reittitaulukon kattamaa liikennettä osapuolen lentoliikenneyrityksillä on oikeus: 1) pysähtyä stop-over-oikeuksin millä tahansa paikkakunnilla osapuolten alueella tai alueitten ulkopuolella; 2) kuljettaa liikennettä toisen osapuolen alueen kautta; 3) yhdistää samaan ilma-alukseen omalta alueeltaan lähtevää liikennettä ja toisen osapuolen alueelta lähtevää liikennettä; 4) yhdistää samaan ilma-alukseen oman alueensa paikkakunnan takaa olevalta paikkakunnalta tai paikkakunnilta alkavaa tai sinne päättyvää liikennettä Yhdysvaltain ja Suomen väliseen liikenteeseen; ja 5) yhdistää samaan ilma-alukseen välipaikkakunnalta tai -paikkakunnilta lähtevää tai niihin suuntautuvaa liikennettä tai yhdistää jommankumman osapuolen alueelta edelleen olevalta paikkakunnalta tai paikkakunnilta lähtevää tai sinne suuntautuvaa liikennettä Yhdysvaltain ja Suomen väliseen liikenteeseen.

Kummankin osapuolen tulee käsitellä myönteisessä hengessä toisen osapuolen nimettyjen lentoliikenneyritysten hakemuksia harjoittaa tämän reittitaulukon ulkopuolista liikennettä hyväntahtoisuuden ja vastavuoroisuuden periaatteita noudattaen.

Osa 2

Harjoittaessaan jommankumman osapuolen alueelta alkavaa kansainvälistä tilauslentoliikennettä molempien osapuolten nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on, olipa kyse yhdensuuntaisesta tai edestakaisesta liikenteestä, mahdollisuus noudattaa joko kotimaansa tai toisen osapuolen tilauslentoja koskevia lakeja, määräyksiä tai sääntöjä. Jos osapuoli soveltaa erilaisia sääntöjä, määräyksiä, ehtoja tai rajoituksia yhteen tai useampaan omaan lentoyhtiöönsä tai muiden maiden lentoyhtiöihin, jokaiseen nimettyyn lentoyhtiöön on sovellettava näistä säännöistä vähiten rajoittavia.

Kuitenkaan mikään mitä edellä olevassa kappaleessa on sanottu ei saa rajoittaa kummankaan osapuolen oikeutta vaatia tämän reittitaulukon puitteissa nimettyä jommankumman osapuolen lentoliikenneyritystä noudattamaan matkustajien maksamien maksujen turvaamista sekä peruutus- ja takaisinmaksuehtoja koskevia säännöksiä.

Osa 3

Lukuunottamatta edellisessä kappaleessa mainittuja kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä, kummankaan osapuolen ei tule vaatia toisen osapuolen tämän reittitaulukon mukaisesti nimeämää lentoliikenneyritystä esittämään tuon toisen osapuolen tai kolmannen osapuolen alueelta lähtevässä yhdensuuntaisessa tai edestakaisessa liikenteessä muuta kuin tämän reittitaulukon 2 osassa mainittuja voimassaolevia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä koskevan yhdenmukaisuustodistuksen tai todistuksen asianomaisten ilmailuviranomaisten myöntämästä näitä lakeja, määräyksiä tai sääntöjä koskevasta poikkeuksesta.

NOOTTIENVAIHTO 1. Amerikan Yhdysvaltain apulaisulkoministerin sijainen Suomen Washingtonissa olevalle suurlähettiläälle

CRS

30. Pöytäkirjaa muutetaan lisäämällä siihen liite II, joka kuuluu seuraavasti:

LIITE II

Tietokonepohjaisissa paikanvarausjärjestelmissä noudatettavat syrjimättömyysperiaatteet ja järjestelmien välinen kilpailu

Todeten, että pöytäkirjan 5 artikla (Reilu kilpailu) takaa molempien osapuolten lentoliikenneyrityksille ''reilun ja tasapuolisen mahdollisuuden'' kilpailla,

ottaen huomioon, että eräs tärkeimmistä lentoliikenneyrityksen kilpailukykyyn vaikuttavista seikoista on mahdollisuus tiedottaa yleisölle palveluistaan reilulla ja tasapuolisella tavalla ja että sen takia sen tiedon taso, jota lentoliikenneyrityksen palveluista annetaan tätä tietoa edelleen matkustavalle yleisölle jakaville matkatoimistoille, sekä lentoliikenneyrityksen kyky tarjota näille toimistoille kilpailukykyisiä paikanvarausjärjestelmiä (CRS), muodostavat perustan lentoliikenneyrityksen mahdollisuuksille kilpailla, ja

ottaen huomioon, että on yhtälailla tärkeätä, että lentoliikennepalveluja käyttävien kuluttajien etuja suojellaan kaikilta tällaisen tiedon väärinkäytöksiltä ja harhaanjohtavalta esittämiseltä ja että lentoliikenneyrityksillä ja matkatoimistoilla on pääsy tehokkaasti kilpaileviin tietokonepohjaisiin paikanvarausjärjestelmiin:

1. Osapuolet sopivat että tietokonepohjaisilla paikanvarausjärjestelmillä tulee olla integroitu päänäyttö, jossa

a. Kansainvälistä lentoliikennettä koskeva tieto, mukaanlukien liityntälentojen suunnittelu ja ryhmittely tässä liikenteessä, tulee toimittaa ja esittää syrjimättömästi ja puolueettomasti niin ettei lentoliikenneyrityksen tai markkinoiden identiteetillä ole suoraa eikä epäsuoraa vaikutusta asiaan. Tällaisia periaatteita tulee soveltaa yhtäläisesti kaikkiin osallistuviin lentoliikenneyrityksiin.

b. Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien tietokantojen tulee olla niin kattavia kuin se on mahdollista.

c. Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien haltijat eivät saa poistaa järjestelmistään tietoa, jota osallistuvat lentoliikenneyritykset sinne ovat antaneet; sellaisen tiedon on oltava täsmällistä ja avointa; esimerkiksi yhteisellä reittitunnuksella lennettävät lennot ja lennot, joilla tapahtuu koneenvaihto sekä lennot, joilla on välilaskuja tulisi selvästi osoittaa tällaisiksi lennoiksi.

d. Kaikki tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät, jotka ovat lentoliikenneyritysten palveluista suoraan matkustavalle yleisölle kumman tahansa osapuolen alueella tietoja antavien matkatoimistojen käytettävissä, eivät ole ainoastaan velvoitettuja vaan niillä on myös oikeus toimia niiden tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevien sääntöjen mukaan joita sovelletaan sen osapuolen alueella jossa tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä toimii.

e. Matkatoimistoilla on oikeus käyttää mitä tahansa tietokonepohjaisesta paikanvarausjärjestelmästä saatavissa olevaa toissijaista näyttöä mikäli matkatoimisto nimenomaan pyytää tällaista näyttöä.

2. Osapuolen on vaadittava, että jokaisen sen alueella toimivan tietokonepohjaisen paikanvarausjärjestelmän haltijan on sallittava kaikkien lentoliikenneyritysten, jotka ovat halukkaita maksamaan käyvän syrjimättömän hinnan, osallistua tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmäänsä. Osapuolen on vaadittava, että kaikkia järjestelmän haltijan tarjoamia jakelutoimintoja tarjotaan tasapuolisesti kaikille osallistuville lentoliikenneyrityksille. Osapuolen on vaadittava, että tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien haltijat näyttävät syrjimättömästi ja tasapuolisesti, mitään lentoliikenneyritystä tai markkinoita suosimatta, osallistuvien lentoliikenneyritysten kansainvälisen lentoliikenteen palvelut kaikilla niillä markkinoilla, joilla nämä haluavat näitä palveluja myydä. Tietokonepohjaisen paikanvarausjärjestelmän haltijan on vaadittaessa paljastettava tietokantansa päivitys- ja tallennusmenetelmät, tiedon toimitus- ja ryhmittelyperusteet, niissä käytetyt painotukset sekä periaatteet, joiden mukaan vaihtopisteet ja liityntälennot on valittu.

3. Toisen osapuolen alueella toimivilla tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien haltijoilla on oikeus tuoda, ylläpitää ja vapaasti tarjota tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiään matkatoimistoille tai matkailualan yrityksille joiden pääasiallinen toiminta on matkailuun liittyvien tuotteiden jakelu toisen osapuolen alueella, mikäli kyseessä oleva tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä noudattaa näitä periaatteita.

4. Kumpikaan osapuoli ei saa alueellaan määrätä tai sallia määrättävän toisen osapuolen tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien haltijoille tiukempia vaatimuksia kuin mitä se on määrännyt omille tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmiensä haltijoille mitä tulee viestiyhteyksien saamiseen tai käyttöön, tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien teknisten laitteiden ja -ohjelmien valintaan ja käyttöön sekä järjestelmien laitteiden tekniseen asentamiseen.

5. Kumpikaan osapuoli ei saa alueellaan asettaa tai sallia asetettavan rajoittavampia vaatimuksia toisen osapuolen tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien haltijoille järjestelmien näytön (mukaanlukien toimitus- ja näyttöparametrit), toiminnan tai myynnin suhteen, kuin mitä se on asettanut omille tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmiensä haltijoille.

6. Osapuolen alueella toimivalla tietokonepohjaisilla paikanvarausjärjestelmillä, jotka noudattavat näitä periaatteita ja muita asianmukaisia puolueettomia säänteleviä, teknisiä ja turvanormeja, on oltava oikeus esteettömään pääsyyn toisen osapuolen alueelle. Eräs tähän liittyvä piirre on, että nimetyn lentoliikenneyrityksen on osallistuttava tällaiseen järjestelmään kotimaassaan yhtä täydellisesti kuin se osallistuu mihin tahansa matkatoimistoille tarjolla olevaan järjestelmään toisen osapuolen alueella. Osapuolen tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien omistajilla/käyttäjillä on oltava samanlaiset mahdollisuudet omistaa/käyttää toisen osapuolen alueella tietokonepohjaista paikanvarausjärjestelmää, joka noudattaa näitä periaatteita, kuin mitä tämän toisen osapuolen omistajilla/käyttäjillä on. Kummankin osapuolen tulee varmistaa, että sen lentoliikenneyritykset ja tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien haltijat eivät kotimaassaan syrji matkatoimistoja, jotka käyttävät tai hallitsevat tietokonepohjaista paikanvarausjärjestelmää joka toimii myös toisen osapuolen alueella.

Mikäli Suomen tasavallan hallitus hyväksyy nämä ehdotukset, minulla on edelleen kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan Teidän Ylhäisyytenne vastausnootin päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Ylhäisyys, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen Washingtonissa oleva suurlähettiläs Amerikan Yhdysvaltain ulkoministerille

Washingtonissa 9 päivänä kesäkuuta 1995

Ylhäisyys,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 9. kesäkuuta 1995 päivätty nootti, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - -

Amerikan Yhdysvaltain edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - -

Minulla on edelleen kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy yllä mainitun Amerikan Yhdysvaltain ehdotuksen, sekä vahvistaa, että Teidän Ylhäisyytenne nootti sekä tämä vastaus muodostavat näiden kahden hallituksen tätä asiaa koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.