31/1995

Annettu: 28.05.1995

Asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1993 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen yhteistyötä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä koskeva sopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä huhtikuuta 1995 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 28 päivänä huhtikuuta 1995, tulevat voimaan 28 päivänä toukokuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa Suomen ympäristökeskus. Siltä osin kuin kysymys on 13 artiklassa tarkoitetun yhteisen torjuntasuunnitelman hyväksymisestä, toimivaltainen viranomainen on kuitenkin ympäristöministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä 7 päivänä marraskuuta 1991 allekirjoitetun sopimuksen yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla, ja

jotka pitävät tärkeänä kehittää ja syventää sitä kahdenvälistä, merellä tapahtuvien pilaantumisvahinkojen torjuntayhteistyötä, joka perustuu 22 päivänä maaliskuuta 1974 allekirjoitettuun Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaan yleissopimukseen, jäljempänä Helsingin sopimus, sekä erityisesti sen pilaantumisvahinkojen torjuntaa koskevaan liitteeseen, ja siten tehostaa valmiutta torjua öljyn ja muiden haitallisten aineiden aiheuttamia pilaantumisvahinkoja Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahdella,

jotka ovat tietoisia, että 9 päivänä huhtikuuta 1992 allekirjoitettu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus korvaa voimaantullessaan vuoden 1974 Helsingin sopimuksen,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

Tätä sopimusta sovellettaessa:

1) ''öljy'' tarkoittaa mineraaliöljyä sen kaikissa muodoissa, mukaan luettuina raakaöljy, polttoöljy, liete, jäteöljy ja jalostetut tuotteet;

2) ''haitallinen aine'' tarkoittaa jokaista ainetta, ei kuitenkaan radioaktiivista ainetta, joka mereen joutuessaan saattaa aiheuttaa pilaantumista;

3) ''pilaantumisvahinko'' tarkoittaa tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, joka johtaa tai saattaa johtaa öljyn tai muun haitallisen aineen päästöön ja joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa uhkaa meriympäristölle taikka jomman kumman sopimuspuolen rannikolle tai siihen liittyville eduille, ja joka vaatii välittömiä torjuntatoimenpiteitä;

4) ''vastuualue'' tarkoittaa sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa merialuetta; sopimuspuolten vastuualueiden välisessä rajauksessa käytetään kansainvälisen oikeuden mukaan määriteltyä mannermaajalusta- tai talousvyöhykkeiden rajausta (keskiviiva).

2 artikla
Yleiset velvoitteet

1. Sopimuspuolet huolehtivat vastuualueellaan pilaantumisvahinkojen havaitsemiseksi tarvittavasta valvonnasta ja ryhtyvät siellä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin niiden torjumiseksi.

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen apua torjuttaessa pilaantumisvahinkoja kumman tahansa sopimuspuolen vastuualueella.

3 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse tämän sopimuksen voimaantullessa niistä viranomaisista ja niiden toimialasta, jotka ovat toimivaltaisia huolehtimaan sopimuksen täytäntöönpanosta. Sopimuspuolet ilmoittavat samoin toisilleen toimivaltaisten viranomaisten muuttumisesta.

2. Toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän sopimuksen tarkoittamissa asioissa suoraan yhteistyössä keskenään.

4 artikla
Pilaantumisvahingosta ilmoittaminen

Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa viivytyksettä toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle merkittävästä pilaantumisvahingosta, joka kohdistuu kumpaan tahansa sopimuspuoleen ja joka voi johtaa torjunta-avun pyytämiseen.

5 artikla
Avunanto

Apua annetaan toimivaltaisen viranomaisen toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle esittämän pyynnön perusteella. Pyynnön saanut sopimuspuoli antaa pyydetyn avun mahdollisuuksiensa rajoissa ja mahdollisimman nopeasti.

6 artikla
Torjuntatoimien johtaminen

Torjuntatoimia johtaa sen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen, jonka vastuualueella torjuntatoimet suoritetaan, elleivät toimivaltaiset viranomaiset yksittäistapauksessa sovi toisin.

7 artikla
Avustavien torjuntayksiköiden ja -välineiden huolto

Apua pyytänyt sopimuspuoli tukee pilaantumisvahinkojen torjuntaan apua antavien yksiköiden toimintaa sekä toimittaa niille tarvittavan huollon ja täydennykset.

8 artikla
Torjunta-avun keskeyttäminen

1. Apua antava sopimuspuoli voi tilanteen niin vaatiessa keskeyttää avun antamisen kokonaan tai osittain. Tästä on ilmoitettava apua pyytäneen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on ilmoituksen johdosta mahdollisimman pian vapautettava apua antavan sopimuspuolen torjuntayksiköt ja -välineet.

2. Apua pyytänyt sopimuspuoli voi vastaavasti peruuttaa avunpyynnön, kun avun tarve lakkaa.

9 artikla
Pääsyn helpottaminen

1. Sopimuspuoli, joka on pyytänyt torjunta-apua aluemerelleen tai sisäisille aluevesilleen, osoittaa apua antavalle sopimuspuolelle ne alueet, joihin tämän torjuntayksiköillä ja -välineillä on pääsy.

2. Tässä tapauksessa apua pyytänyt sopimuspuoli huolehtii toisen sopimuspuolen torjuntayksiköiden ja -välineiden nopeasta pääsystä näille alueille mahdollisimman pienin muodollisuuksin. Niistä ilmoitetaan viivytyksettä apua antavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

3. Jos apu käsittää sotilashenkilöstöä, valtion aluksia, valtion ilma-aluksia tai sotilasajoneuvoja, joiden maahantuloon vaaditaan erityinen lupa, on apua pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen hankittava sellainen lupa. Valtakunnan rajaa ei saa ylittää ennen kuin lupa on myönnetty.

10 artikla
Säännöllinen yhteistyö

1. Toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat säännöllisesti tietoja käytettävissä olevista torjuntayksiköistä, -välineistä ja -menetelmistä sekä torjunta-avun maksuista.

2. Toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä kehittäessään torjuntavälineitä ja -menetelmiä samoin kuin kouluttaessaan pilaantumisvahinkojen torjuntaan osallistuvaa henkilökuntaa.

3. Toimivaltaiset viranomaiset järjestävät säännöllisin väliajoin yhteisiä käytännön torjuntaharjoituksia sekä vuosittain yhteisiin torjuntatoimiin liittyvää tiedonvälitystä koskevia harjoituksia.

11 artikla
Kustannusten korvaaminen

Apua pyytävä sopimuspuoli korvaa toiselle sopimuspuolelle avun antamisesta aiheutuneet kustannukset. Jos avunpyyntö peruutetaan, apua pyytävä sopimuspuoli korvaa kustannukset, jotka apua antavalle sopimuspuolelle ovat jo aiheutuneet tai joihin tämä on sitoutunut. Sopimuspuolet voivat yksittäistapauksessa sopia kustannusten korvaamisesta toisin.

12 artikla
Vahingonkorvaukset

1. Apua pyytävä sopimuspuoli korvaa apua antavalle sopimuspuolelle tämän henkilöstöön kuuluvalle aiheutuneen sellaisen henkilövahingon ja esinevahingon sekä torjuntakalustolle aiheutuneen esinevahingon, jonka apua pyytävän sopimuspuolen henkilöstöön kuuluva on tahallisesti tai huolimattomuudella aiheuttanut ja joka on tapahtunut apua pyytävän sopimuspuolen vastuualueella. Jos apua antaneen sopimuspuolen henkilöstön puolelta on tahallisesti tai huolimattomuudella myötävaikutettu vahinkoon, sopimuspuolet sovittelevat vahingonkorvauksen määrää.

2. Apua pyytävä sopimuspuoli ottaa vastatakseen kolmansien osapuolien kanteista ja vaatimuksista, jotka koskevat apua pyytäneen sopimuspuolen vastuualueella aiheutuneita vahinkoja. Apua pyytävä sopimuspuoli voi kuitenkin esittää takautumisvaatimuksen suorittamastaan korvauksesta apua antaneelle sopimuspuolelle siinä tapauksessa, että tämän henkilöstön puolelta on tahallisesti tai huolimattomuudella myötävaikutettu vahinkoon.

3. Apua antava sopimuspuoli vastaa vahingoista, jotka tapahtuvat sen omalla vastuualueella, elleivät sopimuspuolet toisin sovi.

13 artikla
Yhteinen torjuntasuunnitelma

Toimivaltaiset viranomaiset laativat pilaantumisvahinkojen torjuntaa koskevan yhteistoimintasuunnitelman, joka käsittelee yksityiskohtaisemmin tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä ja avunantoa. Nämä viranomaiset sopivat keskenään tämän suunnitelman voimaantulosta ja sen muuttamisesta.

14 artikla
Riitojen ratkaisu

1. Mahdolliset sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet, joista toimivaltaiset viranomaiset eivät neuvotteluteitse pääse sopimukseen, ratkaistaan diplomaattiteitse.

2. Jollei erimielisyyttä voida selvittää tällä tavoin, se alistetaan kumman tahansa sopimuspuolen vaatimuksesta sitovaan ja lopulliseen välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettelyssä käytetään Haagin Pysyvän välitystuomioistuimen valinnaisia sääntöjä, jotka koskevat kahden valtion välisten riitojen välitystä.

15 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta millään tavoin kummankaan sopimuspuolen oikeuksiin tai velvoitteisiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä sopimuksista.

16 artikla
Loppumääräykset

Tämä sopimus tulee voimaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat täyttäneet sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat oikeudelliset edellytykset.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuspuoli voi irtisanoa sen toiselle sopimuspuolelle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1993 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

PÖYTÄKIRJA joka liittyy Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen väliseen sopimukseen yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus,

allekirjoitettuaan maiden välisen sopimuksen yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä,

ovat sopineet seuraavista ylimenokauden järjestelyistä:

1. Viron osapuoli ei ole tämän pöytäkirjan tarkoittaman ylimenokauden aikana velvollinen antamaan sopimuksen 2 ja 5 artiklassa tarkoitettua torjunta-apua Suomen osapuolelle.

2. (a) Viron osapuoli voi pidättyä saamansa torjunta-avun kustannusten sopimuksen 11 artiklan mukaisesta korvaamisesta Suomen osapuolelle siihen asti, kun se on saanut korvauksen vahingosta vastuulliselta. Jos Viron osapuoli ei saa torjuntakustannuksiin täyttä korvausta pilaantumisvahingosta vastuussa olevalta tai kansainvälisiltä korvausjärjestelmiltä, Suomen osapuoli pyrkii mahdollisuuksien mukaan luopumaan vastaavassa määrin vaatimasta torjunta-avun kustannusten korvaamista Viron osapuolelta.

(b) Jos on ilmeistä, että torjunta-avun kustannuksia ei korvata Suomen osapuolelle normaalissa järjestyksessä, Viron osapuoli neuvottelee Suomen osapuolen kanssa ennen oman korvausvaatimuksensa esittämistä vahingosta vastuullisille sekä korvausvaatimuksen käsittelyn aikana. Viron osapuoli pyrkii järjestämään Suomen osapuolelle täyden osallistumismahdollisuuden korvausvaatimuksen käsittelyssä.

(c) Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat suoraan yhteydessä keskenään korvausvaatimuksen esittämiseen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa.

3. Suomen osapuoli järjestää käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa koulutusta ja antaa muuta asiantuntija-apua Viron osapuolelle tämän kehittäessä torjunta-valmiuttaan. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään siitä, miten nämä tehtävät hoidetaan.

4. Suomen osapuoli avustaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa Viron osapuolta torjunta-alusten ja muun torjuntakaluston hankinnassa sekä antaa alusten ja kaluston suunnitteluun ja hankintaan liittyvää teknistä apua.

5. Tämä pöytäkirja on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen sen voimassaoloa voidaan jatkaa tarvittavilta osin kahdella vuodella kerrallaan, jos sopimuspuolet katsovat, että ylimenokauden erityisjärjestelyt ovat edelleen tarpeellisia. Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. Tehty Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1993 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.