24/1995

Annettu: 30.03.1995

Asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Reykjavikissa 29 päivänä toukokuuta 1994 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty sopimus pääsystä korkeampaan koulutukseen, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä elokuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskeva ilmoitus on jätetty Ruotsin ulkoasiainministeriöön 23 päivänä elokuuta 1994, on voimassa 24 päivästä maaliskuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä 15 päivänä maaliskuuta 1971 kulttuuriyhteistyöstä tehdyn sopimuksen 3 artiklan e ja g kohtien mukaisesti haluavat

- lisätä yhdestä Pohjoismaasta olevien opiskelijoiden ja muiden kansalaisten mahdollisuutta saada koulutusta ja suorittaa tutkintoja toisten Pohjoismaiden oppilaitoksissa,

- vastavuoroisesti hyväksyä tutkinnot, osatutkinnot ja opintosuorituksia koskevat määräykset,

jotka ottavat huomioon Pohjoismaiden ministerineuvoston 12 päivänä kesäkuuta 1975 tekemän päätöksen opintosuoritusten pohjoismaisesta kelpoisuudesta,

jotka viittaavat 27 päivänä maaliskuuta 1991 tehtyyn Pohjoismaiden korkeampaa koulutusta koskevaan yhteistyöohjelmaan,

jotka ovat yksimielisiä siitä, että korkeampaa koulutusta koskevaa pohjoismaista yhteistyötä tulee entisestään syventää tavoitteena luoda mahdollisimman suuri valinnanvapaus kaikista Pohjoismaista tuleville hakijoille, sekä siitä, että tämä edistää kilpailua ja siten korkeamman koulutuksen laatua Pohjoismaissa,

jotka ovat 4 päivänä maaliskuuta 1992 tehneet sopimuksen lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä,

jotka ottavat huomioon opetusministereiden välisen Harstadissa 19 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn aiesopimuksen,

jotka pitävät lähtökohtana, että opiskelijavaihdon taloudellisista seurauksista sovitaan erillisellä sopimuksella, joka tulisi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti antamaan toisessa Pohjoismaassa asuville koulutukseen hakeville pääsymahdollisuuden julkiseen korkeampaan koulutukseensa samoilla tai vastaavanlaisilla ehdoilla kuin oman maan hakijoille. Koulutukseen hakevalla, jolla on kelpoisuus korkeampaan koulutukseen siinä Pohjoismaassa, jossa hän asuu, on kelpoisuus myös muissa Pohjoismaissa. Sopimuspuolet sitoutuvat lisäksi parhaansa mukaan vaikuttamaan siihen, että vastaavaa sovelletaan yksityisten julkista rahoitusta saavien oppilaitosten järjestämään virallisesti hyväksyttyyn korkeampaan koulutukseen.

Korkeammalla koulutuksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Tanskassa: korkeakoulujen antamaa koulutusta ja korkeampaa koulutusta muissa oppilaitoksissa, joka edellyttää lukiokolutusta tai vastaavaa kelpoisuutta;

Suomessa: yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa sekä ammattikorkeakouluissa tutkintoon johtavaa koulutusta sekä sellaista ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka kesto on ylioppilaspohjaisena vähintään kolme vuotta;

Islannissa: kaikkea koulutusta, jonka pohjana on ylioppilastutkinto tai vastaavanlainen kelpoisuus;

Norjassa: yliopistoissa ja korkeakouluissa tai vastaavissa annettavaa koulutusta, jonka pohjana on lukiopohjainen tai vastaava opiskelukelpoisuuden antava koulutus;

Ruotsissa: yliopistojen ja korkeakoulujen tai vastaavien antamaa koulutusta, jonka pohjana ovat lukion kansalliset koulutusohjelmat tai vastaava kelpoisuus.

Korkeammalla koulutuksella ei tarkoiteta tutkijankoulutusta ja muuta jatkotutkintoihin tähtäävää koulutusta.

2 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät merkitse poikkeamista asianomaisen maan oleskelulupaa koskevista säännöksistä.

3 artikla

Jos tiettyyn koulutukseen pääsemiseksi asetetaan erityisiä vaatimuksia tai vaaditaan ainekohtaisia tietoja, muista Pohjoismaista koulutukseen hakevien tulee täyttää nämä vaatimukset samoin tai vastaavanlaisin ehdoin kuin oman maan hakijat.

4 artikla

Jos pääsyä korkeampaan koulutukseen on rajoitettu, muista Pohjoismaista tulevat hakijat valitaan samojen tai vastaavanlaisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat oman maan hakijoita.

Sopimuspuolet eivät käytä valintamenettelyjä, jotka käytännössä saattavat toisista Pohjoismaista tulevat hakijat epäsuotuisaan asemaan.

5 artikla

Sopimuspuolten koulutustarjonnan pitemmän tähtäyksen sopeuttaminen Pohjoismaiden korkeamman koulutuksen käsittävään yhteisöön suunnitellaan asteittain sopimuksen 9 artiklan toisen kappaleen mukaisena voimassaoloaikana siten, että siltä osin kuin muista Pohjoismaista tulevat hakijat aiheuttaisivat jollekin sopimuspuolelle olennaisia vaikeuksia, koulutuksen mitoituksesta neuvotellaan ja sovitaan erikseen vuosittain.

6 artikla

Sopimuspuolet ovat yksimielisiä siitä, että koulutukseen hakevan, joka on hyväksytysti suorittanut osan korkeammasta koulutuksestaan jossakin Pohjoismaassa, tulee saada lukea tämä osa hyväkseen vastaavassa koulutuksessa sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa. Opintosuoritusten arviointi kuuluu sille korkeakoulutusta antavalle oppilaitokselle, jossa koulutus halutaan saada hyväksiluetuksi.

7 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat tiedottamaan korkeamman koulutuksen antavien oppilaitosten tarjoamista koulutusmahdollisuuksista kaikissa Pohjoismaissa.

8 artikla

Sopimuspuolten tulee yhdessä seurata sopimuksen soveltamista ja tehdä kehityksen mahdollisesti edellyttämät muutokset ja lisäykset. Tätä tarkoitusta varten Pohjoismaiden ministerineuvosto asettaa neuvoa-antavan toimikunnan, joka tarpeen mukaan raportoi Pohjoismaiden ministerineuvostolle sopimuksen soveltamisesta ja joka voi esittää sopimukseen muutoksia ja lisäyksiä.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä.

Sopimus on voimassa siten, että se koskee valintoja korkeampaan koulutukseen lukuvuoteen 1995-1996 asti, jollei tätä ennen ole muuta sovittu.

Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan osalta sopimus tulee kuitenkin voimaan vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Tanskan ja Suomen hallitukset ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle, että Färsaarten landsstyre, Grönlannin hjemmestyre ja vastaavasti Ahvenanmaan maakuntahallitus ovat ilmoittaneet, että sopimus tulee voimaan Färsaarten, Grönlannin ja vastaavasti Ahvenanmaan osalta.

Ruotsin ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristölle näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja sopimuksen voimaantuloajankohdan.

10 artikla

Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ruotsin ulkoasiainministeriölle, joka ilmoittaa muille sopimuspuolille tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällön.

Irtisanominen koskee ainoastaan irtisanomisen suorittanutta sopimuspuolta ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Ruotsin ulkoasiainministeriö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

11 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty 29 päivänä toukokuuta 1994 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.