19/1995

SOPIMUS eräiden EFTA-valtioiden Euroopan unioniin liittymistä seuraavan kauden siirtymäjärjestelyistä

ISLANNIN TASAVALTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA SEKÄ

SUOMEN TASAVALTA, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'ETA-sopimus',

OTTAVAT HUOMIOON valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen, jäljempänä 'valvonta- ja tuomioistuinsopimus',

KATSOVAT, että Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymistä Euroopan unioniin koskeva sopimus, jäljempänä 'liittymissopimus', allekirjoitettiin Korfulla 24 päivänä kesäkuuta 1994,

KATSOVAT, että on tarpeen määrätä tietyistä EFTAn valvontaviranomaisen ja EFTAn tuomioistuimen toimintaan liittyvistä siirtymäjärjestelyistä,

KATSOVAT, että oikeudet ja velvollisuudet, erityisesti yksilöiden ja taloudellisten toimijoiden oikeudet, jotka ovat muodostuneet osana ETA-sopimusta, on turvattava myös EFTA-valtioiden liityttyä Euroopan unioniin, ja

TOTEAVAT, että tämä sopimus vaikuttaa sekä jäseneksi liittyvien EFTA-valtioiden että niiden EFTA-valtioiden, jotka eivät liity jäseneksi, samoin kuin kolmansien valtioiden yksilöiden ja taloudellisten toimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä seuraavan sopimuksen:

1 ARTIKLA

1. Valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat tällä sopimuksella muutettuina, sovelletaan edelleen EFTA-valtioiden liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn liittymissopimuksen voimaantulopäivää seuraavan siirtymäkauden aikana.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös EFTA-valtioon, joka ei liity Euroopan unioniin, sellaisten tapausten osalta, joissa asian vireilletuloon johtaneet tapahtumat ovat sattuneet ennen liittymistä.

Valvonta- ja tuomioistuinsopimus tai tämä sopimus ei estä tällaista valtiota päättämästä siitä, että EFTAn valvontaviranomaisen ja EFTAn tuomioistuimen on toimittava tämän EFTA-valtion asianmukaiseksi katsomalla kokoonpanolla ja henkilökunnalla, kun kyse on tapauksista, joissa asian vireilletuloon johtaneet tapahtumat ovat sattuneet liittymisen jälkeen.

Jos kaksi EFTA-valtiota tai sitä useampi EFTA-valtio ei liity Euroopan unioniin, edellä toisessa alakohdassa tarkoitettu päätös tehdään näiden valtioiden hallitusten yhteisellä päätöksellä.

2 ARTIKLA

EFTAn valvontaviranomainen toimittaa mahdollisimman pian liittymisen jälkeen Euroopan komissiolle ETA-sopimuksen ja valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen mukaisesti kaikki ilmoitukset ja tiedotukset, jotka on saatu jäseneksi liittyvältä EFTA-valtiolta tai jotka liittyvät kyseiseen EFTA-valtioon ja jotka olisi toimitettu komission käsiteltäviksi, jos jäseneksi liittyvä valtio olisi ollut Euroopan unionin jäsenvaltio.

3 ARTIKLA

EFTAn valvontaviranomainen toimittaa mahdollisimman pian liittymisen jälkeen Euroopan komissiolle vireillä olevat tapaukset, jotka liittymisen seurauksena siirtyvät komission toimivaltaan.

Tätä sovelletaan:

- tapauksiin, joita käsitellään ETA-sopimuksen 53, 54, 57, 61 ja 62 tai 65 artiklan nojalla tai ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 25 olevan 1 tai 2 artiklan nojalla, mukaan lukien tapaukset, joihin johtanut tapahtumaketju päättyi ennen liittymispäivää;

- kaikkiin muihin tapauksiin, joissa asia on saatettu EFTAn valvontaviranomaisen käsiteltäväksi osana ETA-sopimuksen mukaista valvontamenettelyä.

4 ARTIKLA

1. EFTAn valvontaviranomainen voi liittymisen jälkeen hoitaa ainoastaan asioita, jotka liittyvät sen asemaan EFTAn tuomioistuimessa käytävissä menettelyissä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 artiklan määräyksiä.

2. EFTAn valvontaviranomainen on kuitenkin liittymistä seuraavana kolmena kuukautena edelleen toimivaltainen tapauksissa, joissa asian vireilletuloon johtaneet tapahtumat sattuivat ennen liittymistä ja jotka eivät liittymisen seurauksena siirry Euroopan komission toimivaltaan.

5 ARTIKLA

1. Liittymisen jälkeen EFTAn tuomioistuimessa voidaan aloittaa uusia menettelyjä vain tapauksissa, joissa ETA-sopimuksen tai valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen mukaiseen asian vireilletuloon johtaneet tapahtumat sattuivat ennen liittymistä ja jos hakemus on jätetty EFTAn tuomioistuimelle kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä. Valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 36 tai 37 artiklan nojalla nostettu kanne voidaan kuitenkin toimittaa valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 36 artiklan kolmannessa kohdassa ja 37 artiklan toisessa kohdassa määrätyssä määräajassa, sellaisena kuin kyseiset artiklat ovat muutettuina tämän sopimuksen 6 artiklan a alakohdalla.

2. Liittymisen jälkeen EFTAn tuomioistuimessa ei voida aloittaa uutta valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 32 artiklaan perustuvaa menettelyä.

6 ARTIKLA

Tätä sopimusta sovellettaessa:

a) valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 36 artiklan kolmannessa kohdassa ja 37 artiklan toisessa kohdassa määrätty määräaika on liittymisen jälkeen kuukausi;

b) valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 5 olevassa 20 artiklassa määrätty määräaika on liittymisen jälkeen kuukausi;

c) EFTAn tuomioistuinta kehotetaan lyhentämään sen työjärjestyksessä määrättyjä määräaikoja, joko yleisesti tai yksittäistapauksissa, ottaen aiheellisella tavalla huomioon kyseisten sopimuspuolten menettelyä koskevat perusoikeudet. EFTAn tuomioistuimen asianomaiset päätökset eivät edellytä EFTA-valtioiden hallitusten hyväksymistä.

7 ARTIKLA

EFTAn tuomioistuin saattaa kaikki vireillä olevat tapaukset päätökseen kuuden kuukauden kuluessa liittymisestä. Tämän sopimuksen sopimuspuolet voivat kuitenkin viimeistään seitsemän viikkoa ennen näiden kuuden kuukauden päättymistä tehtävällä yhteisellä sopimuksella pidentää tätä kautta enintään kuudella kuukaudella.

8 ARTIKLA

Valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 5 oleva 13 artikla ei koske tämän sopimuksen nojalla toimivaa EFTAn tuomioistuimen tuomaria.

9 ARTIKLA

1. Tämä sopimus on laadittu yhtenä kappaleena englannin, islannin, norjan, ruotsin, saksan ja suomen kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

2. Sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Sopimus talletetaan Ruotsin hallituksen huostaan, joka toimittaa oikeiksi todistetut jäljennökset muille sopimuspuolille.

Ratifioimisasiakirjat talletetaan Ruotsin hallituksen huostaan, joka ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille.

3. Tämä sopimus tulee voimaan Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan sekä Suomen tasavallan välillä samana päivänä kuin liittymissopimus, mikäli nämä valtiot ovat tallettaneet ratifioimisasiakirjansa kyseiseen päivään mennessä.

Kyseisen päivän jälkeen tämä sopimus tulee voimaan viimeistä tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos kuitenkin tallettaminen tehdään myöhemmin kuin viisitoista päivää ennen seuraavan kuukauden alkua, tämä sopimus tulee voimaan vasta kyseistä tallettamispäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

4. Liechtensteinin ruhtinaskunta voi liittyä tähän sopimukseen samana päivänä, jos ETA-sopimus ja valvonta- ja tuomioistuinsopimus ovat tulleet voimaan kyseiseen päivään mennessä Liechtensteinin osalta ja jos Liechtenstein on tallettanut tätä sopimusta koskevan ratifioimisasiakirjansa. Kyseisen päivän jälkeen tämä sopimus tulee voimaan Liechtensteinin osalta Liechtensteinin ratifioimisasiakirjan tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jos ETA-sopimus ja valvonta- ja tuomioistuinsopimus ovat tulleet voimaan Liechtensteinin osalta.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.