10/1995

Eurooppalainen SOPIMUS kudostyypitykseen käytettävien reagenssien vaihdosta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen,

ottavat huomioon, että kudostyypitykseen käytettäviä reagensseja ei ole saatavana rajattomasti,

pitävät erittäin suotavana, että jäsenmaat euroopanlaajuisessa solidaarisuuden hengessä tarpeen tullen auttavat toisiaan kudostyypitykseen käytettävien reagenssien hankinnassa,

ottavat huomioon, että tällainen keskinäinen avunanto on mahdollista vain, jos kudostyypitykseen käytettävien reagenssien laatua ja käyttöä koskevat säännöt ovat yhteisesti jäsenmaiden laatimat, ja tarvittavat maahantuontihelpotukset ja vapautukset myönnetään,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tässä sopimuksessa ''kudostyypitykseen käytettävä reagenssi'' tarkoittaa ihmis-, eläin-, kasvi- tai muuta alkuperää olevaa reagenssia, jota käytetään kudostyypin määrittämiseen.

2. Tämän sopimuksen 2-6 artiklan määräyksiä sovelletaan myös tunnettua antigeenistä koostumusta oleviin soluihin, joita käytetään tyypitysreagenssin tutkimiseen.

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat sillä edellytyksellä, että niillä on riittävät varastot omia tarpeitaan varten, pitämään kudostyypitykseen käytettäviä reagensseja saatavana muille sopimuspuolille, jotka tarvitsevat niitä kiireesti, ja ottamaan maksun vain keruusta, käsittelystä ja kuljetuksesta sekä mahdollisesta ostosta johtuvista kuluista.

3 artikla

Kudostyypitykseen käytettäviä reagensseja pidetään saatavana muille sopimuspuolille edellyttäen, että niillä ei tuoteta voittoa, että niitä käytetään ainoastaan lääketieteellisiin ja tieteellisiin toisin sanoen ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja toimitetaan ainoastaan asianomaisten hallitusten tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisesti nimeämille laboratorioille.

4 artikla

1. Sopimuspuolet takaavat, että tämän sopimuksen pöytäkirjassa annettuja määräyksiä on noudatettu.

2. Niiden on myös noudatettava kaikkia hyväksymiään alan kansainväliseen standardisoimiseen liittyviä sääntöjä.

3. Kaikkiin kudostyypitykseen käytettäviin reagenssilähetyksiin on liitettävä todistus siitä, että ne on valmistettu pöytäkirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Todistus perustuu pöytäkirjan liitteessä annettuun malliin.

4. Pöytäkirja ja sen liite muodostavat hallinnollisen järjestelyn, jota tämän sopimuksen sopimuspuolten hallitukset voivat muuttaa tai täydentää.

5 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vapauttaakseen muiden sopimuspuolten niiden käyttöön antamat kudostyypitykseen käytettävät reagenssit kaikista tuontiveroista.

2. Ne ryhtyvät myös kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mainittujen aineiden toimittamiseksi viipymättä suorinta tietä tämän sopimuksen 3 artiklassa mainituille vastaanottajille.

6 artikla

Sopimuspuolet toimittavat toisilleen Euroopan neuvoston pääsihteerin välityksellä luettelon niistä kansallisista ja/tai alueellisista vertailulaboratorioista, joilla on oikeus antaa tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisia todistuksia ja jakaa maahantuotuja kudostyypitykseen käytettäviä reagensseja.

7 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat tulla sen sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua päivästä, jona kolme Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 7 artiklan mukaisesti tullut sen sopimuspuoleksi.

2. Jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän sopimuksen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tai ratifioi tai hyväksyy sen, se tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoituspäivästä tai päivästä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

9 artikla

1. Tämän sopimuksen voimaantultua ministerikomitea voi kutsua minkä tahansa Euroopan neuvoston ulkopuolisen valtion liittymään tähän sopimukseen.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan ja tulee voimaan kuukauden kuluttua tallettamispäivästä.

10 artikla

1. Sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa määritellä alueen tai alueet, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

2. Sopimuspuoli voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla selityksellä saattaa tämän sopimuksen koskemaan myös selityksessä määritettyä muuta aluetta tai alueita, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa tai joiden puolesta sillä on oikeus tehdä sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen perusteella tehty selitys voidaan siinä mainitun alueen osalta peruuttaa tämän sopimuksen 11 artiklan mukaisessa järjestyksessä.

11 artikla

1. Sopimusvaltio voi omalta osaltaan irtisanoa tämän sopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

12 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille sekä tähän sopimukseen liittyneille valtioille

a) allekirjoittamisista, jotka on tehty ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta,

b) allekirjoittamisista, jotka on tehty ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin,

c) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista,

d) tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä,

e) 10 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti vastaanotetuista selityksistä,

f) 11 artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja irtisanoutumisten voimaantulopäivistä,

g) pöytäkirjaan ja sen liitteisiin tämän sopimuksen 4 artiklan 4 kappaleen mukaisesti tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä syyskuuta 1974 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

LISÄPÖYTÄKIRJA Eurooppalaisen sopimuksen kudostyypitykseen käytettävien reagenssien vaihdosta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet kudostyypitykseen käytettävien reagenssien vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen (jäljempänä ''sopimuksen'') sekä tämän lisäpöytäkirjan,

ottavat huomioon sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen määräykset, joiden mukaan ''sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vapauttaakseen muiden sopimuspuolten niiden käyttöön antamat ihmisalkuperää olevat, sairauden hoitoon tarkoitetut aineet kaikista tuontiveroista'',

katsovat, että Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden osalta kyseisen vapautuksen myöntäminen kuuluu talousyhteisön toimialaan, jolla on perustamissopimuksensa nojalla asian vaatimat valtuudet,

katsovat siksi, että 5 artiklan 1 kappaleen täytäntöönpanon kannalta on välttämätöntä, että Euroopan talousyhteisö voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Euroopan talousyhteisö voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi allekirjoittamalla sen.

2 artikla

Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten sopimuksen allekirjoittajavaltioille, jotka voivat tulla lisäpöytäkirjan sopimuspuoliksi sopimuksen 7 artiklassa määrätyllä menettelytavalla.

3 artikla

Mikään valtio ei voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi tulematta samalla tämän lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi, joka on sopimuksen erottamaton osa.

4 artikla

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin sopimus.

5 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille sekä Euroopan talousyhteisölle

a) kaikista tämän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisista,

b) kaikista ratifioimis- ja hyväksymiskirjojen tallettamisista,

c) tämän lisäpöytäkirjan voimaantulopäivän.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä kesäkuuta 1976 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaneille ja liittyneille sopimuspuolille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.