9/1995

Eurooppalainen SOPIMUS veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien vaihdosta

Tämän sopimuksen allekirjoittaneet, Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hallitukset,

ottavat huomioon, että veriryhmämääritykseen käytettäviä reagensseja ei ole saatavana rajattomasti,

pitävät erittäin suotavana, että jäsenmaat euroopanlaajuisessa solidaarisuuden hengessä tarpeen tullen auttavat toisiaan veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien hankinnassa,

ottavat huomioon, että tällainen keskinäinen avunanto on mahdollista vain, jos veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien laatua ja käyttöä koskevat määräykset ovat yhteisesti jäsenmaiden laatimat, ja tarvittavat maahantuontihelpotukset ja vapautukset myönnetään,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa ''veriryhmämääritykseen käytettävä reagenssi'' tarkoittaa ihmis-, eläin-, kasvi- tai muuta alkuperää olevaa reagenssia, jota käytetään veriryhmien määrittämiseen ja veriryhmien yhteen sopimattomuuden toteamiseen.

Jokainen sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä rajoittaa sopimuksen koskemaan ainoastaan ihmisalkuperää olevia veriryhmämääritykseen käytettäviä reagensseja. Tämä selitys voidaan peruuttaa milloin tahansa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat sillä edellytyksellä, että niillä on riittävät varastot omia tarpeitaan varten, pitämään veriryhmäreagensseja saatavana muille sopimuspuolille, jotka tarvitsevat niitä kiireesti, ja ottamaan maksun vain keruusta, käsittelystä ja kuljetuksesta sekä mahdollisesta ostosta johtuvista kuluista.

3 artikla

Veriryhmämääritykseen käytettäviä reagensseja pidetään saatavana muille sopimuspuolille edellyttäen, että niillä ei tuoteta voittoa, että niitä käytetään ainoastaan lääketieteellisiin tarkoituksiin ja toimitetaan ainoastaan asianomaisten hallitusten nimeämille elimille.

4 artikla

Sopimuspuolet takaavat, että tämän sopimuksen pöytäkirjassa annettuja määräyksiä on noudatettu.

Niiden on myös noudatettava kaikkia hyväksymiään alan kansainväliseen standardisoimiseen liittyviä sääntöjä.

Kaikkiin veriryhmämääritykseen käytettäviin reagenssilähetyksiin on liitettävä todistus siitä, että ne on valmistettu pöytäkirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Todistus perustuu pöytäkirjan liitteessä annettuun malliin.

Pöytäkirja ja sen liite muodostavat hallinnollisen järjestelyn, jota tämän sopimuksen sopimuspuolten hallitukset voivat muuttaa tai täydentää.

5 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vapauttaakseen muiden sopimuspuolten niiden käyttöön antamat veriryhmämääritykseen käytettävät reagenssit kaikista tuontiveroista.

Ne ryhtyvät myös kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mainittujen aineiden toimittamiseksi viipymättä suorinta tietä tämän sopimuksen 3 artiklassa mainituille vastaanottajille.

6 artikla

Sopimuspuolet toimittavat toisilleen Euroopan neuvoston pääsihteerin välityksellä luettelon niistä elimistä, joilla on oikeus antaa tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisia todistuksia.

Ne toimittavat myös toisilleen luettelon elimistä, joilla on oikeus jakaa maahantuotuja veriryhmämääritykseen käytettäviä reagensseja. Näiden järjestöjen tulee, milloin mahdollista, olla samat kuin ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen 6 artiklassa mainittujen.

7 artikla

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat tulla sen sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua päivästä, jona kolme neuvoston jäsenvaltiota on 7 artiklan mukaisesti allekirjoittanut sen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tai ratifioinut tai hyväksynyt sen.

Neuvoston jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän sopimuksen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tai ratifioi tai hyväksyy sen, se tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoituspäivästä tai päivästä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

9 artikla

Tämän sopimuksen tultua voimaan ministerikomitea voi kutsua minkä tahansa Euroopan neuvoston ulkopuolisen valtion liittymään tähän sopimukseen. Liittyminen tulee voimaan kuukauden kuluttua päivästä, jona liittymiskirja talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

10 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille sekä liittyjävaltioille

a) tämän sopimuksen voimaantulopäivän sekä niiden valtioiden nimet, jotka ovat allekirjoittaneet sen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tai ratifioineet tai hyväksyneet sen,

b) 9 artiklan mukaisista liittymiskirjojen tallettamisista,

c) 1 artiklan 2 kappaleen mukaisesti vastaanotetuista selityksistä ja ilmoituksista,

d) 11 artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja niiden voimaantulopäivistä,

e) pöytäkirjaan ja sen liitteisiin 4 artiklan 4 kappaleen mukaisesti tehdyistä muutoksista.

11 artikla

Tämä sopimus on voimassa ilman määräaikaa.

Sopimuspuoli voi päättää sopimuksen soveltamisen omalta kohdaltaan toimittamalla Euroopan neuvoston pääsihteerille irtisanomisilmoituksen vuoden irtisanomisajalla.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä toukokuuta 1962 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjähallituksille.

LISÄPÖYTÄKIRJA eurooppalaiseen sopimukseen veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien vaihdosta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, 14 päivänä toukokuuta 1962 tehdyn veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen (jäljempänä ''sopimuksen'') sopimuspuolet,

ottavat huomioon sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen määräykset, joiden mukaan ''sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vapauttaakseen muiden sopimuspuolten niiden käyttöön antamat veriryhmämääritykseen käytettävät reagenssit kaikista tuontiveroista'',

katsovat, että Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden osalta kyseisen vapautuksen myöntäminen kuuluu talousyhteisön toimialaan, jolla on perustamissopimuksensa nojalla asian vaatimat valtuudet,

katsovat siksi, että 5 artiklan 1 kappaleen täytäntöönpanon kannalta on välttämätöntä, että Euroopan talousyhteisö voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Euroopan talousyhteisö voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi allekirjoittamalla sen. Talousyhteisön osalta sopimus tulee voimaan allekirjoittamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna sopimuspuolten hyväksymistä varten. Se tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa sen jälkeen, kun viimeinen sopimuspuoli on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä lisäpöytäkirja tulee kuitenkin voimaan kahden vuoden kuluttua päivästä, jona se avattiin hyväksymistä varten, ellei joku sopimuspuolista ole esittänyt vastalausetta sen voimaantulemiselle. Jos mainittu vastalause on ilmoitettu, sovelletaan tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä.

3 artikla

Voimaantulopäivästään lukien tämä lisäpöytäkirja on erottamaton osa sopimusta. Siitä lukien mikään valtio ei voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi tulematta samalla lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi.

4 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille sopimukseen liittyneille valtioille sekä Euroopan talousyhteisölle kaikista 2 artiklan perusteella jätetyistä hyväksymisistä tai vastalauseista sekä tämän lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisesta voimaantulosta.

Pääsihteeri ilmoittaa myös Euroopan talousyhteisölle kaikista sopimusta koskevista toimenpiteistä, ilmoituksista ja tiedonannoista.

Tehty Strasbourgissa 29 päivänä syyskuuta 1982 englannin ja ranskan kielellä ja on avoinna hyväksymistä varten 1 päivänä tammikuuta 1983 lukien. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja talletetaan yhtenä kappaleena Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille sopimukseen liittymään kutsutuille valtioille sekä Euroopan talousyhteisölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.