3/1995

Eurooppalainen SOPIMUS ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden vaihdosta

Tämän sopimuksen allekirjoittaneet hallitukset, jotka ovat Euroopan neuvoston jäseniä,

ottavat huomioon, että ihmisestä peräisin olevat terapeuttiset aineet ovat ihmisen luovuttamia eikä niitä siten ole saatavana rajattomasti,

pitävät erittäin suotavana, että jäsenmaat euroopanlaajuisessa solidaarisuuden hengessä tarpeen tullen auttavat toisiaan ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden hankinnassa,

ottavat huomioon, että tällainen keskinäinen avunanto on mahdollista vain jos ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden laatua ja käyttöä koskevat määräykset ovat yhteisesti jäsenmaiden laatimat, ja tarvittavat maahantuontihelpotukset ja vapautukset myönnetään,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa ''ihmisestä peräisin olevat terapeuttiset aineet'' tarkoittaa ihmisverta ja sen johdannaisia.

Tämän sopimuksen määräykset voidaan kirjeenvaihdolla kahden tai useamman sopimuspuolen välillä ulottaa koskemaan muitakin ihmisestä peräisin olevia terapeuttisia aineita.

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat sillä edellytyksellä, että niillä on riittävät varastot omia tarpeitaan varten, pitämään ihmisestä peräisin olevia terapeuttisia aineita saatavana muille sopimuspuolille, jotka tarvitsevat niitä kiireesti, ja ottamaan maksun vain kyseisten aineiden keruusta, käsittelystä ja kuljetuksesta.

3 artikla

Ihmisestä peräisin olevia terapeuttisia aineita pidetään saatavana sopimuspuolille sillä nimenomaisella edellytyksellä, että niillä ei tuoteta voittoa, että niitä käytetään ainoastaan lääketieteellisiin tarkoituksiin ja toimitetaan ainoastaan asianomaisen maan hallituksen nimeämille elimille.

4 artikla

Sopimuspuolet takaavat, että tämän sopimuksen pöytäkirjassa annettuja vähimmäisvaatimuksia terapeuttisten aineiden ominaisuuksista sekä merkitsemis-, pakkaus- ja toimitusmääräyksiä on noudatettu.

Niiden on myös noudatettava kaikkia hyväksymiään alan kansainväliseen standardisoimiseen liittyviä sääntöjä.

Kaikkiin ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden lähetyksiin on liitettävä todistus siitä, että ne on valmistettu pöytäkirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Todistus perustuu pöytäkirjan 1 liitteessä annettuun malliin.

Tämän sopimuksen sopimuspuolten hallitukset voivat muuttaa tai täydentää pöytäkirjaa ja sen liitteitä.

5 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vapauttaakseen muiden sopimuspuolten niiden käyttöön antamat ihmisestä peräisin olevat terapeuttiset aineet kaikista tuontiveroista.

Ne ryhtyvät myös kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mainittujen aineiden toimittamiseksi viipymättä suorinta tietä tämän sopimuksen 3 artiklassa mainituille vastaanottajille.

6 artikla

Sopimuspuolet toimittavat toisilleen Euroopan neuvoston pääsihteerin välityksellä luettelon niistä elimistä, joilla on oikeus antaa tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisia todistuksia.

Ne toimittavat toisilleen myös luettelon elimistä, joilla on oikeus jakaa maahantuotuja ihmisestä peräisin olevia terapeuttisia aineita.

7 artikla

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat tulla sen sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sen ratifioimisvaraumitta tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla sen.

Ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa sen jälkeen, kun kolme neuvoston jäsenvaltiota on 7 artiklan mukaisesti allekirjoittanut sen ratifioimisvaraumitta tai ratifioinut sen.

Neuvoston jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän sopimuksen ratifioimisvaraumitta tai ratifioi sen, sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa sen jälkeen, kun jäsenvaltio on allekirjoittanut sopimuksen tai tallettanut ratifioimiskirjansa.

9 artikla

Euroopan neuvoston ministerikomitea voi kutsua minkä tahansa Euroopan neuvoston ulkopuolisen valtion liittymään tähän sopimukseen. Liittyminen tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa sen jälkeen, kun liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

10 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja liittyjävaltioille

a) tämän sopimuksen voimaantulopäivän sekä niiden jäsenvaltioiden nimet, jotka ovat allekirjoittaneet sen ratifioimisvaraumitta tai ratifioineet sen,

b) 9 artiklan mukaisista liittymiskirjojen tallettamisista,

c) 11 artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja niiden voimaantulopäivistä,

d) pöytäkirjaan ja sen liitteisiin 4 artiklan 4 kappaleen mukaisesti tehdyistä muutoksista.

11 artikla

Tämä sopimus on voimassa ilman määräaikaa.

Sopimuspuoli voi päättää tämän sopimuksen soveltamisen omalta kohdaltaan toimittamalla Euroopan neuvoston pääsihteerille irtisanomisilmoituksen vuoden irtisanomisajalla.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 15 päivänä joulukuuta 1958 yhtenä englannin ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjähallituksille.

LISÄPÖYTÄKIRJA Eurooppalaiseen sopimukseen ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden vaihdosta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, 15 päivänä joulukuuta 1958 tehdyn ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen (jäljempänä ''sopimuksen'') sopimuspuolet,

ottavat huomioon sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen määräykset, joiden mukaan ''sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vapauttaakseen muiden sopimuspuolten niiden käyttöön antamat ihmisestä peräisin olevat terapeuttiset aineet kaikista tuontiveroista'',

katsovat, että Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden osalta kyseisen vapautuksen myöntäminen kuuluu talousyhteisön toimialaan, jolla on perustamissopimuksensa nojalla asian vaatimat valtuudet,

katsovat siksi, että 5 artiklan 1 kappaleen täytäntöönpanon kannalta on välttämätöntä, että Euroopan talousyhteisö voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Euroopan talousyhteisö voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi allekirjoittamalla sen. Talousyhteisön osalta sopimus tulee voimaan allekirjoittamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna sopimuspuolten hyväksymistä varten. Se tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa sen jälkeen, kun viimeinen sopimuspuoli on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä lisäpöytäkirja tulee kuitenkin voimaan kahden vuoden kuluttua päivästä, jona se avattiin hyväksymistä varten, ellei joku sopimuspuolista ole esittänyt vastalausetta sen voimaantulemiselle. Jos mainittu vastalause on esitetty, sovelletaan tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä.

3 artikla

Voimaantulopäivästään lukien tämä lisäpöytäkirja on erottamaton osa sopimusta. Siitä lukien mikään valtio ei voi tulla sopimuksen sopimuspuoleksi tulematta samalla lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi.

4 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille sopimukseen liittyneille valtioille sekä Euroopan talousyhteisölle kaikista 2 artiklan perusteella jätetyistä hyväksymisistä tai vastalauseista sekä tämän lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisesta voimaantulosta.

Pääsihteeri ilmoittaa myös Euroopan talousyhteisölle kaikista sopimusta koskevista toimenpiteistä, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.

Tehty Strasbourgissa 29 päivänä syyskuuta 1982 englannin ja ranskan kielellä ja on avoinna hyväksymistä varten 1 päivänä tammikuuta 1983 lukien. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja talletetaan yhtenä kappaleena Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, kaikille sopimukseen liittymään kutsutuille valtioille sekä Euroopan talousyhteisölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.