Euroopan avaruusjärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

V LIITE Teollisuuspolitiikka

I artikla

1. Sopimuksen VII artiklan tarkoittaman teollisuuspolitiikan toimeenpanossa pääjohtajan tulee toimia tämän liitteen ja neuvoston määräysten mukaisesti.

2. Neuvoston tulee jatkuvasti tarkastella teollisuudessa piileviä kehitysmahdollisuuksia ja sen rakennetta suhteessa järjestön toimintoihin ja erityisesti

a) teollisuuden yleistä rakennetta ja teollisuuden ryhmittymiä,

b) teollisuuden toivottavaa erikoistumisastetta ja menetelmiä, joilla se saavutettaisiin,

c) merkittävien kansallisten teollisuuspolitiikkaa koskevien ohjelmien koordinoimista,

d) vuorovaikutusta muiden kansainvälisten elinten merkityksellisten teollisuuspoliittisten ohjelmien kanssa,

e) teollisen tuotantokapasiteetin ja mahdollisten markkinoiden välistä suhdetta,

f) yhteyksien järjestämistä teollisuuden kanssa, voidakseen valvoa ja tarvittaessa tarkistaa järjestön teollisuuspolitiikkaa.

II artikla

1. Kaikkia sopimuksia tehdessään järjestön tulee antaa etusija jäsenvaltioiden teollisuudelle ja järjestöille. Yleissopimuksen V artiklan l kappaleen b-kohdan tarkoittamissa valinnaisissa ohjelmissa etusija annetaan kuitenkin erityisesti osallistujavaltioiden teollisuudelle ja järjestöille.

2. Neuvosto päättää, voiko järjestö poiketa yllä mainitusta suosituimmuusmääräyksestä ja missä määrin se voi niin tehdä.

3. Kysymys siitä, katsotaanko jonkun yrityksen kuuluvan jollekin jäsenvaltioista, ratkaistaan seuraavien perusteiden valossa: yrityksen rekisteröity toimipiste, päätöksentekokeskusten ja tutkimuskeskusten sijaintipaikka sekä alue, jossa työ on määrä suorittaa. Epäselvissä tapauksissa neuvosto päättää, katsotaanko yrityksen kuuluvan jollekin jäsenvaltiolle.

III artikla

1. Pääjohtajan tulee sopimuksenteon aikaisessa vaiheessa ja ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä jättää neuvostolle hyväksyttäväksi ehdotuksensa noudatettavasta hankintapolitiikasta jokaisen sopimuksen osalta

a) jonka arvo arviolta ylittää teollisuuspolitiikkaa koskevissa säännöissä määriteltävät rajat, jotka johtuvat työn luonteesta, tai

b) jota teollisuuspolitiikkaa koskevat säännöt tai neuvoston laatimat lisäohjeet eivät pääjohtajan mielestä riittävästi kata tai joka voi aiheuttaa ristiriitaa näiden sääntöjen tai ohjeiden kanssa.

2. Neuvosto laatii aika ajoin edellä l kappaleen b-kohdassa mainitut lisäohjeet, mikäli se katsoo niiden helpottavan sellaisten alueiden löytämisessä, jotka on tarpeen ensisijaisesti jättää hyväksyttäviksi l kappaleen mukaisesti.

3. Pääjohtaja hyväksyy järjestön tekemät sopimukset suoraan neuvottelematta enää neuvoston kanssa paitsi seuraavissa tapauksissa:

a) kun saatujen tarjousten arviointi johtaa suosittelemaan sellaisen sopimuskumppanin valintaa, joka olisi joko vastoin neuvoston l kappaleen sääntöjen nojalla antamia etukäteisohjeita tai vastoin neuvoston I artiklan 2 kappaleen nojalla suorittamien tutkimusten tuloksena hyväksyttyjä teollisuuspolitiikkaa koskevia yleisiä ohjeita; pääjohtaja jättää sitten asian neuvostolle päätettäväksi ja selvittää, miksi hän katsoo poikkeamisen tarpeelliseksi ja ilmoittaa myös, voisiko joku muu neuvoston päätös olla teknisesti, toiminnallisesti tai muutoin suositeltava vaihtoehto;

b) kun neuvosto on erityisistä syistä päättänyt tutkia asiaa ennen kuin sopimus on tehty.

4. Pääjohtajan tulee erikseen määrättävin säännöllisin väliajoin lähettää neuvostolle selonteko edellisen kauden aikana tehdyistä sopimuksista ja seuraavalle kaudelle suunnitelluista sopimushankkeista, jotta neuvosto voi valvoa järjestön teollisuuspolitiikan täytäntöönpanoa.

IV artikla

Kaikkien järjestön tekemien sopimusten maantieteellistä jakaumaa koskevat seuraavat yleiset säännöt:

1. Jäsenvaltion kokonaispalautekerroin on kaikkien jäsenvaltioiden kesken tehtyjen kaikkien sopimusten kokonaisarvosta sille lasketun prosentuaalisen osuuden ja sen maksuosuuksien prosentuaalisen summan suhde. Tämän kokonaispalautekertoimen laskemisessa ei kuitenkaan tule ottaa huomioon sopimuksia, jotka on tehty jäsenvaltioissa, tai jäsenvaltioiden maksuosuuksia ohjelmassa, joka suoritetaan

a) Yleissopimuksen VIII artiklan nojalla Euroopan avaruustutkimuslaitoksen perustamiseksi edellyttäen, että kyseiseen järjestelyyn sisältyy tätä koskevia määräyksiä tai että kaikki osallistujavaltiot myöhemmin yksimielisesti hyväksyvät sen;

b) tämän yleissopimuksen V artiklan l kappaleen b-kohdan nojalla, edellyttäen että kaikki alkuperäiset osallistujavaltiot ovat asiasta yhtä mieltä.

2. Palautekerrointen laskemiseksi sopimusten arvoon sovelletaan painokertoimia, jotka perustuvat niiden teknologiseen merkitykseen. Neuvosto määrittelee nämä painokertoimet. Yhtä erityisen merkittävää sopimusta kohden voidaan soveltaa useampaa kuin yhtä painokerrointa.

3. Parhaimmillaan järjestön tekemien sopimusten tulisi jakautua niin, että kaikkien valtioiden kokonaispalautekerroin on 1.

4. Palautekertoimet lasketaan neljännesvuosittain ja ne esitetään kumulatiivisina jäljempänä 5 kappaleessa tarkoitettuja virallisia tarkistuksia varten.

5. Viralliset tarkistukset koskien sopimusten maantieteellistä jakaumaa tehdään joka kolmas vuosi.

6. Sopimusten jakauman kahden virallisen tarkistuksen välillä tulisi olla sellainen, että jokaisen virallisen tarkistuksen aikana minkään jäsenvaltion kumulatiivinen kokonaispalautekerroin ei merkittävästi poikkea tavoitearvosta. Ensimmäisenä kolmivuotiskautena kumulatiivisen palautekertoimen alarajana pidetään 0.8. Jokaisen virallisen katsauksen aikana Neuvosto voi tarkistaa tämän alarajan seuraavaa kolmivuotiskautta varten kuitenkin siten, että se ei koskaan ole alempi kuin 0.8.

7. Neuvostolle toimitetaan erikseen arvio sopimuksen siinä määriteltäviä kategorioita koskevista palautekertoimista, erityisesti jatkotutkimus ja kehittämissopimusten sekä hankekohtaista teknologiaa koskevien sopimusten osalta. Pääjohtaja neuvottelee näistä arvioista neuvoston kanssa määrätyin säännöllisin väliajoin tavoitteena mahdollisen epätasapainon korjaamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden selvittäminen.

V artikla

1. Mikäli jonkin kolmivuotiskauden lopussa pidettävässä virallisessa tarkistuksessa huomataan, että jonkun jäsenvaltion kokonaispalautekerroin on IV artiklan 6 kappaleessa määriteltyä alarajaa pienempi, pääjohtaja esittää neuvostolle ehdotuksensa tilanteen korjaamiseksi vuoden kuluessa. Näihin ehdotuksiin sovelletaan järjestön sopimuksentekoa koskevia sääntöjä.

2. Jos epätasapaino ei ole korjaantunut vuoden kuluessa, pääjohtaja esittää neuvostolle ehdotuksen, jossa tarve korjata tilanne katsotaan järjestön sopimuksentekoa koskevia sääntöjä tärkeämmäksi.

VI artikla

Jokaiseen teollisuuspoliittisin perustein tehtyyn päätökseen, jonka seurauksena jonkun jäsenvaltion määrätyltä yritykseltä tai järjestöltä evätään kilpailumahdollisuus järjestön jonkun alan sopimuksiin nähden, tarvitaan kyseisen jäsenvaltion hyväksyminen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1975 yhtenä saksan-, englannin-, espanjan-, ranskan-, italian-, hollannin- ja ruotsinkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Alkuperäiskappale talletetaan Ranskan hallituksen arkistoon ja Ranskan hallitus toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

Jäsenmaiden muille virallisille kielille käännetyt tämän yleissopimuksen tekstit vahvistetaan oikeaksi kaikkien jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä. Nämä tekstit talletetaan Ranskan hallituksen arkistoon ja Ranskan hallitus toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.