Euroopan avaruusjärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

III LIITE Sopimuksen V artiklan 1 kappaleen b-kohdan tarkoittamat valinnaiset ohjelmat

I artikla

1. Jos neuvostolle tehdään ehdotus sopimuksen V artiklan l kappaleen b-kohdan tarkoittaman valinnaisen ohjelman toimeenpanosta, neuvoston puheenjohtaja toimittaa ehdotuksen kaikille jäsenvaltioille tutkittavaksi.

2. Sen jälkeen kun neuvosto on sopimuksen XI artiklan 5 kappaleen c (i) -kohdan mukaisesti hyväksynyt valinnaisen ohjelman toteuttamisen järjestön puitteissa, jäsenvaltion, joka ei aio osallistua ohjelmaan, on ilmoitettava virallisesti kolmen kuukauden kuluessa haluttomuudestaan osallistua ohjelmaan; osallistuvat valtiot laativat julistuksen, jossa tämän liitteen III artiklan l kappaleen määräysten mukaisesti esitetään heidän sitoumuksensa koskien

a) ohjelman eri vaiheita;

b) olosuhteita, joiden vallitessa ohjelma toteutetaan, mukaan lukien ajoitus, ohjelman eri vaiheisiin liittyvä viitteellinen taloudellinen kehys ja osakehykset sekä muut mahdolliset ohjelman hoitamiseen ja toteuttamiseen liittyvät määräykset;

c) yleissopimuksen XIII artiklan 2 kappaleen mukaisesti määrättyä maksuasteikkoa;

d) ensimmäisen sitovan taloudellisen sitoumuksen kestoa ja määrää.

3. Julistus lähetetään neuvostolle tiedoksi ja samalla sille jätetään hyväksyttäväksi luonnos toimeenpanoa koskevista säännöistä.

4. Jos osallistuva valtio ei voi hyväksyä julistuksessa esitettyjä määräyksiä ja toimeenpanoa koskevia sääntöjä julistuksen antaman määräajan puitteissa, se ei ole enää osallistujavaltio. Muut jäsenvaltiot voivat myöhemmin ryhtyä osallistujavaltioiksi hyväksymällä nämä määräykset osallistujavaltioiden kanssa päätettävien ehtojen mukaisesti.

II artikla

1. Ohjelma toteutetaan yleissopimuksen määräysten mukaisesti ja jollei tässä liitteessä tai toimeenpanoa koskevissa säännöissä toisin määrätä, järjestön voimassa olevien sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Päätökset neuvostossa tehdään tämän liitteen ja toimeenpanoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Mikäli tästä liitteestä tai toimeenpanoa koskevista säännöistä puuttuu jokin erityinen määräys, sovelletaan yleissopimuksessa olevia äänestystä koskevia sääntöjä tai neuvoston menettelytapasääntöjä.

2. Päätökset uuden vaiheen aloittamisesta tehdään kaikkien osallistujavaltioiden kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä, edellyttäen että tämä enemmistö edustaa ainakin kahta kolmasosaa ohjelman maksuosuuksista. Jos päätöstä uudesta vaiheesta ei voida tehdä, ne osallistujavaltiot, jotka kuitenkin haluavat jatkaa ohjelmaa, neuvottelevat keskenään ja päättävät jatkoa koskevista järjestelyistä. Sitten ne ilmoittavat tuloksesta neuvostolle, joka ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

III artikla

1. Jos ohjelmaan kuuluu hankkeen määritysvaihe, osallistujavaltiot tarkistavat jokaisen vaiheen jälkeen ohjelman kustannukset. Jos tarkistus osoittaa, että kustannukset ylittävät I artiklassa tarkoitetun viitteellisen taloudellisen kehyksen enemmällä kuin 20 prosentilla, osallistujavaltio voi irtisanoutua ohjelmasta. Osallistujavaltiot, jotka haluavat kuitenkin jatkaa ohjelmaa, neuvottelevat keskenään ja päättävät jatkoa koskevista järjestelyistä. Sitten he ilmoittavat tuloksesta neuvostolle, joka ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

2. Jokaisen vaiheen aikana, kuten julistuksessa määrätään, neuvosto hyväksyy kaikkien osallistujavaltioiden kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä vuosittaiset talousarviot kyseisen taloudellisen tai osakehyksen puitteissa.

3. Neuvosto laatii käytännön, joka mahdollistaa taloudellisen kehyksen tai osakehyksen tarkistamisen mahdollisten hintatasossa tapahtuvien muutosten vuoksi.

4. Kun taloudellista tai osakehystä joudutaan tarkistamaan muista kuin edellä l ja 3 kappaleissa tarkoitetuista syistä, osallistujavaltiot noudattavat seuraavaa menettelytapaa:

a) Millään osallistujavaltiolla ei ole oikeutta irtisanoa ohjelmaa, ellei yhteenlaskettu kustannusten ylitys ole enemmän kuin 20 prosenttia alkuperäisen taloudellisen tai l kappaleessa tarkoitetun menettelytavan mukaisesti määritellyn tarkistetun kehyksen summaa suurempi.

b) Jos yhteenlaskettu kustannusten ylitys on enemmän kuin 20 prosenttia kyseistä taloudellista kehystä suurempi, osallistujavaltio voi irtisanoa ohjelman. Ne valtiot, jotka haluavat kuitenkin jatkaa ohjelmaa, neuvottelevat keskenään ja päättävät jatkoa koskevista järjestelyistä sekä ilmoittavat tuloksesta neuvostolle, joka ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

IV artikla

Järjestö, joka toimii osallistujavaltioiden puolesta, omistaa satelliitit, avaruusjärjestelmät ja muut ohjelman puitteissa tuotetut tavarat samoin kuin sen toimeenpanemisen vuoksi hankitut laitteet ja välineet. Omistusoikeuden siirrosta päättää neuvosto.

V artikla

1. Mikäli jäsenvaltio irtisanoo sopimuksen, siitä seuraa tämän jäsenvaltion irtisanoutuminen kaikista niistä ohjelmista, joihin sen osallistuu. Yleissopimuksen XXIV artiklaa sovelletaan näihin ohjelmiin liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2. Tämän liitteen II artiklan 2 kappaleen mukaiset lopettamiset ja III artiklan l kappaleen ja 4 kappaleen b-kohdan mukaiset irtisanomiset tulevat voimaan siitä päivästä lukien, jona neuvosto vastaanottaa näissä artikloissa tarkoitetun tiedon.

3. Osallistujavaltio, joka päättää jättäytyä ohjelmasta II artiklan 2 kappaleen nojalla tai irtisanoa ohjelman III artiklan l kappaleen ja 4 kappaleen b-kohdan nojalla, säilyttää osallistujavaltion oikeudet irtisanomisen voimaantulopäivämäärään saakka. Sen jälkeen ohjelman jäljellä olevasta osasta, johon valtio ei osallistu, ei aiheudu tälle muita oikeuksia tai velvollisuuksia. Se on edelleen velvollinen maksamaan osuutensa määrärahoista, jotka vastaavat sopimusvaltuutta kuluvalle tai edelliselle tilivuodelle hyväksytyn talousarvion ja käynnissä olevan ohjelman vaiheen toimeenpanon osalta. Osallistujavaltiot voivat kuitenkin yksimielisesti päättää julistuksessa, että valtio, joka päättää lopettaa tai irtisanoa ohjelman, joutuu maksamaan koko osuutensa ohjelman alkuperäisestä kehyksestä tai osakehyksestä.

VI artikla

1. Osallistujavaltiot voivat päättää ohjelman lopettamisesta sellaisten osallistujavaltioiden kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa ohjelmaan osoitetuista maksuosuuksista.

2. Järjestön tulee tiedottaa osallistujavaltioille ohjelman loppuun saattamisesta toimeenpanoa koskevien sääntöjen mukaisesti; nämä toimeenpanoa koskevat säännöt lakkaavat olemasta voimassa, kun tiedotus on vastaanotettu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.