Euroopan avaruusjärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

II LIITE Varainhankinta

I artikla

1. Järjestön tilivuosi kestää tammikuun l päivästä saman vuoden joulukuun 31 päivään.

2. Pääjohtajan tulee joka vuosi viimeistään 1 päivänä syyskuuta toimittaa jäsenvaltioille

a) ehdotus yleiseksi talousarvioksi ja

b) ehdotus ohjelmakohtaiseksi talousarvioksi.

3. Yleinen talousarvio käsittää

a) kustannusosan, josta ilmenee arvio yleissopimuksen V artiklan l kappaleen a-kohdan i, iii ja iv alakohtien tarkoittamiin toimintoihin liittyvistä menoista, mukaan lukien kiinteät yleiskulut samoin kuin yleissopimuksen V artiklan l kappaleen a-kohdan ii alakohdan ja V artiklan l kappaleen b-kohdan tarkoittamiin ohjelmia koskeviin muuttuviin yleiskuluihin ja tukimaksuihin liittyvistä menoista; kiinteät ja muuttuvat yleiskulut sekä tukimaksut määritellään rahoitussäännöissä; kustannusarvio jaotellaan eri toimintojen ja yleisotsakkeiden mukaan;

b) tuloista kertovan osan, josta ilmenevät

i) kaikkien jäsenvaltioiden maksuosuudet V artiklan l kappaleen a-kohdan i, iii ja iv alakohtien tarkoittamiin toimintoihin liittyvien kulujen osalta, mukaan lukien kiinteät yleiskulut;

ii) osallistuvien valtioiden maksuosuudet vakiintumattomiin yleiskuluihin ja tukimaksuihin nähden, jotka on rahoitusääntöjen mukaisesti jaettu yleissopimuksen V artiklan l kappaleen a-kohdan ii alakohdassa ja V artiklan l kappaleen b-kohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin;

iii) muut tulot.

4. Jokainen ohjelmakohtainen talousarvio käsittää

a) kustannusosan, josta ilmenee

i) arvio ohjelmaan liittyvistä välittömistä kuluista sekä arvio välittömistä kuluista kunkin rahoitussäännöissä määritellyn yleisotsakkeen osalta;

ii) arvio ohjelmaan osoitetuista muuttuvista yleiskuluista ja tukimaksuista;

b) tuloista kertovan osan, josta ilmenevät

i) osallistuvien valtioiden maksuosuudet a-kohdan i alakohdassa tarkoitettujen välittömien kulujen osalta;

ii) muut tulot;

iii) tiedoksi osallistuvien valtioiden maksuosuudet a-kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin muuttuviin yleiskuluihin ja tukimaksuihin nähden, yleisen talousarvion määräysten mukaisesti.

5. Neuvoston tulee hyväksyä yleinen talousarvio ja jokainen ohjelmakohtainen talousarvio ennen seuraavan tilivuoden alkua.

6. Sekä yleinen että ohjelmakohtainen talousarvio valmistellaan ja pannaan toimeen rahoitussääntöjen mukaisesti.

II artikla

1. Olosuhteiden vaatiessa neuvosto voi pyytää pääjohtajaa esittämään tarkistetun talousarvion.

2. Päätöstä lisäkustannuksista ei katsota hyväksytyksi ennen kuin neuvosto on hyväksynyt pääjohtajan arvion kyseisistä lisäkustannuksista.

III artikla

1. Mikäli neuvosto pyytää, pääjohtajan tulee liittää yleiseen talousarvioon tai kyseiseen ohjelmakohtaiseen talousarvioon arviot seuraavien vuosien kustannuksista.

2. Järjestön vuosittaisten talousarvioiden hyväksymisen yhteydessä neuvoston tulee tutkia uudelleen varallisuuden taso ja tehdä tarpeelliset tarkistukset ohjelmien toteuttamisen aikana tapahtuvien hintatasoa koskevien muutosten ja mahdollisten odottamattomien muutosten perusteella.

IV artikla

1. Yleissopimuksen V artiklassa tarkoitettuihin toimintoihin hyväksytyt kulut katetaan yleissopimuksen XIII artiklan mukaisesti arvioiduilla maksuilla.

2. Kun valtio liittyy yleissopimukseen sen XXII artiklan mukaisesti, muiden jäsenvaltioiden maksuosuudet tarkistetaan. Uusi asteikko, jonka voimaantulopäivästä neuvosto päättää, laaditaan niiden vuosien kansantulotilastojen mukaan, joita on käytetty voimassa olevan asteikon laskemisessa. Hyvitysmaksuja suoritetaan tarpeen mukaan, jotta varmistettaisiin kaikkien jäsenvaltioiden kuluvan vuoden osalle maksamien osuuksien yhdenmukaisuus neuvoston päätöksen kanssa.

3. a) Maksuosuuksien suorittamista koskevista järjestelyistä järjestön toiminnan asianmukaisen rahoituksen turvaamiseksi määrätään rahoitussäännöissä.

b) Pääjohtajan tulee tiedottaa jäsenvaltiolle näiden maksuosuuksien määrästä ja maksupäivämääristä.

V artikla

1. Järjestön talousarviot ilmaistaan tiliyksiköissä. Tiliyksikkö määritellään suhteessa 0.88867088 grammaa puhdasta kultaa; neuvosto voi kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä sopia tiliyksikön määrittelemisestä muulla tavoin.

2. Jokainen jäsenvaltio suorittaa maksuosuutensa omassa valuutassaan.

VI artikla

1. Pääjohtaja pitää tarkkaa kirjanpitoa kaikista tuloista ja menoista. Jokaisen tilivuoden lopussa pääjohtajan tulee rahoitussääntöjen mukaisesti laatia yleissopimuksen V artiklan tarkoittamista ohjelmista erilliset vuosittaiset selvitykset.

2. Tilintarkastuskomissio tarkistaa talousarvioon liittyvät selvitykset, talousarvion ja raha-asioiden hoidon samoin kuin kaikki muut toimenpiteet, jotka vaikuttavat järjestön talouteen. Neuvosto nimittää kaikkien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä ne jäsenvaltiot, joita vuorotellen tasapuolisesti pyydetään nimittämään mieluiten omien virkaiässä vanhimpien virkamiestensä joukosta tilintarkastajat tähän komissioon, ja nimittää samalla ääntenenemmistöllä tilintarkastajien joukosta komissiolle puheenjohtajan enintään kolmeksi vuodeksi.

3. Tilintarkastuksen tulee perustua asiakirjoihin ja mikäli tarpeellista, tarkastus suoritetaan paikan päällä. Tilintarkastuksen tarkoituksena on todistaa, että menot ovat talousarvion mukaisia ja että asiakirjat ovat laillisia ja oikeita. Komissio antaa lausunnon myös järjestön rahavarojen taloudellisesta hoidosta. Jokaisen tilivuoden lopussa komissio laatii raportin, jonka enemmistön sen jäsenistä tulee hyväksyä ja joka toimitetaan neuvostolle.

4. Komissio suorittaa mahdollisia muita tehtäviä sen mukaan, mitä rahoitussäännöissä esitetään.

5. Pääjohtajan tulee antaa tilintarkastajille näiden velvollisuuksiensa täyttämisessä mahdollisesti tarvitsemat tiedot ja apu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.