Euroopan avaruusjärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

I LIITE Erioikeudet ja vapaudet

I artikla

Järjestö on oikeushenkilö. Se voi erityisesti tehdä sopimuksia, hankkia ja käyttää irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimia osapuolena oikeudenkäynnissä.

II artikla

Tämän yleissopimuksen XXII ja XXIII artiklojen määräyksiin vaikuttamatta järjestön rakennukset ja kiinteistöt säilyvät loukkaamattomina.

III artikla

Järjestön arkistot säilyvät loukkaamattomina.

IV artikla

1. Järjestö vapautetaan tuomio- ja täytäntöönpanovallasta lukuun ottamatta

a) tapauksia, jolloin järjestö neuvoston päätöksellä on nimenomaan luopunut vapaudesta tietyn tapauksen osalta; neuvostolla on velvollisuus antaa vapauden raueta kaikissa tapauksissa, joissa vapautusmääräyksen noudattaminen estäisi oikeuden tapahtumisen ja siitä voidaan luopua vahingoittamatta järjestön etuja;

b) kolmannen osapuolen nostamaa oikeusjuttua koskien järjestölle kuuluvan tai sen nimissä käytetyn ajoneuvon aiheuttamasta onnettomuudesta syntynyttä vahinkoa tai liikenneonnettomuutta, jossa osapuolena on tällainen ajoneuvo;

c) joko XXV tai XXVI artiklan nojalla annetun välitystuomion täytäntöönpanoa; sekä

d) sellaisten palkkojen ja palkkioiden oikeusviranomaisten päätöksen mukaisesti suoritettua takavarikointia, jotka järjestö on velkaa jollekulle henkilöstöön kuuluvalle.

2. Järjestön omaisuus ja varat vapautetaan niiden sijainnista riippumatta kaikenlaisesta pakko-otosta, menettämisseuraamuksesta, pakkolunastuksesta ja takavarikoinnista. Ne ovat vapaat myös kaikenlaisista hallinnollisista tai väliaikaisista oikeudellisista pakotteista, paitsi milloin tämä on tilapäisesti tarpeellista sellaisten onnettomuuksien estämiseksi ja tutkimiseksi, joissa on mukana järjestölle kuuluva tai sen nimissä käytetty ajoneuvo.

V artikla

1. Järjestö, sen omaisuus ja tulot vapautetaan välittömistä veroista, jotka liittyvät järjestön virallisiin tehtäviin.

2. Kun järjestö hankkii, käyttää tai sen nimissä käytetään huomattavan arvokkaita ja sen virallisten tehtävien hoitamiseksi ehdottoman välttämättömiä tarvikkeita tai palveluja ja kun näiden hankintojen tai palvelujen hintaan sisältyy veroja tai tulleja, jäsenvaltioiden tulee, mikäli mahdollista, ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen vapautuksen näistä veroista tai tulleista tai huolehtiakseen niiden palautuksesta.

VI artikla

Järjestön maahantuomat tai maastaviemät tavarat tai sen nimissä tuodut tai viedyt tavarat, jotka ovat sen virallisten tehtävien hoitamiseksi ehdottoman välttämättömiä, vapautetaan kaikista tuonti- ja vientitulleista ja -veroista sekä kaikista tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista.

VII artikla

1. Edellä V ja VI artiklassa tarkoitettuihin järjestön virallisiin tehtäviin kuuluvat sen hallinnolliset toimet mukaan lukien sen toiminta sosiaaliturvasuunnitelman yhteydessä sekä toimet avaruustutkimuksen ja -teknologian ja näiden avaruussovelluksien alueella järjestön yleissopimuksessa määrättyjen tarkoitusperien mukaisesti.

2. Missä määrin tällaisen tutkimuksen ja teknologian sekä yleissopimuksen V artiklan 2 kappaleen ja IX artiklan nojalla suoritettujen toimien muita sovelluksia voidaan pitää osana Järjestön virallisia toimia, päätetään tapauskohtaisesti neuvoston ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten neuvoteltua asiasta.

3. Edellä olevien V ja VI artiklan määräyksiä ei sovelleta veroihin ja tulleihin, jotka ovat pelkästään maksuja yleisten laitosten palveluista.

VIII artikla

Tämän liitteen V tai VI artiklan nojalla myönnetyt vapautukset eivät koske sellaisia tavaroita, jotka on ostettu tai tuotu maahan tai sellaisia palveluita, jotka on hankittu järjestön henkilökunnan jäsenten henkilökohtaista etua silmällä pitäen.

IX artikla

1. Tavaroita, jotka on hankittu V artiklan nojalla tai tuotu maahan VI artiklan nojalla, ei saa myydä tai antaa pois muutoin kuin vapautuksen myöntäneiden jäsenvaltioiden asettamien ehtojen mukaisesti.

2. Tavaroiden ja palveluiden kuljetus järjestön päämajan ja laitosten välillä ja sen eri laitosten välillä tai järjestön ohjelman toimeenpanemistarkoituksessa sen laitosten ja jäsenvaltion kansallisen laitoksen välillä vapautetaan kaikenlaisista maksuista tai rajoituksista; mikäli tarpeellista, jäsenvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin taatakseen vapautuksen näistä maksuista tai niiden palautuksen tai poistaakseen tällaiset rajoitukset.

X artikla

Järjestön lähettämien tai sille osoitettujen julkaisujen ja muun tiedotusaineiston kiertoa ei saa rajoittaa millään tavoin.

XI artikla

Järjestö voi ottaa vastaan ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja, valuuttaa, käteistä tai arvopapereita; se voi käyttää niitä vapaasti mihin tahansa yleissopimuksessa mainittuun tarkoitukseen ja pitää tilejä missä tahansa valuutassa velvoitteidensa täyttämisen vaatimissa rajoissa.

XII artikla

1. Virallisten viestintäyhteyksiensä ja kaikkien asiakirjojensa siirtämisen osalta järjestön tulee nauttia ainakin yhtä edullista kohtelua kuin kyseinen jäsenvaltio on myöntänyt muille kansainvälisille järjestöille.

2. Järjestön virallisia tiedotuksia ei saa sensuroida missään tiedotusvälineessä.

XIII artikla

Jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin helpottaakseen järjestön henkilökunnan jäsenten saapumista alueelleen, siellä oleskelua tai sieltä lähtemistä.

XIV artikla

1. Jäsenvaltioiden edustajien tulee suorittaessaan tehtäviään sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja palatessaan sieltä nauttia seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus pidättämisestä ja vapaudenriistosta ja henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoimisesta;

b) vapautus lainkäytöstä myös heidän tehtävänsä päättymisen jälkeen heidän tehtäviään suorittaessaan tekemiinsä tekoihin nähden, mukaan lukien suulliset ja kirjalliset lausunnot; tätä vapautta ei tule kuitenkaan soveltaa jäsenvaltion edustajan ajoneuvoliikennerikkomuksiin eikä tälle kuuluvan tai tämän ohjaaman ajoneuvon aiheuttamaan vahinkoon;

c) loukkaamattomuus kaikkiin asiapapereihin ja asiakirjoihin nähden;

d) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa erityiskuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

e) itsensä ja puolisonsa vapautus kaikista maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä;

f) samat tullihelpotukset valuutta- ja valuutanvaihtomääräyksiin nähden kuin vieraiden valtioiden hallitusten edustajille on myönnetty tilapäisissä virkatehtävissä;

g) samat tullihelpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin diplomaattiedustajille on myönnetty.

2. Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenvaltioiden edustajille heidän henkilökohtaiseksi edukseen, vaan jotta turvattaisiin heidän riippumattomuutensa heidän suorittaessaan tehtäviään järjestössä. Tämän vuoksi jäsenvaltiolla on velvollisuus pidättää edustajalleen myönnetty vapautus, kun sen säilyttäminen estäisi oikeuden toteutumisen ja kun vapautus voitaisiin pidättää vaikuttamatta tarkoitusperiin, joihin se on myönnetty.

XV artikla

Tämän liitteen XVI artiklassa mainittujen erioikeuksien ja vapautusten lisäksi järjestön pääjohtaja, ja paikan ollessa avoinna hänen sijaisensa, nauttii samanlaisista erioikeuksista ja vapauksista kuin vastaavassa asemassa olevat diplomaattiedustajat.

XVI artikla

Järjestön henkilökunnan jäsenet

a) nauttivat vielä järjestön palveluksesta lähtemisensä jälkeen vapautusta oikeudenkäytöstä tehtäviään suorittaessaan tekemiinsä tekoihin nähden, mukaan lukien kirjalliset ja suulliset lausunnot; tätä vapautta ei tule kuitenkaan soveltaa jäsenvaltion edustajan ajoneuvoliikennerikkomukseen eikä tälle kuuluvan tai tämän ohjaaman ajoneuvon aiheuttamaan vahinkoon;

b) nauttivat vapautusta kaikista velvoitteista asepalvelukseen nähden;

c) nauttivat loukkaamattomuutta kaikkiin asiapapereihinsa ja asiakirjoihinsa nähden;

d) nauttivat samoja helpotuksia kaikenlaisiin maahantulorajoituksiin ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksiin nähden kuin kansainvälisten järjestöjen henkilökunnalle on tavallisesti myönnetty ja heidän perheenjäsenensä samassa taloudessa nauttivat samoja helpotuksia;

e) nauttivat valuutanvaihtoon nähden samoja erioikeuksia kuin kansainvälisten järjestöjen henkilökunnalle on tavallisesti myönnetty;

f) nauttivat kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamishelpotuksia kuin diplomaattiedustajat ja heidän perheenjäsenensä samassa taloudessa nauttivat samoja helpotuksia;

g) saavat tullitta tuoda maahan huonekalunsa ja henkilökohtaisen irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä kyseisessä jäsenvaltiossa, ja tehtäviensä päättyessä tässä jäsenvaltiossa saavat tullitta viedä huonekalunsa ja henkilökohtaisen irtaimistonsa, molemmissa tapauksissa sen jäsenvaltion tarpeellisiksi katsomien ehtojen mukaisesti, jonka alueella oikeutta käytetään.

XVII artikla

Asiantuntijat, jotka eivät kuulu XVI artiklassa tarkoitettuun henkilökuntaan, nauttivat työssään järjestössä tai suorittaessaan järjestön heille antamia tehtäviä seuraavia erioikeuksia ja vapauksia, sikäli kuin ne ovat tehtävien suorittamisen kannalta katsoen tarpeellisia, mukaan lukien työhön ja tehtäviin liittyvät matkat:

a) vapautus lainkäytöstä heidän tehtäviään suorittaessaan tekemiinsä tekoihin nähden, mukaan lukien kirjalliset ja suulliset lausunnot, mutta ei asiantuntijan ajoneuvoliikennerikkomuksiin tai tälle kuuluvan tai tämän ohjaaman ajoneuvon aiheuttamaan vahinkoon nähden; asiantuntijat nauttivat tätä vapautusta vielä työnsä päätyttyä järjestön palveluksessa;

b) loukkaamattomuus kaikkiin asiapapereihin ja asiakirjoihin nähden;

c) samat helpotukset raha- ja valuuttamääräyksiin nähden ja henkilökohtaisiin matkatavaroihin nähden kuin vieraiden valtioiden hallitusten virkamiehille myönnetään näiden virallisten tilapäistehtävien aikana.

XVIII artikla

1. Neuvoston asettamien ehtojen mukaisesti ja noudattaen sen laatimaa menettelytapaa, pääjohtajan ja järjestön henkilökunnan tulee maksaa veroa järjestöltä saamistaan palkoista ja palkkioista järjestön hyväksi. Nämä palkat ja palkkiot vapautetaan kansallisesta tuloverosta; mutta jäsenvaltiot pidättävät itsellään oikeuden ottaa nämä palkat ja palkkiot huomioon arvioidessaan muista lähteistä saatuihin tuloihin sovellettavan veron määrää.

2. Yllä olevan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta järjestön aikaisemmille pääjohtajilleen ja henkilökunnan jäsenilleen maksamiin elinkorkoihin ja eläkkeisiin.

XIX artikla

Tämän liitteen XVI ja XVIII artikloja sovelletaan kaikkiin henkilökuntaryhmiin, joihin järjestön henkilöstösäännöksiä sovelletaan. Neuvosto päättää niistä asiantuntijaryhmistä, joihin XVII artiklaa sovelletaan. Tässä artiklassa tarkoitettujen henkilökunnan jäsenten ja asiantuntijoiden nimet, tittelit ja osoitteet ilmoitetaan aika ajoin jäsenvaltioille.

XX artikla

Mikäli järjestö perustaa oman sosiaaliturvajärjestelmänsä, sekä järjestö, sen pääjohtaja että henkilökunta vapautetaan kaikista pakollisista maksuista kansallisille sosiaaliturvaelimille, XXVIII artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

XXI artikla

1. Tässä liitteessä esitettyjä erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä järjestön pääjohtajalle, henkilökunnan jäsenille ja asiantuntijoille heidän henkilökohtaiseksi edukseen. Niiden tarkoituksena on vain taata kaikissa olosuhteissa järjestön esteetön toiminta ja niiden henkilöiden täydellinen riippumattomuus, joille ne myönnetään.

2. Pääjohtajalla on velvollisuus pidättää myönnetty vapaus aina kun sen säilyttäminen estäisi oikeuden toteutumisen ja kun vapaus voitaisiin pidättää vaikuttamatta järjestön etuihin. Pääjohtajan osalta neuvosto on toimivaltainen pidättämään tällaisen vapauden.

XXII artikla

1. Järjestö toimii aina yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen asianmukaista oikeudenkäyttöä, varmistaakseen, että poliisin määräyksiä ja määräyksiä, jotka koskevat räjähteiden ja tulenaran materiaalin käsittelyä, kansanterveyttä, työn valvontaa tai muuta samankaltaista kansallista lainsäädäntöä ja estääkseen tässä liitteessä annettujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäytön.

2. Tämän liitteen XXVIII artiklan tarkoittamassa lisäsopimuksessa voidaan laatia menettelytapasäännöt edellä l kappaleessa mainittua yhteistyötä varten.

XXIII artikla

Jokainen jäsenvaltio pidättää itsellään oikeuden ryhtyä kaikkiin varotoimenpiteisiin oman turvallisuutensa nimissä.

XXIV artikla

Mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen myöntämään edellä XIV ja XV artiklassa, XVI artiklan b-, e- ja g-kohdassa sekä XVII artiklan c-kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia sellaisille oman maansa kansalaisille, joilla ryhtyessään suorittamaan tehtäviään kyseisessä jäsenvaltiossa on tässä valtiossa vakituinen asunto.

XXV artikla

1. Kun järjestö tekee muita kuin henkilöstösäännösten mukaisia kirjallisia sopimuksia, se ottaa huomioon välimiesmenettelyn. Välimiesmenettelymääräyksessä tai erityisessä välimiesmenettelysopimuksessa, joka tehdään tässä tarkoituksessa, täsmennetään sovellettava laki ja valtio, jossa välimiehet ovat. Välimiesmenettelyssä noudatetaan kyseisen valtion menettelytapaa.

2. Välitystuomion täytäntöönpanossa noudatetaan sen valtion voimassa olevia sääntöjä, jonka alueella tuomio pannaan täytäntöön.

XXVI artikla

Jäsenvaltio voi alistaa yleissopimuksen XVII artiklassa mainitulle kansainväliselle välitystuomioistuimelle riidan,

a) joka johtuu järjestön aiheuttamasta vahingosta;

b) joka liittyy johonkin muuhun yleissopimuksessa mainitsemattomaan järjestön vastuualueeseen;

c) joka liittyy järjestön pääjohtajaan, henkilökunnan jäseneen tai asiantuntijaan ja jossa kyseinen henkilö voi vaatia vapautusta oikeudenkäytöstä XV artiklan, XVI artiklan a-kohdan tai XVII artiklan a-kohdan nojalla, mikäli tätä vapautta ei ole XXI artiklan mukaisesti pidätetty. Sellaisten riitojen osalta, joissa oikeudenkäytöstä vapauttamista vaaditaan XVI artiklan a-kohdan tai XVII artiklan a-kohdan perusteella, järjestön vastuu välimiesmenettelyssä siirtyy niille henkilöille, jotka mainitaan kyseisissä artikloissa.

XXVII artikla

Järjestön tulee laatia sopivat määräykset tyydyttävään ratkaisuun pääsemiseksi riitaisuuksissa, joita syntyy järjestön ja pääjohtajan, henkilökunnan jäsenten tai asiantuntijoiden välille koskien heidän palvelusehtojaan.

XXVIII artikla

Järjestö voi neuvoston päätöksellä tehdä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa lisäsopimuksia tehostaakseen tämän liitteen määräyksiä kyseisen valtion tai kyseisten valtioiden osalta, ja tehdä muita sopimuksia taatakseen Järjestön tehokkaan toiminnan ja turvatakseen sen edut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.