SOPIMUS Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen ja sen liitännäisehtoihin

Suomen hallitus (jäljempänä ''Suomi'')

Euroopan avaruusjärjestö (jäljempänä ''järjestö''), joka perustettiin Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1975 allekirjoitettavaksi avatulla yleissopimuksella (jäljempänä ''yleissopimus''), joka tuli voimaan 30 päivänä lokakuuta 1980,

TOTEAVAT, että järjestöä koskevan yleissopimuksen XXII artiklan mukaan mikä tahansa valtio voi liittyä yleissopimukseen, jos neuvosto on kaikkien sopimusvaltioiden yksimielisellä äänestyksellä niin päättänyt,

TOTEAVAT, että Suomi on hakenut järjestön täysivaltaista jäsenyyttä ja että järjestön neuvosto on ilmoittanut puoltavansa Suomen liittymistä,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Suomi on Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986 allekirjoitetun ja sopimuksella 31 päivänä toukokuuta 1991 jatketun sopimuksen nojalla järjestön liitännäisjäsen,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Suomi on yhä enemmän osallistunut järjestön toimintaan ja ohjelmiin,

OVAT VAKUUTTUNEITA, että tämä liittyminen tulee edesauttamaan niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka yleissopimuksessa järjestölle asetetaan,

OTTAEN HUOMIOON järjestön yleissopimuksen II artiklan, XIII artiklan 4 kappaleen ja XXII artiklan,

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksena on määrätä ehdot, joilla Suomi liittyy järjestöä koskevaan yleissopimukseen.

2 artikla

1. Suomesta tulee järjestön jäsen ja sen perustavan yleissopimuksen sopimuspuoli.

2. Suomen tulee vahvistaa liittymistään sääntelevät ehdot siten kuin tässä sopimuksessa määrätään.

3 artikla

1. Järjestöä koskevan yleissopimuksen XXI artiklan 1 kappaleen mukaan yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan päivänä, jona Suomen liittymiskirjat on talletettu Ranskan hallituksen huostaan. Suomi ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämä tapahtuu viimeistään ennen 1 päivää tammikuuta 1995; jollei liittymiskirjoja mainittuun päivään mennessä ole talletettu, tämän sopimuksen ehdot voidaan harkita uudelleen.

2. Liittymispäivästä lukien järjestöä koskevan yleissopimuksen määräykset sekä kaikki neuvoston antamat toimenpiteet ovat Suomen osalta sitovia ja niitä sovelletaan Suomeen. Suomi on samassa asemassa kuin muut jäsenvaltiot neuvoston tai sen määräämän toimielimen antaman päätöksen, päätöslauselman ja muun toimen sekä järjestön tekemän sopimuksen osalta. Siten Suomen tulee noudattaa kaikkia mainituista toimista johtuvia periaatteita ja toimintalinjoja ja tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi.

3. Suomen tulee kohtuullisen ajan kuluessa ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin sisäisen lainsäädäntönsä ja toimiensa sopeuttamiseksi järjestöön liittymisestä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiinsa.

4 artikla

Järjestöä koskevan yleissopimuksen XIII artiklan 4 kappaleen a kohdan mukaisesti Suomen tulee suorittaa 5 MAU:n suuruinen erityismaksu (vuoden 1993 keskihinnan ja vuoden 1994 vaihtokurssin mukaan). Maksu tulee suorittaa kolmena samansuuruisena eränä, jotka maksetaan vuosina 1995, 1996 ja 1997.

5 artikla

Teollinen palautekerroin lasketaan sen menetelmän perusteella, jota järjestössä noudatetaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Erityisesti maksut, jotka on suoritettu, ja sopimukset, jotka on tehty ennen sopimuksen voimaantuloa, otetaan huomioon mainittua palautetta laskettaessa.

6 artikla

Siitä päivästä lukien, jona järjestöä koskeva yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan, 19 päivänä syyskuuta 1986 tehty sopimus, jota jatkettiin 31 päivänä toukokuuta 1991 tehdyllä sopimuksella, lakkaa olemasta voimassa. Sama koskee Suomen ja järjestön välisiä sopimuksia Suomen osallistumisesta eräisiin järjestön valinnaisiin ohjelmiin. Suomen oikeuksia ja velvollisuuksia mainittujen ohjelmien osallistujavaltiona sääntelevät asianomaiset julistukset ja toimeenpanosäännöt.

7 artikla

1. Tämä sopimus edellyttää Suomen ratifiointia.

2. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tehty Pariisissa 22 päivänä maaliskuuta 1994 kahtena englannin-, ranskan-, saksan-, suomen- ja ruotsinkielisenä alkuperäiskappaleena, joiden kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.