95/1994

Annettu: 21.12.1994

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 14 päivänä marraskuuta 1994 annetulla lailla (1137/94) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 14 päivänä marraskuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä marraskuuta 1994, tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 14 päivänä marraskuuta 1994 annettu laki (1137/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 21 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä ''sopimuspuolet'', jotka

katsovat, että tullilakien vastaiset rikokset vahingoittavat kummankin maan taloudellisia, verotaloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä kaupan laillisia etuja,

katsovat, että huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa on vaara kansanterveydelle ja yhteiskunnalle,

katsovat, että on tärkeää varmistaa tavaroiden maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen virheetön määrääminen sekä kieltoja, rajoituksia ja valvontaa koskevien määräysten asianmukainen soveltaminen,

ovat vakuuttuneita siitä, että pyrkimyksiä tullilakien vastaisten rikosten ehkäisemiseksi sekä tuonnin ja viennin yhteydessä kannettavien tullien ja verojen virheettömän kantamisen turvaamiseksi voidaan tehostaa niiden tulliviranomaisten välisellä yhteistyöllä,

ottavat huomioon Tulliyhteistyöneuvoston 5 päivänä joulukuuta 1953 antaman suosituksen keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta

ja jotka ottavat huomioon myös Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa vuonna 1961 tehdyn huumausaineyleissopimuksen ja vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen sekä vuonna 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräykset,

ovat sopineet seuraavaa:

Määritelmät

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1. ''tullilaeilla'' tavaroiden ja maksuvälineiden tuonnista, viennistä ja kauttakuljetuksesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä, joiden noudattamista tulliviranomaiset valvovat ja jotka koskevat tulleja, veroja ja muita maksuja taikka kieltoja, rajoituksia tai valvontaa;

2. ''rikoksella'' mitä tahansa tullilakien rikkomista tai sen yrittämistä;

3. ''tulliviranomaisella'' Suomen tasavallassa tullihallitusta ja Venäjän federaatiossa Venäjän federaation valtiollista tullikomiteaa (Gosudarstvennyi Tamozhennyi Komitet Rossijskoj Federatsii).

Sopimuksen soveltamisala

2 artikla

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä ja antavat toisilleen keskinäistä apua tulliviranomaistensa välityksellä ja tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, myös suoraan Suomen ja Venäjän välisellä rajalla:

a) tavaroiden liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi;

b) tullilakien asianmukaisen noudattamisen varmistamiseksi;

c) tullilakien vastaisten rikosten ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja niitä koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi.

2. Tämän sopimuksen puitteissa keskinäistä apua annetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä pyynnön saaneen tulliviranomaisen toimivallan ja voimavarojen rajoissa. Tarvittaessa tulliviranomainen voi järjestää avunannon tapahtuvaksi muun, toimivaltaisen viranomaisen toimesta pyynnön saaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

3. Tämä sopimus ei koske avunantoa tullien, verojen tai muiden maksujen perinnässä.

4. Tämä sopimus ei estä sopimuspuolia antamasta keskinäistä apua rikosasioissa muiden kansainvälisten sopimusten tai järjestelyjen perusteella taikka lainsäädäntönsä mukaisesti.

Tullimuodollisuuksien helpottaminen

3 artikla

1. Tulliviranomaiset toteuttavat keskinäisen sopimuksen mukaisesti tarvittavia toimenpiteitä yksinkertaistaakseen tullimenettelyjä tavaroiden liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi näiden kahden valtion välillä.

2. Tavaroiden ja kulkuneuvojen liikkuminen Suomen ja Venäjän välisen rajan yli tapahtuu sopimuspuolten välisellä keskinäisellä sopimuksella perustettujen tarkastusasemien kautta.

3. Tulliviranomaiset yhdenmukaistavat yhteisellä rajalla sijaitsevien vastakkaisten tullitoimipaikkojen aukioloajat ja toiminnot sekä mahdollisuuksien mukaan suorituskyvyn ottaen huomioon voimassa olevat kansainvälisiä kuljetuksia koskevat sopimukset.

4. Kumpikin tulliviranomainen tunnustaa pääsääntöisesti toisen tulliviranomaisen tullisinetit. Tulliviranomaiset voivat kuitenkin irrottaa alkuperäiset tullisinetit ja kiinnittää tai lisätä omia sinettejään, jos se katsotaan tarpeelliseksi tullivalvonnallisia tarkoituksia varten.

5. Kauttakuljetuksessa oleviin tavaroihin ja kulkuneuvoihin kohdistetaan yleensä ainoastaan pintapuolinen tarkastus, ellei ole tarpeen kohdistaa niihin perusteellista tai osittaista tarkastusta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden, julkisen moraalin ja kansanterveyden tai ympäristönsuojelun taikka arkaluonteisten ja strategisten tavaroiden vientivalvonnan tai kulttuuriperinnön ja immateriaaliomaisuuden turvaamisen tahi muiden olennaisten syiden vuoksi.

6. Tulliviranomaiset voivat yhteisellä järjestelyllä hyväksyä käytössä olevat suomen- tai venäjänkieliset tulliasiakirjalomakkeet.

Yhteistyön ja keskinäisen avunannon muodot

4 artikla

1. Tulliviranomaiset toimittavat oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen kaikki tarvittavat tiedot tämän sopimuksen 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 artiklan mukaisesti.

2. Tulliviranomaiset

a) vaihtavat toimintaansa ja kokemuksiansa koskevia tietoja erityisesti tullilakien vastaisissa rikoksissa käytettävistä uusista keinoista ja menetelmistä,

b) antavat toisilleen tietoja tullilaeistaan - mukaan lukien kaikki niiden olennaiset muutokset - sekä teknisistä tarkastusvälineistä ja niiden käyttömenetelmistä sekä keskustelevat muista molempia osapuolia kiinnostavista asioista.

Henkilö-, kulkuneuvo- ja tavaravalvonta

5 artikla

Sopimuspuolen tulliviranomainen valvoo joko oma-aloitteisesti tai toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen pyynnöstä erityisesti:

a) sellaisten henkilöiden liikkumista, joiden tiedetään tai epäillään rikkovan toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevia tullilakeja, ja erityisesti heidän saapumistaan ja lähtöään sopimuspuolen alueelta;

b) sellaisten tavaroiden ja maksuvälineiden liikkumista, joiden toisen sopimuspuolen tulliviranomainen tietää tai epäilee olevan kyseisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta tapahtuvan huomattavan laittoman kaupan kohteena;

c) kulkuneuvoja, joita tiedetään tai epäillään käytettävän toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisissa rikoksissa;

d) paikkoja, joita käytetään sellaisten tavaroiden varastoimiseen, jotka saattavat olla toisen sopimuspuolen alueelle suuntautuvan huomattavan laittoman kaupan kohteena.

Valvottu läpilasku

6 artikla

1. Sikäli kuin sopimuspuolten kansallisen oikeusjärjestelmän perusperiaatteet sen sallivat, tulliviranomaiset voivat yhteisellä sopimuksella ja järjestelyllä soveltaa kansainvälisellä tasolla huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden valvotun läpilaskun menetelmää mainittujen aineiden laittomaan kauppaan sekaantuneiden henkilöiden tunnistamiseksi.

2. Laittomat lähetykset, joiden valvotusta läpilaskusta on sovittu, voidaan molempien tulliviranomaisten suostumuksella pysäyttää ja laskea eteenpäin joko koskematta huumausaineisiin tai psykotrooppisiin aineisiin tai siten, että nämä aineet poistetaan tai korvataan kokonaan tai osaksi.

3. Valvotun läpilaskun käyttöä koskevat päätökset tehdään tapauskohtaisesti, ja niissä voidaan tarvittaessa ottaa huomioon molempien tulliviranomaisten kesken tehdyt taloudelliset järjestelyt ja sopimukset.

Toimet tavaroiden laittoman kaupan vastustamiseksi

7 artikla

Tulliviranomaiset toimittavat viipymättä toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan jommankumman sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia rikoksia ja jotka koskevat:

a) aseiden, ammusten, räjähdysaineiden sekä räjähdysaineita sisältävien esineiden ja välineiden liikkumista;

b) sellaisten taide- ja antiikkiesineiden liikkumista, joilla on merkittävä historiallinen, kulttuurinen tai arkeologinen arvo jommallekummalle sopimuspuolelle;

c) myrkyllisten sekä ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tavaroiden liikkumista;

d) muiden kuin tullitariffiin perustuvien rajoitusten alaisten arkaluonteisten ja strategisten tavaroiden liikkumista sopimuspuolten alueella voimassa olevien, tulliviranomaisten kesken vaihdettavien luetteloiden mukaisesti ja/tai niiden asesulkupoliittisten velvoitteiden mukaisesti, joihin molemmat sopimuspuolet ovat sitoutuneet;

e) muiden tavaroiden liikkumista, joiden todennäköisin syin epäillään olevan toisen sopimuspuolen alueelle suuntautuvan huomattavan laittoman kaupan kohteena.

Tietojenvaihto

8 artikla

1. Tulliviranomaiset toimittavat joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen kaikki tiedot, joiden avulla voidaan varmistaa:

a) tullien, verojen ja muiden tulliviranomaisten kantamien maksujen virheetön kantaminen, sekä erityisesti tiedot, jotka voivat helpottaa tavaroiden tullausarvon ja tariffinimikkeen määritystä;

b) tuonti-, vienti- ja kauttakuljetuskieltojen ja -rajoitusten tai tulleista, veroista ja muista maksuista vapautusten asianmukainen soveltaminen;

c) sellaisten kansallisten alkuperäsääntöjen asianmukainen soveltaminen, jotka eivät sisälly muihin toisen tai molempien sopimuspuolten sopimiin järjestelyihin.

2. Jos pyynnön saaneella tulliviranomaisella ei ole käytettävissään pyydettyjä tietoja, se hankkii nämä tiedot pyynnön saaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla

Kumpikin tulliviranomainen ilmoittaa pyynnöstä toiselle tulliviranomaiselle seuraavat tiedot:

a) onko pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle tuodut tavarat viety laillisesti toisen sopimuspuolen alueelta;

b) onko pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu laillisesti toisen sopimuspuolen alueelle ja mihin tullimenettelyyn ne on mahdollisesti asetettu.

10 artikla

Kumpikin tulliviranomainen toimittaa toiselle tulliviranomaiselle oma-aloitteisesti tai pyynnöstä kaikki tiedot, joista tälle on todennäköisesti hyötyä jälkimmäisen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisten rikosten selvittämisessä ja erityisesti tietoja:

a) luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joiden tiedetään tai epäillään syyllistyvän toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisiin rikoksiin;

b) tavaroista, joiden tiedetään tai epäillään olevan huomattavan laittoman kaupan kohteena;

c) kulkuneuvoista, joita tiedetään tai epäillään käytettävän toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisissa rikoksissa;

d) uusista tavoista ja keinoista, joita käytetään tullilakien vastaisissa rikoksissa.

11 artikla

Kumpikin tulliviranomainen toimittaa oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toiselle tulliviranomaiselle selontekoja, pöytäkirjattua todistusaineistoa tai oikeaksi todistettuja asiakirjajäljennöksiä, jotka sisältävät kaikki saatavilla olevat tiedot suoritetuista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan jälkimmäisen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia rikoksia.

12 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla missä tahansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla. Samanaikaisesti tulisi toimittaa kaikki materiaalin tulkintaa tai käyttöä varten tarvittavat tiedot.

13 artikla

1. Alkuperäisiä asiakirjakokoelmia ja asiakirjoja pyydetään vain silloin, kun oikeaksi todistetut jäljennökset olisivat riittämättömiä.

2. Toiselta tulliviranomaiselta saadut alkuperäiset asiakirjakokoelmat ja asiakirjat palautetaan mahdollisimman pian.

Tutkinta

14 artikla

1. Tulliviranomainen ryhtyy toisen tulliviranomaisen pyynnöstä kaikkiin virallisiin tutkimuksiin koskien toimia, jotka ovat tai näyttävät olevan pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia. Se ilmoittaa tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle tulliviranomaiselle.

2. Nämä tutkimukset suoritetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Pyynnön saanut tulliviranomainen toimii samalla tavoin kuin se toimisi omasta puolestaan.

3. Sopimuspuolen tullilaitoksen virkamiehet voivat erityisissä tapauksissa toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen suostumuksella olla läsnä jälkimmäisen sopimuspuolen alueella tutkittaessa pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia rikoksia.

Virkamiesten käyntejä koskevat järjestelyt

15 artikla

Kun sopimuspuolen tullilaitoksen virkamiehet tämän sopimuksen mukaisissa tapauksissa ovat läsnä toisen sopimuspuolen alueella, heidän on aina pystyttävä todistamaan virka-asemansa. He eivät saa käyttää virkapukua eivätkä kantaa aseita.

Asiantuntijat ja todistajat

16 artikla

1. Jos toisen sopimuspuolen tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset tullilakien vastaisia rikoksia käsitellessään sitä pyytävät, toisen sopimuspuolen tullilaitos voi valtuuttaa virkamiehensä esiintymään asiantuntijana tai todistajana näissä tuomioistuimissa tai näiden viranomaisten edessä. Kyseiset virkamiehet todistavat sellaisista seikoista, jotka he ovat todenneet hoitaessaan virkaansa. Todistamis- tai kuulemispyynnöstä on käytävä selvästi ilmi, minkä asian johdosta ja missä ominaisuudessa virkamiestä kuullaan.

2. Todistajaksi tai asiantuntijaksi kutsutulla virkamiehellä on oikeus kieltäytyä todistamasta tai antamasta lausuntoa, jos hänellä on tähän oikeus tai velvollisuus oman valtionsa tai pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan.

Tietojen ja asiakirjojen käyttö

17 artikla

1. Tämän sopimuksen mukaisesti saatuja tietoja, tiedonantoja ja asiakirjoja käytetään yksinomaan tämän sopimuksen tarkoituksiin. Niitä ei luovuteta tai käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin, ellei tiedot ja asiakirjat toimittanut tulliviranomainen nimenomaisesti hyväksy niiden luovuttamista.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta tietoihin, jotka koskevat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin aineisiin liittyviä rikoksia. Kyseisiä tietoja saadaan luovuttaa muille viranomaisille, jotka ovat suoranaisesti mukana laittoman huumausainekaupan vastustamisessa.

3. Pyynnöille, tiedoille, asiantuntijalausunnoille ja muille tiedonannoille, jotka jommankumman sopimuspuolen tulliviranomainen on vastaanottanut missä tahansa muodossa tämän sopimuksen mukaisesti, antaa vastaanottava sopimuspuoli saman salassapitosuojan, jota sovelletaan samanlaisiin asiakirjoihin ja tietoihin tämän sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tiedot vastaanottava tulliviranomainen varmistaa saatujen tietojen luottamuksellisuuden, jos toinen tulliviranomainen on sitä pyytänyt.

18 artikla

1. Tulliviranomaiset saavat tämän sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja sen soveltamisalan puitteissa käyttää todistusaineistona tämän sopimuksen mukaisesti saatuja tietoja ja asiakirjoja pöytäkirjatussa todistusaineistossaan, selonteoissaan ja todistajanlausunnoissaan sekä tuomioistuin- tai hallintomenettelyssä.

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö todistusaineistona tuomioistuimissa ja niille annettava todistusvoima määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta

19 artikla

1. Jos pyynnön saanut sopimuspuolen tulliviranomainen katsoo, että pyyntöön suostuminen vahingoittaisi tämän sopimuspuolen täysivaltaisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä (ordre public) tai muita olennaisia etuja taikka merkitsisi tämän sopimuspuolen teollisten, liike- tai ammattisalaisuuksien loukkaamista, se voi kokonaan tai osittain kieltäytyä antamasta tämän sopimuksen nojalla pyydettyä apua tai se voi antaa apua tietyin ehdoin tai edellytyksin.

2. Jos avunannosta kieltäydytään, kieltäytymispäätös ja sen perustelut on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti pyynnön esittäneelle tulliviranomaiselle.

3. Mikäli tulliviranomainen pyytää sellaista apua, jota se itse ei voisi antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Avunpyyntöön suostuminen on näissä tapauksissa pyynnön saaneen tulliviranomaisen harkinnassa.

Tiedoksi antaminen

20 artikla

1. Sopimuspuolen tulliviranomainen antaa toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen pyynnöstä asianomaisille alueellaan asuville luonnollisille henkilöille tai perustetuille oikeushenkilöille tiedoksi asiakirjoja, jotka liittyvät tullilakien soveltamista koskeviin hallintoviranomaisten toimenpiteisiin ja päätöksiin.

2. Asiakirjojen tiedoksianto toimitetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakirjojen tiedoksianto voidaan kuitenkin toimittaa myös noudattaen pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, jos tätä ei pidetä pyynnön saaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön vastaisena.

Avunpyyntöjen muoto ja sisältö

21 artikla

1. Tämän sopimuksen mukaiset pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyyntöjen täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat liitetään pyyntöön. Jos asian kiireellisyyden vuoksi on tarpeen, voidaan suulliset pyynnöt hyväksyä, mutta ne on välittömästi vahvistettava kirjallisesti.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisissa pyynnöissä esitetään seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittävä tulliviranomainen;

b) pyydetyt toimenpiteet;

c) pyynnön tarkoitus ja aihe;

d) asiaan liittyvät säännökset, määräykset ja muut oikeudelliset näkökohdat;

e) mahdollisimman tarkat ja kattavat tiedot tutkinnan kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä;

f) yhteenveto asiaa koskevista seikoista, lukuun ottamatta 20 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

3. Pyynnöt tehdään jollakin pyynnön saaneen sopimuspuolen virallisella kielellä, englannin kielellä tai muulla pyynnön saaneen tulliviranomaisen hyväksymällä kielellä.

4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia; tämä ei kuitenkaan estä ryhtymästä varotoimenpiteisiin.

Kustannukset

22 artikla

Tulliviranomaiset luopuvat vaatimasta korvausta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, lukuun ottamatta 16 artiklassa tarkoitetuista asiantuntijoista ja todistajista aiheutuneita kustannuksia.

Täytäntöönpano

23 artikla

1. Tämän sopimuksen mukaista apua annetaan suoraan tulliviranomaisten kesken. Nämä viranomaiset sopivat keskenään yksityiskohtaisista järjestelyistä tätä tarkoitusta varten.

2. Tulliviranomaiset voivat järjestää suoran yhteydenpidon keskushallintojensa yksiköiden välillä ja valtuuttaa paikallishallinnon tulliviranomaiset olemaan yhteydessä keskenään, kuten tulliviranomaiset siitä toimivaltansa puitteissa erikseen sopivat.

Alueellinen soveltaminen

24 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tasavallan tullialueella sekä Venäjän federaation tullialueella.

Voimaantulo ja päättyminen

25 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua päivästä, jona sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että valtionsisäisen lainsäädännön edellytykset sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

2. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 24 päivänä huhtikuuta 1975 yhteistyöstä tulliasioissa tehty sopimus olemasta voimassa Suomen tasavallan ja Venäjän Federaation välisissä suhteissa.

3. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa diplomaattiteitse tehtävällä kirjallisella ilmoituksella, ja se lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen päivämäärästä lukien.

Tehty Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994 kahtena suomen-, venäjän- ja englanninkielisenä kappaleena, joiden kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Jos sopimuksen määräysten tulkinnassa ilmenee eroavaisuuksia, on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.