86/1994

Annettu: 10.12.1994

Asetus Venäjän kanssa Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1993 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamista koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä lokakuuta 1994 ja m jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä marraskuuta 1994, tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLILLÄ KARJALAN TASAVALLAN, LENINGRADIN, MURMANSKIN, NOVGORODIN JA PIHKOVAN ALUEILLA JA PIETARISSA OLEVIEN YMPÄRISTöNSUOJELUHANKKEIDEN TOTEUTTAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joita jäljempänä kutsutaan sopimuspuoliksi,

jotka vahvistavat päätöksensä panna täytäntöön Euroopan aluetta koskevat ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissiossa tehdyt sekä kahdenväliset sopimukset, suositukset ja julkilausumat ilmansuojelusta, vesiensuojelusta, jätehuollosta ja luonnonsuojelusta,

jotka pyrkivät kehittämään yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla siten kuin Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 29 päivänä huhtikuuta 1992 tehdyssä sopimuksessa yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla on sovittu,

jotka ottavat huomioon myös Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 20 päivänä tammikuuta 1992 yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen,

jotka ovat vakuuttuneita siitä, että yhteistyö Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajan lähellä olevilta alueilta ilmaan tulevien epäpuhtauksien ja niiden haitallisten vaikutusten vähentämiseksi sekä vesiensuojelun ja jätehuollon parantamiseksi on tärkeätä,

jotka pyrkivät laajentamaan ympäristönsuojelun alan teknis-taloudellista yhteistyötä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötä Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueiden ja Pietarin ympäristönsuojelun, ympäristöongelmien ratkaisemisen ja luonnonvarojen järkiperäisen käytön alalla kummankin sopimuspuolen keskinäisen hyödyn ja edun pohjalta.

2 artikla

Yhteistyömuotoina ovat erilaisten ympäristönsuojeluhankkeiden yhteinen suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen sekä yhteistoiminta tarvittavien laitteiden kehittämisessä ja yhteistuotannossa ja myös Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 29 päivänä huhtikuuta 1992 tehdyn yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla koskevan sopimuksen 4 artiklassa mainitut muut yhteistyömuodot, jotka liittyvät hankkeiden toteuttamiseen.

Yhteistyöhankkeista pidetään ensisijaisina tämän sopimuksen liitteessä mainittuja hankkeita.

Kummankin maan valtion viranomaiset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, laitokset, yritykset ja yhteisöt ovat suorassa yhteydessä näiden ja muiden yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä oman toimivaltansa ja käytettävissä olevien varojen puitteissa. Suomalaiset ja venäläiset yritykset ja yhteisöt sopivat ja huolehtivat yksittäisten hankkeiden toimeenpanosta.

3 artikla

Sopimuspuolet pitävät tärkeänä, että rajan läheisillä alueilla energiankäyttöä tehostetaan, energiaa säästetään ja ympäristöpäästöjä pienennetään. Sopimuspuolet edistävät tämän alan yhteisten kaupallisten hankkeiden toteuttamista.

4 artikla

Venäjän osapuoli pyrkii luomaan suotuisat olosuhteet ympäristönsuojeluinvestoinneille myöntämällä rahoitusetuja ja muita etuja Venäjän federaation hallituksen hankekohtaisilla päätöksillä. Näitä tarkoituksia varten voidaan myös myöntää määrärahat ympäristörahastoista. Venäjän osapuoli voi myöntää valtiontakuut Suomen osapuolen yksittäisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi antamien luottojen vakuudeksi.

Suomen osapuoli edistää tämän sopimuksen liitteessä mainittujen hankkeiden rahoitusta valtion talousarvion määrärahojen puitteissa. Hankkeille voidaan hankekohtaisin päätöksin myöntää lainoja ja/tai avustuksia noudattamalla Suomen eduskunnan ja hallituksen päätöksiä.

5 artikla

Omien rahoituslähteidensä lisäksi sopimuspuolet pyrkivät edistämään muiden maiden, samoin kuin alueellisten ja kansainvälisten rahoituslaitosten osallistumista tämän sopimuksen liitteessä mainittujen hankkeiden rahoittamiseen.

6 artikla

Suomen tasavallan ympäristöministeriö ja Venäjän federaation ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen ministeriö edistävät tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamista, valvovat siinä mainittujen hankkeiden toimeenpanoa ja täydentävät tarvittaessa näiden hankkeiden luetteloa.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat edellytykset on täytetty.

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai siihen saakka, kunnes on kulunut kuusi kuukautta päivästä, jona jompi kumpi sopimuspuoli on lähettänyt toiselle sopimuspuolelle irtisanomisilmoituksen.

Sopimuksen voimassaolon lakkaaminen ei vaikuta sen nojalla aloitettuihin hankkeisiin, joiden toteuttamista jatketaan kuten niistä on sovittu.

Tehty Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1993 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

LIITE

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen väliseen sopimukseen Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta

ENSISIJAISTEN HANKKEIDEN LUETTELO

- Jäteveden puhdistuslaitosten ja ongelmajätelaitoksen rakentaminen sekä viemäröintityöt mainituilla alueilla

- Rikinpoistolaitteiden asentaminen Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaattiin

- Petshenganikel- ja Severonikel-kombinaattien uusiminen

- Ympäristöystävällisen teknologian käyttöönotto puunjalostus-ja koneenrakennusteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla sekä maataloudessa

- Karjalan kannaksen maankäytön ja luonnonsuojelualueiden organisointi

- Puhtaan rikastusteknologian kehittäminen Kovdorin rikastamolla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.