72/1994

Alkuperäinen sopimus: 18/1990

Annettu: 01.10.1994

Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 6 päivänä marraskuuta 1990 tehty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (SopS 18-19/90) yhdeksäs lisäpöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (840/94) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 20 päivänä marraskuuta 1992 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 11 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki (840/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1994

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen YHDEKSÄS LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän, Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (jäljempänä ''yleissopimus'') lisäpöytäkirjan, ja

jotka ovat päättäneet edelleen parantaa yleissopimuksessa määrättyjä menettelytapoja,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yleissopimusta muutetaan niin kuin 2-5 artiklassa on määrätty yleissopimuksen niiden sopimuspuolten osalta, jotka ovat sitoutuneet tähän lisäpöytäkirjaan.

2 artikla

Yleissopimuksen 31 artiklan 2 kappale kuuluu seuraavasti:

''2. Raportti toimitetaan ministerikomitealle. Raportti toimitetaan myös asianosaisille valtioille ja valituksen tekijälle, mikäli se koskee 25 artiklan mukaisesti tehtyä valitusta. Asianosaiset valtiot ja valituksen tekijä eivät kuitenkaan saa julkaista sitä.''

3 artikla

Yleissopimuksen 44 artikla kuuluu seuraavasti:

''Vain korkeilla sopimuspuolilla ja toimikunnalla sekä yksityishenkilöillä, kansalaisjärjestöillä ja ryhmillä, jotka ovat 25 artiklan mukaisesti tehneet valituksen, on oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.''

4 artikla

Yleissopimuksen 45 artikla kuuluu seuraavasti:

''Tuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat kaikki tämän yleissopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat tapaukset, jotka 48 artiklan mukaisesti saatetaan sen käsiteltäväksi.''

5 artikla

Yleissopimuksen 48 artikla kuuluu seuraavasti:

''1. Seuraavat voivat viedä asian tuomioistuimeen edellyttäen, että asianosainen korkea sopimuspuoli, jos niitä on vain yksi tai asianosaiset korkeat sopimuspuolet, jos niitä on useampia, ovat tunnustaneet tuomioistuimen pakollisen tuomiovallan, tai jos näin ei ole, asianosaisen korkean sopimuspuolen suostumuksella, jos osapuolia on vain yksi tai asianosaisten korkeiden sopimuspuolten suostumuksella, jos niitä on useampia:

a) toimikunta,

b) korkea sopimuspuoli, jonka kansalaisen väitetään olevan loukkauksen kohteena,

c) korkea sopimuspuoli, joka on vienyt asian toimikuntaan,

d) korkea sopimuspuoli, jota vastaan valitus on tehty,

e) henkilö, kansalaisjärjestö tai ryhmä, joka on tehnyt valituksen toimikunnalle.

2. Jos asia viedään tuomioistuimeen vain 1 kappaleen e kohdan perusteella, se toimitetaan ensin lautakunnalle, joka koostuu kolmesta tuomioistuimen jäsenestä. Lautakuntaan kuuluu viran puolesta tuomari, joka on valittu edustamaan sitä korkeaa sopimuspuolta, jota vastaan valitus on tehty, tai ellei tällaista ole, asianomaisen korkean sopimuspuolen valitsema henkilö, joka toimii lautakunnassa tuomarin ominaisuudessa. Lautakunnan kokoa laajennetaan vastaavasti, jos valitus on tehty useampaa korkeaa sopimuspuolta vastaan.

Jos asiaan ei liity merkittävää kysymystä, joka vaikuttaa yleissopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen, eikä asian käsittely tuomioistuimessa muutenkaan ole aiheellista, lautakunta voi yksimielisellä äänestyksellä päättää, ettei tuomioistuin ota asiaa käsiteltäväkseen. Tällaisessa tapauksessa ministerikomitea päättää 32 artiklan määräysten mukaisesti, onko yleissopimusta rikottu.''

6 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen ja jotka voivat ilmaista suostumuksensa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä joko

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

7 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona kymmenen Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 6 artiklan määräysten mukaisesti ilmaissut suostumuksensa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä.

2. Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka myöhemmin ilmaisevat suostumuksensa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä, lisäpöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta allekirjoittamispäivästä tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

8 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille

a) allekirjoituksista;

b) ratifioimis- ja hyväksymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän lisäpöytäkirjan 7 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d) muista tähän lisäpöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai selityksistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Roomassa 6 päivänä marraskuuta 1990 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset Euroopan neuvoston jäsenvaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.