16/1994

Alkuperäinen sopimus: 30/1981

Annettu: 01.03.1994

Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

kumotaan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta 24 päivänä huhtikuuta 1981 annetun asetuksen (287/81) 4- 10 § ja

muutetaan 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen seuraavat varaumat:

1. Yleissopimuksen 2 artikla

Oikeusapu voidaan evätä

a) jos kysymyksessä on rikos, joka on ennestään tutkittavana Suomessa tai kolmannessa valtiossa,

b) jos henkilö, joka on syytettynä pyynnön esittäneessä valtiossa, on Suomessa tai kolmannessa valtiossa saanut lopullisen rangaistuksen tai vapauttavan tuomion, taikka häntä koskeva oikeudenkäynti on vireillä Suomessa tai kolmannessa valtiossa,

c) jos toimivaltaiset viranomaiset Suomessa tai kolmannessa valtiossa ovat päättäneet jättää tutkimatta tai keskeyttää tutkinnan kyseisen rikoksen osalta,

d) jos syytteeseenpano tai rangaistuksen täytäntöönpano Suomen lainsäädännön mukaan on vanhentunut.

2. Yleissopimuksen 11 artikla

Suomi ei voi antaa 11 artiklassa tarkoitettua oikeusapua.

3 §

Suomi on antanut seuraavat keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaa eurooppalaista yleissopimusta koskevat selitykset:

1. Yleissopimuksen 5 artikla

Yleissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun etsinnän tai takavarikon suorittamisen edellytyksenä on mainitun artiklan a ja c kohdassa tarkoitetut ehdot.

2. Yleissopimuksen 7 artiklan 3 kappale

Suomen alueella rikoksesta syytetyn henkilön haastamista koskevien asiakirjojen tiedoksiannosta voidaan kieltäytyä, jos mainittuja asiakirjoja ei ole toimitettu toimivaltaisille suomalaisille viranomaisille vähintään 30 päivää ennen sitä päivää, jona asianomaisen on saavuttava oikeuteen.

3. Yleissopimuksen 16 artiklan 1 kappale

Pyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruotsin, tanskan, norjan taikka englannin, ranskan tai saksan kielellä tai niihin on liitettävä käännökset jollekin mainituista kielistä.

4. Yleissopimuksen 22 artikla

Suomi ilmoittaa muille sopimuspuolille 22 artiklassa tarkoitetuista rangaistuspäätöksistä vain sikäli kuin mainitut tiedot ovat saatavana rikosrekisteristä 20 päivänä elokuuta 1993 annetun (770/93) rikosrekisterilain nojalla. Suomi ei ilmoita rangaistuspäätöksen jälkeen seuranneista toimenpiteistä.

5. Yleissopimuksen 24 artikla

Yleissopimuksessa tarkoitettuja oikeusviranomaisia ovat Suomessa

- oikeusministeriö

- käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus

- viralliset syyttäjät

- poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset sekä rajavartiolaitoksen virkamiehet toimiessaan esitutkintaviranomaisena rikosasiassa 30 päivänä huhtikuuta 1987 (449/87) annetun esitutkintalain nojalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.