107/1993

Alkuperäinen sopimus: 32/1987

LISÄSOPIMUS Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä 11 päivänä joulukuuta 1985 tehtyyn sopimukseen sosiaaliturvasta

Suomen tasavalta ja Itävallan tasavalta,

joiden toivomuksena on muuttaa 11 päivänä joulukuuta 1985 tehtyä sopimusta sosiaaliturvasta, jota jäljempänä kutsutaan sopimukseksi, ovat sopineet seuraavan:

1 artikla

Tässä lisäsopimuksessa tarkoitetaan käsitteillä

1. ''ETA-sopimus'' Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välillä 2 päivänä toukokuuta 1992 tehtyä sopimusta Euroopan talousalueesta;

2. ''Asetus'' Neuvoston asetusta (ETY) n:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä, mukaan lukien sen kulloinkin voimassa olevat muutokset ja sovellutukset;

3. ''Täytäntöönpanoasetus'' Neuvoston asetusta (ETY) n:o 574/72 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) n:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä, mukaan lukien sen kulloinkin voimassa olevat muutokset ja sovellutukset.

2 artikla

1. Jollei 2 kappaleessa toisin määrätä, sopimusta sekä siihen kuuluvaa päättöpöytäkirjasta ei sovelleta siitä ajankohdasta lukien, kun ETA-sopimus tulee voimaan Suomen ja Itävallan välillä, niihin henkilöihin, joihin silloin tai myöhemmin sovelletaan asetusta ja täytäntöönpanoasetusta.

2. Sopimuksen 4 artiklan ja siihen kuuluvan päättöpöytäkirjan II kohdan määräyksiä sovelletaan edelleen kolmannessa valtiossa asuviin henkilöihin.

3 artikla

1. Sopimusvaltiot vahvistavat diplomaattiteitse tapahtuvalla noottienvaihdolla, että kaikki lisäsopimuksen voimaantulon edellytykset on täytetty.

2. Lisäsopimus tulee voimaan samana päivänä kuin ETA-sopimus tulee voimaan Suomen ja Itävallan välillä.

Tämän vuoksi ovat sopimusvaltioiden valtuutetut allekirjoittaneet lisäsopimuksen.

Tehty Wienissä 9 päivänä maaliskuuta 1993 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen ja saksan kielellä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.