106/1993

POHJOISMAINEN SOSIAALITURVASOPIMUS

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

jotka katsovat, että vuodelta 1981 olevalla pohjoismaisella sosiaaliturvasopimuksella, joka korvasi alkuperäisen sopimuksen vuodelta 1955, on ollut suuri merkitys turvatessaan toisessa Pohjoismaassa työskenteleville tai oleskeleville Pohjoismaiden kansalaisille saman sosiaaliturvan kuin maan omille kansalaisille,

jotka toteavat, että Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen (ETA-sopimus) perusteella sen sosiaaliturvaa koskevia säännöksiä tullaan soveltamaan toisessa Pohjoismaassa työskenteleviin tai oleskeleviin Pohjoismaiden kansalaisiin,

jotka katsovat, että tarvitaan sosiaaliturvaa koskevia pohjoismaisia määräyksiä sellaisia henkilöitä varten, joihin ei sovelleta ETA-säännöksiä, eli toisaalta rajoitettua määrää Pohjoismaiden kansalaisia, toisaalta kolmansien valtioiden kansalaisia varten,

jotka katsovat, että samalla on tarpeen pitää voimassa joitakin sosiaaliturvaa koskevia pohjoismaisia määräyksiä, jotka täydentävät sosiaaliturvaa koskevia ETA-säännöksiä,

ovat päättäneet tehdä uuden, seuraavansisältöisen pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen:

I osasto

Yleiset määräykset

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla

a) "Pohjoismaa"

kutakin sopimusvaltiota,

b) "Pohjoismaan kansalainen"

jonkin Pohjoismaan kansalaista,

c) "lainsäädäntö"

2 artiklan 1 kappaleessa mainittuja sosiaaliturvan aloja koskevia lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä, lukuun ottamatta niitä, joissa säännellään toisaalta yhden tai useamman Pohjoismaan ja toisaalta yhden tai useamman Pohjoismaiden ulkopuolisen maan välisiä suhteita,

d) "toimivaltainen viranomainen"

Tanskassa

1. sosiaaliministeriä,

2. työministeriä,

3. terveysministeriä,

Suomessa

sosiaali- ja terveysministeriötä,

Islannissa

1. terveys- ja sosiaalivakuutusministeriä,

2. sosiaaliministeriä,

3. valtiovarainministeriä,

Norjassa

1. sosiaaliministeriötä,

2. työ- ja hallintoministeriötä,

3. lapsi- ja perheasiainministeriötä,

Ruotsissa

hallitusta (sosiaaliministeriötä),

tai mainittujen viranomaisten määräämää viranomaista,

e) "laitos"

etuuden myöntävää viranomaista tai toimielintä,

f) "hoitoetuus"

toisaalta vapautusta tai alennusta sairaanhoidosta, mukaan lukien hammashoito, synnytyshoito, lääkkeet, proteesit ja muut apuvälineet, perittävistä maksuista tai niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamista, toisaalta tässä tarkoitetun sairaanhoidon yhteydessä tehtävistä matkoista maksettuja korvauksia,

g) "peruseläke"

yleistä eläkettä, joka ei määräydy täytettyjen työskentelykausien, aikaisempien ansiotulojen tai maksettujen maksujen perusteella, sekä sellaiseen eläkkeeseen maksettavia lisäetuuksia,

h) "lisäeläke"

yleistä eläkettä, joka määräytyy täytettyjen työskentelykausien, aikaisempien ansiotulojen tai maksettujen maksujen perusteella, sekä sellaiseen eläkkeeseen maksettavia lisäetuuksia,

i) "asuminen"

että henkilö asuu maassa sen maan väestökirjanpidon perusteella, jollei erityisistä syistä muuta johdu,

j) "ETA-sopimus"

2 päivänä toukokuuta 1992 tehtyä sopimusta Euroopan talousalueesta,

k) "ETA-maa"

maata, johon sovelletaan Euroopan talousaluetta koskevaa sopimusta,

l) "asetus"

neuvoston asetusta (ETY) 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä, ETA-sopimuksen liitteessä VI mainittuine muutoksineen ja lisäyksineen,

m) "täytäntöönpanoasetus"

neuvoston asetusta (ETY) 574/72 asetuksen (ETY) 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä täytäntöönpanomenettelystä, ETA-sopimuksen liitteessä VI mainittuine muutoksineen ja lisäyksineen.

2 artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkeen Pohjoismaissa kulloinkin voimassa olevaan, seuraavia sosiaaliturvan aloja koskevaan lainsäädäntöön:

a) sairauden, äitiyden tai isyyden johdosta maksettavat etuudet,

b) työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuoleman johdosta maksettavat etuudet,

c) työtapaturman johdosta maksettavat etuudet,

d) työttömyyden johdosta maksettavat etuudet,

e) yleiset lapsista maksettavat rahaetuudet.

2. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä jokainen Pohjoismaa toimittaa luettelon 1 kappaleessa mainittuja sosiaaliturvan aloja koskevasta lainsäädännöstään. Sen jälkeen jokainen maa ilmoittaa vuosittain ennen helmikuun loppua Tanskan ulkoasiainministeriölle luetteloon tehtävistä muutoksista, jotka johtuvat edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytystä lainsäädännöstä.

3 artikla

1. Sopimusta sovelletaan seuraaviin henkilöihin, jollei heihin sovelleta asetusta:

a) Pohjoismaiden kansalaisiin,

b) pakolaisiin, joita tarkoitetaan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa ja mainittuun yleissopimukseen liittyvässä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyssä pöytäkirjassa,

c) valtiottomiin henkilöihin, joita tarkoitetaan 28 päivänä syyskuuta 1954 tehdyssä valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa,

d) muihin henkilöihin, joihin sovelletaan tai on sovellettu jonkin Pohjoismaan lainsäädäntöä,

e) henkilöihin, jotka johtavat oikeutensa a)-d) kohdassa mainitusta henkilöstä.

2. Siinä määrin kuin sopimuksen määräyksistä niin seuraa, sitä sovelletaan myös henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

4 artikla

Sovellettaessa jonkin Pohjoismaan lainsäädäntöä rinnastetaan toisen Pohjoismaan kansalaiset maan omiin kansalaisiin, jollei 11-13 artiklan määräyksistä muuta johdu.

5 artikla

Kun Pohjoismaan lainsäädännön perusteella rajoitetaan päällekkäisten etuuksien maksamista, näin voidaan tehdä myös, kun päällekkäistä etuutta maksetaan toisen Pohjoismaan lainsäädännön perusteella.

II osasto

Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset

6 artikla

Pohjoismaassa asuvaan henkilöön sovelletaan asuinmaan lainsäädäntöä, jollei tämän osaston määräyksistä muuta johdu.

7 artikla

1. Henkilöihin, jotka työskentelevät toisessa Pohjoismaassa kuin missä asuvat tai jotka työskentelevät kahdessa tai useammassa Pohjoismaassa tai jotka kuuluvat lento- tai maakuljetusyrityksen matkustavaan henkilökuntaan tai jotka heidän työnantajansa lähettää jostakin Pohjoismaasta työskentelemään tilapäisesti toiseen Pohjoismaahan, sovelletaan vastaavasti asetuksen II osaston ja täytäntöönpanoasetuksen III osaston säännöksiä.

2. Pohjoismaassa tehdyksi työksi katsotaan myös jonkin Pohjoismaan mannerjalustalla, sen mukaan kuin se on määritelty 29 päivänä huhtikuuta 1958 tehdyssä mannerjalustaa koskevassa Geneven yleissopimuksessa, tehtävä työ luonnonvarojen tutkimiseksi ja hyödyntämiseksi.

3. 2 kappaleen määräystä sovelletaan myös henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

8 artikla

Kahden tai useamman Pohjoismaan toimivaltaiset viranomaiset voivat joidenkin henkilöryhmien tai henkilöiden osalta sopia poikkeuksista tämän osaston määräyksiin.

III osasto

Oikeutta etuuksiin koskevat erityismääräykset

1 luku

Sairauden, äitiyden tai isyyden johdosta myönnettävät hoitoetuudet ja päivärahat

9 artikla

Pohjoismaasta toiseen muuttaviin henkilöihin, tai Pohjoismaassa asuviin henkilöihin, joilla on oikeus hoitoetuuksiin asuinmaastaan ja jotka oleskellessaan toisessa Pohjoismaassa joutuvat sairaanhoidon tarpeeseen, tai henkilöihin, jotka työskentelevät toisessa Pohjoismaassa kuin missä asuvat, sekä heidän perheenjäseniinsä, sovelletaan vastaavasti asetuksen III osaston 1 luvun ja täytäntöönpanoasetuksen IV osaston 1 ja 2 luvun säännöksiä.

10 artikla

1. Oleskelumaa korvaa Pohjoismaassa asuvalle henkilölle, jolla on oikeus hoitoetuuksiin asuinmaastaan ja joka oleskellessaan tilapäisesti toisessa Pohjoismaassa saa sairaanhoitoa, kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneet lisäkustannukset siitä, että asianomainen henkilö sairautensa johdosta joutuu käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt.

2. 1 kappaleen määräystä sovelletaan myös henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

3. 1 kappaleen määräystä ei sovelleta henkilöihin, jotka saavat luvan matkustaa toiseen Pohjoismaahan saamaan siellä tilansa kannalta asianmukaista hoitoa.

2 luku

Työkyvyttömyyden, vanhuuden ja kuoleman johdosta myönnettävät etuudet Peruseläke

11 artikla

1. Pohjoismaan kansalaisella on oikeus peruseläkkeeseen toisesta Pohjoismaasta ansaittuaan oikeuden eläkkeeseen asumalla siinä maassa vähintään kolme vuotta.

2. Ratkaistaessa, onko 1 kappaleen mukainen asumisedellytys täyttynyt, ei oteta huomioon kausia, jolloin asianomainen henkilö on saanut jonkin toisen ETA-maan eläkettä.

3. 1 kappaleen edellytystä ei voi täyttää ottamalla huomioon muiden maiden asumis- ja vakuutuskausia. Laskettaessa tämän artiklan mukaista peruseläkettä sovelletaan muutoin vastaavasti asetuksen III osaston 2, 3 ja 8 luvun ja täytäntöönpanoasetuksen IV osaston 1, 3 ja 8 luvun säännöksiä suhteessa muiden Pohjoismaiden lainsäädäntöön.

12 artikla

Pohjoismaan kansalaisella on, niin kauan kuin hän asuu jossakin ETA-maassa, oikeus siihen peruseläkkeeseen, johon hän on ansainnut oikeuden jossakin Pohjoismaassa.

13 artikla

1. Jos peruseläkettä laskettaessa on oikeus ottaa huomioon asumisaika vakuutustapahtuman jälkeen useammasta kuin yhdestä Pohjoismaasta, otetaan kussakin maassa huomioon vain osa tulevasta asumisajasta. Tämä osa määräytyy eläkettä laskettaessa käytettävien todellisten asumisaikojen perusteella siinä suhteessa kuin todellinen asumisaika asianomaisessa maassa on kaikkien maiden yhteenlaskettuun todelliseen asumisaikaan.

2. Ensimmäisen kappaleen määräyksiä sovelletaan myös henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

2 luku

Työkyvyttömyyden, vanhuuden ja kuoleman johdosta myönnettävät etuudet Lisäeläke

14 artikla

Määrättäessä oikeudesta lisäeläkkeeseen sovelletaan vastaavasti asetuksen III osaston 2, 3 ja 8 luvun sekä täytäntöönpanoasetuksen IV osaston 1, 3 ja 8 luvun säännöksiä suhteessa muiden Pohjoismaiden lainsäädäntöön.

15 artikla

1. Jos edellytykset lisäeläkkeen laskemiseksi myös sellaisten vakuutuskausien perusteella, jotka oletettavasti olisi täytetty, jollei vakuutustapahtumaa olisi sattunut, ovat olemassa useammassa kuin yhdessä Pohjoismaassa, otetaan vain osa oletetuista vakuutuskausista huomioon kunkin maan eläkettä laskettaessa. Tämä osa määräytyy eläkettä laskettaessa käytettävien todellisten vakuutuskausien perusteella siinä suhteessa kuin asianomaisen maan todelliset vakuutuskaudet ovat kaikkien maiden yhteenlaskettuihin todellisiin vakuutuskausiin.

2. Ensimmäisen kappaleen määräyksiä sovelletaan vastaavasti henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

3 luku

Työtapaturmaetuudet

16 artikla

Määrättäessä oikeudesta työtapaturmaetuuksiin ja etuuksia laskettaessa sovelletaan vastaavasti asetuksen III osaston 4 luvun ja täytäntöönpanoasetuksen IV osaston 4 luvun säännöksiä Pohjoismaiden välisissä suhteissa.

4 luku

Työttömyysetuudet

17 artikla

1. Laskettaessa työttömyysetuuksia varten yhteen vakuutus- tai työskentelykausia, määrättäessä oikeudesta työttömyysetuuksiin ja etuuksia laskettaessa sovelletaan vastaavasti asetuksen III osaston 6 luvun ja täytäntöönpanoasetuksen IV osaston 6 luvun säännöksiä Pohjoismaiden välisissä suhteissa. Asetuksen 69 ja 70 artiklan säännöksiä ei kuitenkaan tämän kappaleen määräysten perusteella sovelleta.

2. Asetuksen 67 artiklan 3 kappaleen vakuutus- tai työskentelykausia koskevia vaatimuksia ei sovelleta henkilöihin, jotka siinä maassa, josta etuuksia haetaan, ovat joko työskennelleet siinä laajuudessa, että he ovat kuuluneet sen maan työttömyysturvalainsäädännön piiriin tai ovat saaneet työttömyysetuuksia siitä maasta. Edellytyksenä on kuitenkin, että työskentely on tapahtunut tai työttömyysetuuksia on saatu aikaisintaan viiden vuoden aikana ennen ilmoittautumista työnhakijaksi virallisessa työnvälityksessä ja, tapauksesta riippuen, liittymistä asianomaisen työttömyyskassan jäseneksi.

3. Toisen kappaleen määräyksiä sovelletaan vastaavasti henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

IV osasto

Muut määräykset

18 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset sopivat sopimuksen yhdenmukaisen pohjoismaisen soveltamisen turvaamiseksi vaadittavista määräyksistä.

19 artikla

Viranomaiset ja laitokset antavat toisilleen tarpeellista apua sopimuksen toimeenpanemiseksi. Jokaisessa Pohjoismaassa on erityinen toimivaltaisen viranomaisen nimeämä yhdyselin.

20 artikla

Asetuksen 86 artiklaa sovelletaan vastaavasti hakemuksiin, ilmoituksiin tai valituksiin, jotka on toimitettu muun Pohjoismaan viranomaiselle kuin sen, jossa toimivaltainen viranomainen sijaitsee.

21 artikla

Pohjoismaiden välillä sovelletaan vastaavasti täytäntöönpanoasetuksen 111 artiklaa aiheettomien suoritusten takaisinperimisessä ja toimeentulotukea koskevissa takautumisvaateissa.

22 artikla

Sopimus ei anna oikeutta peruseläkkeen maksamiseen henkilölle, joka ei asu ETA-maassa. Sopimus ei myöskään mahdollista oikeuksien ansaitsemista ETA-maiden ulkopuolella.

23 artikla

1. Jollei kahden tai useamman Pohjoismaan välillä toisin sovita, maat luopuvat asetuksen 36, 63 ja 70 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan perusteella kaikesta kustannusten korvaamisesta siltä osin kuin koskee sairauden ja äitiyden ja työtapaturmien ja ammattitautien johdosta myönnettäviä hoitoetuuksia, toisessa kuin toimivaltaisessa valtiossa työtä hakeville työttömille myönnettäviä etuuksia sekä hallinnollisten ja lääkärintarkastusten kuluja.

2. Kustannusten korvaamisesta luopuminen ei koske hoitoetuuksia henkilöille, jotka asetuksen 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 55 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella saavat toimivaltaiselta laitokselta luvan matkustaa toiseen Pohjoismaahan saamaan siellä tilansa kannalta asianmukaista hoitoa.

3. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan sekä etuuksiin henkilöille, joihin sovelletaan asetusta että etuuksiin henkilöille, joihin sovelletaan sopimusta, mutta ei asetusta.

24 artikla

1. Sopimusta ei sovelleta etuuksiin ja maksuihin sen voimaantuloa edeltävältä ajalta.

2. Määrättäessä oikeudesta sopimukseen perustuviin etuuksiin otetaan myös huomioon vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet ennen sopimuksen voimaantuloa.

25 artikla

Sopimus ei saa johtaa sen voimaantullessa maksettavien etuuksien pienentämiseen.

26 artikla

1. Jos henkilö asumisen perusteella on ansainnut oikeuden peruseläkkeeseen jostakin Pohjoismaasta ajalta ennen sopimuksen voimaantuloa ja samalta ajalta on ansainnut oikeuden lisäeläkkeeseen toisesta Pohjoismaasta, määrätään eläke vain viimeksi mainitusta maasta ikään kuin hän olisi asunut siellä.

2. 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan vastaavasti henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

27 artikla

1. Pohjoismaan kansalaiselle maksettava peruseläke, jota sopimuksen voimaantuloon saakka on maksettu 5 päivänä maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen määräysten tai yhden tai useamman Pohjoismaan lainsäädännön perusteella, lasketaan asianomaisen henkilön pyynnöstä tai eläkettä maksavan viranomaisen päätöksestä uudelleen.

2. Jos asianomainen henkilö on pyytänyt eläkkeen uudelleenlaskemista kahden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta, uutta eläkettä maksetaan sopimuksen voimaantulosta lukien. Samaa sovelletaan, kun eläkeviranomainen samassa määräajassa on ilmoittanut toisen Pohjoismaan eläkeviranomaiselle päätöksestään laskea eläke uudelleen.

3. Eläke lasketaan sopimuksen voimaantultua sovellettavien säännösten tai määräysten mukaisesti asianomaisen henkilön iän ja asumisajan perusteella eläketapahtumahetkellä.

4. Jos 1 kappaleen mukaisesti uudelleen laskettu peruseläke yhteensä on pienempi kuin asianomaisen henkilön peruseläke samalta ajalta 5 päivänä maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen määräysten perusteella, eläkkeeseen maksetaan uudelleen lasketun peruseläkkeen ja aikaisemmin voimassa olleiden määräysten mukaisen peruseläkkeen välisen erotuksen suuruinen lisä. Lisä tarkistetaan vuosittain 1 päivänä tammikuuta voimassa olevien eläkkeen määrien perusteella ja maksetaan samansuuruisena koko vuoden. Lisä maksetaan siitä maasta, joka maksoi eläkkeen aikaisemmin voimassa olleiden määräysten perusteella.

5. Pohjoismaasta toiseen muuttaneelle henkilölle, jolle sopimuksen voimaantullessa maksettiin peruseläkettä lähtömaasta 5 päivänä maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 20 artiklan määräysten perusteella, maksetaan lisä vain siihen saakka kunnes oikeus peruseläkkeeseen lähtömaasta mainitun artiklan 3 kappaleen perusteella päättyisi.

6. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan vastaavasti henkilöihin, joihin sovelletaan asetusta.

28 artikla

1. Sopimus tulee voimaan samana päivänä kuin ETA-sopimus tulee voimaan Pohjoismaiden osalta sillä edellytyksellä, että kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoasiainministeriölle hyväksyvänsä sopimuksen.

2. Sopimus tulee voimaan Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan osalta vasta 30 päivän kuluttua siitä, kun Tanskan ja vastaavasti Suomen hallitus ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoasiainministeriölle, että Färsaarten, Grönlannin ja vastaavasti Ahvenanmaan maakunnanhallitukset ovat ilmoittaneet, että sopimus tulee voimaan Färsaarten, Grönlannin ja vastaavasti Ahvenanmaan osalta.

3. Tanskan ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristölle edellä mainittujen ilmoitusten vastaanottamisesta ja sopimuksen voimaantuloajankohdasta.

29 artikla

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Tanskan ulkoasiainministeriölle, joka tiedottaa ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällöstä muille sopimusvaltioille.

2. Irtisanominen koskee vain asianomaista sopimusvaltiota ja tulee voimaan sen kalenterivuoden alusta, joka seuraa vähintään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanominen on vastaanotettu Tanskan ulkoasiainministeriössä.

3. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuksen perusteella saavutetut oikeudet jäävät voimaan.

30 artikla

Sopimuksen voimaantullessa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä 5 päivänä maaliskuuta 1981 tehty pohjoismainen sosiaaliturvasopimus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen lakkaa olemasta voimassa. Samasta ajankohdasta lukien lakkaa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä 12 päivänä marraskuuta 1985 tehty pohjoismainen työttömyysturvasopimus olemasta voimassa. 5 päivänä maaliskuuta 1981 tehdyn sopimuksen sosiaalihuoltoa ja elatustukea koskevat määräykset jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

31 artikla

Sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetut jäljennökset siitä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat siihen valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 15 päivänä kesäkuuta 1992 yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.