55/1993

Annettu: 25.08.1993

Asetus NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Hararessa 26 päivänä tammikuuta 1993 tehty sopimus NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen (SopS 34-35/1991) muuttamisesta, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 14 päivänä toukokuuta 1993 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu 28 päivänä kesäkuuta 1993 Tanskan ulkoasiainministeriön huostaan 28 päivänä kesäkuuta 1993, on voimassa 5 päivästä heinäkuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 35/1991

SOPIMUS NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen muuttamisesta

NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamisesta tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat hallitukset,

OTTAEN HUOMIOON eteläisen Afrikan alueellisen yhteistyöjärjestön SADCC:n jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiesten 17 päivänä elokuuta 1992 tekemän päätöksen mukaisesti SADCC:n kaikki velvoitteet ja oikeudet ottaneen eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (Southern African Development Coordination Community, SADC) jäsenmaiden taloudellisen kehityksen,

OTTAEN HUOMIOON SADC-alueella tapahtuneen liike-elämän toimintaolosuhteiden muuttumisen vaihdettavan valuutan saatavuuden osalta,

TUNNUSTAEN tarpeen tarjota eri muodoissa joustavaa rahoitusta jäsenmaiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi,

TUNNUSTAEN ennakoitavissaolevan liikesuhteiden vapauttamisen Etelä-Afrikan tasavallan kanssa,

TUNNUSTAEN, että muilla kuin vientiin suuntautuvilla yrityksillä voi olla tärkeä osa taloudellisessa kehityksessä ja niinmuodoin ne voivat olla oikeutettuja NORSAD-rahoitukseen,

SOPIVAT seuraavasta:

Tammikuun 31 päivänä 1990 tehtyä sopimusta muutetaan siten, että ilmaukset ''vaihdettava valuutta'' ja ''ulkomaanvaluutta'' korvataan ilmauksella ''rahoitus''. ''SADCC'' korvataan ilmauksella ''SADC''. Muilta osin sopimus pysyy voimassa muuttumattomana tämän muutoksen kanssa, joka muodostaa sopimuksen oleellisen osan.

Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen liitteenä A olleet, sopimuksen kokonaisuuteen kuuluvan osan muodostavat NORSAD-rahaston säännöt muutetaan tämän muutoksen liitteessä A 2 esitettyyn muotoon.

Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen liitteenä B olleet, sopimuksen kokonaisuuteen kuuluvan osan muodostavat NORSAD-sihteeristön säännöt muutetaan tämän muutoksen liitteessä B 2 esitettyyn muotoon.

Tämä muutos, NORSAD-rahaston uudet säännöt (liite A 2) sekä NORSAD-sihteeristön uudet säännöt (liite B 2) tulevat voimaan kun kaikki tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat hallitukset ovat muutoksen asianmukaisesti allekirjoittaneet tai, missä sellaista menettelyä noudatetaan, tallettaneet ratifiointia tai hyväksymistä koskevat asiakirjat sopimuksen artiklan 9 mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet ovat kukin hallituksensa asianmukaisesti valtuuttamana allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Hararessa 26 päivänä tammikuuta 1993 yhtenä englanninkielisenä kappaleena.

LIITE A 2 31 päivänä tammikuuta 1990 tehtyyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutettuun sopimukseen NORDSAD-RAHASTON SÄÄNNÖT

NORSAD-rahastoa, jäljempänä 'rahasto', joka on perustettu NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevalla sopimuksella, jäljempänä '31 päivänä tammikuuta 1990 tehty ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutettu sopimus', jonka voivat allekirjoittaa tai johon voivat liittyä Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset sekä kaikki eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (Southern African Development Community), jäljempänä 'SADC', jäsenvaltioiden hallitukset, sitovat seuraavat säännöt:

1 kohta

Päätarkoitus

Rahaston päätarkoituksena on tukea siihen osallistuvien SADC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä ja riippumattomuutta näiden maiden ja Pohjoismaiden välisen taloudellisen yhteistyön puitteissa asettamalla käytettäväksi rahoitusta Pohjoismaista ja SADC-maista olevien osapuolten yhteishankkeiden ja muiden hankkeiden juoksevaa toimintaa varten. Hankkeiden tulee täyttää hankkeiden isäntämaana olevan SADC:n jäsenvaltion yleiset kehitysehdot ja olla sopusoinnussa Pohjoismaiden teollisen kehitysyhteistyön toimintaperiaatteiden kanssa. Erityisesti tuetaan sellaisia yrityksiä, jotka saattavat tasapainottaa kotimaansa kauppatasetta.

2 kohta

Rahaston pääoma

a) Rahaston peruspääoma on 200 miljoonaa Tanskan kruunua, jonka Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset myöntävät lahjavaroina 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen mukaisesti.

b) Pohjoismaiden ja SADC:n jäsenvaltioiden hallitukset voivat sopia lisäpääoman myöntämisestä NORSAD-rahastolle, mitä koskevat näiden sääntöjen määräykset ilman, että niihin on tarpeen tehdä muutoksia.

c) Rahaston vaihdettavassa valuutassa oleva pääoma talletetaan pohjoismaiseen pankkiin. Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevien SADC-maiden valuutoissa oleva rahaston pääoma talletetaan kunkin maan pankkeihin tai sitä voidaan käyttää hallintoneuvoston vahvistamien ohjesääntöjen mukaisesti.

3 kohta

Rahaston rakenne

a) Rahastolla on hallintoneuvosto.

b) NORSAD-sihteeristö, joka niinikään on perustettu 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyllä ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetulla sopimuksella, avustaa rahastoa näiden sääntöjen ja sopimuksen liitteenä olevien NORSAD-sihteeristön sääntöjen sekä hallintoneuvoston antamien yleisten ohjesääntöjen mukaisesti.

c) NORSAD-sihteeristön toimitusjohtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää sihteeristön johtokunnan esityksestä, toimii hallintoneuvoston sihteerinä.

d) Kukin mainittu toimielin tai yksikkö toimii niiden valtuuksien rajoissa, jotka nämä säännöt tai NORSAD-sihteeristön säännöt sille suovat.

4 kohta

Hallintoneuvosto

a) Jokainen 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolena oleva hallitus nimittää yhden jäsenen hallintoneuvostoon, mikäli hallitus ei väliaikaisesti tai pysyvästi luovu tästä oikeudesta. Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolena oleva hallitus voi milloin tahansa hallintoneuvoston puheenjohtajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella vaihtaa edustajaansa hallintoneuvostossa tai valtuuttaa varajäsenen toimimaan hänen puolestaan.

b) Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajuus vuorottelee Pohjoismaiden edustajien ja SADC-maiden edustajien välillä. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle ja toimii kokousten puheenjohtajana sekä valmistelee sihteeristön toimitusjohtajan avustuksella näiden kokouksien esityslistat.

c) Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa jäsenilleen sopivana aikana ja sopivassa paikassa.

d) Hallintoneuvoston jäsen voi, mikäli yksi kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä kannattaa, pyytää puheenjohtajaa kutsumaan hallintoneuvoston koolle tai ottamaan esityslistalle hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvan asian.

e) NORSAD-rahaston toimitusjohtaja toimii hallintoneuvoston sihteerinä.

f) Hallintoneuvoston tekemät päätökset ja suositukset edellyttävät kaikkien jäsenten yksimielistä hyväksyntää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä asianmukaisesti valtuutetut varajäsenet mukaanlukien on läsnä.

5 kohta

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvostolla on näiden sääntöjen mukaisesti seuraavat tehtävät:

i) hyväksyä rahaston toimintaperiaatteita ja toimintaa koskevat yleiset ohjesäännöt;

ii) antaa rahaston varainhoitoa koskevat yleiset ohjeet;

iii) hyväksyä NORSAD-sihteeristön johtokunnan esityksestä SADC:n jäsenvaltion tarjous toimia NORSAD-sihteeristön isäntämaana;

iv) nimittää ja erottaa NORSAD-sihteeristön toimitusjohtaja sihteeristön johtokunnan esityksestä;

v) hyväksyä rahaston ja NORSAD-sihteeristön välinen sopimus, joka koskee sihteeristölle näissä säännöissä, erityisesti niiden 6 kohdassa, sekä NORSAD-sihteeristön säännöissä annettuja tehtäviä;

vi) tehdä päätökset NORSAD-sihteeristön johtokunnan antamien raporttien ja esitysten perusteella;

vii) arvioida noin neljän toimintavuoden kuluttua tämän sopimuksen allekirjoittamisesta rahaston tulevaa kehitystä ja esittää rahastoon osallistuville hallituksille mahdollisia muutoksia näihin sääntöihin tai muita toimenpiteitä, joihin arviointi antaa aihetta;

viii) päättää rahaston lakkauttamisesta ja sen omaisuuden käyttämisestä 15 kohdan mukaisesti;

ix) nimittää rahaston tilintarkastajat 7 b kohdan mukaisesti;

x) hyväksyä rahaston tarkastetut vuotuiset tilinpäätökset ja vuotuinen tulo- ja menoarvio.

6 kohta

NORSAD-sihteeristön tehtävät

a) NORSAD-sihteeristö on rahaston toimeenpaneva elin sen mukaisesti kuin siitä määrätään NORSAD-sihteeristön säännöissä ja näiden sääntöjen 5 v kohdan mukaisesti tehtävässä sopimuksessa, jossa määritellään muun ohessa rahaston toimeenpanotehtävän hoitamisesta maksettavat korvaukset ja muut yksityiskohdat.

b) NORSAD-sihteeristö vastaa näiden tehtävien suorittamiseen tarvittavan organisaation perustamisesta ja ylläpitämisestä sekä vuosiraporttien ja muiden sellaisten raporttien esittämisestä hallintoneuvoston tarkastettaviksi, joita voidaan pitää tarpeellisina tai joita hallintoneuvosto vaatii.

c) Näillä säännöillä valtuutetaan erityisesti NORSAD-sihteeristön johtokunta 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen ja NORSAD-sihteeristön sääntöjen puitteissa sekä hallintoneuvoston antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sopimaan kunkin sopimusosapuolena olevan SADC:n jäsenvaltion keskuspankin tai muiden asianomaisten viranomaisten kanssa rahaston toteuttamiseen ja toimintaan liittyvistä järjestelyistä, myöntämään rahastosta rahoitusta sellaisille hankkeille, jotka täyttävät mainituissa asiakirjoissa edellytetyt vaatimukset ja solmimaan rahaston puolesta sopimuksia ja tekemään muita asiakirjoja, jotka liittyvät rahaston varojen hallintoon ja niiden hyvään huolenpitoon.

7 kohta

Kirjanpito ja tilintarkastus

a) NORSAD-sihteeristö vastaa tulojen, menojen, varojen ja velkojen kirjanpidosta siten, että se osoittaa ja selvittää rahaston maksuliikenteen ja kuvastaa jatkuvasti rahaston taloudellista tilannetta, sekä vuotuisten tilinpäätöksien ja tulo- ja menoarvioiden valmistelemisesta.

b) Rahaston tilit tarkastaa yksi tilintarkastaja, joka nimitetään 5 ix kohdan mukaisesti. Tilintarkastajan on oltava riippumattomien valantehneiden tilintarkastajien hyvämaineinen yritys.

8 kohta

Oikeushenkilön asema, edustus, kotipaikka ja tuomiovalta

a) Rahasto on oikeushenkilö.

b) Rahastolla on sen tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä oikeuskelpoisuus, ja se voi erityisesti:

i) tehdä sopimuksia;

ii) hankkia, vuokrata, omistaa ja luovuttaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta;

iii) toimia kantajana ja vastaajana oikeudessa;

iv) tehdä sopimuksia valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

c) Rahaston edustajana oikeudessa ja sen ulkopuolella on hallintoneuvoston siihen valtuuttama yksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö.

d) Rahaston kotipaikka on Kööpenhamina, ja se toimii Tanskan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston Danidan tiloissa. Danidalla on toimiessaan tallettajana oikeus vastaanottaa kaikki oikeudelliset tiedonannot, määräykset ja muut asiakirjat, ja sen tulee antaa ne välittömästi tiedoksi rahaston asianmukaisille elimille.

e) Kaupallisten sopimusten ja muiden liikeasioiden osalta rahasto on Tanskan tuomiovallan alainen. Rahaston tekemissä sopimuksissa voidaan kuitenkin sopia välimiesmenettelyn käyttämisestä tai siitä, että sopimuksesta johtuvat asiat ovat kyseisen SADC-maan tuomiovallan alaisia.

9 kohta

Tulot ja menot

Rahaston pääomaa, siitä kertynyttä korkoa ja kaikkia muita tuloja käytetään näissä säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin sen jälkeen kun kaikki kustannukset mukaanlukien NORSAD-sihteeristölle maksettavat korvaukset on vähennetty. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkiota, ja kukin hallitus vastaa oman jäsenensä kuluista.

10 kohta

Rahoituksen myöntäminen

a) Hallintoneuvosto määrää hyväksymiensä ohjesääntöjen ja niihin tehtävien muutosten pohjalta rahaston myöntämän rahoituksen puitteet.

b) Asiakasyritysten tulee maksaa hallintoneuvoston antamissa ohjesäännöissä määritellyt korvaukset ja ottaa suorittaakseen muut ohjesäännöissä määritellyt velvoitteet.

11 kohta

Avustuskelpoiset hankkeet

a) Rahaston tulee ensisijaisesti avustaa sellaisia nykyisiä ja uusia SADC-maissa sijaitsevia Pohjoismaista ja SADC-maista olevien osapuolten välisiä yhteisyrityksiä, joissa pohjoismaisilla sijoittajilla on tai joihin ne saavat merkittävän osuuden. Vasta perustetut hankkeet asetetaan etusijalle.

b) Rahasto voi myös tukea muita hankkeita kuin sijoitusmuotoisia yhteishankkeita edellyttäen, että:

i) niihin sisältyy yhden tai useamman pohjoismaisen yrityksen ja yhden tai useamman SADC-osapuolen välinen sopimuspohjainen ja pitkäaikainen suhde, joka sisältää teknologian tai tietotaidon siirtoa,

ii) tämä suhde muodostaa hankkeen ulkomaisen liikkeenjohdon, tuotanto- tai markkinointitekniikan ja tietotaidon pääasiallisen lähteen, ja

iii) hankkeesta on mahdollista muodostaa sijoitusmuotoinen yhteishanke.

c) SADC-jäsenmaiden välistä kauppaa edistäviä avustuskelpoisia hankkeita rohkaistaan.

d) SADC-alueen tuotantokykyä lisääviä avustuskelpoisia hankkeita rohkaistaan.

e) Rahasto ei tue hankkeita, joissa Yhdistyneiden Kansakuntien määräämien pakotteiden alaisten maiden yritykset tai kansalaiset ovat hallitsevassa tai huomattavan vaikuttavassa asemassa yhteen tai useampaan osapuoleen nähden. Rahasto ei myöskään tue sellaisia hankkeita, jotka toimivat sellaisten maiden ja Pohjoismaiden välisinä välikäsinä.

12 kohta

Kehitysehdot

a) Rahaston tukemien hankkeiden tulee täyttää hankkeiden isäntämaana olevien SADC:n jäsenvaltioiden asettamat yleiset kehitysehdot sekä olla sopusoinnussa Pohjoismaiden teollisen kehitysyhteistyön toimintaperiaatteiden kanssa.

b) Erityisesti hankkeen tulee:

i) olla varainkäytön osalta ja liiketaloudellisesti elinkelpoinen,

ii) sisältää teknologian siirtoa isännöivään SADC-maahan ja siten vaikuttaa teknologiseen kehitykseen,

iii) suunnitellusti parantaa johdon ja työvoiman ammattitaitoa,

iv) käyttää ja jalostaa paikallisia raaka-aineita ja täten tuottaa lisäarvoa paikallisessa tuotantoprosessissa,

v) vauhdittaa muuta taloudellista toimintaa, ja

vi) olla ympäristövaikutuksiltaan hyväksyttävä.

13 kohta

Avustuskelpoiset rahoitustarpeet

Rahaston tulee asettaa toiminnassaan etusijalle rahoituksen järjestäminen tuotannon ylläpitoon tarvittavien komponenttien, raaka-aineiden ja varaosien tuontia varten. Ulkomaanvaluutan toimittamista pääomatavaroita, liikkeenjohtoa, tietotaitoa, lisenssimaksuja ja osinkoja jne. varten voidaan harkita aina kun nämä katsotaan hankkeen jatkuvuuden ja tehokkaan toiminnan kannalta oleellisiksi.

14 kohta

Erioikeudet ja vapautukset

a) Rahasto vapautetaan sellaisista lainsäädännön vaatimuksista, jotka koskevat rahaston kaltaisten oikeushenkilöiden rekisteröintiä, rakennetta, tavoitteita, toimintoja jne. kaikissa 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Rahasto vapautetaan erityisesti rahaston kotipaikassa Tanskassa voimassa olevasta tällaisesta lainsäädännöstä (''Lov om fonde og visse foreninger'' ja ''Lov om erhvervsdrivende fonde''), joka koskee säätiöitä, tiettyjä yhdistyksiä sekä tuottavia rahastoja.

b) Rahasto ja sen omaisuus on vapautettu näiden sääntöjen mukaisen toimintansa osalta kaikkien 31 tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevien valtioiden alueella tulo- ja välittömästä varallisuusverosta sekä tulleista, leimaveroista ja kaikista muista julkisista veroista ja maksuista, jotka koskevat rahaston varoja tai sen tekemiä toimia.

c) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevat hallitukset ryhtyvät kaikkiin asiaankuuluviin toimenpiteisiin helpottaakseen rahaston valuuttatoimia, mukaanlukien tarpeelliset järjestelyt keskuspankkien kanssa asiakasyritysten vastaisten ulkomaanvaluutan määräisten tulojen palauttamiseksi rahastolle. Jokaisessa 31 tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolena olevassa SADC:n jäsenvaltiossa sovelletaan vaihdettavissa valuutoissa saatavia tuloja varten luotua vientitulojen valuutankäyttöjärjestelmää tai, missä tällaista järjestelmää ei ole, luodaan sellainen. SADC-maiden keskuspankeilla tai muilla valtion viranomaisilla ei ole suoranaista velvollisuutta suorittaa erotusta, mikäli jokin hanke ei kykene palauttamaan rahaston sille suorittamaa valuuttaa. Rahasto sopii NORSAD-sihteeristön välityksellä kunkin 31 tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolena olevan SADC:n jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten kanssa rahaston juoksevan toiminnan käytännön toteutuksesta ja sen vaatimista järjestelyistä. Rahaston tukemien hankeyritysten tulee kuitenkin hakea niiden perustamista ja toimintaa varten samat lisenssit, luvat jne., kuin muidenkin teollisuusyritysten kyseisessä maassa.

d) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevien SADC:n jäsenvaltioiden hallitukset suovat rahastolle oikeuden pitää korkoa tuottavia talletuksia kunkin maan valuutassa riippumatta siitä, lankeavatko nämä talletukset maksettaviksi vaadittaessa tai sovitun ajan kuluttua.

e) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevat hallitukset myöntävät rahastolle ja hallintoneuvoston jäsenille kaikki muut asianmukaiset erioikeudet ja vapautukset jotka normaalisti myönnetään sellaisille kansainvälisille järjestöille. Erityisesti hallintoneuvoston jäsenet vapautetaan oikeudellisesta vastuusta sellaisten toimien ja kirjallisten tai suullisten lausuntojen osalta, jotka liittyvät heidän tehtäviensä suorittamiseen heidän velvollisuuksiensa rajoissa.

15 kohta

Rahaston lakkauttaminen

a) Rahasto lakkautetaan hallintoneuvoston siitä yksimielisesti päättäessä tai 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen 4 artiklan e kohdassa määritellyssä tilanteessa.

b) Mikäli rahasto lakkautetaan, hallintoneuvosto päättää rahaston nettovarojen käytöstä tarkoituksiin, jotka voivat edistää SADC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä näiden maiden ja Pohjoismaiden yhteistyön puitteissa.

LIITE B 2 31 päivänä tammikuuta 1990 tehtyyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutettuun sopimukseen NORSAD-SIHTEERISTÖN SÄÄNNÖT

NORSAD-sihteeristöä, jäljempänä 'sihteeristö', joka on perustettu NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevalla sopimuksella, jäljempänä '31 päivänä tammikuuta 1990 tehty ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutettu sopimus', jonka voivat allekirjoittaa tai johon voivat liittyä Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset sekä kaikki eteläisen Afrikan alueellisen kehitysyhteisön (Southern African Development Community), jäljempänä 'SADC', jäsenvaltioiden hallitukset, sitovat seuraavat säännöt:

1 kohta

Sihteeristön tehtävät

a) Sihteeristön päätehtävät ovat:

i) edistää aktiivisesti sellaisten teollisten yhteistyöhankkeiden perustamista, joiden osapuolet ovat Pohjoismaiden ja SADC:n alueelta,

ii) hoitaa niinikään 31 tammikuuta 1990 tehdyllä ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetulla sopimuksella perustetun NORSAD-rahaston puolesta sellaisia tehtäviä, jotka on määritelty sopimuksen liitteenä olevissa NORSAD-rahaston säännöissä ja näissä säännöissä.

b) Hoitaessaan NORSAD-rahaston puolesta tehtäviä, jotka on tarkemmin määritelty kohdassa 13, NORSAD-sihteeristö toimii 31 tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen, NORSAD-rahaston sääntöjen, näiden sääntöjen ja rahaston ja sihteeristön välisen sopimuksen puitteissa sekä hallintoneuvoston antamien yleisten ohjesääntöjen mukaisesti.

2 kohta

Kehitysrahoituslaitosten osallistuminen

a) Sihteeristö on yhteistyössä SADC-alueen kehitysrahoituslaitosten kanssa ja Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin kehitysrahoituslaitosten kanssa, jotka ovat Tanskassa Kehitysmaiden teollistamisrahasto (Industrialiseringsfonden for udviklingslandene), Suomessa Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, Norjassa kehitysyhteistyöviranomaisen NORAD:n teollisen ja kaupallisen yhteistyön osasto ja Ruotsissa Kehitysmaiden teollisen yhteistyön rahasto (Fonden för industriellt samarbete med u-länder) tai niiden seuraajat, joista jäljempänä käytetään yhteisnimitystä 'pohjoismaiset kehitysrahoituslaitokset'.

b) Pohjoismaiset kehitysrahoituslaitokset ovat sopineet osallistuvansa sihteeristöön siten kuin näissä säännöissä määrätään.

3 kohta

Rahoitus

a) NORSAD-rahasto maksaa sihteeristölle korvauksia tehtävien hoidosta NORSAD-rahaston puolesta siten kuin tarkemmin määritellään sopimuksessa, jonka rahasto ja sihteeristö solmivat NORSAD-rahaston sääntöjen 5 v ja 6 kohdan mukaisesti.

b) Sihteeristö voi myös ottaa vastaan muita johtokunnan hyväksymiä avustuksia tai tehdyistä palveluista maksettavia korvauksia ilman että näihin sääntöihin on tarpeen tehdä muutoksia.

4 kohta

Sihteeristön rakenne

Sihteeristöllä on johtokunta ja toimitusjohtaja.

5 kohta

Johtokunta

a) Johtokunnassa on seitsemän jäsentä. Pohjoismaiset hallitukset nimittävät neljä jäsentä yksimielisellä päätöksellä yhteistyössä pohjoismaisten kehitysrahoituslaitosten ja Pohjoismaiden kehitysyhteistyöviranomaisten kanssa. Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevat SADC:n jäsenvaltiot nimittävät kolme jäsentä yksimielisellä päätöksellään. Kaikki johtokunnan jäsenet nimitetään kahden vuoden toimikaudeksi, mutta nimitykset voidaan uusia. Jäsenen nimittäneet hallitukset voivat milloin tahansa vaihtaa jäsenen toiseen henkilöön tai valtuuttaa varajäsenen toimimaan hänen puolestaan. Johtokunnan kulloinenkin kokoonpano tulee saattaa NORSAD-rahaston hallintoneuvoston puheenjohtajan tiedoksi kirjallisin ilmoituksin.

b) Johtokunta nimittää puheenjohtajan keskuudestaan vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle ja toimii kokousten puheenjohtajana sekä valmistelee toimitusjohtajan avustamana näiden kokousten esityslistan.

c) Johtokunta kokoontuu silloin kun toiminta sitä edellyttää, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kokoukset pidetään sihteeristön kotipaikassa tai muussa johtokunnan määräämässä paikassa. Johtokunta voi kokousten välillä tehdä päätöksiä kirjallisten yhteyksien, teleksien tai telekopiosanomien kautta.

d) NORSAD-rahaston hallintoneuvoston puheenjohtaja voi pyytää johtokunnan puheenjohtajaa kutsumaan johtokunnan koolle tai ottamaan esityslistalle johtokunnan toimivaltaan kuuluvan asian. Tämä oikeus on myös jokaisella johtokunnan jäsenellä, mikäli yksi kolmasosa johtokunnan jäsenistä kannattaa kokoonkutsumista tai asian ottamista esityslistalle.

e) Johtokunnan tekemät päätökset ja suositukset edellyttävät kaikkien jäsenten yksimielistä hyväksyntää. Johtokunta on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä asianmukaisesti valtuutetut varajäsenet mukaanlukien on läsnä. Postitse, telexitse tahi muulla vastaavalla tavalla tehtävien päätösten osalta johtokunnan jäsenille on varattava vähintään 14 päivää huomautusten tekemiseen.

6 kohta

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnalla on seuraavat tehtävät:

i) hyväksyä toimintasuunnitelmat ja -ohjeet, jotka voivat edistää sihteeristön tavoitteita 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen, näiden sääntöjen ja NORSAD-rahaston sääntöjen puitteissa;

ii) valvoa yleisesti sihteeristön hallintoa ja toimintaa, johon kuuluu myös tehtävien hoitaminen NORSAD-rahaston puolesta;

iii) tehdä NORSAD-rahaston hallintoneuvostolle toimitusjohtajan nimittämistä ja erottamista koskevat esitykset;

iv) hyväksyä NORSAD-rahaston ja sihteeristön välinen sopimus;

v) tehdä NORSAD-rahaston puolesta 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevien valtioiden hallitusten, keskuspankkien ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa sopimukset ja järjestelyt, jotka koskevat rahaston rahoitustoimia ja rahaston paikallisissa valuutoissa olevien varojen hoitoa;

vi) esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi SADC:n jäsenvaltion tarjous toimia sihteeristön isäntämaana;

vii) hyväksyä sihteeristön kotipaikkana olevan maan hallituksen kanssa tehtävä pääkonttorisopimus;

viii) päättää 1 b kohdan mukaisesti ja toimitusjohtajan tekemien esitysten perusteella rahoituksen myöntämisestä NORSAD-rahastosta sellaisille hankkeille, jotka täyttävät NORSAD-rahaston säännöissä määritellyt vaatimukset;

ix) valtuuttaa toimitusjohtaja tai muut sihteeristön henkilökunnan jäsenet tekemään kaikki sopimukset, vakuusjärjestelyt ja muut asiakirjat, jotka ovat tarpeen rahaston rahoitustoimien järjestämiseksi;

x) hyväksyä sopimukset ja järjestelyt, jotka koskevat NORSAD-rahaston ja sihteeristön varojen hallintoa ja hyvää huolenpitoa;

xi) esittää NORSAD-rahaston hallintoneuvostolle vuosiraportit NORSAD-rahaston ja sihteeristön toiminnasta, samoin kuin muut hallintoneuvoston vaatimat raportit, suunnitelmat ja suositukset;

xii) tarkastaa ehdotukset NORSAD-rahaston vuotuisiksi tilinpäätöksiksi ja tulo- ja menoarvioiksi sekä tehdä esitykset rahaston hallintoneuvostolle;

xiii) hyväksyä sihteeristön tarkastetut vuotuiset tilinpäätökset ja vuotuiset tulo- ja menoarviot;

xiv) hyväksyä sihteeristön kanssa tehtävien työsopimusten ehdot toimitusjohtajan esityksestä;

xv) hyväksyä kaikki muut sihteeristön merkittävät päätökset.

7 kohta

Toimitusjohtaja

NORSAD-rahaston hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan johtokunnan esityksestä. Toimitusjohtaja katsotaan sihteeristön työntekijäksi, mutta hän on hallintoneuvoston sihteerin tehtäviensä osalta vastuussa suoraan hallintoneuvostolle. Hänen työsuhteensa kesto, palkkansa ja muut yksityiskohdat määritellään sopimuksessa, jonka johtokunta hyväksyy.

8 kohta

Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu seuraavaa:

i) vastata sihteeristön päivittäisestä toiminnasta, johon kuuluu myös tehtävien hoitaminen NORSAD-rahaston puolesta;

ii) toimia NORSAD-rahaston hallintoneuvoston ja sihteeristön johtokunnan sihteerinä ja hoitaa sihteeristön 12 ja 13 kohdissa määriteltyjen tehtävien toimeenpano johtokunnan hyväksymien suunnitelmien ja ohjesääntöjen mukaisesti;

iii) hoitaa johtokunnan hyväksynnän mukaisesti tarpeelliset työntekijöitä ja henkilökuntaa sekä toimistotiloja, välineitä ja muita tarvikkeita koskevat järjestelyt;

iv) vastata sihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta tarpeellisten järjestelmien sekä valvonnan ja ohjauksen luomisesta ja toteutuksesta;

v) tehdä johtokunnalle esityksiä rahoituksen myöntämisestä NORSAD-rahastosta sellaisille hankkeille, jotka täyttävät NORSAD-rahaston säännöissä määritellyt ehdot;

vi) vastata tulojen, menojen, varojen ja velkojen kirjanpidosta siten, että se osoittaa ja selvittää maksuliikennettä ja kuvastaa jatkuvasti taloudellista tilannetta; tällainen kirjanpito on erikseen sihteeristön ja NORSAD-rahaston osalta;

vii) valmistaa hyvissä ajoin sihteeristön ja NORSAD-rahaston vuotuiset tulo- ja menoarviot ja vuositilinpäätökset. Tarkastetut vuositilinpäätökset esitetään hallintoneuvostolle kolmen kuukauden kuluessa varainhoitovuoden päättymisestä. Sihteeristön tilikauden tulee vastata NORSAD-rahaston tilikautta.

9 kohta

Tilintarkastus

Sihteeristön tilintarkastajana on se tilintarkastaja, joka on nimitetty NORSAD-rahaston sääntöjen 5 ix ja 7 b kohdan mukaisesti. Mikäli sellaista tilintarkastajaa ei ole nimitetty, sihteeristön tilintarkastajan tulee täyttää ne vaatimukset, jotka on määritelty mainitussa 7 b kohdassa, ja hänet nimittää johtokunta.

10 kohta

Oikeushenkilön asema, edustus, kotipaikka ja tuomiovalta

a) Sihteeristö on oikeushenkilö.

b) Sihteeristöllä on sen tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä oikeuskelpoisuus, ja se voi erityisesti:

i) tehdä sopimuksia;

ii) hankkia, vuokrata, omistaa ja hallita sekä luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta;

iii) toimia kantajana ja vastaajana oikeudessa;

iv) tehdä sopimuksia valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

c) Sihteeristön edustajana oikeudessa ja sen ulkopuolella on johtokunnan siihen valtuuttama yksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö.

d) Sihteeristön vakituinen kotipaikka on SADC:n jäsenvaltiossa, jossa sen toimisto tulee sijaitsemaan ja josta käsin sen NORSAD-rahaston puolesta suoritettavat tehtävät tullaan hoitamaan.

e) Kaupallisten sopimusten ja muiden liikeasioiden osalta sihteeristö on isäntämaan tuomiovallan alainen. Sihteeristön tekemissä sopimuksissa voidaan kuitenkin sopia välimiesmenettelyn käyttämisestä tai siitä, että sopimuksesta johtuvat asiat ovat kyseisen SADC-maan tuomiovallan alaisia.

11 kohta

Tulot ja menot

Sihteeristön nettotuloja ja kertynyttä nettopääomaa käytetään näissä säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin sen jälkeen kun kaikki kustannukset on vähennetty. Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota, mutta sihteeristö korvaa heidän matka-, majoitus- ja niihin liittyvät kustannuksensa.

12 kohta

Tukitoimet

a) Sihteeristö voi ryhtyä sellaisiin johtokunnan hyväksymiin toimenpiteisiin, jotka voivat tukea 1 a i kohdassa määritellyn tarkoituksen saavuttamista.

b) Sihteeristön tulee erityisesti edistää SADC-alueen ja pohjoismaisten teollisten kehitysrahoituslaitosten sekä muiden asiaankuuluvien laitosten välistä yhteistyötä.

c) Tukitoimet voivat sisältää sihteeristön taloudellista osallistumista hankkeisiin hallintoneuvoston hyväksymien ohjesääntöjen mukaisesti.

d) Sihteeristö ei edistä yhteistyöhankkeita, joissa Yhdistyneiden Kansakuntien määräämien pakotteiden alaisten maiden yritykset tai kansalaiset ovat hallitsevassa tai huomattavan vaikuttavassa asemassa yhteen tai useampaan osapuoleen nähden. Sihteeristö ei myöskään edistä sellaisia hankkeita, jotka toimivat pakotteiden alaisten maiden ja Pohjoismaiden välisinä välikäsinä.

13 kohta

Tehtävien hoitaminen NORSAD-rahaston puolesta

a) Sihteeristö hoitaa NORSAD-rahaston puolesta kaikkia sellaisia tehtäviä, jotka on määritelty NORSAD-rahaston säännöissä, näissä säännöissä ja rahaston ja sihteeristön välillä solmittavassa sopimuksessa sekä kaikkia muita erityisesti mainitsemattomia tavanomaisia sihteeristötehtäviä, jotka liittyvät rahaston päivittäiseen toimintaan.

b) Sihteeristö vastaa niiden esitysten valmistelusta ja päätöksenteosta, jotka koskevat NORSAD-rahastosta annettavan rahoituksen myöntämistä NORSAD-rahaston sääntöjen ja rahaston hallintoneuvoston antamien ohjesääntöjen mukaisesti.

c) Sihteeristö antaa hyväksytyille hankkeille maksusitoumukset ja tekee rahaston puolesta kaikki sellaiset sopimukset, vakuusjärjestelyt ja muut asiakirjat, jotka ovat tarpeen näiden sitoumusten täyttämiseksi.

d) Sihteeristö huolehtii siitä, että kaikki rahaston velvoitteet tulevat määräaikoina täytetyiksi.

e) Sihteeristö vastaa NORSAD-rahaston varojen asianmukaisesta hoidosta ja on yhteistyössä niiden pankkien kanssa, joille varojen hoito on uskottu.

14 kohta

Erioikeudet ja vapautukset

a) Sikäli kuin sihteeristön kotipaikkana olevan maan hallituksen kanssa tehtävässä pääkonttorisopimuksessa määritellyistä vaatimuksista ei muuta johdu, sihteeristö vapautetaan sellaisista lainsäädännön vaatimuksista, jotka koskevat sihteeristön kaltaisten oikeushenkilöiden rekisteröintiä, rakennetta, tavoitteita, toimintoja jne. kaikissa 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa.

b) Sihteeristö ja sen omaisuus on vapautettu näiden sääntöjen mukaisen toimintansa osalta kaikkien 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevien valtioiden alueella tulo- ja välittömästä varallisuusverosta sekä tulleista ja leimaveroista ja kaikista muista julkisista veroista ja maksuista, jotka koskevat sihteeristön varoja tai sen tekemiä toimia.

c) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevat hallitukset myöntävät sihteeristölle sen hoitaessa tehtäviä NORSAD-rahaston puolesta kaikki ne erioikeudet ja vapautukset jotka on myönnetty rahastolle 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen ja NORSAD-rahaston sääntöjen mukaisesti.

d) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevien SADC:n jäsenvaltioiden hallitukset suovat sihteeristölle oikeuden pitää korkoa tuottavia talletuksia asianomaisen maan valuutassa riippumatta siitä, lankeavatko nämä talletukset maksettaviksi vaadittaessa vai sovitun ajan kuluttua.

e) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen osapuolina olevat valtiot myöntävät sihteeristölle ja sen henkilökunnalle ja sen johtokunnan jäsenille kaikki muut asianmukaiset erioikeudet ja vapautukset jotka normaalisti myönnetään tällaisille kansainvälisille järjestöille. Erityisesti johtokunnan jäsenet ja sihteeristön henkilökunta vapautetaan oikeudellisesta vastuusta sellaisten toimien tai kirjallisten ja suullisten lausuntojen osalta, jotka liittyvät heidän tehtäviensä suorittamiseen heidän velvollisuuksiensa rajoissa.

15 kohta

Sihteeristön lakkauttaminen

a) Sihteeristö lakkautetaan niissä tapauksissa ja sellaista menettelyä noudattaen kuin on määritelty 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn ja 26 päivänä tammikuuta 1993 muutetun sopimuksen 4 artiklan d ja e kohdassa.

b) Mikäli sihteeristö lakkautetaan, johtokunta päättää sihteeristön nettovarojen käytöstä tarkoituksiin, jotka voivat edistää SADC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä näiden maiden ja Pohjoismaiden yhteistyön puitteissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.