51/1993

Annettu: 28.07.1993

Asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 3 päivänä joulukuuta 1990 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta 12 päivänä kesäkuuta 1975 tehdyn sopimuksen (SopS 13/77) muuttamisesta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä helmikuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskeva ilmoitus on jätetty Tanskan ulkoasiainministeriöön 7 päivänä helmikuuta 1991, on voimassa 3 päivästä toukokuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 13/1977

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta 12 päivänä heinäkuuta 1975 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat varmistaa Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan edustuksen kulttuurirahaston hallituksessa, ovat sopineet seuraavasta:

I

Sopimuksen nimi on tästä lähtien:

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pohjoismaisesta kulttuurirahastosta.

II

2 artiklan 1 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Rahaston toimintapiiri käsittää pohjoismaisen sivistyksellisen yhteistyön sen koko laajuudessa. Rahastosta voidaan niin muodoin jakaa avustuksia tutkimustyötä ja opetusta varten sekä yleissivistykselliseen toimintaan laajasti ymmärrettynä.

III

4 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Rahaston toiminta- ja budjettivuosi on kalenterivuosi.

Vuosittain rahaston käyttöön annettavat varat sisällytetään Pohjoismaiden ministerineuvoston menoarvioon.

IV

7 artiklan 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä. Jäsenistä Pohjoismaiden neuvosto valitsee viisi, yhden kustakin maasta. Ministerineuvosto valitsee niin ikään viisi jäsentä, yhden kustakin maasta. Vastaavalla tavalla valitaan jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi valitaan yksi jäsen Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan yhteiseksi edustajaksi. Tämän jäsenen valitsee Pohjoismaiden neuvosto joka toiseksi toimikaudeksi ja ministerineuvosto välillä oleviksi toimikausiksi. Tälle jäsenelle valitaan kaksi varajäsentä, jotka ministerineuvosto valitsee niissä tapauksissa, jolloin Pohjoismaiden neuvosto valitsee varsinaisen jäsenen, ja jotka Pohjoismaiden neuvosto valitsee niissä tapauksissa, jolloin ministerineuvosto valitsee varsinaisen jäsenen. Nämä kaksi varajäsentä edustavat niitä, joilla ei ole hallituksessa varsinaista jäsenyyttä.

V

7 artiklan 3 kappaleen loppuun lisätään seuraava lause:

Vastaavaa sovelletaan Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan edustajaan.

VI

8 artiklan 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Päätöstä varojen myöntämisestä rahastosta ei kuitenkaan saa tehdä, jos jonkin maan molemmat edustajat tai Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan edustaja yhdessä jonkin maan toisen edustajan kanssa vastustavat tätä.

VII

9 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hallitus voi pyytää lausuntoa ministerineuvoston asettamilta toimikunnilta ja työryhmiltä tai muilta rahaston nimeämiltä asiantuntijoilta.

VIII

10 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Sihteeristölle kuuluvista töistä ja taloushallinnosta vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö.

IX

18 artiklan 3 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kun sopimus on lakannut olemasta voimassa, rahaston varat ja velat on jaettava sopimuspuolten kesken ministerineuvoston menoarvion rahoitusta koskevien jakoperusteiden mukaisesti.

X

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä.

Tanskan ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja sopimuksen voimaantuloajankohdasta.

XI

Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tanskan ulkoasiainministeriölle, joka ilmoittaa muille sopimuspuolille sellaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällön.

Irtisanominen koskee ainoastaan irtisanomisen suorittanutta sopimuspuolta, ja se tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Tanskan ulkoasiainministeriö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

XII

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 3 päivänä joulukuuta 1990 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.