21/1993

Annettu: 15.04.1993

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä sekä tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä niiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välillä tietyistä maatalouden järjestelyistä kirjeenvaihtona tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (329/93) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) voimaantuloon saakka sellaisena kuin se on muutettuna 2 §:ssä tarkoitetulla Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyllä sopimuksella. Jollei ETA-sopimus ole tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, sopimuksen soveltaminen lakkaa mainitusta päivästä.

2 §

Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla lailla (330/93) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä huhtikuuta 1993, tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

3 §

Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki sekä Euroopan talousyhteisön kanssa kirjeenvaihtona tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 2 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki ja tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

4 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen sekä tämän asetuksen voimassaolo päättyy ETA-sopimuksen voimaantulopäivänä tai 31 päivänä joulukuuta 1993, sen mukaan, kumpi näistä päivistä on aikaisempi.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Kirjeenvaihtona tehty Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan SOPIMUS tietyistä maatalouden järjestelyistä

Kirje N:o 1

Porto, 2 toukokuuta 1992

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata yhteisön ja Suomen välillä tietyistä maataloustuotteiden kaupan järjestelyistä ETA-sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä käytyihin keskusteluihin sekä sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan 42.

Täten vahvistan, että neuvottelujen tulokset ovat seuraavat:

I.  Yhteisön ja Suomen välistä juustojen kauppaa koskeva
   järjestely. Järjestelyn teksti on tämän kirjeen
   liitteessä I.
II. Yhteisön ja Suomen välistä naudan- ja sianlihan kauppaa
   koskeva järjestely. Järjestelyn teksti on tämän kirjeen
   liitteessä II.
III. Tullimyönnytykset, jotka Suomi antaa yhteisölle.
   Myönnytykset ovat tämän kirjeen liitteessä III.
IV. Tullimyönnytykset, jotka yhteisö antaa Suomelle eräiden
   alkoholijuomien osalta.
   - Yhteisö poistaa 1 päivästä tammikuuta 1993 lähtien
    CN-nimikkeisiin 2208 90 31 ja 2208 90 53:sta kuuluvan
    pullotetun vodkan tuontitullit, jos tavara on
    peräisin Suomesta ja siihen on liitetty
    aitoustodistus.
V.  Alkuperäsäännöt edellä mainittujen järjestelyjen ja
   myönnytysten täytäntöönpanoa varten. Säännöt ovat tämän
   kirjeen liitteessä IV.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelyjensä mukaisesti.

Kohteliaimmin pyydän Teitä vahvistamaan, että Suomen tasavallan hallitus on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioituksemme vakuutus.

Kirje N:o 2

Porto, 2 toukokuuta 1992

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olen vastaanottanut tänään päivätyn kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

''Minulla on kunnia viitata yhteisön ja Suomen välillä tietyistä maataloustuotteiden kaupan järjestelyistä ETA-sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä käytyihin keskusteluihin sekä sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan 42.

Täten vahvistan, että neuvottelujen tulokset ovat seuraavat:

I.  Yhteisön ja Suomen välistä juustojen kauppaa koskeva
   järjestely. Järjestelyn teksti on tämän kirjeen
   liitteessä I.
II. Yhteisön ja Suomen välistä naudan- ja sianlihan kauppaa
   koskeva järjestely. Järjestelyn teksti on tämän kirjeen
   liitteessä II.
III. Tullimyönnytykset, jotka Suomi antaa yhteisölle.
   Myönnytykset ovat tämän kirjeen liitteessä III.
IV. Tullimyönnytykset, jotka yhteisö antaa Suomelle eräiden
   alkoholijuomien osalta.
   - Yhteisö poistaa 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen
    CN-nimikkeisiin 2208 90 31 ja 2208 90 53:sta kuuluvan
    pullotetun vodkan osalta tuontitullit, jos tavara on
    peräisin Suomesta ja siihen on liitetty aitoustodistus.
V.  Alkuperäsäännöt edellä mainittujen järjestelyjen ja
   myönnytysten täytäntöönpanoa varten. Säännöt ovat tämän
   kirjeen liitteessä IV.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelyjensä mukaisesti.

Pyydän kohteliaimmin Teitä vahvistamaan, että Suomen tasavallan hallitus on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.''

Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisat Herrat, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

LIITE I EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLISTÄ JUUSTOJEN KAUPPAA KOSKEVA JÄRJESTELY

Maataloustuotteiden kaupan suotuisan kehityksen edistämiseksi ja ottaen huomioon ETA-sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä käydyt keskustelut, Euroopan talousyhteisö ja Suomen tasavalta ovat sopineet uudesta kahdenvälistä juustojen kauppaa koskevasta järjestelystä seuraavin ehdoin:

1. Jäljempänä määriteltyjen vuosittaisten juustomäärien tuontimaksuja alennetaan seuraavasti:

a) Tuonti yhteisön alueelle

HS-nimikkeeseen 0406 kuuluvat Suomesta peräisin olevat ja hyväksytyllä todistuksella varustetut juustot:


               Tuontimaksu   Määrä
               (ecu/100 kg)  (tonnia)

Kaikki juustot          18     9 850

b) Tuonti Suomeen

HS-nimikkeeseen 0406 kuuluvat yhteisöstä peräisin olevat juustot, joihin on liitetty hyväksytty todistus:


               Tuontimaksu   Määrä
                      (tonnia)

Suomen tullitariffin
alanimikkeeseen 0406 90
kuuluvat Edam-juustot tai
Edam-tyyppiset juustot    3/4 täydestä
               tuontimaksusta 2 700

Suomen tullitariffin
alanimikkeeseen 0406 90
kuuluvat Emmentaljuustot
tai Emmental-tyyppiset
juustot           2/3 täydestä
               tuontimaksusta 2 700

Muut juustot         1/6 täydestä
               tuontimaksusta 2 700

2. Suomen tasavalta sitoutuu toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että:

- vientimäärät Suomesta Euroopan talousyhteisöön (ks. 1 kohdan a alakohta) eivät ylity,

- tuontilisenssejä myönnetään säännöllisesti siten, että edellä sovitut tuontimäärät (ks. 1 kohdan b alakohta) Euroopan talousyhteisöstä voidaan toteuttaa.

Suomi ja yhteisö varmistavat, että vastavuoroisesti myönnettyjä etuja ei vaaranneta muilla tuontiin liittyvillä toimenpiteillä.

3. Suomi ja yhteisö sitoutuvat kumpikin osaltaan varmistamaan, että niiden viejät eivät aiheuta hinnoittelullaan vaikeuksia tuojamaan juustomarkkinoilla. Tässä yhteydessä erityistä huomiota kiinnitetään suomalaisten viejien asettamiin ''Finlandia'' -juuston hintoihin, jotka eivät saisi olla alhaisemmat kuin Emmental-juuston hinnat yhteisön markkinoilla.

Sopimuspuolet sopivat tässä yhteydessä, että ne vaihtavat määräajoin hintatietoja sekä muita kotimaisten juustojen ja tuontijuustojen markkinoita koskevia hyödyllisiä tietoja.

Jos hintoihin liittyviä ongelmia ilmenee, on kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä mahdollisimman pian järjestettävä neuvottelu, jotta aiheellisesta korvaavasta toimenpiteestä voitaisiin sopia.

4. Molemmat sopimuspuolet voivat milloin tahansa neuvotella järjestelyn toimivuudesta ja sitä voidaan muuttaa keskinäisellä sopimuksella, ottaen erityisesti huomioon juustojen hintojen, tuotannon, myynnin ja kulutuksen kehitys kummankin markkinoilla.

Erityisesti, jos sovitut tuontikiintiöt Suomeen ja/tai yhteisöön saavutetaan kesken kiintiövuotta, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut kumman tahansa osapuolen pyynnöstä tutkiakseen mahdollisuutta muuttaa alunperin sovittuja tuontimääriä.

5. Tämä järjestely ei rajoita Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välillä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisöön liittymisen vuoksi 14 päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitettujen järjestelyjen määräyksiä.

6. Tätä järjestelyä sovelletaan yhtäältä alueisiin, joilla Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta sovelletaan ja noudattaen perustamissopimuksessa määrättyjä edellytyksiä sekä toisaalta Suomen tasavallan alueeseen.

7. Tämä järjestely tulee voimaan samana päivänä kuin ETA-sopimus.

Jos kyseinen päivä ei ole kalenterivuoden alku, sovelletaan ensimmäisenä vuonna 1 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä pro rata temporis.

8. Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välinen 23 päivänä joulukuuta 1985 allekirjoitettu juustojen kauppaa koskeva keskinäinen rajoittamisjärjestely raukeaa kun tämä järjestely tulee voimaan.

LIITE II EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLINEN NAUDAN- JA SIANLIHAN KAUPPAA KOSKEVA JÄRJESTELY

Maataloustuotteiden kaupan suotuisan kehityksen edistämiseksi ja ottaen huomioon ETA-sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä käydyt keskustelut, Euroopan talousyhteisö ja Suomen tasavalta ovat sopineet kahdenvälisestä naudan- ja sianlihan kauppaa säätelevästä järjestelystä seuraavasti:

1. Jäljempänä määriteltyjen vuosittaisten naudan- ja sianlihamäärien tuontimaksuja alennetaan seuraavasti:

a) Tuonti yhteisöön

HS-nimikkeeseen 0203 kuuluva Suomesta peräisin oleva sianliha:


               Määrä     Tuonti-
               (tonnia)    maksu

- Ruhot ja puoliruhot    2 000      50 %
- Muut palat luineen     1 000     täydestä
- Luuton liha sisäfileitä
  lukuun ottamatta      1 000     maksusta

b) Tuonti Suomeen

HS-nimikkeisiin 0201 ja 0202 kuuluva yhteisöstä peräisin oleva naudanliha, johon liittyy hyväksytty todistus:


               Tuontimaksu   Määrä
               (FIM/100 kg)  (tonnia)

- Suomen tullitariffin    täysi tuonti-  1 000
 alanimikkeisiin 0201    maksu vähen-
 10-30:sta ja 0202     nettynä 850,00
 10-30:sta kuuluvat naudan markalla
 takaneljännekset, mukaan
 lukien pistoolat

2. Euroopan yhteisöjen komissio järjestää 1 kohdan a alakohdassa edellytetyt sianlihan tuontikiintiöt vuosineljänneksiin perustuvana tuontilisenssien järjestelmänä.

3. Suomi ja yhteisö varmistavat, että vastavuoroisesti myönnettyjä etuja ei vaaranneta muilla tuontiin liittyvillä toimenpiteillä.

4. Suomi ja yhteisö sitoutuvat kumpikin osaltaan varmistamaan, etteivät niiden viejät hinnoittelullaan aiheuta vaikeuksia tuojamaan markkinoilla.

Jos hintoihin liittyviä ongelmia ilmenee, on kumman tahansa osapuolen pyynnöstä mahdollisimman pian järjestettävä neuvottelu, jotta aiheellisesta korjaavasta toimenpiteestä voitaisiin sopia.

5. Molemmat sopimuspuolet voivat milloin tahansa neuvotella järjestelyn toimivuudesta ja tarvittaessa muuttaa sitä keskinäisellä sopimuksella, ottaen erityisesti huomioon naudan- ja sianlihan hintojen, tuotannon, myynnin ja kulutuksen kehitys kummankin omilla markkinoilla.

Erityisesti, jos sovitut tuontikiintiöt Suomeen ja/tai yhteisöön saavutetaan kesken kiintiövuotta, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut kumman tahansa osapuolen pyynnöstä tutkiakseen mahdollisuutta muuttaa alunperin sovittuja tuontimääriä.

6. Tätä järjestelyä sovelletaan yhtäältä alueisiin, joilla Euroopan talousyhteisöjen perustamissopimusta sovelletaan ja noudattaen perustamissopimuksessa määrättyjä edellytyksiä sekä toisaalta Suomen tasavallan alueeseen.

7. Tämä sopimus tulee voimaan samana päivänä kuin ETA-sopimus.

Jos kyseinen päivä ei ole kalenterivuoden alku, sovelletaan ensimmäisenä vuonna 1 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä pro rata temporis.

LIITE III SUOMEN TASAVALLAN ANTAMAT TULLIMYÖNNYTYKSET EUROOPAN YHTEISÖLLE

ETA-sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen Suomen tasavalta poistaa tuontitullit Euroopan yhteisöstä peräisin olevilta tuotteilta, jotka on lueteltu jäljempänä.


Suomen
tullitariffin
nimike     Tuote

0703 20 00   Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty
0709 20 00   Parsa, tuore tai jäähdytetty
0709 30 00   Munakoiso, tuore tai jäähdytetty
0710 29 00   Jäädytetyt palkokasvit, muut kuin herneet ja
        pavut
0710 80 90:stä Jäädytetyt makeat paprikat
0802 21 00   Hasselpähkinät, myös filbertspähkinät,
        tuoreet tai kuivatut
   22 00
   31 00   Saksanpähkinät, tuoreet tai kuivatut
   32 00
0802 90 20:stä Pinjolit, tuoreet tai kuivatut
0804 20 10   Kuivatut viikunat
0804 30 00   Ananakset, tuoreet tai kuivatut
0805 30 00   Sitruunat ja limetit, tuoreet tai kuivatut
0806 10 00:stä Syötäväksi tarkoitetut tuoreet viinirypäleet
0806 20 00   Kuivatut viinirypäleet
0807 10 10   - Tuoreet vesimelonit
   10 20   - Tuoreet honeydew- ja ogenmelonit
   10 90   - Muut tuoreet melonit
0809 10 10   Tuoreet aprikoosit
   10 20
0809 30     Persikat, myös nektariinit
0810 90 90:stä Tuoreet kiivit
0812 90 90:stä Väliaikaisesti säilötyt aprikoosit
0813 10 00   Kuivatut aprikoosit
0813 50 00:stä Pähkinöiden sekoitukset
0813 50 00:stä Kuivattujen hedelmien sekoitukset
0904 20 00   Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät,
        kuivatut, murskatut tai jauhetut
0905 00 00   Vanilja
0910 20 00   Sahrami
1006 30 00:stä Osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös
        kiillotettu tai lasitettu, sellaisenaan
        ihmisravinnoksi käytettävä
1211 10 00
   20 00, 90 00 Kasvit ja kasvinosat, jollaisia käytetään
        pääasiassa farmaseuttisiin tuotteisiin
1302 31 00   Agar-agar
1804 00 00   Kaakaovoi, -rasva ja -öljy
        Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon
        avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit:
         - kokonaiset tai paloitellut
2002 10 10    - - kuoritut
   10 90    - - muut
   90 00    - Muut
2003 10 00   Valmistetut tai säilötyt sienet
2004 90 90:stä Valmistetut tai säilötyt artisokat, jäädytetyt
2005 60 00   Valmistettu tai säilötty parsa, jäädyttämätön
2005 70 00   Valmistetut tai säilötyt oliivit
2005 90 10   Valmistettu tai säilötty kapris
2005 90 90:stä Valmistetut tai säilötyt artisokat
2006 00 00   Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai
        kandeeratut) hedelmät, pähkinät,
        hedelmänkuoret ja muut kasvinosat
2008 20 00   Valmistetut tai säilötyt ananakset
2008 30 00:stä Muut sitrushedelmät kuin greipit, valmistetut
        tai säilötyt
2008 50 00   Valmistetut tai säilötyt aprikoosit
2008 70 00   Valmistetut tai säilötyt persikat
2009 11 00   Appelsiinimehu
   19 00
2009 30 10   Muun sitrushedelmän kuin appelsiinin tai
        greipin mehu
   30 90
2009 60 00   Viinirypälemehu
2204      Viini (Myönnytys ei koske lisättyä sokeria
        sisältäviä viinejä)
         - enintään 2 l vetävissä astioissa:
2204 21 20    - - alkoholipitoisuus yli 14 tilavuus-
           prosenttia:
         - - - portviini, madeiraviini, sherry ja
            Setubalista peräisin oleva muscatel-
            viini pulloissa
         - - - muu
         - Muu:
2204 29 20    - - alkoholipitoisuus yli 14 tilavuus-
           prosenttia
        Muu rypälemehu:
2204 30 10    - enintään 2 l vetävissä astioissa
   30 90    - muu
2208 30 11:stä Irlantilainen viski, pulloissa
2208 30 12:sta
2208 30 19:stä
2208 30 90:stä Irlantilainen viski, tynnyreissä
2208 90 91:stä Maatalousperäinen rommi
   40 90:stä
2208 90 91:stä Ouzo
   90 99:sta
2208 90 21:stä Irlantilaiset kermaliköörit
2401      Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet

LIITE IV ALKUPERÄSÄÄNNÖT

1.1) Sopimusta sovellettaessa tuote katsotaan joko yhteisöstä tai Suomesta peräisin olevaksi, jos se on siellä kokonaan tuotettu.

2) Seuraavat tuotteet katsotaan kokonaan tuotetuiksi joko yhteisössä tai Suomessa:

a) siellä satona korjatut kasvituotteet;

b) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

c) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

d) siellä yksinomaan a - c alakohdassa eritellyistä tuotteista valmistetut tavarat.

3) Pakkausmateriaalien ja pakkaussäiliöiden, jotka ovat niihin pakatun tuotteen kanssa, ei katsota kuuluvan tähän tuotteeseen ratkaistaessa, onko se jossakin kokonaan tuotettu eikä kyseisenlaisten pakkausmateriaalien tai pakkaussäiliöiden alkuperää tarvitse osoittaa.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, lisäyksessä olevan luettelon 1 ja 2 sarakkeessa mainitut, joko yhteisössä tai Suomessa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty aineksia, jotka eivät ole siellä kokonaan tuotettuja, katsotaan myös alkuperätuotteiksi, jos kyseisenlaisille aineksille suoritettavaa muokkaamista tai valmistusta koskevat 3 sarakkeessa asetetut edellytykset on täytetty.

3. 1) Sopimuksessa määrättyä etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, jotka kuljetetaan suoraan yhteisöstä Suomeen tai Suomesta yhteisöön, kulkematta muiden maiden alueiden kautta. Yhtenä lähetyksenä olevat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muun alueen kuin yhteisön tai Suomen alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden kyseisellä alueella edellyttäen, että tuotteet ovat pysyneet kauttakulku- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa eikä niille ole suoritettu kuin purkaus- tai uudelleenlastaustoimenpiteitä tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

2) Edellä 1 alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojana olevan maan tulliviranomaisille ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.1) Tässä liitteessä tarkoitetut alkuperätuotteet saavat yhteisöön tai Suomeen tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, kun niistä esitetään joko EUR.1-tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus, jotka on annettu tai laadittu ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan V osaston mukaisesti.

2) Edellä 1 alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on selvästi ilmoitettava tuotteiden alkuperä käyttämällä sanaa "yhteisö" tai "Suomi" jollakin niistä kielistä, joilla sopimus on tehty ja merkittävä sen jälkeen sulkuihin kirjaimet "AGRI". Jos kauppalaskuilmoitusta käytetään, kyseinen ilmaus korvaa viittauksen "ETA:n etuuskohtelun alkuperään" ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevassa liitteessä IV olevan julistuksen tekstissä.

3) Sen estämättä, mitä 1 ja 2 alakohdassa määrätään, kirjeenvaihdon IV jaksossa vastaavasti tarkoitetut todistukset vodkan osalta ja liitteessä I juuston osalta, hyväksytään tässä sopimuksessa tarkoitetuksi päteväksi alkuperän selvitykseksi, jolloin EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen toimittamista ei tarvita.

5. ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevaa IV osastoa (tullinpalautus tai tullihelpotus), V osastoa (alkuperän selvitys) ja VI osastoa (hallinnollisen yhteistyön järjestelyt) sovelletaan soveltuvin osin. Sikäli kuin on kyse IV osastosta, edellytetään, että näiden määräysten mukaista tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltämistä sovelletaan vain sellaisten ainesten osalta, jollaisiin ETA-sopimusta sovelletaan.

LIITE IV ALKUPERÄSÄÄNNÖT LISÄYS

Luettelo 2 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, joita koskee muu kuin kokonaan tuotetun tuotteen edellytys


    (Taulukko on jätetty tästä pois.)

Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty SOPIMUS tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata ETY:n ja Suomen välillä Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun, tiettyjä maatalouden järjestelyjä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta käytyihin keskusteluihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskevasta pöytäkirjasta käytyjen keskustelujen yhteydessä.

Vahvistan, että näiden keskustelujen tuloksena on ETY:n ja Suomen välinen järjestely, jonka teksti on seuraava:

''Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan maatalouden alaa koskeva järjestely

1. Ottaen huomioon ETA-sopimuksen sopimuspuolien vakaan päätöksen saattaa mainittu sopimus voimaan 1 päivään heinäkuuta 1993 mennessä ja viitaten ETY:n ja Suomen tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen 15 artiklaan ETY ja Suomi ovat yhtä mieltä siitä, että ETY:n ja Suomen välillä kirjeenvaihtona 2 päivänä toukokuuta 1992 Portossa allekirjoitettua, tiettyjä maatalouden järjestelyjä koskevaa sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 15 päivästä huhtikuuta 1993. Jos ETA-sopimus ei ole tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, tämä järjestely päättyy tuolloin, jos sopimuspuolet eivät sovi toisin.

2. Edellä tarkoitetun väliaikaisen soveltamisen aikana ja kunnes ETA-sopimus tulee voimaan, korvataan Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa liitteessä IV olevien 3 kohdan 2 alakohdan, 4 ja 5 kohdan määräykset seuraavasti:

''3.2. Edellä 1 alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojana olevan maan tulliviranomaisille Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen ''alkuperätuotteet'' -käsitettä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevassa liitteessä 3 olevan 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.1. Tässä liitteessä tarkoitetut alkuperätuotteet saavat yhteisöön tai Suomeen tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, kun niistä esitetään alkuperätodistus, joka on annettu tai laadittu vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osaston määräysten mukaisesti.

4.2. Sen estämättä, mitä 1 alakohdassa määrätään, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen vodkaa koskevassa jaksossa IV ja juustoa koskevassa jaksossa I tarkoitettu todistus hyväksytään tässä sopimuksessa tarkoitetuksi alkuperää koskevaksi päteväksi sopimukseksi ilman, että on tarpeen toimittaa 1 alakohdassa tarkoitettua erillistä alkuperätodistusta.

5. Sovelletaan tullinpalautusta, alkuperätodistusta ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevia vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan 3 määräyksiä. Sikäli kuin on kyse tullinpalautuksesta, edellytetään, että näiden määräysten mukaista tullinpalautuksen kieltämistä sovelletaan vain sellaisten ainesten osalta, jollaisiin vapaakauppasopimusta sovelletaan.''

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelyjensä mukaisesti.

Pyydän Teitä kohteliaimmin vahvistamaan, että Suomen tasavallan hallitus on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioituksemme vakuutus.

Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty SOPIMUS tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olen vastaanottanut tänään päivätyn kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

''Minulla on kunnia viitata ETY:n ja Suomen välillä Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun, tiettyjä maatalouden järjestelyjä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta käytyihin keskusteluihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskevasta pöytäkirjasta käytyjen keskustelujen yhteydessä.

Vahvistan, että näiden keskustelujen tuloksena on ETY:n ja Suomen välinen järjestely, jonka teksti on seuraava:

''Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan maatalouden alaa koskeva järjestely

1. Ottaen huomioon ETA-sopimuksen sopimuspuolien vakaan päätöksen saattaa mainittu sopimus voimaan 1 päivään heinäkuuta 1993 mennessä ja viitaten ETY:n ja Suomen tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen 15 artiklaan ETY ja Suomi ovat yhtä mieltä siitä, että ETY:n ja Suomen välillä kirjeenvaihtona 2 päivänä toukokuuta 1992 Portossa allekirjoitettua, tiettyjä maatalouden järjestelyjä koskevaa sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 15 päivästä huhtikuuta 1993. Jos ETA-sopimus ei ole tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, tämä järjestely päättyy tuolloin, jos sopimuspuolet eivät sovi toisin.

2. Edellä tarkoitetun väliaikaisen soveltamisen aikana ja kunnes ETA-sopimus tulee voimaan, korvataan Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa liitteessä IV olevien 3 kohdan 2 alakohdan, 4 ja 5 kohdan määräykset seuraavasti:

''3.2. Edellä 1 alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojana olevan maan tulliviranomaisille Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen ''alkuperätuotteet'' -käsitettä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevassa liitteessä 3 olevan 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.1. Tässä liitteessä tarkoitetut alkuperätuotteet saavat yhteisöön tai Suomeen tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, kun niistä esitetään alkuperätodistus, joka on annettu tai laadittu vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osaston määräysten mukaisesti.

4.2. Sen estämättä, mitä 1 alakohdassa määrätään, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen vodkaa koskevassa jaksossa IV ja juustoa koskevassa jaksossa I tarkoitettu todistus hyväksytään tässä sopimuksessa tarkoitetuksi alkuperää koskevaksi päteväksi sopimukseksi ilman, että on tarpeen toimittaa 1 alakohdassa tarkoitettua erillistä alkuperätodistusta.

5. Sovelletaan tullinpalautusta, alkuperätodistusta ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevia vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan 3 määräyksiä. Sikäli kuin on kyse tullinpalautuksesta, edellytetään, että näiden määräysten mukaista tullinpalautuksen kieltämistä sovelletaan vain sellaisten ainesten osalta, jollaisiin vapaakauppasopimusta sovelletaan.''

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelyjensä mukaisesti.

Pyydän Teitä kohteliaimmin vahvistamaan, että Suomen tasavallan hallitus on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.''

Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisat Herrat, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.