2/1993

Annettu: 14.01.1993

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1992 tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 6 päivänä marraskuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän Federaation hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

ilmaisten halunsa päättäväisesti kehittää yhteistyötään ympäristönsuojelussa, ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja luonnonvarojen järkiperäisessä käyttämisessä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti,

pitäen tällöin lähtökohtanaan YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä hyväksyttyjä velvoitteita ja periaatteita,

noudattaen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Helsingin päätösasiakirjan, Pariisin peruskirjan ja muiden ETYKin asiakirjojen periaatteita,

toimien Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen sekä arktisen ympäristön suojelua koskevan julistuksen ja strategian mukaisesti,

ottaen huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 20 päivänä tammikuuta 1992 yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti molempien maiden eduksi ja keskinäiseksi hyödyksi.

2 artikla

Yhteistyön tavoitteena on parantaa molempien maiden ympäristön, Itämeren ja erityisesti Suomenlahden tilaa ja ekologista turvallisuutta sekä ehkäistä ympäristöongelmien syntymistä

- vähentämällä ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutumista molempien maiden välisen rajan yli,

- tehostamalla vesien- ja ilmansuojelua sekä jätehuoltoa,

- kehittämällä kasviston, eläimistön ja niiden elinympäristöjen suojelua sekä

- edistämällä ympäristötietojen vaihtoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan teknologian käyttämistä.

3 artikla

Yhteistyö koskee erityisesti seuraavia ympäristönsuojelun aloja:

- ilmansuojelu,

- vesien ja meriympäristön suojelu,

- luonnonsuojelualueiden perustaminen sekä harvinaisten ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelu,

- ympäristövahinkojen torjunta,

- jätehuolto ja jätteiden hyödyntäminen sekä rajojen yli kuljetettavien jätteiden valvonta,

- meluntorjunta,

- ympäristön seuranta,

- ympäristötutkimus,

- ympäristövaikutusten arviointi,

- ympäristönsuojelutekniikka ja -teknologia,

- ympäristökasvatus, -koulutus ja valistus,

- ympäristönsuojelun hallinnon ja lainsäädännön kehittäminen.

4 artikla

Yhteistyön muotoja ovat:

- tieteellisen ja teknologisen sekä ympäristön tilaa ja osapuolten sopimien velvoitteiden noudattamista koskevan tiedon vaihto,

- teknis-taloudelliset yhteishankkeet ympäristöongelmien ratkaisemiseksi sekä näihin hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja koulutus,

- symposiumien, seminaarien ja näyttelyiden järjestäminen,

- asiantuntijoiden ja valtuuskuntien vaihto,

- asiantuntijoiden osallistuminen kummassakin maassa järjestettäviin kansainvälisiin ympäristönsuojelun alan tilaisuuksiin,

- muut yhteisesti sovittavat yhteistyömuodot.

5 artikla

Sopimuspuolet tekevät tarpeellisia erityissopimuksia edistääkseen tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumista, kuten molempien maiden välillä kulkeutuvien ilman epäpuhtauksien sekä vesien kuormituksen vähentämistä maiden yhteisen rajan läheisillä alueilla.

6 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen on Suomessa ympäristöministeriö ja Venäjällä ekologian ja luonnonvarojen ministeriö.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia keskenään tämän sopimuksen tarkoittaman yhteistyön toteuttamisesta.

7 artikla

Sopimuspuolet perustavat tämän sopimuksen toteuttamista varten ympäristönsuojelun yhteistyökomission, jota jäljempänä kutsutaan komissioksi.

8 artikla

Komissio vahvistaa määräaikaiset yhteistyöohjelmat, joissa konkretisoidaan yhteistyön aiheet ja muodot ja määritellään toteuttamiseen osallistuvat viranomaiset ja laitokset.

Komissio voi tarvittaessa perustaa työryhmiä yhdessä sovittavien aiheiden ja ongelmien käsittelemistä varten.

Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen 30 vuorokauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta komission kummankin osapuolen puheenjohtajan nimittämisestä.

Yhteistyön rahoitus järjestetään komission osapuolten keskinäisen sopimuksen perusteella.

9 artikla

Sopimuspuolet edistävät molempien maiden alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja laitosten samoin kuin ympäristönsuojelualan kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.

10 artikla

Tämä sopimus korvaa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä 5 päivänä heinäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla. Mainitun sopimuksen nojalla 26 päivänä lokakuuta 1989 tehty toimintaohjelma Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajan lähellä olevilta alueilta tulevien ilman epäpuhtauksien vuon ja niiden haitallisten vaikutusten rajoittamisesta ja vähentämisestä jää kuitenkin voimaan.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 vuorokauden kuluttua päivästä, jona on annettu jälkimmäinen ilmoitus siitä, että valtiosäännön sopimuksen voimaantulolle asettamat edellytykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi tai siihen saakka, kunnes on kulunut yksi vuosi päivästä, jona sopimuspuoli on lähettänyt toiselle sopimuspuolelle ilmoituksen siitä, että se haluaa irtisanoa sopimuksen.

Tehty Moskovassa 29 päivänä huhtikuuta 1992 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.