124/1992

Annettu: 07.01.1993

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä työpolitiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1992 tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä työpolitiikan alalla, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 6 päivänä marraskuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 7 päivänä tammikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä työpolitiikan alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus (jäljempänä sopimuspuolet), jotka

pyrkivät laajentamaan ja syventämään maiden työviranomaisten välisiä suhteita,

toivovat tämän yhteistyön myötävaikuttavan kaikinpuoliseen työ- ja sosiaalipolitiikan kehittymiseen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolten välinen yhteistyö koskee seuraavia kysymyksiä:

- työmarkkinoiden säätely, talouden rakennemuutokset, työmarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa säätelevät ohjelmat, vajaatyökykyisten ja vammaisten työllistämispolitiikka, työnvälitystoimintojen organisaatio ja toiminta,

- toiminta työvoiman ammatillisen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen alalla sekä nuorisokoulutus,

- työolosuhteet, työsuojelu, työympäristö, tuotantosuhteet

- työsuhteita koskeva lainsäädäntö.

2 artikla

Sopimuspuolten välistä työpolitiikan yhteistyötä toteutetaan seuraavin muodoin:

- vaihtamalla säännöllisesti informaatioaineistoa, julkisesti saatavilla olevia tutkimustuloksia ja aikakausjulkaisuja,

- vaihtamalla tietoja työhallinnon alaa koskevista säädöksistä,

- vaihtamalla asiantuntija- ja tutkijavaltuuskuntia kokemusten vertaamiseksi,

- vaihtamalla asiantuntijoita, jotka pitävät luentoja ja suorittavat yhteisiä tutkimuksia,

- järjestämällä harjoittelua asiantuntijoille työvoiman säätelyn, työnvälityksen, ammatillisen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen alalla,

- järjestämällä vastavuoroisesti harjoittelua kansalaisilleen heidän ammattitaitonsa kohottamiseksi ammattialallaan Suomen työministeriön sekä Venäjän työ- ja työllisyysministeriön välisen pöytäkirjan mukaisesti sekä

- osallistumalla kansallisiin tieteellisiin seminaareihin ja kansainvälisiin konferensseihin, joita järjestetään Suomen tasavallan tai Venäjän federaation alueella työpolitiikan alalla.

3 artikla

Suomen tasavallassa toimivaltaisia viranomaisia ovat työministeriö ja sen alaiset virastot ja Venäjän federaatiossa työ- ja työllisyysministeriö ja sen alaiset virastot, jotka voivat olla keskenään suorassa yhteydessä ja sopia tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvistä niiden toimialaan kuuluvista kysymyksistä.

4 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään yhteyksien luomista molempien maiden tässä sopimuksessa tarkoitetulla työpolitiikan alalla toimivien tieteellisten ja muiden laitosten ja järjestöjen välillä.

5 artikla

Sopimuksen käytännön toteuttamista varten perustetaan yhteinen työryhmä. Työryhmä laatii, ottamalla huomioon kummassakin sopimusvaltiossa voimassaolevat säädökset, yhteistyöohjelmia, joissa määritellään yhteistyön muodot, menetelmät ja taloudelliset ehdot.

Yhteistyön rahoituksesta sovitaan erikseen.

Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan kerran kahdessa vuodessa vuoroin Suomen tasavallan ja vuoroin Venäjän federaation alueella.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

7 artikla

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta aikaisemmin tehtävällä kirjallisella ilmoituksella.

Tehty Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1992 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.