123/1992

PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Israelin valtion välillä harmonoidun järjestelmän 1.-24. ryhmiin kuuluviin eräisiin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta

Suomen Tasavallan ja Israelin valtion hallitus, jotka

ottavat huomioon EFTA-valtioiden ja Israelin välillä Genevessä 17 päivänä syyskuuta 1992 tehdyn sopimuksen ja

haluavat edistää oman kansallisen maatalouspolitiikkansa puitteissa maataloustuotteiden kaupan vakaata kehitystä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomi poistaa tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut Israelin alkuperätuotteilta, jotka sisältyvät tämän pöytäkirjan I liitteeseen.

Siitä huolimatta mitä 1 kappaleesta johtuu, tämän pöytäkirjan määräykset eivät estä

(i) tuonnin yhteydessä kannettavan muuttuvan maksuosan tai kiinteän maksun soveltamista, jotta mainittuihin tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserot voidaan ottaa huomioon tai saman tavoitteen saavuttamiseksi sisäisten hinnantasaustoimenpiteiden ja vientitoimenpiteiden soveltamista,

(ii) hinnantasaustoimenpiteet eivät saa ylittää kyseisiin tuotteisiin sisältyvien maatalousraaka-aineiden kotimaisen hinnan ja maailmanmarkkinahinnan välistä eroa. Jos jonkin maatalousraaka-aineen kotimainen hinta on kuitenkin alkuperämaassa maailmanmarkkinahintaa alhaisempi, tuojamaa saa ottaa tämän huomioon tasausmaksuja määrittäessään.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuihin maataloustuotteisiin kohdistuvat nykyiset rajasuojatoimenpiteet tulee mukauttaa GATTin Uruguayn kierroksen neuvotteluissa sovittuihin tuloksiin. Tässä tilanteessa sopimuspuolten välisten oikeuksien ja velvollisuuksien tässä pöytäkirjassa määrätty tasapaino säilytetään riittävänä, jotta nykyiset tullietuudet tulevat otetuksi huomioon mukauttamisen yhteydessä.

2 artikla

Seuraavia EFTA-valtioiden ja Israelin välisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän pöytäkirjan nojalla käytävään kauppaan:

2 artikla (Sopimuksen soveltamisala)

11 artikla (Maataloustuotteiden kauppa)

13 artikla (Maksut)

32 artikla (Alueellinen soveltaminen)

Alkuperäsäännöistä määrätään tämän pöytäkirjan II liitteessä.

3 artikla

Sopimuspuolet pitävät kokouksia jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä tämän pöytäkirjan määräysten asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja keskustellakseen mahdollisista muutoksista.

4 artikla

Jos jonkin tuotteen tämän pöytäkirjan mukainen tuonti kasvaa siinä määrin tai sellaisissa olosuhteissa, että siitä aiheutuu tai saattaa aiheutua:

a) vakavaa vahinkoa tuojaosapuolen alueella harjoitettavalle tuotantotoiminnalle, tai

b) vakavia häiriöitä jollakin talouden sektorilla tai vaikeuksia, jotka saattaisivat huonontaa vakavasti jonkin alueen taloudellista tilannetta,

kyseinen sopimuspuoli neuvottelee toisen sopimuspuolen kanssa. Näiden neuvottelujen päätyttyä tai kun kolme kuukautta on kulunut pyynnön esittämispäivästä, se voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Jos välitöntä toimintaa vaativat poikkeusolosuhteet estävät ennakolta tapahtuvat tutkimukset, kyseinen sopimuspuoli voi soveltaa viipymättä tilanteen korjaamisen kannalta ehdottoman välttämättömiä varotoimenpiteitä. Toimenpiteistä tiedotetaan välittömästi ja sopimuspuolet neuvottelevat asiasta niin pian kuin mahdollista.

5 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan samalla päivämäärällä kuin EFTA-valtioiden ja Israelin välinen sopimus.

6 artikla

Tämän pöytäkirjan voimassaolo jatkuu siihen saakka kunnes jompikumpi sopimuspuoli ilmoittaa kirjallisesti sopimuksen lopettamisesta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Pöytäkirja lakkaa joka tapauksessa olemasta voimassa samlla päivämäärällä kuin EFTA-valtioiden ja Israelin välinen Genevessä 17 päivänä syyskuuta 1992 tehty sopimus lakkaa olemasta voimassa.

Tehty Genevessä 17 päivänä syyskuuta 1992 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

I LIITE ISRAELIN VIENTI SUOMEEN

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

II LIITE ALKUPERÄSÄÄNNÖT

1. 1) Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tuote katsotaan joko Suomen tai Israelin alkuperätuotteeksi, jos se on siellä kokonaan tuotettu.

2) Seuraavia tuotteita pidetään joko Suomessa tai Israelissa kokonaan tuotettuina:

a) siellä korjatut kasvituotteet;

b) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

c) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

d) siellä yksinomaan a)-c) kohdassa mainituista tuotteista valmistetut tavarat.

3) Pakkausmateriaalien ja pakkauspäällysten, jotka esitetään yhdessä niihin pakatun tuotteen kanssa, ei katsota kuuluvan tähän tuotteeseen määritettäessä onko se kokonaan tuotettu, eikä tällaisten pakkausmateriaalien tai pakkauspäällysten alkuperäasemaa tarvitse osoittaa.

2. Poiketen 1 kappaleen määräyksistä, liitteenä olevan luettelon 1 ja 2 sarakkeessa mainitut, joko Suomessa tai Israelissa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty aineksia, jotka eivät ole siellä kokonaan tuotettuja, katsotaan myös alkuperätuotteiksi, edellyttäen että tällaisten ainesten valmistusta tai käsittelyä koskevat 3 sarakkeen ehdot on täytetty.

3. 1) Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan vain tuotteisiin, jotka kuljetetaan suoraan Israelista Suomeen tai Suomesta Israeliin ilman että kuljetus tapahtuu muiden maiden alueiden kautta. Yhden lähetyksen muodostavat Suomen tai Israelin alkuperätuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kuin Suomen tai Israelin alueen kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, mikäli viimeksimainittujen alueiden kautta tapahtuva kuljetus on oikeutettua maantieteellisin perustein ja mikäli tavarat ovat pysyneet kauttakulkumaan tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja ne eivät ole siellä tulleet myyntiin eikä kulutukseen ja niille ei ole siellä suoritettu muita toimenpiteitä kuin purkaus tai jälleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2) Edellä olevan 1) kohdan ehtojen täyttäminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille EFTA-valtioiden ja Israelin välisen sopimuksen B pöytäkirjan 12 artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

4. Tämän liitteen tarkoittamat alkuperätuotteet saavat Suomeen tai Israeliin tuotaessa pöytäkirjan mukaiset etuudet, kun niistä esitetään joko EUR.1-tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus, joka on annettu tai laadittu EFTA-valtioiden ja Israelin välisen sopimuksen B pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

5. EFTA-valtioiden ja Israelin välisen sopimuksen B pöytäkirjan sisältämiä tullinpalautusta tai tullihelpotusta, alkuperäselvitystä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin. Näiden määräysten mukaista tullinpalautuksen tai tullittomuuden kieltämistä edellytetään noudatettavan vain sellaisten ainesten suhteen, jollaisiin EFTA-valtioiden ja Israelin välistä sopimusta sovelletaan.

II LIITE ALKUPERÄSÄÄNNÖT LIITE

Luettelo 2 kappaleessa mainituista tuotteista, joihin sovelletaan muita ehtoja kuin "kokonaan tuotettu" -perustetta

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

Herra puheenjohtaja,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että asianmukaisen hyödyn saamiseksi Israelin ja EFTA-valtioiden välisen sopimuksen asianomaisissa määräyksissä esitetyistä tullimyönnytyksistä Suomen hallitus toivoo suomalaisen vodkan pääsevän markkinoille tullivapaasti. Suomen hallitus toivoo lisäksi, että tietyt suomalaiset liköörit pääsisivät markkinoille tullivapaasti (Suomen tullitariffinimikkeet 22.08.90.21 ja 22.08.90.23, jotka sisältyvät Israelin tullitariffinimikkeeseen 22.08.90).

Suomalainen yhtiö, ALKO, sisällyttää puolestaan muutamia israelilaisia viinejä ALKOn vähittäismyyntilistalle.

Tämä järjestely on molempien sopimusvaltioiden osalta ehdollinen. Sen takia ja tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan arvioimiseksi sopimusvaltiot neuvottelevat ennen heinäkuun 1 päivää 1993. Jos Israel hyväksyy tämän järjestelyn, ehdotan, että hallituksemme suosittelevat asianomaisille yrityksilleen ja viranomaisilleen yhteydenottoja, jotta voitaisiin päättää tämän järjestelyn täytäntöönpanoon liittyvistä modaliteeteista.

Pyydän Teidän ystävällistä vahvistustanne tämän kirjeen sisällön hyväksymisestä.

Vastaanottakaa, herra puheenjohtaja, erityisen kunnioitukseni vakuutus.

Herra neuvotteleva virkamies,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän tänään päivätty kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

"Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että asianmukaisen hyödyn saamiseksi Israelin ja EFTA-valtioiden välisen sopimuksen asianomaisissa määräyksissä esitetyistä tullimyönnytyksistä Suomen hallitus toivoo suomalaisen vodkan pääsevän markkinoille tullivapaasti. Suomen hallitus toivoo lisäksi, että tietyt suomalaiset liköörit pääsisivät markkinoille tullivapaasti (Suomen tullitariffinimikkeet 22.08.90.21 ja 22.08.90.23, jotka sisältyvät Israelin tullitariffinimikkeeseen 22.08.90).

Suomalainen yhtiö, ALKO, sisällyttää puolestaan muutamia israelilaisia viinejä ALKOn vähittäismyyntilistalle.

Tämä järjestely on molempien sopimusvaltioiden osalta ehdollinen. Sen takia ja tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan arvioimiseksi sopimusvaltiot neuvottelevat ennen heinäkuun 1 päivää 1993. Jos Israel hyväksyy tämän järjestelyn, ehdotan, että hallituksemme suosittelevat asianomaisille yrityksilleen ja viranomaisilleen yhteydenottoja, jotta voitaisiin päättää tämän järjestelyn täytäntöönpanoon liittyvistä modaliteeteista.

Pyydän Teidän ystävällistä vahvistustanne tämän kirjeen sisällön hyväksymisestä."

Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni hyväksyy kirjeenne sisällön.

Vastaanottakaa, Herra neuvotteleva virkamies, erityisen kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.