117/1992

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä

Suomen tasavalta ja Liettuan tasavalta, jotka

haluavat luoda suotuisat olosuhteet kaupan kehittämiselle ja monipuolistamiselle sekä kaupallis-taloudellisen yhteistyön edistämiselle alueilla, jotka tasa-arvoon, keskinäiseen etuun ja kansainväliseen oikeuteen perustuen tuottavat molemmille hyötyä,

ottavat huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan, Pariisin peruskirjan ja erityisesti taloudellista yhteistyötä Euroopassa koskevan Bonnin kokouksen loppuasiakirjaan sisältyvät periaatteet,

palauttavat mieliin Suomen ja Liettuan väliset perinteiset kaupalliset ja taloudelliset yhteydet sekä ottavat huomioon kummankin maan talouselämän kehitysasteen,

ottavat huomioon kummankin osapuolen talouspolitiikan ja Liettuassa meneillään olevan taloudellisen muutosprosessin suotuisat vaikutukset maiden välisiin kaupallis-taloudellisiin suhteisiin,

panevat merkille, että lähes kaikki kauppa Suomen ja Liettuan välillä on tapahtunut ilman tulleja ja vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja,

päättävät jatkaa soveltuvin osin Suomen ja Liettuan välistä vapaakauppajärjestelmää entisessä laajuudessaan ja samoin ehdoin kuin aikaisemmin,

päättävät kehittää edelleen suhteitaan kaupan alalla tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) periaatteiden mukaisesti ja

toteavat, että minkään tämän pöytäkirjan määräyksen ei voida tulkita vapauttavan osapuolia niiden muista kansainvälisistä sopimuksista johtuvista oikeuksista ja velvotteista,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tällä pöytäkirjalla pyritään edistämään osapuolten välisen kaupan laajenemista ja niiden välisten taloudellisten suhteiden tasapainoista kehitystä sekä samalla tukemaan niiden alueilla taloudellisen toiminnan kehittymistä, elin- ja työolosuhteiden parantumista, lisääntynyttä tuottavuutta, taloudellista tasapainoa ja kohtuullisia kilpailuolosuhteita maiden keskinäisessä kaupassa.

2 artikla

1. Osapuolten välisessä kaupassa ei sovelleta tulleja eikä muita vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja lukuunottamatta tilastollista ja hallinnollista maksua, joka on määrätty Liettuan tuonti- ja vientitavaroille. Tämä maksu poistetaan kun uusi tullitilastojärjestelmä tulee käyttöön. Siihen asti kyseisen maksun määrää ei voida korottaa.

2. Osapuolten välisessä kaupassa ei sovelleta määrällisiä rajoituksia eikä vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä. Tämän kappaleen määräyksiä ei sovelleta liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin.

3. Tätä artiklaa sovelletaan tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän ryhmiin 25-97.

4. Sekakomissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin.

3 artikla

Osapuolet sitoutuvat hoitamaan suhteitaan kaupan ja taloudellisten pyrkimysten alalla tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) periaatteiden mukaisesti.

4 artikla

Osapuolet tutkivat kaikkia keinoja, joiden avulla kauppaa ja taloudellista yhteistyötä niiden välillä voitaisiin edistää, mukaan lukien investoinneille, yhteisyrityksille ja alihankintasopimusten tekemiselle suotuisan ilmapiirin luominen, kauppaa edistävien toimien helpottaminen, henkisen omaisuuden sekä teollisten ja kaupallisten omistusoikeuksien suojeleminen ja väliaikaistoimenpiteenä vaihtokauppa-, takaisinosto- ja vastaostojärjestelyjen käyttö juridisten ja fyysisten henkilöiden välisissä sopimuksissa, mikäli maksuja ei voida suorittaa vapaasti vaihdettavissa valuutoissa.

5 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä (II) määrätään alkuperäsäännöt.

6 artikla

Osapuolet sitoutuvat kaikkien asiaan liittyvien tekijöiden valossa tutkimaan suhteittensa kehittämis- ja syventämismahdollisuuksia niiden ulottamiseksi tämän pöytäkirjan soveltamisalan ulkopuolella oleville alueille, erityisesti investointien suojeluun, talousapuun samoin kuin taloudelliseen, teolliseen ja tieteelliseen yhteistyöhön.

7 artikla

1. Jos toisen osapuolen jonkin alkuperätuotteen tuonti kasvaa niin suureksi tai tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, että siitä aiheutuu tai saattaa aiheutua häiriötä toisen osapuolen kotimaan markkinoilla tai tuotannossa, kyseinen osapuoli voi pyytää, että sekakomissio neuvottelee tilanteesta viipymättä molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

2. Neuvotteluja pyytäneen osapuolen on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle häiriöstä ja toimitettava jälkimmäiselle kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta asia voidaan perusteellisesti tutkia sekakomissiossa.

3. Mikäli sekakomissiossa ei ole kolmen kuukauden kuluessa asian vireillepanosta lukien päästy molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, kyseinen osapuoli voi ryhtyä tilanteen korjaamisen kannalta tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin.

4. Mikäli asiaa ei voida tutkia ennakkoon välitöntä toimintaa vaativien poikkeuksellisten olosuhteiden takia, kyseinen osapuoli voi välittömästi soveltaa tilanteen korjaamisen kannalta ehdottoman välttämättömiä varotoimenpiteitä.

5. Kun tämän artiklan nojalla valitaan toimenpiteitä, ensisijaisesti tulee soveltaa niitä, jotka häiritsevät vähiten tämän pöytäkirjan toimintaa.

8 artikla

1. Tämän pöytäkirjan hallintoa ja sen täytäntöönpanon valvomista varten asetetaan sekakomissio. Tässä tehtävässään se seuraa tarkasti osapuolten välisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehitystä ja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden suhteiden parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Osapuolet panevat sekakomission päätökset täytäntöön omien määräystensä mukaisesti.

2. Jotta pöytäkirjan toimeenpano tapahtuisi asianmukaisesti, osapuolet vaihtavat tietoja ja jommankumman osapuolen pyytäessä, neuvottelevat sekakomissiossa.

9 artikla

1. Sekakomissio koostuu toisaalta Suomen, toisaalta Liettuan edustajista.

2. Sekakomissio ilmaisee kantansa yksimielisesti.

3. Sekakomissio voi päättää tämän pöytäkirjan muuttamisesta.

10 artikla

1. Osapuolet toimivat vuorotellen sekakomission puheenjohtajana.

2. Puheenjohtaja kutsuu sekakomission koolle vähintään kerran vuodessa tarkastelemaan pöytäkirjan toimintaa. Lisäksi sekakomissio kokoontuu jommankumman osapuolen pyynnöstä aina olosuhteiden erityisesti sitä vaatiessa.

3. Sekakomissio voi päättää työryhmän asettamisesta avustamaan sitä tehtäviensä suorittamisessa.

11 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa.

12 artikla

Osapuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle. Pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen päiväyksestä.

13 artikla

Osapuolet hyväksyvät pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Hyväksymisen vahvistavat asiakirjat vaihdetaan diplomaattiteitse. Pöytäkirja tulee voimaan näiden asiakirjojen vaihtoa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Vilnassa 5 päivänä kesäkuuta 1992 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Liite I Luettelo tuotteista, joihin 2 artiklan 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta.

  A. Suomesta vietäessä:

72.04 Rautapohjaiset jätteet ja romu
89.09 Romutettaviksi tarkoitetut alukset

  B. Liettuasta vietäessä:
  (Sekakomissio sopii luettelosta.)

Liite II Alkuperäsäännöt

1 artikla

Pöytäkirjassa tarkoitettu etuuskohtelu myönnetään Suomessa tuotteille, jotka on tuotu suoraan Liettuasta ja jotka ovat Liettuan alkuperätuotteita, kun niistä esitetään viejän tai tämän valtuuttaman edustajan Liettuassa kauppalaskuun tekemä alkuperäilmoitus.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettua etuuskohtelua sovellettaessa tuotteiden katsotaan olevan Liettuan alkuperätuotteita, jos ne on tuotettu tai valmistettu Liettuassa.

3 artikla

Mikäli valmistus on tapahtunut kahdessa tai useammassa maassa tai tuotteet on koottu eri maissa valmistetuista osista, alkuperämaa on Liettua, jos tuotteet ovat siellä saaneet lopullisen muotonsa olennaisen käsittelyn jälkeen. Käsitteeseen valmistus ei lueta pakkaamista, lajittelua ja muita yksinkertaisia toimenpiteitä.

4 artikla

Tämän liitteen 1 artiklaa sovellettaessa Suomen, Viron, Latvian ja entisen Neuvostoliiton alueella sijaitsevien itsenäisten valtioiden alkuperätuotteet ovat samassa asemassa kuin Liettuan alkuperätuotteet.

5 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetun alkuperäilmoituksen saa laatia vain, mikäli kauppalaskussa mainittujen tavaroiden voidaan katsoa olevan tämän liitteen mukaisia alkuperätuotteita.

2. Mikäli alkuperäilmoitusta ei voida antaa kauppalaskussa, viejä tai tämän valtuuttama edustaja voi antaa Liettuassa alkuperäilmoituksen lähetysluettelossa tai jossakin muussa kaupallisessa asiakirjassa, jossa kyseiset tuotteet kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti niiden tunnistamisen mahdollistamiseksi.

3. Alkuperäilmoituksen tekstit kuuluvat seuraavasti:

englanninkielinen teksti:

I, the undersigned, declare that the goods covered by the invoice are of Lithuanian/Finnish/Estonian/Latvian/the Independent States, located within the territory of the former Soviet Union, *) origin in accordance with the provisions of the Protocol between Finland and Lithuania.


     Place and date
   Authorized signature

*) Indicate the country of origin in question.

suomenkielinen teksti:

Allekirjoittanut ilmoittaa, että kauppalaskussa mainitut tavarat ovat Liettuan/Suomen/Viron/Latvian/entisen Neuvostoliiton alueella sijaitsevien itsenäisten valtioiden *) alkuperää Suomen ja Liettuan välisen pöytäkirjan määräysten mukaisesti.


    Paikka ja päiväys
  Valtuutetun allekirjoitus

*) Mainitaan asianomainen alkuperämaa.

liettuankielinen teksti:

As, zemiau pasirasecs, pranesu, kad prekes, nurodytos vaztarastyje, yra kildinamos is Lietuvos/Suomijos/Estijos/Latvijos/nepriklausomuc valstybiuc, esanciuc buvusios Sovietuc Sacjungos teritorijoje, *) pagal Protokolo tarp Suomijos ir Lietuvos saclygas.


     Vieta ir data
   Igalioto asmens parasas

*) Nurodyti paminetos salies kilmec.

6 artikla

Sen varmistamiseksi, että tätä liitettä sovelletaan oikein, osapuolet avustavat toisiaan tulliviranomaistensa välityksellä alkuperäilmoitusten aitouden ja oikeellisuuden tarkistamisessa. Milloin 4 artiklan soveltamisen kannalta on tarpeellista, ne toimivat yhteistyössä myös muiden mainitussa artiklassa tarkoitettujen tulliviranomaisten kanssa.

7 artikla

Sekakomissio voi päättää tämän liitteen määräysten muuttamisesta ja erityisesti niiden mukauttamisesta asianomaisten osapuolten kauppasuhteiden kehityksestä aiheutuviin tarpeisiin.

8 artikla

Kun Liettua ottaa käyttöön tullitariffin, pöytäkirjassa tarkoitettu vapautus tulleista ja vaikutukseltaan niitä vastaavista maksuista myönnetään Liettuassa tuotteille, jotka on tuotu Suomesta ja jotka ovat Suomen alkuperätuotteita 2-5 artiklan määräyksiä vastaavien määräysten mukaisesti.

9 artikla

Edellä 8 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa osapuolet tutkivat, tarvitaanko alkuperäsääntöjen osalle yksityiskohtaisemmat määräykset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.