110/1992

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tutkimuksesta ja teknisestä kehitystyöstä alalla uusiutuvat raaka-aineet: metsätalous ja puutuotteet

Suomen tasavalta, jäljempänä "Suomi", ja Euroopan talousyhteisö, jäljempänä "Yhteisö"

molemmat jäljempänä "sopimuspuolet",

jotka ottavat huomioon, että Suomi ja Yhteisö ovat tehneet tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1987;

jotka ottavat huomioon, että 20 marraskuuta 1989 tekemällään päätöksellä Euroopan yhteisöjen neuvosto, jäljempänä "neuvosto", hyväksyi tutkimusta ja teknistä kehitystyötä koskevan ohjelman raaka-aineiden ja kierrätyksen alalla (1990-1992), mihin kuuluu muun muassa alaohjelma, joka koskee metsätaloutta ja puutuotteita (mukaan lukien korkki) uusiutuvina raaka-aineina (metsä), jäljempänä "Yhteisön alaohjelma";

jotka ottavat huomioon, että Suomen liittyminen Yhteisön ohjelmaan voi auttaa tehostamaan sopimuspuolten tutkimustyötä metsätalouden ja puutuotteiden alalla sekä estää tarpeetonta toimintojen päällekkäisyyttä;

jotka ottavat huomioon, että koska meneillään olevat Euroopan talousalueeseen liittyvät neuvottelut Yhteisön ja EFTA-valtioiden välillä johtavat todennäköisesti tuloksiin tutkimuksen ja kehityksen alalla, sopimuspuolten tulisi pyrkiä ratkaisemaan jatkoyhteistyö tutkimuksen ja kehityksen alan metsätaloussektorilla siten, että tämä kehitys otetaan huomioon;

jotka ottavat huomioon, että Suomi ja Yhteisö odottavat saavansa molemminpuolista hyötyä Suomen liittymisestä Yhteisön ohjelmaan,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomi on täten liittynyt 20 päivästä marraskuuta 1989 lähtien A-liitteessä esitetyn Yhteisön alaohjelman toimeenpanoon. Alaohjelman toimeenpanosta ja Yhteisön rahoitusosuudesta määritellään B-liitteessä.

2 artikla

Suomen rahoitusosuus sen liittyessä Yhteisön alaohjelman toimeenpanoon vahvistetaan suhteutettuna Euroopan yhteisöjen yleistalousarviossa vuosittain käytettävissä olevaan määrärahaan Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä "komissio", niiden rahoitusvelvoitteiden kattamiseksi, jotka johtuvat Yhteisön ohjelman toimeenpanon edellyttämien, kustannusten jakoon perustuvien tutkimussopimusten rajoissa suoritettavasta työstä sekä tämän ohjelman johtamisesta ja hallinnollisista toimintakuluista.

Suomen osuuden määrittävä suhdeluku lasketaan markkinahintojen mukaisen Suomen bruttokansantuotteen (BKT) sekä Yhteisön jäsenmaiden ja Suomen yhteenlaskettujen markkinahintojen mukaisten bruttokansantuotteiden välisenä suhteena. Tämä suhde lasketaan viimeisimpien käytettävissä olevien OECD:n tilastotietojen perusteella.

Arvio Yhteisön ohjelman toimeenpanossa tarvittavista varoista, Suomen maksuosuuden määrä sekä arvioitujen velvoitteiden aikataulu on esitetty C-liitteessä.

Suomen rahoitusosuutta koskevat säännöt on esitetty D-liitteessä.

3 artikla

1. Tätä sopimusta varten perustetaan täten yhteistyökomitea, jäljempänä "komitea", avustamaan komissiota metsätalouden alan tutkimusta ja teknistä kehitystä koskevan alaohjelman toimeenpanossa (1990-1992), joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön neuvoston 20 päivänä marraskuuta 1989 tekemällä päätöksellä.

2. Komitea koostuu Suomen ja Yhteisön edustajista.

3. Komitean kanssa neuvotellaan kaikista sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Tässä tarkoituksessa se voi antaa suosituksia.

4. Yhteisön edustaja ryhtyy asianmukaisiin toimiin koordinaation varmistamiseksi tämän sopimuksen täytäntöönpanon ja Yhteisön tekemien Yhteisön alaohjelman toimeenpanoa koskevien päätösten välillä.

5. Tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi asianmukaisesti sopimuspuolet vaihtavat tietoja ja, jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä, neuvottelevat komiteassa.

6. Komitea laatii omat menettelytapasääntönsä ja kokoontuu, jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä, menettelytapasäännöissä esitettävien ehtojen mukaisesti.

4 artikla

Suomalaisille tutkimus- ja kehitysryhmille ja henkilöille tutkimusehdotusten tekemisen ja arvioinnin ehdot sekä sopimusten myöntämisen ja tekemisen ehdot Yhteisön alaohjelmassa rajoittuvat saman ohjelman alaisista sopimuksista johtuviin ehtoihin. Yhteisön sisällä tutkimussopimuksissa sovellettavia yleisiä ehtoja sovelletaan, tarpeellisin muutoksin, tutkimussopimuksissa suomalaisten tutkimus- ja kehitysryhmien ja henkilöiden kanssa erityisesti verotukseen ja tulleihin sekä tutkimustulosten käyttöön liittyvien kysymysten yhteydessä.

5 artikla

Komissio lähettää Suomelle jäljennöksen yllä mainitun Euroopan yhteisöjen neuvoston päätöksen 4 artiklan mukaisesti laadituista selonteoista.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu helpottamaan omien sääntöjensä ja säännöstensä mukaisesti tämän sopimuksen kattamaan toimintaan osallistuvien tutkijoiden liikkumista ja oleskelua Suomessa ja Yhteisön alueella.

7 artikla

Teknologian kehittämiskeskus ja komissio vastaavat tämän sopimuksen toimeenpanosta.

8 artikla

Tämän sopimuksen A-, B-, C- ja D-liitteet ovat sen erottamaton osa.

9 artikla

1. Tämä sopimus tehdään Yhteisön alaohjelman voimassaoloajaksi. Jos Yhteisö muuttaa Yhteisön alaohjelmaa, sopimus voidaan irtisanoa yhteisesti sovittavin ehdoin. Suomelle on ilmoitettava muutetun ohjelman täsmällinen sisältö viikon kuluessa siitä, kun Yhteisö on sen hyväksynyt. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen kolmen kuukauden kuluessa Yhteisön päätöksestä lukien aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2. Jos Yhteisö hyväksyy uuden metsätaloutta ja puutuotteita koskevan tutkimus- ja kehitysohjelman, tämä sopimus voidaan uudistaa tai saattaa uudelleen voimaan yhteisesti sovittavin ehdoin.

3. Ellei tämän artiklan 1 kappaleesta muuta johdu, sopimuspuoli voi milloin tahansa sanoa irti tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen lakkauttamis- ja/tai päättymisajankohtana käynnissä olevia tutkimushankkeita ja töitä jatketaan, kunnes ne on saatettu päätökseen sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti.

10 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen voimassa olevien menettelytapojensa mukaisesti.

Sopimus tulee voimaan siitä päivästä lukien, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä tarkoittavien toimenpiteittensä saattamisesta päätökseen.

11 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, perustamissopimuksessa asetetuilla ehdoilla, sekä toisaalta Suomen alueella.

12 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tehty Brysselissä 30 lokakuuta 1992.

(Yhteistyösopimuksen A, B, C ja D liite ovat nähtävissä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa niistä tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.