107/1992

SOPIMUS Suomen ja Ruotsin välisestä taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteissa

Suomen hallitus ja Ruotsin hallitus, jotka pitävät tavoitteenaan taloudellista yhteistyötä, mukaanlukien kauppaa sekä huoltovarmuuteen liittyvää tietojenvaihtoa ja yhteydenpitoa, sodan tai sodan uhkana pidettävän vakavan kansainvälisen jännitystilan varalta, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pitävät velvollisuutenaan toimia tässä sopimuksessa tarkoitetun tavaranvaihdon toteuttamiseksi kansainvälisissä kriisitilanteissa.

Maiden välinen normaaliolojen kauppa on kriisitilanteissa käytävän kaupan perustana. Kauppaa toteuttavat mahdollisimman suuressa määrin tavanomaiset ostajat ja myyjät sovittujen kaupallisten ehtojen mukaisesti.

2 artikla

Liitteessä mainitaan ne tavarat, joihin sopimusta sovelletaan.

Liitteen tavarakatetta voidaan laajentaa sopimuspuolten päätöksellä 5 artiklan mukaisesti.

Sopimuspuolet ilmoittavat työskentelevänsä sen puolesta, että asianomaiset yritykset ryhtyvät tarpeellisiin valmistelutoimiin.

3 artikla

Sopimuspuolet pitävät yleisenä velvoitteenaan olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jotka vaikeuttavat 1 artiklassa tarkoitettujen kaupallisten sopimusten täytäntöönpanoa, ottaen kuitenkin huomioon turvallisuuspolitiikkansa ja kansainvälisistä sopimuksista johtuvat velvoitteensa.

Sopimuksen tarkoittamien tavaroiden kauppaan ei kohdisteta muita rajoituksia kuin sellaisia, joihin ryhdytään jommankumman maan oman huoltovarmuuden turvaamiseksi. Sopimuksen tarkoittamien tavaroiden tuotanto on asetettava samaan tärkeysjärjestykseen kuin näiden tavaroiden tuotanto oman maan huoltotarpeisiin muun muassa raaka-aineiden, energian, työvoiman ja kuljetusten saannin osalta.

Asianomaiset suomalaiset yritykset rekisteröidään Suomessa P-yrityksinä. Asianomaiset ruotsalaiset yritykset rekisteröidään Ruotsissa K-yrityksinä.

4 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät lisäämään yhteistyötään molempia maita kiinnostavissa kysymyksissä, jotka koskevat huoltovarmuutta kansainvälisissä kriisitilanteissa. Sopimuspuolet pitävät erityisen toivottavana tietojenvaihtoa ja muuta yhteistyötä esimerkiksi elintarvikkeiden, teollisuustuotteiden, energian, tietoliikenteen, terveyden- ja sairaanhoidon sekä pankki- ja vakuutustoiminnan aloilla sekä huoltovarmuuteen liittyvässä suunnittelussa yleensä. Kummankin maan lainsäädännön mukaisten salassapitomääräysten asettamat rajoitukset on otettava huomioon.

5 artikla

Tämän sopimuksen soveltamista valvoo komitea, johon kummankin sopimuspuolen hallitus nimeää edustajansa.

Komitea voi päättää muutoksista 2 artiklassa mainittuun liitteeseen ja esittää suosituksia yhteistyön kehittämiseksi huoltovarmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

6 artikla

Sopimus hyväksytään kummassakin maassa asianmukaisten menettelytapojen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan kun molemmat sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että sopimus on hyväksytty.

7 artikla

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja diplomaattiteitse ja saa lainvoiman vuoden kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on saatettu toisen sopimuspuolen tietoon.

Tämä sopimus on tehty Århusissa 10 päivänä marraskuuta 1992 kahtena kappaleena suomen ja ruotsin kielellä molempien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

LIITE Suomen ja Ruotsin valtioiden välisen sopimuksen tavaralista

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Tämän liitteen teksti on nähtävissä ja saatavana puolustustalouden suunnittelukeskuksessa, joka antaa siitä tietoja tarvittaessa myös suomeksi ja ruotsiksi.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.