106/1992

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä

Suomen tasavalta ja Viron tasavalta, jotka

haluavat luoda suotuisat olosuhteet kaupan kehittämiselle ja monipuolistamiselle sekä kaupallis-taloudellisen yhteistyön edistämiselle alueilla, jotka tasa-arvoon, keskinäiseen etuun ja kansainväliseen oikeuteen perustuen tuottavat molemmille hyötyä,

ottavat huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan, Pariisin peruskirjan ja erityisesti taloudellista yhteistyötä Euroopassa koskevan Bonnin kokouksen loppuasiakirjaan sisältyvät periaatteet,

palauttavat mieliin Suomen ja Viron väliset perinteiset kaupalliset ja taloudelliset yhteydet sekä ottavat huomioon kummankin maan talouselämän kehitysasteen,

ottavat huomioon kummankin osapuolen talouspolitiikan ja Virossa meneillään olevan taloudellisen muutosprosessin suotuisat vaikutukset maiden välisiin kaupallis-taloudellisiin suhteisiin,

panevat merkille, että lähes kaikki kauppa Suomen ja Viron välillä on tapahtunut ilman tulleja ja vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja,

päättävät jatkaa soveltuvin osin Suomen ja Viron välistä vapaakauppajärjestelmää entisessä laajuudessaan ja samoin ehdoin kuin aikaisemmin,

päättävät kehittää edelleen suhteitaan kaupan alalla tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) periaatteiden mukaisesti ja

toteavat, että minkään tämän pöytäkirjan määräyksen ei voida tulkita vapauttavan osapuolia niiden muista kansainvälisistä sopimuksista johtuvista oikeuksista ja velvotteista,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tällä pöytäkirjalla pyritään edistämään osapuolten välisen kaupan laajenemista ja niiden välisten taloudellisten suhteiden tasapainoista kehitystä sekä samalla tukemaan niiden alueilla taloudellisen toiminnan kehittymistä, elin- ja työolosuhteiden parantumista, lisääntynyttä tuottavuutta, taloudellista tasapainoa ja kohtuullisia kilpailuolosuhteita maiden keskinäisessä kaupassa.

2 artikla

1. Osapuolten välisessä kaupassa ei sovelleta tulleja eikä muita vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja.

2. Osapuolten välisessä kaupassa ei sovelleta määrällisiä rajoituksia eikä vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

3. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän ryhmiin 25-97.

4. Sekakomitea päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin.

3 artikla

Osapuolet sitoutuvat hoitamaan suhteitaan kaupan ja taloudellisten pyrkimysten alalla Genevessä 30 päivänä lokakuuta 1947 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Osapuolet tutkivat kaikkia keinoja, joiden avulla kauppaa ja taloudellista yhteistyötä niiden välillä voitaisiin edistää, mukaan lukien investoinneille, yhteisyrityksille ja alihankintasopimusten tekemiselle suotuisan ilmapiirin tukeminen, kaupanedistämistoimien helpottaminen, henkisen omaisuuden sekä teollisten ja kaupallisten omistusoikeuksien suojeleminen ja väliaikaistoimenpiteenä vaihtokauppa-, takaisinosto- ja vastaostojärjestelyjen käyttö yritysten ja yksityisten välisissä sopimuksissa, mikäli maksuja ei voida suorittaa vapaasti vaihdettavissa valuutoissa.

5 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä määrätään alkuperäsäännöt.

6 artikla

Osapuolet sitoutuvat kaikkien asiaan liittyvien tekijöiden valossa tutkimaan suhteittensa kehittämis- ja syventämismahdollisuuksia niiden ulottamiseksi tämän pöytäkirjan soveltamisalan ulkopuolella oleville alueille, erityisesti investointien suojeluun, talousapuun samoin kuin taloudelliseen, teolliseen ja tieteelliseen yhteistyöhön.

7 artikla

1. Jos toisen osapuolen jonkin alkuperätuotteen tuonti kasvaa niin suureksi tai tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, että siitä aiheutuu tai saattaa aiheutua häiriötä toisen osapuolen kotimaan markkinoilla tai tuotannossa, kyseinen osapuoli voi pyytää, että sekakomitea neuvottelee tilanteesta viipymättä molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

2. Neuvotteluja pyytäneen osapuolen on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle häiriöstä ja toimitettava jälkimmäiselle kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta asia voidaan perusteellisesti tutkia sekakomiteassa.

3. Mikäli sekakomiteassa ei ole kolmen kuukauden kuluessa asian vireillepanosta lukien päästy molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, kyseinen osapuoli voi ryhtyä tilanteen korjaamisen kannalta tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin.

4. Mikäli asiaa ei voida tutkia ennakkoon välitöntä toimintaa vaativien poikkeuksellisten olosuhteiden takia, kyseinen osapuoli voi välittömästi soveltaa tilanteen korjaamisen kannalta ehdottoman välttämättömiä varotoimenpiteitä.

5. Kun tämän artiklan nojalla valitaan toimenpiteitä, ensisijaisesti tulee soveltaa niitä, jotka häiritsevät vähiten tämän pöytäkirjan toimintaa.

8 artikla

1. Tämän pöytäkirjan hallintoa ja sen täytäntöönpanon valvomista varten asetetaan sekakomitea. Tässä tehtävässään se seuraa tarkasti osapuolten välisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehitystä ja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden suhteiden parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Osapuolet panevat sekakomitean päätökset täytäntöön omien määräystensä mukaisesti.

2. Jotta pöytäkirjan toimeenpano tapahtuisi asianmukaisesti, osapuolet vaihtavat tietoja ja jommankumman osapuolen pyytäessä, neuvottelevat sekakomiteassa.

9 artikla

1. Sekakomitea koostuu toisaalta Suomen, toisaalta Viron edustajista.

2. Sekakomitea ilmaisee kantansa yksimielisesti.

3. Sekakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan muuttamisesta.

10 artikla

1. Osapuolet toimivat vuorotellen sekakomitean puheenjohtajana.

2. Puheenjohtaja kutsuu sekakomitean koolle vähintään kerran vuodessa tarkastelemaan pöytäkirjan toimintaa. Lisäksi sekakomitea kokoontuu jommankumman osapuolen pyynnöstä aina olosuhteiden erityisesti sitä vaatiessa.

3. Sekakomitea voi päättää työryhmän asettamisesta avustamaan sitä tehtäviensä suorittamisessa.

11 artikla

Tämän pöytäkirjan liite on sen erottamaton osa.

12 artikla

Osapuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle. Pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen päiväyksestä.

13 artikla

Osapuolet hyväksyvät pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Hyväksymisen vahvistavat asiakirjat vaihdetaan diplomaattiteitse. Pöytäkirja tulee voimaan näiden asiakirjojen vaihtoa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Tallinnassa 13 päivänä helmikuuta 1992 kahtena englanninkielisenä kappaleena, joista molemmat ovat yhtä todistusvoimaisia.

LIITE ALKUPERÄSÄÄNNÖT

1 artikla

Pöytäkirjassa tarkoitettu etuuskohtelu myönnetään Suomessa tuotteille, jotka on tuotu suoraan Virosta ja jotka ovat Viron alkuperätuotteita, kun niistä esitetään viejän tai tämän valtuuttaman edustajan Virossa kauppalaskuun tekemä alkuperäilmoitus.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettua etuuskohtelua sovellettaessa tuotteiden katsotaan olevan Viron alkuperätuotteita, jos ne on tuotettu tai valmistettu Virossa.

3 artikla

Mikäli valmistus on tapahtunut kahdessa tai useammassa maassa tai tuotteet on koottu eri maissa valmistetuista osista, alkuperämaa on Viro, jos tuotteet ovat siellä saaneet lopullisen muotonsa olennaisen käsittelyn jälkeen. Käsitteeseen valmistus ei lueta pakkaamista, lajittelua ja muita yksinkertaisia toimenpiteitä.

4 artikla

Tämän liitteen 1 artiklaa sovellettaessa Suomen, Latvian, Liettuan ja Neuvostoliiton tasavaltojen alkuperätuotteet ovat samassa asemassa kuin Viron alkuperätuotteet.

5 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetun alkuperäilmoituksen saa laatia vain, mikäli kauppalaskussa mainittujen tavaroiden voidaan katsoa olevan tämän liitteen mukaisia alkuperätuotteita.

2. Mikäli alkuperäilmoitusta ei voida antaa kauppalaskussa, viejä tai tämän valtuuttama edustaja voi antaa Virossa alkuperäilmoituksen lähetysluettelossa tai jossakin muussa kaupallisessa asiakirjassa, jossa kyseiset tuotteet kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti niiden tunnistamisen mahdollistamiseksi.

3. Alkuperäilmoituksen tekstit kuuluvat seuraavasti:

englanninkielinen teksti:

I, the undersigned, declare that the goods covered by the invoice are of Estonian/Finnish/Latvian/Lithuanian/Soviet Union*) origin in accordance with the provisions of the Protocol between Finland and Estonia.


     Place and date
   Authorized signature

*) Indicate the country of origin in question. Soviet Union means here the independent states that are situated in the territory of the former Soviet Union.

suomenkielinen teksti:

Allekirjoittanut ilmoittaa, että kauppalaskussa mainitut tavarat ovat Viron/Suomen/Latvian/Liettuan/Neuvostoliiton*) alkuperää Suomen ja Viron välisen pöytäkirjan määräysten mukaisesti.


    Paikka ja päiväys
  Valtuutetun allekirjoitus

*) Mainitaan asianomainen alkuperämaa. Neuvostoliitolla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä itsenäisiä valtioita, jotka sijaitsevat entisen Neuvostoliiton alueella.

vironkielinen teksti:

Mina, allakirjutanu, deklareerin, et arvekviitungil märgitud kaubad pärinevad Eestist/Soomest/Lätist/Leedust/Noukogude Liidust*) vastavalt Soome ja Eesti vahelise Protokolli tingimustele.


    Koht ja Kuupäev
   Volitatud isiku allkiri

*) Märkige konesolev päritolumaa, kusjuures NSV Liidu all on moeldud endise NSV Liidu territooriumil tekkinud soltumatuid riike.

6 artikla

Sen varmistamiseksi, että tätä liitettä sovelletaan oikein, osapuolet avustavat toisiaan tulliviranomaistensa välityksellä alkuperäilmoitusten aitouden ja oikeellisuuden tarkistamisessa. Milloin 4 artiklan soveltamisen kannalta on tarpeellista, ne toimivat yhteistyössä myös muiden mainitussa artiklassa tarkoitettujen tulliviranomaisten kanssa.

7 artikla

Sekakomitea voi päättää tämän liitteen määräysten muuttamisesta ja erityisesti niiden mukauttamisesta asianomaisten osapuolten kauppasuhteiden kehityksestä aiheutuviin tarpeisiin.

8 artikla

Kun Viro ottaa käyttöön tullitariffin, pöytäkirjassa tarkoitettu vapautus tulleista ja vaikutukseltaan niitä vastaavista maksuista myönnetään Virossa tuotteille, jotka on tuotu Suomesta ja jotka ovat Suomen alkuperätuotteita 2-5 artiklan määräyksiä vastaavien määräysten mukaisesti.

9 artikla

Edellä 8 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa osapuolet tutkivat, tarvitaanko alkuperäsääntöjen osalle yksityiskohtaisemmat määräykset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.