101/1992

Annettu: 20.11.1992

Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn yhteistyötä tieteen ja teknologian aloilla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1992 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus yhteistyöstä tieteen ja teknologian aloilla, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä elokuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä lokakuuta 1992, tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1992, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1992.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä tieteen ja teknologian aloilla

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joita jäljempänä kutsutaan sopimuspuoliksi

korostaen kansainvälisen tieteellisen ja teknologisen yhteistyön tärkeyttä yleisessä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä

pyrkien kehittämään Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä tieteen ja teknologian aloilla tasavertaisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta

vakuuttuneina siitä, että kahdenvälinen yhteistyö tieteen ja teknologian aloilla avaa mahdollisuuksia myös keskinäisen taloudellisen yhteistyön kehittämiseen

ottaen huomioon 20 päivänä tammikuuta 1992 Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehdyn sopimuksen suhteiden perusteista

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät kummassakin maassa voimassaolevien lakien ja asetusten puitteissa rauhanomaisiin tarkoituksiin liittyvää yhteistyötä tieteen ja teknologian aloilla suorien yhteyksien, vastavuoroisuuden, markkinatalouden ja keskinäisen hyödyn periaatteiden pohjalta.

2 artikla

Sopimuspuolet edistävät 1 artiklassa mainittua yhteistyötä seuraavilla tieteen ja teknologian aloilla:

a) perus- ja soveltavat tutkimukset luonnontieteiden alalla

b) tutkimukset teknisten tieteiden ja teknologian kehittämisen aloilla

c) tutkimukset humanististen ja yhteiskuntatieteiden alalla.

3 artikla

1 artiklassa tarkoitettua yhteistyötä toteuttavat kummankin maan ministeriöt ja keskusvirastot, tiede- ja tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yritykset ja asianomaiset järjestöt ja yhteisöt oman toimivaltansa puitteissa. Yhteistyön sisällöstä, sen taloudellisista, organisatorisista ja muista ehdoista sovitaan suoraan yhteistyöosapuolten kesken.

Sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota tiede- ja teknologiayhteistyön kehittämiseen Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarin kaupungissa ja Leningradin alueella.

4 artikla

Tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä voidaan toteuttaa seuraavin muodoin:

- tieteellisen ja teknologisen informaation vaihto

- tutkijoiden ja asiantuntijoiden vaihto

- yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet

- tutkimustyö toisen sopimuspuolen tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa, teknologiakeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa sekä kenttätutkimukset ja tutkimusmatkat

- asiantuntijoiden ja tutkijoiden jatkokoulutus

- yhteiset seminaarit, tieteelliset konferenssit ja kokoukset

- muut yhteisesti sovitut tiede- ja teknologiayhteistyön muodot.

5 artikla

Sopimuspuolet turvaavat teollis- ja immateriaalioikeuksien suojan tämän sopimuksen nojalla harjoitettavassa yhteistyössä.

Tämän sopimuksen nojalla harjoitettuun yhteistyöhön perustuvista yhteisten tutkimustulosten jakamisesta tai tutkimuksen yhteydessä syntyvän muun tiedon hyödyntämisestä ja patenttien, tekijänoikeuksien, mallisuojan ja muiden teollis- ja immateriaalioikeuksien käyttöön liittyvistä seikoista sovitaan tapauskohtaisesti yhteistyöosapuolten välillä tehtävin sopimuksin.

6 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät kummassakin maassa voimassaolevien lakien ja asetusten puitteissa helpottamaan tämän sopimuksen nojalla tapahtuvan yhteistyön toteuttamiseen liittyviä muodollisuuksia.

7 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden edistämistä ja sen toteuttamisen seuraamista varten sopimuspuolet perustavat tiede- ja teknologiayhteistyökomission.

Komission tehtävänä on:

- laatia suosituksia tämän sopimuksen toteuttamiseksi

- tehdä ehdotuksia tiede- ja teknologiayhteistyön painopistealoista

- edistää tiede- ja teknologiayhteistyön kehittymistä.

Komissio voi tarvittaessa perustaa alakohtaisia työryhmiä.

Komission yhteiskokoukset pidetään vuorottain Suomessa ja Venäjällä.

Tämän lisäksi järjestetään puheenjohtajatapaamisia jommankumman komissio-osapuolen esitettyä asiaa koskevan pyynnön.

8 artikla

Tämä sopimus korvaa 16 päivänä elokuuta 1955 tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä tehdyn sopimuksen.

9 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten niihin oikeuksiin ja velvoituksiin, jotka johtuvat muista niiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

10 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosäännön mukaiset sopimuksen voimaantulolle tarpeelliset edellytykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sitä kirjallisesti. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tämän sopimuksen voimassaolon lakkaaminen ei vaikuta tämän sopimuksen nojalla toteutettaviin hankkeisiin, joita jatketaan sovituin ehdoin.

Tehty Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1992 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.