95/1992

Annettu: 28.10.1992

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä toisen maailmansodan seurauksena Venäjällä kaatuneiden suomalaisten sotilaiden ja Suomessa kaatuneiden venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden muiston vaalimisessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1992 tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä toisen maailmansodan seurauksena Venäjällä kaatuneiden suomalaisten sotilaiden ja Suomessa kaatuneiden venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden muiston vaalimisessa, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä elokuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 13 päivänä lokakuuta 1992, on voimassa 13 päivästä lokakuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä toisen maailmansodan seurauksena Venäjällä kaatuneiden suomalaisten sotilaiden ja Suomessa kaatuneiden venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden muiston vaalimisessa

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet",

jotka ottavat huomioon humanismin periaatteet ja sodan uhrien suojelemisesta Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 tehtyjen yleissopimusten asianomaiset määräykset,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pitävät tätä sopimusta ohjeenaan ratkaistessaan kysymyksiä, jotka liittyvät suomalaisten sotilaiden Venäjän alueella olevien hautapaikkojen ja venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden Suomen alueella olevien hautapaikkojen selvittämiseen, luetteloimiseen, hoitoon ja ylläpitämiseen sekä näissä hautapaikoissa olevien vainajien jäännösten siirtämiseen ja niiden uudelleen hautaamiseen sekä tähän liittyvään etsintä- ja kunnostustyöhön.

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus vaihtavat asianomaisten toimielinten välityksellä tietoja Suomen alueella olevista venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden hautapaikoista ja Venäjän alueella olevista suomalaisten sotilaiden hautapaikoista sekä niiden sijainnista. Tutkittuaan ja tarkennettuaan näitä kysymyksiä koskevat molemminpuoliset tiedot kumpikin sopimuspuoli laatii ja ylläpitää virallista luetteloa omalla alueellaan olevista toisen sopimuspuolen sotilaiden hautapaikoista. Luetteloja täydennetään tarvittaessa uusien hautapaikkalöytöjen johdosta.

Suomen tasavallan hallitus turvaa Suomen alueella olevien venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien ja Venäjän federaation hallitus vastaavasti Venäjän alueella olevien suomalaisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelun ja oikeuden niiden säilyttämiseksi määräämättömäksi ajaksi. Sopimuspuolet ottavat vastatakseen siitä, että kaatuneiden sotilaiden omaisten mahdollisuudet käydä näillä hautapaikoilla turvataan.

Kumpikin sopimuspuoli huolehtii kustannuksellaan alueellaan olevien toisen sopimuspuolen sotilaiden hautausmaiden ja muistomerkkien hoidosta ja ylläpidosta. Toinen sopimuspuoli voi halutessaan myös suorittaa tätä työtä kustannuksellaan.

2 artikla

Toisen sopimuspuolen alueella olevien toisen sopimuspuolen sotilaiden hautapaikkojen hoitotoimenpiteistä sovitaan sopimuspuolten asianomaisten toimielinten kesken.

Sopimuspuolten sotilaiden hautapaikkojen hoitoon sisältyy hautapaikkojen kunnostaminen, niiden pitäminen asianmukaisessa kunnossa ja säilyttäminen, muistomerkkien ja muistopatsaiden pystyttäminen, muistolaattojen asettaminen ja hautojen istutustyöt.

Yksittäisissä tapauksissa sopimuspuolten suostumuksella voidaan vainajien muistoa vaalia myös muilla tavoin.

Toteutettaessa tämän sopimuksen mukaisia toimenpiteitä otetaan huomioon sen sopimuspuolen, jonka alueella hautapaikka sijaitsee, lainsäädännön erityispiirteet sekä kansalliset, uskonnolliset ja muut perinteet.

3 artikla

Sotilaiden jäännösten siirtäminen toisen sopimuspuolen alueelta kotimaassa tapahtuvaa hautaamista varten voi tulla kyseeseen vain tätä haluavan sopimuspuolen pyynnöstä sekä sen valtion suostumuksella, jonka alueella jäännökset ovat haudattuina.

Hautojen avaaminen ja jäännösten siirtäminen kaatuneen kotimaassa tapahtuvaa uudelleen hautaamista varten suoritetaan sopimuspuolten niiden toimielinten tai järjestöjen toimin, joille asianomaiset viranomaiset ovat antaneet valtuuden sellaisen työn suorittamiseen.

Toisen sopimuspuolen sotilaiden jäännösten hautapaikan muuttaminen maassa, johon ne ovat haudattuna, suoritetaan yleensä vain poikkeustapauksessa sen valtion päätöksellä, jonka alueella hautapaikka sijaitsee. Tällöin on toiselle sopimuspuolelle riittävän ajoissa ilmoitettava tällaisesta hautapaikan muuttamisesta.

Sen sopimuspuolen edustajilla, jonka sotilaan jäännökset kaivetaan haudasta hautapaikan muuttamista varten, on oikeus olla läsnä tätä toimenpidettä suoritettaessa.

4 artikla

Sopimuspuolen alueella tuntemattomaan paikkaan väliaikaisesti haudattujen tai taistelukentälle hautaamatta jääneiden toisen sopimuspuolen sotilaiden jäännösten etsintätöistä ja jäännösten keräämiseen liittyvistä toimenpiteistä sovitaan erikseen sopimuspuolten asianomaisten toimielinten kesken.

Sopimuspuolten sotilaiden jäännösten etsintätyöhön sisältyvät tietojen kerääminen hautapaikoista ja kentällejäämispaikoista, etsinnän järjestäminen, hautapaikkojen merkitseminen ja jäännösten siirtäminen.

Sopimuspuolen valmistautuessa etsimään hautapaikkoja tai sotilaiden jäännöksiä jommankumman sopimuspuolen alueella, jossa todennäköisesti voi olla toisen sopimuspuolen sotilaiden jäännöksiä, ilmoitetaan etsinnöistä riittävän ajoissa toiselle sopimuspuolelle.

Hautapaikkojen tai sotilaiden jäännösten etsinnässä voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella olla mukana niin tarkkailijoina kuin etsintätyöhön osallistujina sen sopimuspuolen edustajat, jonka sotilaan jäännöksiä etsintäalueella todennäköisesti voi olla.

5 artikla

Kotimaassa tapahtuvaa uudelleen hautaamista varten tai siinä maassa, jossa jäännökset ovat haudattuina, tapahtuvaa hautapaikan muuttamista varten suoritettavaan jäännösten kaivamiseen haudasta liittyvät kustannukset maksaa se sopimuspuoli, jonka pyynnöstä tai päätöksellä tämä työ tehdään. Kustannukset maksetaan siirtämällä varat asianomaisten toimielinten ilmoittamille pankkitileille.

6 artikla

Hautojen kunnostamiseen ja kaunistamiseen sekä hautausmaiden ja muistomerkkien hoitoon tarkoitetut sopimuspuolten alueelle väliaikaisesti tuotavat laitteet ja kulkuvälineet sekä tätä tarkoitusta varten tuotavat materiaalit ja välineet vapautetaan molemminpuolin tullimaksuista.

Sopimuspuolten tulliviranomaiset valvovat kuormien siirtoa rajan yli siten, kuin voimassa olevissa tullimääräyksissä säädetään.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä kun sopimuspuolet diplomaattinootteja vaihtamalla ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulolle tarpeelliset valtiosäännön mukaiset edellytykset on täytetty.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1992 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.