115/1991

Annettu: 01.01.1992

Asetus kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 18 päivänä marraskuuta 1974 kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1682/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 13 päivänä joulukuuta 1991 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Belgian kuningaskunnan hallituksen huostaan 22 päivänä joulukuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 13 päivänä joulukuuta 1991 annettu laki (1682/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

SOPIMUS kansainvälisestä energiaohjelmasta

(Sopimusta on muutettu viimeksi 19.5.1980.)

Alankomaiden kuningaskunnan, Amerikan yhdysvaltojen, Belgian kuningaskunnan, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Italian tasavallan, Itävallan tasavallan, Japanin, Kanadan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Sveitsin valaliiton, Tanskan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan hallitukset, jotka

haluavat edistää turvattua öljyn saantia kohtuullisin ja oikeudenmukaisin ehdoin,

ovat päättäneet ryhtyä yhteisiin tehokkaisiin toimiin vastatakseen öljynsaannin poikkeustilanteisiin kehittämällä öljynsaannin omavaraisuutta poikkeustilanteita silmälläpitäen, rajoittamalla kysyntää ja jakamalla saatavissa olevan öljyn oikeudenmukaisesti maittensa kesken,

haluavat edistää yhteistyöhön perustuvia suhteita öljyä tuottaviin ja muihin öljyä kuluttaviin maihin, kehitysmaat mukaan lukien, määrätietoisella ajatustenvaihdolla ja muunlaisella yhteistyöllä edistääkseen paremman yhteisymmärryksen mahdollisuuksia kuluttajamaiden ja tuottajamaiden välillä,

ottavat huomioon muiden öljyä kuluttavien maiden edut, mukaan lukien kehitysmaiden edut,

haluavat toimia aloitteellisemmin suhteessa öljyteollisuuteen perustamalla laajan kansainvälisen tietojärjestelmän ja pysyvät puitteet öljy-yhtiöiden kanssa käytäville neuvotteluille,

ovat päättäneet vähentää riippuvuuttaan tuontiöljystä ryhtymällä pitkän aikavälin yhteistyöhön energiansäästössä, vaihtoehtoisten energialähteiden nopeassa kehittämisessä, energia-alan tutkimuksessa ja kehitystyössä sekä uraaninrikastuksessa,

ovat vakuuttuneita siitä, että nämä päämäärät voidaan saavuttaa vain jatkuvalla yhteistyöllä tehokkaiden toimielinten puitteissa,

lausuvat julki tarkoituksensa perustaa tällaiset toimielimet Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön puitteissa, ottavat huomioon, että muut Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenmaat mahdollisesti haluavat osallistua näihin pyrkimyksiin,

ottavat huomioon hallitusten erityisen vastuun energian saannista,

ovat päättäneet, että on tarpeen perustaa kansainvälinen energiaohjelma, joka toteutetaan Kansainvälisen energiajärjestön avulla ja jotka tässä tarkoituksessa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Osallistuvat maat toteuttavat kansainvälistä energiaohjelmaa sen mukaisesti kuin tässä sopimuksessa on sovittu IX luvussa mainitun Kansainvälisen energiajärjestön (jäljempänä "järjestö") avulla.

2. "Osallistuvilla mailla" tarkoitetaan valtioita, joihin sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, sekä valtioita, joiden osalta sopimus on voimassa.

3. "Ryhmällä" tarkoitetaan osallistuvia maita ryhmänä.

I luku

Omavaraisuus poikkeustilanteissa

2 artikla

1. Osallistuvat maat ylläpitävät yhteisesti öljyn omavaraisuutta poikkeustilanteiden varalta. Tätä tarkoitusta varten jokainen osallistuva maa ylläpitää riittäviä valmiusvarastoja, jotka kattavat vähintään 60 päivän kulutuksen ilman öljyn nettotuontia. Sekä kulutus että öljyn nettotuonti lasketaan edellisen kalenterivuoden keskimääräisen päiväkohtaisen tason perusteella.

2. Hallintoneuvosto päättää äänten määräenemmistöllä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1975, mistä päivämäärästä lähtien jokaisen osallistuvan maan varautumisvelvoitteen taso katsotaan korotetuksi 90 päivään maan 7 artiklan mukaista saantioikeuden laskemista varten. Jokainen osallistuva maa nostaa todellisten valmiusvarastojensa tason 90 päivän tasolle ja pyrkii tekemään sen päätettyyn päivämäärään mennessä.

3. "Varautumisvelvoitteella" tarkoitetaan valmiusvarastoja, jotka vastaavat öljyn nettotuontia 60 päivän aikana kuten 1 kappaleessa määrätään ja jotka vastaavat öljyn nettotuontia 90 päivän aikana 2 kappaleen mukaisesti 2 kappaleessa määrätystä päivästä lähtien.

3 artikla

1. Sopimuksen 2 artiklan mukainen varautumisvelvoite voidaan toteuttaa tämän sopimuksen olennaisena osana olevan liitteen mukaisesti

- öljyvarastoilla,

- polttoaineen vaihtokapasiteetilla,

- öljyn käyttöönottovalmiudessa olevalla tuotannolla.

2. Hallintoneuvosto päättää viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1975 äänten enemmistöllä siitä, missä laajuudessa varautumisvelvoite voidaan toteuttaa 1 kappaleessa mainituin tavoin.

4 artikla

1. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee jatkuvasti niiden toimien tehokkuutta, joihin osallistuva maa on ryhtynyt toteuttaakseen varautumisvelvoitteensa.

2. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä raportoi toimeenpanevalle komitealle, joka tekee tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto voi äänten enemmistöllä päättää antaa suosituksia osallistuville maille.

II luku

Kysynnän rajoittaminen

5 artikla

1. Osallistuvilla mailla on jatkuvasti käytössään öljyn kysynnän rajoittamistoimenpiteitä koskeva valmiusohjelma, joka mahdollistaa maan lopullisen kulutuksen rajoittamisen sen mukaan kuin IV luvussa määrätään.

2. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja arvioi jatkuvasti

- kunkin osallistuvan maan kysynnän rajoittamistoimenpiteitä käsittävää ohjelmaa,

- kunkin osallistuvan maan suorittamien toimenpiteiden tehoa.

3. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä raportoi toimeenpanevalle komitealle, joka tekee tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto voi äänten enemmistöllä päättää antaa suosituksia osallistuville maille.

III luku

Öljyn jakaminen

6 artikla

1. Osallistuva maa ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin öljyn jakamisen toimeenpanemiseksi tämän luvun ja IV luvun mukaisesti.

2. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja arvioi jatkuvasti

- kunkin osallistuvan maan toimenpiteitä öljyn jakamisen toimeen panemiseksi tämän luvun ja IV luvun mukaisesti,

- kunkin osallistuvan maan suorittamien toimenpiteiden tehoa.

3. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä raportoi toimeenpanevalle komitealle, joka tekee tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto voi äänten enemmistöllä päättää antaa suosituksia osallistuville maille.

4. Hallintoneuvosto ratkaisee äänten enemmistöllä viipymättä käytännön menettelytavat öljyn jakamiseksi sekä menettelytavat ja muodot, joilla öljy-yhtiöt osallistuvat tähän toimintaan tämän sopimuksen puitteissa.

7 artikla

1. Kun öljyä jaetaan 13, 14 tai 15 artiklan mukaisesti, on kullakin osallistuvalla maalla hankintaoikeus, joka vastaa maan sallittua kulutusta vähennettynä sen valmiusvarastojen purkamisvelvoitteella.

2. Osallistuvalla maalla, jonka hankintaoikeus ylittää maan normaalin kotimaisen tuotannon ja poikkeustilanteessa saatavilla olevan todellisen nettotuonnin yhteenlasketun määrän, on saantioikeus, joka oikeuttaa sen kyseistä vajausta vastaavaan lisänettotuontiin.

3. Osallistuvalla maalla, jonka normaalin kotimaisen tuotannon ja poikkeustilanteessa saatavissa olevan todellisen nettotuonnin yhteenlaskettu määrä ylittää maan hankintaoikeuden, on toimitusvelvoite, joka edellyttää sen toimittavan suoraan tai välillisesti tätä ylijäämää vastaavan määrän öljyä muille osallistuville maille. Tämä ei estä osallistuvaa maata jatkamasta öljynvientiä ulkopuolisiin maihin.

4. "Sallitulla kulutuksella" tarkoitetaan sitä keskimääräistä lopullisen kulutuksen päivittäisarvoa, joka sallitaan, kun poikkeustilanteessa on käynnistetty kulloinkin sovellettavaa tasoa vastaava kysynnän rajoittaminen. Osallistuvan maan mahdollinen vapaaehtoinen kysynnän lisärajoitus ei vaikuta sen saantioikeuteen tai toimitusvelvollisuuteen.

5. "Valmiusvarastojen pakollisella purkamisvelvoitteella" tarkoitetaan osallistuvan maan varautumisvelvoitetta jaettuna ryhmän valmiusvarastojen yhteenlasketulla määrällä ja kerrottuna ryhmän hankintavajauksella.

6. "Ryhmän hankintavajauksella" tarkoitetaan ryhmää kohtaavaa vajausta mitattuna siten, että ryhmän yhteenlasketusta sallitusta kulutuksesta vähennetään sen päivää kohden lasketun öljynhankinnan määrä, joka on ryhmän saatavissa.

7. "Öljynhankinnan määrä, joka on ryhmän saatavissa" tarkoittaa

- raakaöljyä, joka on ryhmän käytettävissä,

- kivennäisperäisiä öljytuotteita, jotka tuodaan ryhmän ulkopuolisista maista,

- valmiita tuotteita ja jalostamojen raaka-aineita, jotka tuotetaan maakaasun ja raakaöljyn tuotannon yhteydessä ja jotka ovat ryhmän saatavissa.

8. "Lopullisella kulutuksella" tarkoitetaan kaikkien valmiiden kivennäisperäisten öljytuotteiden yhteenlaskettua kotimaista kulutusta.

8 artikla

1. Kun öljyä jaetaan osallistuvalle maalle 17 artiklan mukaisesti

- tämä maa suoriutuu itse lopullista kulutustaan vähentämällä sellaisesta öljynsaannin vähentymisestä, joka ei ylitä 7 prosenttia maan lopullisesta kulutuksesta perusjakson aikana,

- tällä maalla on saantioikeus, joka vastaa sitä öljynsaannin vähentymistä, jonka seurauksena on sen lopullisen kulutuksen väheneminen yli 7 prosentin tason.

2. Muut osallistuvat maat jakavat velvoitteen toimittaa tämän öljymäärän omien perusjakson aikaisten loppukulutustensa suhteessa.

3. Osallistuvat maat voivat täyttää toimitusvelvoitteensa itse valitsemillaan toimenpiteillä, mukaan lukien kysynnän rajoittamistoimenpiteet tai valmiusvarastojen käyttäminen.

9 artikla

1. Seuraavat osatekijät otetaan huomioon saantioikeuksien ja toimitusvelvoitteiden täyttämisessä

- raakaöljy,

- kivennäisperäiset öljytuotteet,

- jalostamojen raaka-aineet,

- valmiit tuotteet, jotka on tuotettu maakaasun ja raakaöljyn tuotannon yhteydessä.

2. Osallistuvan maan saantioikeuden laskemiseksi ilmoitetaan ne kivennäisperäiset öljytuotteet, jotka kyseinen maa normaalioloissa tuo joko muista osallistuvista maista tai ulkopuolisista maista, ekvivalenttisina raakaöljymäärinä ja niitä käsitellään kuten ne olisivat kyseisen maan raakaöljyn tuontia.

3. Mahdollisuuksien mukaan ylläpidetään normaaleja hankintakanavia samoin kuin raakaöljyn ja öljytuotteiden sekä eri raakaöljylajien ja öljytuotteiden välillä normaalitilanteessa vallitsevia suhteellisia osuuksia öljyhuollossa.

4. Öljyn jakamista toimeenpantaessa on tämän ohjelman päämääränä, että saatavissa oleva raakaöljy ja öljytuotteet mahdollisuuksien mukaan jaetaan jalostamo- ja jakeluteollisuuden kesken sekä jalostus- ja jakeluyhtiöiden kesken perinteisten toimitussuhteiden mukaisesti.

10 artikla

1. Ohjelman päämääriin kuuluu myös oikeudenmukaisen kohtelun takaaminen kaikille osallistuville maille ja jaetun öljyn hinnan perustaminen hintaehtoihin, joita sovelletaan vastaaviin kaupallisiin toimintoihin.

2. Poikkeustilanteessa toimitetun öljyn hintaan liittyviä kysymyksiä tutkitaan valmiuskysymysten pysyvässä ryhmässä.

11 artikla

1. Ohjelman päämääriin ei kuulu lisätä poikkeustilanteessa sitä osuutta öljyn maailmanmarkkinoista, joka ryhmällä oli normaalien markkinaolojen vallitessa. Perinteisiä öljyn kauppavirtoja pyritään säilyttämään kohtuuden mukaisesti sekä kiinnittämään asianmukaista huomiota ulkopuolisten maiden asemaan.

2. Edellä olevan 1 kappaleen periaatteiden noudattamiseksi toimeenpaneva komitea tekee tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle, joka päättää näistä ehdotuksista äänten enemmistöllä.

IV luku

Valmiustoimenpiteiden käynnistäminen

12 artikla

Kun ryhmää kokonaisuudessaan tai jotain osallistuva maata kohtaa tai perustellusti voidaan odottaa kohtaavan öljynsaannin vähentyminen, käynnistetään valmiustoimenpiteet, joita ovat II luvussa mainittu pakollinen kysynnän rajoittaminen ja III luvussa mainittu saatavissa olevan öljyn jakaminen sen mukaisesti kuin tässä luvussa määrätään.

13 artikla

Kun ryhmää kohtaa tai perustellusti voidaan odottaa kohtaavan öljynsaannin väheneminen määrällä, joka vastaa ainakin 7 prosenttia sen keskimääräisestä päivittäisestä lopullisesta kulutuksesta perusjakson aikana, toteuttaa jokainen osallistuva maa kysynnän rajoittamistoimenpiteitä, jotka ovat riittäviä lopullisen kulutuksen vähentämiseen määrällä, joka vastaa 7 prosenttia sen lopullisesta kulutuksesta perusjakson aikana. Saatavissa oleva öljy jaetaan osallistuvien maiden kesken 7, 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Kun ryhmää kohtaa tai perustellusti voidaan odottaa kohtaavan öljynsaannin väheneminen määrällä, joka vastaa ainakin 12 prosenttia sen keskimääräisestä päivittäisestä lopullisesta kulutuksesta perusjakson aikana, toteuttaa jokainen osallistuva maa kysynnän rajoittamistoimenpiteitä, jotka ovat riittäviä lopullisen kulutuksen vähentämiseen määrällä, joka vastaa 10 prosenttia sen lopullisesta kulutuksesta perusjakson aikana. Saatavissa oleva öljy jaetaan osallistuvien maiden kesken 7, 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Kun 7 artiklan mukaisten valmiusvarastojen päivittäisten purkamisvelvoitteiden ajallinen kertymä on noussut 50 prosenttiin varautumisvelvoitteesta ja on tehty 20 artiklan mukainen päätös, jokainen osallistuva maa ryhtyy näin päätettyihin toimenpiteisiin ja osallistuvien maiden kesken suoritetaan saatavissa olevan öljyn jakamista 7, 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Kun kysynnän rajoittaminen on käynnistetty tämän luvun mukaisesti, osallistuva maa voi kysynnän rajoittamistoimenpiteiden sijasta ottaa käyttöön niitä valmiusvarastoja, jotka ylittävät sen tämän ohjelman mukaisen varautumisvelvoitteen.

17 artikla

1. Kun osallistuvaa maata kohtaa tai perustellusti voidaan olettaa kohtaavan päivittäisen öljynsaannin väheneminen, jonka seurauksena sen lopullinen kulutus vähenee enemmän kuin 7 prosenttia sen päivää kohden lasketusta keskimääräisestä lopullisesta kulutuksesta perusjakson aikana, jaetaan saatavissa olevaa öljyä tälle osallistuvalle maalle 8-11 artiklan mukaisesti.

2. Saatavissa olevaa öljyä jaetaan myös, kun 1 kappaleessa mainitut olosuhteet täyttyvät sellaisessa osallistuvan maan suurehkossa osassa, jonka öljykauppa tapahtuu emämaasta riippumattomasti. Tässä tapauksessa vähennetään muiden osallistuvien maiden toimitusvelvoitteesta kyseessä olevan osallistuvan toisen tai toisten suurehkojen osien teoreettinen toimitusvelvoite.

18 artikla

1. "Perusjaksolla" tarkoitetaan neljää edellistä vuosineljännestä, kuitenkin tietojen keräämiseen tarvittavan yhden vuosineljänneksen viiveellä. Perusjakso säilyy muuttumattomana, kun valmiustoimenpiteisiin ryhdytään ryhmän tai osallistuvan maan osalta.

2. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tutkii 1 kappaleen mukaista perusjaksoa, jolloin on otettava huomioon erityisesti sellaiset tekijät kuin kasvu, kulutuksen vuodenajasta riippuvat vaihtelut ja suhdanteisiin liittyvät muutokset. Ryhmän on raportoitava toimeenpanevalle komitealle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1975. Toimeenpaneva komitea tekee tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle, joka päättää niistä äänten enemmistöllä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1975.

19 artikla

1. Sihteeristön tulee tehdä tilannearvio, kun 13, 14 ja 17 artiklassa mainittu öljynsaannin väheneminen on tapahtunut tai perustellusti voidaan odottaa sellaisen tapahtuvan sekä vahvistaa vähenemisen tai odotetun vähenemisen määrän jokaisen osallistuvan maan ja ryhmän osalta. Sihteeristö pitää toimeenpanevan komitean tietoisena asian käsittelystä ja raportoi välittömästi tilannearviostaan komitean jäsenille sekä ilmoittaa siitä osallistuville maille. Raportin tulee sisältää tiedot vähenemisen luonteesta.

2. Komitea kokoontuu arvioimaan kootun aineiston ja annettujen tietojen paikkansapitävyyden 48 tunnin kuluessa siitä, kun sihteeristö on raportoinut tilannearviostaan. Komitea raportoi hallintoneuvostolle seuraavan 48 tunnin kuluessa. Raportin on sisällettävä komitean jäsenten mielipiteet, mukaan lukien kaikki poikkeustilanteen hallintaa koskevat mielipiteet.

3. Hallintoneuvosto kokoontuu arvioimaan sihteeristön tilannearviota toimeenpanevan komitean antaman raportin perusteella 48 tunnin kuluessa komitean raportin saamisesta. Valmiustoimenpiteiden käynnistäminen katsotaan vahvistetuksi ja osallistuvien maiden tulee toteuttaa nämä toimenpiteet 15 päivän kuluessa tästä vahvistuksesta, ellei hallintoneuvosto äänten määräenemmistöllä päätä seuraavan 48 tunnin kuluessa, että valmiustoimenpiteitä ei käynnistetä, tai että ne käynnistetään vain osittain tai että jokin muu aikaraja asetetaan niiden toteuttamiselle.

4. Jos sihteeristön tilannearvion mukaan enemmän kuin yhden artiklan ehdot ovat täyttyneet artikloista 13, 14 ja 17, tehdään päätös siitä, että valmiustoimenpiteitä ei käynnistetä, jokaisen artiklan osalta erikseen ja yllä mainitussa järjestyksessä. Jos 17 artiklan ehdot ovat täyttyneet enemmän kuin yhden osallistuvan maan osalta, tehdään jokaisen maan osalta erikseen päätös siitä, että öljyn jakamiseen ei ryhdytä.

5. Hallintoneuvosto voi milloin tahansa äänten enemmistöllä päättää purkaa 3 ja 4 kappaleen perusteella tehdyt päätökset.

6. Sihteeristö neuvottelee tämän artiklan mukaista tilannearviota tehdessään öljy-yhtiöiden kanssa saadakseen niiden näkökannat tilanteesta ja suunniteltujen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta.

7. Öljyteollisuutta edustava kansainvälinen neuvottelukunta kutsutaan koolle avustamaan järjestöä näiden toimenpiteiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi viimeistään silloin, kun valmiustoimenpiteet käynnistetään

20 artikla

1. Sihteeristön tulee tehdä tilannearvio, kun valmiusvarastojen päivittäisten purkamisvelvoitteiden ajallinen kertymä on noussut tai perustellusti voidaan odottaa sen nousevan 50 prosenttiin varautumisvelvoitteesta. Sihteeristö raportoi välittömästi tilannearviostaan toimeenpanevan komitean jäsenille ja ilmoittaa siitä osallistuville maille. Raportin tulee sisältää tiedot öljytilanteesta.

2. Toimeenpaneva komitea kokoontuu arvioimaan koottua aineistoa ja saatuja tietoja 72 tunnin kuluessa siitä, kun sihteeristö on raportoinut tilannearviostaan. Komitea raportoi käytettävissä olevien tietojen perusteella hallitukselle seuraavan 48 tunnin kuluessa tehden ehdotuksen tilanteen vaatimista toimenpiteistä, mukaan lukien pakollisen kysynnän rajoittamisen tason nostaminen, mikäli se on tarpeen. Raportin tulee sisältää komitean jäsenten mielipiteet.

3. Hallintoneuvosto kokoontuu 48 tunnin kuluessa komitean raportin ja ehdotuksen saamisesta. Hallintoneuvosto arvioi sihteeristön tilannearvion ja toimeenpanevan komitean raportin. Hallintoneuvosto päättää äänten määräenemmistöllä seuraavan 48 tunnin kuluessa tilanteen vaatimista toimenpiteistä, mukaan lukien pakollisen kysynnän rajoittamisen tason nostaminen, mikäli se on tarpeen.

21 artikla

1. Osallistuva maa voi pyytää sihteeristöä tekemään 19 tai 20 artiklan mukaisen tilannearvion.

2. Jos sihteeristö ei 72 tunnin kuluessa pyynnön esittämisestä ole tehnyt tällaista tilannearviota, osallistuva maa voi pyytää toimeenpanevaa komiteaa kokoontumaan ja arvioimaan tilannetta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

3. Toimeenpaneva komitea kokoontuu arvioimaan tilannetta 48 tunnin kuluessa tällaisen pyynnön esittämisestä. Se raportoi osallistuvan maan pyynnöstä hallintoneuvostolle seuraavan 48 tunnin kuluessa. Raportin tulee sisältää komitean jäsenten ja sihteeristön mielipiteet, mukaan lukien tilanteen hallintaa koskevat mielipiteet.

4. Hallintoneuvosto kokoontuu 48 tunnin kuluessa toimeenpanevan komitean raportin saamisesta. Jos hallintoneuvosto äänten enemmistöllä päättää, että 13, 14, 15 tai 17 artiklassa ilmoitetut ehdot ovat täyttyneet, valmiustoimenpiteet käynnistetään tämän mukaisesti.

22 artikla

Hallintoneuvosto voi koska tahansa yksimielisesti päättää tilanteen niin vaatiessa sellaisten valmiustoimenpiteiden käynnistämisestä, jotka eivät sisälly tähän sopimukseen.

IV luku

Valmiustoimenpiteiden käynnistäminen Valmiustoimenpiteistä luopuminen

23 artikla

1. Sihteeristön tulee tehdä tilannearvio, kun 13, 14 tai 17 artiklassa mainittu öljynsaannin väheneminen on supistunut tai perustellusti voidaan odottaa sen supistuvan alle kyseisessä artiklassa mainitun tason. Sihteeristö pitää toimeenpanevan komitean tietoisena asian käsittelystä ja raportoi välittömästi tilannearviostaan komitean jäsenille sekä ilmoittaa siitä osallistuville maille.

2. Toimeenpaneva komitea kokoontuu arvioimaan koottua aineistoa ja annettuja tietoja 72 tunnin kuluessa siitä, kun sihteeristö on raportoinut tilannearviostaan. Komitea raportoi hallintoneuvostolle seuraavan 48 tunnin kuluessa. Raportin on sisällettävä komitean jäsenten mielipiteet, mukaan lukien kaikki poikkeustilanteen hallintaa koskevat mielipiteet.

3. Hallintoneuvosto kokoontuu arvioimaan sihteeristön tilannearviota toimeenpanevan komitean raportin perusteella 48 tunnin kuluessa raportin saamisesta. Valmiustoimenpiteistä luopuminen tai kysynnän rajoittamisen tason laskeminen katsotaan vahvistetuksi, ellei hallintoneuvosto äänten määräenemmistöllä päätä seuraavan 48 tunnin kuluessa siitä, että valmiustoimenpiteet pidetään voimassa tai että niistä luovutaan vain osittain.

4. Sihteeristö neuvottelee tämän artiklan mukaista tilannearviota tehdessään 19 artiklan 7 kappaleessa mainitun kansainvälisen neuvottelukunnan kanssa saadakseen sen näkökannat tilanteesta ja suunniteltujen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta.

5. Osallistuva maa voi pyytää sihteeristöä tekemään tämän artiklan mukaisen tilannearvion.

24 artikla

Kun valmiustoimenpiteet ovat voimassa eikä sihteeristö ole tehnyt 23 artiklan mukaista tilannearviota, hallintoneuvosto voi koska tahansa äänten määräenemmistöllä päättää, että toimenpiteistä luovutaan kokonaan tai osittain.

V luku

Kansainvälisten öljymarkkinoiden tietojärjestelmä

25 artikla

1. Osallistuvat maat perustavat tietojärjestelmän, johon kuuluu kaksi osaa:

- yleinen osa kansainvälisten öljymarkkinoiden tilanteen ja öljy-yhtiöiden toiminnan seuraamista varten,

- erityinen osa I-IV luvussa mainittujen toimenpiteiden tehokkaan toteutumisen seuraamista varten.

2. Järjestelmä toimii pysyvästi sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa tavalla, joka takaa käytettäväksi annettujen tietojen luottamuksellisuuden.

3. Sihteeristö vastaa tietojärjestelmän toiminnasta. Sen tulee saattaa kootut tiedot osallistuvien maiden käytettäväksi.

26 artikla

"Öljy-yhtiöillä" tarkoitetaan kansainvälisiä yhtiöitä, kansallisia yhtiöitä, integroitumattomia yhtiöitä ja muita oikeushenkilöitä, joilla on huomattava merkitys kansainvälisessä öljyteollisuudessa.

V luku

Kansainvälisten öljymarkkinoiden tietojärjestelmä Yleinen osa

27 artikla

1. Tietojärjestelmän yleisen osan puitteissa osallistuvat maat saattavat määräajoin sihteeristön käyttöön seuraavat, 29 artiklan mukaisesti määritellyt tiedot lainkäyttövaltansa alaisuudessa toimivien öljy-yhtiöiden osalta:

a) yhtiömuoto

b) tilinpäätöstiedot, mukaanlukien taseet, tuloslaskelmat sekä suoritetut verot,

c) realisoidut pääomasijoitukset,

d) sovitut ehdot suurempien raakaöljyesiintymien käytöstä,

e) vallitsevat tuotantotasot sekä näihin odotettavissa olevat muutokset,

f) saatavilla olevien raakaöljymäärien jakelu tytäryhtiöille ja muille asiakkaille (kriteerit ja toteutettu jakelu),

g) varastot,

h) raakaöljyn ja öljytuotteiden kustannukset,

i) hintatiedot, mukaan lukien tytäryhtiöiden siirtohinnat,

j) muut asiat, joista hallintoneuvosto yksimielisesti päättää.

2. Osallistuva maa ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki sen lainkäyttövallan alaiset öljy-yhtiöt saattavat sen käyttöön välttämättömät tiedot osallistuvan maan 1 kappaleen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi ottaen huomioon ne tiedot, jotka jo ovat yleisön tai maiden hallitusten käytettävissä.

3. Osallistuva maa antaa tietoja, jotka eivät ole oikeudellisesti erityisesti suojattuja, joko yhtiökohtaisesti ja/tai maakohtaisesti. Tiedot annetaan sellaisessa muodossa ja siinä laajuudessa, että se ei tuota haittaa kilpailulle tai ole ristiriidassa jonkin osallistuvan maan kilpailua koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten kanssa.

4. Osallistuvalla maalla ei ole oikeutta saada yleisen osan kautta sellaisia tietoja lainkäyttövaltansa puitteissa toimivan yhtiön toiminnasta, joita maa ei voisi saada kyseiseltä yhtiöltä oman lainsäädäntönsä perusteella tai laitostensa ja yleisen käytäntönsä kautta, jos yhtiön toiminta rajoittuisi tämän maan lainkäyttövallan piiriin.

28 artikla

Tiedoilla jotka "eivät ole oikeudellisesti erityisesti suojattuja" tarkoitetaan tietoja, jotka eivät itsessään muodosta tai koske patentteja, tavaramerkkejä, tieteellisiä menetelmiä tai tuotantomenetelmiä tai -suunnitelmia, yksittäisiä myyntejä, veroilmoituksia, asiakasluetteloita tai geologisia ja geofysikaalisia tietoja, mukaan lukien kartat.

29 artikla

1. Öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä raportoi toimeenpanevalle komitealle 60 päivän kuluessa siitä ensimmäisestä päivästä, jolloin tätä sopimusta väliaikaisesti sovelletaan ja myöhemminkin kun se on tarpeen. Raportissa määritellään 27 artiklan 1 kappaleessa lueteltuja asioita koskevat yleisen osan tehokkaan toiminnan edellyttämät tarkat tiedot sekä määritellään ne menettelytavat, joiden mukaisesti aineistoa määräajoin hankitaan.

2. Toimeenpaneva komitea arvioi raportin ja tekee ehdotuksia hallintoneuvostolle, jonka on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä kun tehtävä on annettu toimeenpanevalle komitealle yleisen osan perustamisen ja tehokkaan toiminnan edellyttämät päätökset.

30 artikla

Valmistellessaan 29 artiklan mukaisia raporttejaan öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä

- neuvottelee öljy-yhtiöiden kanssa varmistaakseen, että järjestelmä on sopusoinnussa teollisen toiminnan vaatimusten kanssa,

- määrittelee osallistuvien maiden kannalta tärkeät erityisongelmat ja kysymykset,

- määrittelee erityiset tiedot, jotka ovat hyödyksi ja tarpeen edellä mainittujen ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseksi,

- laatii tarkat suunnitelmat vaadittujen tietojen yhdenmukaistamiselle aineiston vertailukelpoisuuden varmistamiseksi,

- laatii menettelytapoja tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

31 artikla

1. Öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä tarkastelee jatkuvasti yleisen osan toimintaa.

2. Jos olosuhteet muuttuvat kansainvälisillä öljymarkkinoilla, öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä raportoi tästä toimeenpanevalle komitealle. Komitea tekee tarpeellisia muutoksia koskevia ehdotuksia hallintoneuvostolle, joka päättää niistä äänten enemmistöllä.

V luku

Kansainvälisten öljymarkkinoiden tietojärjestelmä Erityinen osa

32 artikla

1. Tietojärjestelmän erityisen osan puitteissa osallistuvat maat saattavat sihteeristön käyttöön kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen valmiustoimenpiteiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

2. Osallistuva maa ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki sen lainkäyttövallan alaisuudessa toimivat öljy-yhtiöt saattavat sen käyttöön välttämättömät tiedot osallistuvan maan 1 kappaleen ja 33 artiklan mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

3. Annettujen tietojen ja muiden saatavissa olevien tietojen perusteella sihteeristö seuraa jatkuvasti ryhmän ja kunkin osallistuvan maan osalta öljyn saatavuutta ja öljyn kulutusta.

33 artikla

Erityisen osan puitteissa osallistuvat maat saattavat määräajoin sihteeristön käyttöön 34 artiklan mukaisesti määriteltyjä tarkkoja tietoja seuraavista asioista: a) öljyn kulutus ja tarjonta,

b) kysynnän rajoittamistoimenpiteet,

c) valmiusvarastojen määrät,

d) kuljetuskaluston saatavuus ja käyttöaste,

e) tämänhetkinen ja ennakoitu kansainvälisen tarjonnan ja kysynnän taso,

f) muut asiat, joista hallintoneuvosto yksimielisesti päättää.

34 artikla

1. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä toimittaa 30 päivän kuluessa siitä ensimmäisestä päivästä, kun tätä sopimusta väliaikaisesti sovelletaan, toimeenpanevalle komitealle raportin. Raportissa määritellään 33 artiklassa lueteltuja aiheita koskevat, erityisen osan tehokkaan toiminnan edellyttämät tarkat tiedot sekä määritellään ne menettelytavat, joiden mukaisesti aineistoa määräajoin hankitaan, mukaan lukien poikkeusaikoina sovellettavat nopeutetut järjestelyt.

2. Toimeenpaneva komitea arvioi raportin ja tekee ehdotuksia hallintoneuvostolle, jonka on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä kun raportti on annettu toimeenpanevalle komitealle erityisen osan perustamisen ja tehokkaan toiminnan edellyttämät päätökset.

35 artikla

Valmistellessaan 34 artiklan mukaista raporttiaan valmiuskysymysten pysyvä ryhmä

- neuvottelee öljy-yhtiöiden kanssa varmistaakseen, että järjestelmä on sopusoinnussa teollisen toiminnan vaatimusten kanssa,

- laatii tarkat standardit vaadittujen tietojen yhdenmukaistamiselle aineiston vertailukelpoisuuden varmistamiseksi,

- laatii menettelytapoja tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

36 artikla

Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee jatkuvasti erityisen osan toimintaa ja raportoi tarvittaessa toimeenpanevalle komitealle. Komitea tekee tarpeellisia muutoksia koskevia ehdotuksia hallintoneuvostolle, joka päättää niistä äänten enemmistöllä.

VI luku

Neuvottelut öljy-yhtiöiden kanssa

37 artikla

1. Osallistuvat maat perustavat järjestöön pysyvän neuvottelujärjestelmän, jossa yksi tai useampi osallistuva maa voi sopivalla tavalla neuvotella ja pyytää tietoja eri öljy-yhtiöiltä kaikista öljyteollisuuden tärkeistä näkökohdista. Järjestelmän puitteissa voivat osallistuvat maat yhteistyössä jakaa keskenään neuvottelujen tulokset.

2. Neuvottelujärjestelmä perustetaan öljymarkkinoiden pysyvän ryhmän yhteyteen.

3. Neuvoteltuaan öljy-yhtiöiden kanssa öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä toimittaa 60 päivän kuluessa siitä ensimmäisestä päivästä, jolloin tätä sopimusta väliaikaisesti sovelletaan tai myöhemminkin kun se on tarpeen, raportin toimeenpanevalle komitealle kyseisten neuvottelujen menettelytavoista. Toimeenpaneva komitea tarkastelee raportin ja tekee ehdotuksia hallintoneuvostolle, joka 30 päivän kuluessa raportin antamisesta toimeenpanevalle komitealle, päättää menettelytavoista äänten enemmistöllä.

38 artikla

1. Öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä toimittaa toimeenpanevalle komitealle raportin öljy-yhtiöiden kanssa käydyistä neuvotteluista 30 päivän kuluessa neuvotteluista.

2. Toimeenpaneva komitea arvioi raporttia ja voi tehdä ehdotuksia tarkoituksenmukaisesta yhteistoiminnasta hallintoneuvostolle, joka päättää ehdotuksista.

39 artikla

1. Öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä arvioi jatkuvasti öljy-yhtiöiden kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksia ja yhtiöiltä saatuja tietoja.

2. Näiden arvioiden perusteella pysyvä ryhmä voi tarkastella ja arvioida kansainvälistä öljytilannetta ja öljyteollisuuden asemaa ja raportoida niistä toimeenpanevalle komitealle.

3. Toimeenpaneva komitea tarkastelee raportit ja tekee ehdotuksia tarvittavista yhteistyössä tehtävistä toimista hallintoneuvostolle, joka päättää ehdotuksista.

40 artikla

Öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä toimittaa vuosittain kertomuksen toimeenpanevalle komitealle öljy-yhtiöiden neuvottelujärjestelmän toimivuudesta.

VII Luku

Pitkän aikavälin energiayhteistyö

41 artikla

1. Osallistuvat maat ovat päättäneet pitkällä aikavälillä määrätietoisesti vähentää riippuvuuttaan öljyn tuonnista kokonaisenergiantarpeensa tyydyttämisessä.

2. Osallistuvat maat toteuttavat tässä tarkoituksessa kansallisia ohjelmia ja edistävät yhteistyöohjelmien käyttöönottoa 42 artiklassa mainituilla aloilla, ottaen sopivalla tavalla huomioon varojen ja panosten mahdollisen jakamisen sekä kansallisten tavoitteiden yhtenäistämisen.

42 artikla

1. Pitkän aikavälin yhteistyön pysyvä ryhmä tutkii yhteistyötoimia sekä antaa niistä raportin toimeenpanevalle komitealle. Erityisesti on tarkasteltava seuraavia yhteistyöaloja:

a) energiansäästö, mukaan lukien yhteistyöohjelmat

- kansallisten energiansäästöä koskevien kokemusten ja tietojen vaihtamiseksi,

- energian kulutuksen kasvun hillitsemiseksi säästötoimin,

b) vaihtoehtoisten energianlähteiden, kuten kotimaisen öljyn, hiilen, maakaasun, ydinenergian ja vesivoiman kehittäminen mukaan lukien yhteistyöohjelmat, jotka koskevat

- tietojen vaihtoa muun muassa esiintymistä, tarjonnasta ja kysynnästä, hinnoista ja verotuksesta,

- menettelytapojen kehittämistä tuontiöljyn kulutuksen kasvun hillitsemiseksi kehittämällä vaihtoehtoisia energialähteitä,

- konkreettisia projekteja, mukaan lukien yhteisesti rahoitetut projektit,

- kriteerejä, laatutavoitteita ja standardeja ympäristönsuojelun alalla,

c) energia-alan tutkimus ja kehitystyö, mukaan lukien ja etusijalla yhteistyöohjelmat, jotka koskevat

- hiiliteknologiaa,

- aurinkoenergiaa,

- radioaktiivisten jätteiden huoltoa,

- hallittua lämpöydinfuusiota,

- vedyn valmistusta vedestä,

- ydinturvallisuutta,

- hukkalämmön hyväksikäyttöä,

- energiansäästöä,

- kuntien ja teollisuuden jätteiden energiataloudellista hyödyntämistä,

- kokonaisenergiajärjestelmien tutkimusta ja yleistä tutkimustyötä,

d) uraanin rikastus, mukaan lukien yhteistyöohjelmat

- luonnonuraanin ja rikastetun uraanin tarjontakehityksen seuraamiseksi,

- luonnonuraanivarojen ja rikastuspalvelujen käyttöönoton helpottamiseksi,

- sellaisten neuvottelujen edistämiseksi, joilla tarpeen mukaan ratkaistaan rikastetun uraanin tarjonnan laajenemisesta mahdollisesti aiheutuvat kansainväliset kysymykset,

- rikastuspalvelujen suunnitteluun liittyvän tarpeellisen aineiston kokoamisen, tutkimisen ja jakelun järjestämiseksi.

2. Tutkiessaan yhteistyöaloja pysyvän ryhmän on otettava huomioon muualla käynnissä olevat hankkeet.

3. Edellä 1 kappaleen mukaisesti kehitetyt ohjelmat voidaan rahoittaa yhteisesti. Yhteisrahoitus voi tapahtua 64 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

43 artikla

1. Toimeenpaneva komitea tarkastelee pysyvän ryhmän raportit ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle, joka päättää niistä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1975.

2. Hallintoneuvosto ottaa huomioon laajemmissa puitteissa tapahtuvan yhteistyön mahdollisuudet.

VIII luku

Suhteet tuottajamaihin ja muihin kuluttajamaihin

44 artikla

Osallistuvat maat pyrkivät edistämään yhteistyösuhteita öljyä tuottavien maiden kanssa ja muiden öljyä kuluttavien maiden kanssa, mukaan lukien kehitysmaat. Maat seuraavat energia-alan kehitystä tarkoituksenaan edistää määrätietoisesti vuoropuhelua sekä muita yhteistyömuotoja tuottajamaiden ja muiden kuluttajamaiden kanssa.

45 artikla

Edellä 44 artiklassa mainittujen päämäärien saavuttamiseksi osallistuvat maat ottavat huomioon muiden öljyä kuluttavien maiden, erityisesti kehitysmaiden, tarpeet ja edut.

46 artikla

Osallistuvat maat keskustelevat tämän ohjelman yhteydessä suhteistaan öljyä tuottaviin maihin. Tässä tarkoituksessa osallistuvien maiden tulisi tiedottaa toisilleen ohjelman päämäärien kannalta tärkeästä yhteistyöstään öljyä tuottavien maiden kanssa.

47 artikla

Ohjelman yhteydessä osallistuvat maat

- seuratessaan jatkuvasti kansainvälisen energiatilanteen kehitystä ja sen vaikutusta maailmantalouteen, etsivät mahdollisuuksia ja keinoja edistää vakaata kansainvälistä öljykauppaa ja turvattua öljyn saatavuutta kohtuullisin ja oikeudenmukaisin ehdoin kaikille osallistuville maille,

- harkitsevat muissa kansainvälisissä järjestöissä tapahtuvan työn valossa muita mahdollisia yhteistyön aloja, mukaan lukien kiihtyvän teollistumisen ja tärkeimpien tuotannonalojen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen näkymät ja näiden vaikutukset kansainväliseen kauppaan ja sijoitustoimintaan,

- seuraavat yhteistyön mahdollisuuksia öljyntuottajamaiden kanssa tärkeissä energiakysymyksissä, kuten energiansäästössä, vaihtoehtoisten energianlähteiden kehittämisessä sekä energia-alan tutkimuksessa ja kehitystyössä.

48 artikla

1. Tuottajamaiden ja muiden kuluttajamaiden suhteiden pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle tässä luvussa mainituista asioista.

2. Toimeenpaneva komitea voi tehdä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia yhteistyötoimista hallintoneuvostolle, joka päättää niistä.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset

49 artikla

1. Järjestöllä on seuraavat toimielimet: - hallintoneuvosto

- toimeenpaneva komitea

- pysyviä ryhmiä, jotka käsittelevät

- valmiuskysymyksiä

- öljymarkkinoita

- pitkän aikavälin yhteistyötä

- suhteita tuottajamaihin ja muihin kuluttajamaihin.

2. Hallintoneuvosto tai toimeenpaneva komitea voi äänten enemmistöllä päättää perustaa muita ohjelman toteuttamisen kannalta tarpeellisia toimielimiä.

3. Järjestöllä on 1 ja 2 kappaleessa mainittuja toimielimiä avustava sihteeristö.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Hallintoneuvosto

50 artikla

1. Hallintoneuvoston muodostavat yksi tai useampi ministeri tai hänen sijaisensa kustakin osallistuvasta maasta.

2. Hallintoneuvosto hyväksyy omat menettelytapasääntönsä äänten enemmistöllä. Ellei menettelytapasäännöistä muuta johdu, ne koskevat myös toimeenpanevaa komiteaa ja pysyviä ryhmiä.

3. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa äänten enemmistöllä.

51 artikla

1. Hallintoneuvosto tekee päätöksiä ja antaa suosituksia, jotka ovat tarpeen ohjelman toimivuuden kannalta.

2. Hallintoneuvosto tarkastelee määräajoin kansainvälisen energiatilanteen kehittymistä, mukaan lukien osallistuvan maan tai maiden öljyhuoltoon liittyvät ongelmat, ja kehityksen taloudellisia ja rahoituksellisia vaikutuksia sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimissaan, jotka liittyvät kansainvälisen energiatilanteen taloudellisiin ja rahoituksellisiin vaikutuksiin, hallintoneuvosto ottaa huomioon yleisistä taloudellisista ja rahakysymyksistä vastaavien kansainvälisten järjestöjen toimivallan ja toiminnan.

3. Hallintoneuvosto voi äänten enemmistöllä valtuuttaa järjestön toisen toimielimen hoitamaan tehtäviään.

52 artikla

1. Ellei sopimuksen 61 artiklan 2 kappaleesta tai 65 artiklasta muuta johdu, hallintoneuvoston tai sen valtuuttaman muun toimielimen tämän sopimuksen perusteella tekemät päätökset sitovat osallistuvia maita.

2. Suositukset eivät ole sitovia.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Toimeenpaneva komitea

53 artikla

1. Toimeenpanevan komitean muodostavat yksi tai useampi kunkin osallistuvan maan hallituksen korkean tason edustaja.

2. Toimeenpaneva komitea suorittaa sille tässä sopimuksessa määrätyt tehtävät sekä muut tehtävät, joihin hallintoneuvosto on sen valtuuttanut.

3. Toimeenpaneva komitea voi ottaa selvitettäväkseen ja tehdä hallintoneuvostolle ehdotuksia mistä tahansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvasta asiasta.

4. Toimeenpaneva komitea kokoontuu osallistuvan maan sitä pyytäessä.

5. Toimeenpaneva komitea valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa äänten enemmistöllä.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Pysyvät ryhmät

54 artikla

1. Pysyvän ryhmän muodostavat yksi tai useampi kunkin osallistuvan maan hallituksen edustaja.

2. Toimeenpaneva komitea valitsee pysyvien ryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat äänten enemmistöllä.

55 artikla

1. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä suorittaa I-V luvussa ja liitteessä sille määrätyt tehtävät sekä muut tehtävät, joihin hallintoneuvosto on sen valtuuttanut.

2. Pysyvä ryhmä voi tarkastella ja raportoida toimeenpanevalle komitealle asioista, jotka kuuluvat I-V luvun ja liitteen soveltamisalaan.

3. Pysyvä ryhmä voi neuvotella öljy-yhtiöiden kanssa asioista, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

56 artikla

1. Öljymarkkinoiden pysyvä ryhmä suorittaa sille V ja VI luvussa määrätyt tehtävät sekä muut tehtävät, joihin hallintoneuvosto on sen valtuuttanut.

2. Pysyvä ryhmä voi tarkastella ja raportoida toimeenpanevalle komitealle asioista, jotka kuuluvat V ja VI luvun soveltamisalaan.

3. Pysyvä ryhmä voi neuvotella öljy-yhtiöiden kanssa asioista, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

57 artikla

1. Pitkän aikavälin yhteistyön pysyvä ryhmä suorittaa sille VII luvussa määrätyt tehtävät sekä muut tehtävät, joihin hallintoneuvosto on sen valtuuttanut.

2. Pysyvä ryhmä voi tarkastella ja raportoida toimeenpanevalle komitealle asioista, jotka kuuluvat VII luvun soveltamisalaan.

58 artikla

1. Tuottajamaiden ja muiden kuluttajamaiden suhteiden pysyvä ryhmä suorittaa sille VIII luvussa määrätyt tehtävät sekä muut tehtävät, joihin hallintoneuvosto on sen valtuuttanut.

2. Pysyvä ryhmä voi tarkastella ja raportoida toimeenpanevalle komitealle asioista, jotka kuuluvat VIII luvun soveltamisalaan.

3. Pysyvä ryhmä voi neuvotella öljy-yhtiöiden kanssa asioista, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Sihteeristö

59 artikla

1. Sihteeristön muodostavat pääjohtaja ja tarvittava henkilökunta.

2. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan.

3. Pääjohtaja ja henkilökunta ovat toimistaan vastuussa ja raportoivat niistä järjestön toimielimille.

4. Hallintoneuvosto tekee sihteeristön perustamisen ja toiminnan kannalta tarpeelliset päätökset äänten enemmistöllä.

60 artikla

Sihteeristö suorittaa sille tässä sopimuksessa määrätyt tehtävät ja muut tehtävät, jotka hallintoneuvosto on sille osoittanut.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Äänestäminen

61 artikla

1. Hallintoneuvosto tekee päätöksiä ja antaa suosituksia, ellei niille ole määrätty tässä sopimuksessa erityistä äänestämismenettelyä, seuraavasti:

a) äänten enemmistöllä:

- päätökset, jotka koskevat ohjelman toteuttamista mukaan lukien tässä sopimuksessa osallistuville maille asetettujen määriteltyjen velvoitteiden soveltamista käytäntöön koskevat päätökset

- päätökset, jotka koskevat menettelytapakysymyksiä

- suositukset.

b) yksimielisesti:

- kaikki muut päätökset mukaan lukien erityisesti päätökset, joilla osallistuville maille asetetaan uusia tässä sopimuksessa määrittelemättömiä velvoitteita.

2. Edellä 1 kappaleen b) kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä voidaan määrätä:

a) että ne eivät sido yhtä tai useampaa osallistuvaa maata,

b) että ne ovat sitovia vain tietyissä olosuhteissa.

62 artikla

1. Yksimielisyys vaatii kaikkien läsnäolevien ja äänestävien osallistuvien maiden äänet. Äänestämästä pidättyvien maiden ei katsota äänestäneen.

2. Milloin päätös on tehtävä äänten enemmistöllä tai äänten määräenemmistöllä, on osallistuvilla mailla seuraavat painotetut äänimäärät:


         Yleinen     Öljyn-    Yhdistetty
         ääni-     kulutus-     ääni-
         määrä      ääni-     määrä
                 määrä
Alankomaat     3        2        5
Australia     3        1        4
Belgia       3        2        5
Espanja      3        2        5
Irlanti      3        0        3
Iso-Britannia   3        6        9
Italia       3        5        8
Itävalta      3        1        4
Japani       3       15       18
Kanada       3        5        8
Kreikka      3        1        4
Luxemburg     3        0        3
Portugal      3        0        3
Ruotsi       3        2        5
Saksa       3        8       11
Sveitsi      3        1        4
Tanska       3        1        4
Turkki       3        1        4
Uusi Seelanti   3        0        3
Yhdysvallat    3       47       50
Kokonaismäärä   60       100       160

3. Ääntenenemmistön edellytyksenä on 60 prosenttia yhdistettyjen äänimäärien kokonaismäärästä ja 50 prosenttia annetusta yleisestä äänimäärästä.

4. Äänten määräenemmistön edellytyksenä on:

a) 60 prosenttia yhdistettyjen äänimäärien kokonaismäärästä ja yhteensä 45 yleisistä äänistä, jos päätös on:

- 2 artiklan 2 kappaleen mukainen päätös varautumisvelvoitteen tason korottamisesta,

- 19 artiklan 3 kappaleen mukainen päätös siitä, ettei 13 ja 14 artiklassa mainittuja valmiustoimenpiteitä käynnistetä,

- 20 artiklan 3 kappaleen mukainen päätös tilanteen vaatimista toimista,

- 23 artiklan 3 kappaleen mukainen päätös 13 ja 14 artiklassa mainittujen valmiustoimenpiteiden pitämisestä voimassa,

- 24 artiklan mukainen päätös 13 ja 14 artiklassa mainituista valmiustoimenpiteistä luopumisesta.

b) yhteensä 51 yleisistä äänistä, jos päätös on:

- 19 artiklan 3 kappaleen mukainen päätös siitä, ettei käynnistetä 17 artiklassa mainittuja valmiustoimenpiteitä,

- 23 artiklan 3 kappaleen mukainen päätös 17 artiklan mukaisten valmiustoimenpiteiden pitämisestä voimassa,

- 24 artiklan mukainen päätös 17 artiklassa mainituista valmiustoimenpiteistä luopumisesta.

5. Hallintoneuvosto päättää yksimielisesti 2 kappaleessa mainittujen äänioikeuksien lisäämisestä, vähentämisestä tai uudelleen jakamisesta sekä 3 ja 4 kappaleissa esitettyjen äänestysvaatimusten muuttamisesta, jos

- maa liittyy tähän sopimukseen 71 artiklan mukaisesti, tai

- maa irtisanoutuu tästä sopimuksesta 68 artiklan 2 kappaleen tai 69 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

6. Hallintoneuvosto tarkastaa vuosittain 2 kappaleessa määriteltyjen äänioikeuksien määrän ja jakautumisen sekä päättää tarkastelun perusteella yksimielisesti siitä, pitäisikö äänioikeuksia lisätä tai vähentää tai jakaa uudelleen tai molemmat, sillä perusteella, että osallistuvan maan osuus öljyn kokonaiskulutuksesta on muuttunut tai jostakin muusta syystä.

7. Kaikkien muutoksien 2, 3 tai 4 kappaleisiin tulee perustua näiden kappaleiden ja 6 kappaleen taustalla oleviin periaatteisiin.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Suhteet järjestön ulkopuolisiin tahoihin

63 artikla

Ohjelman päämäärien saavuttamiseksi järjestö voi luoda tarvittavat suhteet järjestön ulkopuolisiin maihin, kansainvälisiin hallitusten välisiin ja muihin järjestöihin, sekä muihin oikeushenkilöihin ja yksilöihin.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Rahoitusta koskevat määräykset

64 artikla

1. Sihteeristön kulut ja muut yhteiset kulut jaetaan kaikkien osallistuvien maiden kesken maksuasteikon mukaan, joka laaditaan OECD:n neuvoston 10 päivänä joulukuuta 1963 hyväksymän järjestön jäsenmaksuasteikkoa koskevan päätöslauselman liitteessä olevien periaatteiden ja määräysten mukaisesti. Ensimmäisen tämän sopimuksen soveltamisvuoden jälkeen hallintoneuvosto tarkistaa tämän maksuasteikon ja päättää yksimielisesti 73 artiklan mukaisista tarvittavista muutoksista.

2. Sopimuksen 65 artiklan mukaisiin erityistoimintoihin osaaottavat osallistuvat maat vastaavat näistä toiminnoista aiheutuneista erityiskuluista osuuksin, joista ne yksimielisesti päättävät.

3. Pääjohtaja antaa hallintoneuvostolle vuosittain viimeistään 1 päivänä lokakuuta hallintoneuvoston vahvistamien rahoitusta koskevien ohjeiden mukaisesti laaditun tulo- ja menoarvioehdotuksen, mukaan lukien henkilöstötarpeet. Hallintoneuvosto hyväksyy tulo- ja menoarvion äänten enemmistöllä.

4. Hallintoneuvosto päättää äänten enemmistöllä kaikista muista tarpeellisista järjestön taloushallintoon liittyvistä toimenpiteistä.

5. Tilikausi alkaa kunakin vuonna 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. Kunkin tilikauden lopussa suoritetaan tilintarkastus.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Erityistoiminnat

65 artikla

1. Kahden tai useamman osallistuvan maan on mahdollista tämän sopimuksen soveltamisalan puitteissa päättää erityistoiminnan aloittamisesta sen lisäksi mitä I - V luvun mukaan kaikilta osallistuvilta mailta edellytetään. Osallistuvat maat, jotka eivät halua ottaa osaa tähän toimintaan, eivät osallistu sitä koskeviin päätöksiin eivätkä päätökset myöskään sido näitä maita. Erityistoimintaan ryhtyvien osallistuvien maiden on saatettava tämä hallintoneuvoston tietoon.

2. Erityistoiminnan toteuttamiseksi voivat kyseiset osallistuvat maat keskenään sopia muista kuin 61 ja 62 artiklassa määrätyistä äänestystavoista.

IX luku

Hallinnolliset ja yleiset määräykset Sopimuksen täytäntöönpano

66 artikla

Jokainen osallistuva maa ryhtyy tarpeellisiin toimiin, mukaan lukien tarpeelliset lainsäädäntötoimet, tämän sopimuksen ja hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanemista varten.

X luku

Loppumääräykset

67 artikla

1. Kukin allekirjoittajavaltio ilmoittaa viimeistään 1 päivänä toukokuuta 1975 Belgian hallitukselle, että se valtiosääntönsä mukaiset menettelyt täytettyään suostuu tämän sopimuksen velvoitteisiin.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen kun vähintään kuusi valtiota, joiden 62 artiklan mukainen yhdistetty äänimäärä on vähintään 60 prosenttia, on tallettanut hyväksymisilmoituksensa tai liittymiskirjansa.

3. Myöhemmin hyväksymisilmoituksensa tallettaneiden allekirjoittajavaltioiden osalta tämä sopimus tulee voimaan kymmenentenä päivänä tallettamisen jälkeen.

4. Hallintoneuvosto voi allekirjoittajavaltion pyynnöstä äänten enemmistöllä päättää siirtää ilmoituksen antamisen aikarajaa tämän valtion osalta myöhemmäksi kuin 1 päiväksi toukokuuta 1975.

68 artikla

1. Kaikki allekirjoittajavaltiot soveltavat 67 artiklan määräysten estämättä väliaikaisesti tätä sopimusta, siinä laajuudessa kuin se niiden lainsäädännön mukaan on mahdollista, 18 päivästä marraskuuta 1974 hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen jälkeen.

2. Väliaikainen soveltaminen jatkuu kunnes:

- sopimus tulee 67 artiklan mukaisesti voimaan asianomaisen valtion osalta, tai

- on kulunut 60 päivää siitä, kun Belgian hallitus on vastaanottanut valtion ilmoituksen siitä, että se ei suostu tämän sopimuksen velvoitteisiin, tai

- hyväksymisilmoituksen antamisen 67 artiklan mukainen aikaraja umpeutuu asianomaisen valtion osalta.

69 artikla

1. Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta voimaantulopäivästään lähtien. Voimassaolo jatkuu sen jälkeen, ellei hallintoneuvosto äänten enemmistöllä päätä sopimuksen voimassaolon lakkaamisesta.

2. Osallistuva maa voi irtisanoa tämän sopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla jättämällä Belgian hallitukselle tätä koskevan ilmoituksen. Irtisanomisilmoitusta ei saa jättää ennen kuin on kulunut kolme vuotta ensimmäisestä päivästä, jolloin sopimusta sovellettiin väliaikaisesti.

70 artikla

1. Valtio voi sopimuksen allekirjoittaessaan, 67 artiklan mukaisen hyväksymisilmoituksen tallettaessaan, liittyessään, tai koska tahansa myöhemmin Belgian hallitukselle osoitetulla ilmoituksella antaa selityksen sopimuksen soveltamisesta kaikkiin tai eräisiin alueisiin, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa, tai sen rajojen sisällä oleviin alueisiin, joiden öljyhuollosta asianomainen valtio oikeudellisesti vastaa.

2. Edellä 1 kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan selityksessä mainitun alueen osalta peruuttaa 69 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti.

71 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenmaille, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita täyttämään ohjelman vaatimukset. Hallintoneuvosto päättää äänten enemmistöllä liittymishakemuksista.

2. Valtion osalta, jonka liittymishakemus on hyväksytty, tämä sopimus tulee voimaan kymmenen päivän kuluttua siitä kun liittymiskirja on talletettu Belgian hallituksen huostaan, tai 67 artiklan 2 kappaleen mukaisena sopimuksen voimaantulopäivänä, jos tämä päivä on myöhemmin.

3. Liittyminen voi tapahtua väliaikaisesti 68 artiklan edellytysten mukaisesti. Hallintoneuvosto voi äänten enemmistöllä päättää aikarajoista sopimusta väliaikaisesti soveltavan valtion liittymiskirjan tallettamiselle.

72 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten Euroopan yhteisöille.

2. Tämä sopimus ei millään tavoin estä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten jatkuvaa täytäntöönpanemista.

73 artikla

Tätä sopimusta voi milloin tahansa muuttaa hallintoneuvoston yksimielisellä päätöksellä. Muutos tulee voimaan hallintoneuvoston yksimielisesti päättämällä tavalla, ottaen huomioon osallistuvien maiden valtiosäännön mukaisten hyväksymismenettelyjen noudattamisen.

74 artikla

Tämän sopimuksen kokonaisvaltainen tarkistus suoritetaan 1 päivän toukokuuta 1980 jälkeen.

75 artikla

Belgian hallitus ilmoittaa osallistuville maille 67 artiklan mukaisten hyväksymisilmoitusten tallettamisesta, liittymiskirjojen tallettamisesta, sopimuksen tai sen muutoksen voimaantulosta, sopimuksen irtisanomisesta sekä muista vastaanotetuista selityksistä tai ilmoituksista.

76 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Belgian hallituksen huostaan. Belgian hallitus toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset osallistuville maille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 18 päivänä marraskuuta 1974.

LIITE Valmiusvarastot

1 artikla

1. Yhteenlasketut öljyvarastot mitataan OECD:n ja EEC:n määritelmien mukaisesti, seuraavasti muutettuina:

A. Mukaan luettavat varastot:

raakaöljy, tärkeimmät tuotteet ja puolivalmisteöljyt, jotka ovat

- jalostamojen säiliöissä

- öljyterminaaleissa

- putkistojen säiliöissä

- proomuissa

- rannikkoliikenteen säiliölaivoissa

- satamissa olevissa säiliölaivoissa

- kotimaan laivaliikenteen varastoissa

- varastosäiliöiden pohjalla

- toimintavarastoissa

- suurkuluttajien hallussa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tai muutoin hallitusten valvonnan alaisina.

B. Seuraavia varastoja ei lasketa mukaan:

a) raakaöljy, jota ei ole vielä tuotettu

b) raakaöljy, tärkeimmät tuotteet ja puolivalmisteöljyt, jotka ovat

- putkistoissa

- rautateiden säiliövaunuissa

- säiliöautoissa

- valtamerilaivoille tarkoitetuissa varastoissa

- huoltoasemilla ja vähittäismyynnissä

- muiden kuluttajien hallussa

- merellä olevissa säiliölaivoissa

- varastoituna sotilaskäyttöön.

2. Se osa öljyvarastoja, joka voidaan laskea mukaan osallistuvan maan varautumisvelvoitteeseen, muodostuu maan öljyn kokonaisvarastoista edellä olevan määritelmän mukaisesti laskettuna, kuitenkin niin, että siitä vähennetään ne varastot, jotka teknisesti tarkastellen eivät ole käytettävissä edes vaikeimmassa poikkeustilanteessa. Valmiuskysymysten pysyvän ryhmän on tarkasteltava tätä käsitettä sekä raportoitava kriteereistä täysin saavuttamattomissa olevien varastojen mittaamiselle.

3. Kunnes tästä asiasta on päätetty, jokainen osallistuva maa vähentää 10 prosenttia kokonaisvarastoistaan maan valmiusvarastoja mitattaessa.

4. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle:

a) ehdoista, joiden mukaan teollisuusbensiini, jota ei käytetä moottori- tai lentopolttoaineena, voidaan laskea mukaan siihen kulutukseen, johon varastojen suuruutta verrataan,

b) mahdollisuudesta luoda yhteiset säännöt merenkulkua varten varastoidun öljyn kohtelusta poikkeustilanteessa, sekä mahdollisuudesta laskea tämä öljy mukaan siihen kulutukseen, johon varastojen suuruutta verrataan,

c) mahdollisuudesta luoda yhteiset säännöt lentoliikenteelle varastoidun öljyn kulutuksen rajoittamisesta,

d) mahdollisuudesta laskea mukaan varautumisvelvoitteeseen jokin osa siitä öljystä, joka on merellä, silloin kun valmiustoimenpiteet on käynnistetty,

e) mahdollisuudesta lisätä poikkeustilanteessa käytettävissä olevia öljymääriä jakelujärjestelmän säästöillä.

2 artikla

1. Polttoaineen vaihtokapasiteetiksi määritellään sellainen normaali öljynkulutus, jonka voi korvata muilla polttoaineilla poikkeustilanteessa, edellyttäen että tämä kapasiteetti on valtion valvonnan alainen poikkeustilanteessa, että se voidaan ottaa käyttöön kuukauden sisällä ja että vaihtoehtoisen polttoaineen saanti on turvattu.

2. Vaihtoehtoisen polttoaineen saanti on ilmaistava ekvivalenttisina öljytonneina.

3. Vaihtoehtoisen polttoaineen varastoja, jotka on varattu polttoaineenvaihtotarkoituksiin, voidaan laskea mukaan varautumisvelvoitteeseen siinä laajuudessa kuin niitä voidaan käyttää omavaraisuusjakson aikana.

4. Vaihtoehtoisen, polttoaineenvaihtotarkoituksiin varatun polttoaineen käyttöönottovalmiudessa oleva tuotanto voidaan laskea mukaan varautumisvelvoitteeseen samoin ehdoin kuin käyttöönottovalmiudessa oleva öljyntuotantokin, ellei tämän liitteen 4 artiklan määräyksistä muuta johdu.

5. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle

a) edellä 1 kappaleessa mainitun kuukauden määräajan sopivuudesta,

b) niistä perusteista, joiden mukaan lasketaan vaihtoehtoisen polttoaineen varastointiin perustuva polttoaineenvaihtokapasiteetti 3 kappaleen määräykset huomioon ottaen.

3 artikla

Osallistuva maa voi laskea mukaan varautumisvelvoitteeseensa toisessa maassa olevia öljyvarastoja, jos tämän toisen maan hallitus on sopinut osallistuvan maan hallituksen kanssa, että se ei aseta esteitä näiden varastojen siirrolle osallistuvaan maahan poikkeustilanteessa.

4 artikla

1. Käyttöönottovalmiudessa olevaksi öljyntuotannoksi määritellään osallistuvan maan normaalin öljyntuotannon ylittävä, sen lainkäyttövallan alaisuudessa oleva potentiaalinen öljyntuotanto edellyttäen että tämä

- on valtion valvonnan alainen ja

- voidaan ottaa käyttöön poikkeustilanteessa omavaraisuusjakson aikana.

2. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle

a) edellä 1 kappaleessa mainitun käyttövalmiudessa olevan öljyntuotannon määritelmästä ja menetelmistä sen mittaamiseksi,

b) "omavaraisuusjakson" käytön sopivuudesta aikajaksona,

c) kysymyksestä, onko tietyn suuruinen käyttöönottovalmiudessa oleva öljyntuotanto arvokkaampi poikkeustilanteessa omavaraisuuden kannalta kuin vastaava määrä öljyvarastoja sekä siitä, missä laajuudessa tällainen tuotanto voidaan laskea mukaan ja sovellettavasta laskentamenetelmästä.

5 artikla

Käyttöönottovalmiudessa oleva öljyntuotanto, joka on osallistuvan maan käytettävissä toisen maan lainkäyttövallan alaisuudessa, voidaan laskea mukaan osallistuvan maan varautumisvelvoitteeseen, ellei tämän liitteen 4 artiklasta muuta johdu, samoin ehdoin kuin käyttöönottovalmiudessa oleva öljyntuotanto maan oman lainkäyttövallan alaisuudessa, jos tämän toisen maan hallitus on sopinut osallistuvan maan hallituksen kanssa, että se ei aseta esteitä öljyn siirrolle tästä tuotannosta osallistuvaan maahan poikkeustilanteessa.

6 artikla

Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle mahdollisuudesta laskea mukaan osallistuvan maan 2 artiklan 2 kappaleen mukaiseen varautumisvelvoitteeseen sellaiset pitkän aikavälin investoinnit, jotka vaikuttavat alentavasti osallistuvien maiden riippuvuuteen tuontiöljystä.

7 artikla

1. Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle siitä vertailujaksosta, joka mainitaan sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa, ja sen on tällöin erityisesti otettava huomioon sellaiset tekijät kuin kasvu, kulutuksen vuodenajasta riippuvat vaihtelut ja suhdanteisiin liittyvät muutokset.

2. Hallintoneuvoston päätös, jolla 1 kappaleessa mainitun vertailujakson määritelmää muutetaan, on tehtävä yksimielisesti.

8 artikla

Valmiuskysymysten pysyvä ryhmä tarkastelee ja raportoi toimeenpanevalle komitealle kaikista sopimuksen I - IV luvun käsitteistä, jotta mahdolliset matemaattiset ja tilastolliset epäjohdonmukaisuudet voitaisiin poistaa.

9 artikla

Valmiuskysymysten pysyvän ryhmän raportit, jotka koskevat tässä liitteessä mainittuja asioita, on toimitettava toimeenpanevalle komitealle 1 päivään huhtikuuta 1975 mennessä. Toimeenpaneva komitea tekee tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia hallintoneuvostolle, jonka on viimeistään heinäkuun 1 päivänä 1975 päätettävä äänten enemmistöllä näistä ehdotuksista, ellei tämän liitteen 7 artiklan 2 kappaleesta muuta johdu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.