107/1991

Annettu: 22.12.1991

Asetus Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brasiliassa 12 päivänä kesäkuuta 1989 tehty Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 2/74) muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1497/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä marraskuuta 1991, tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (1497/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 22 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 2/1974

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen hallitus ja Brasilian hallitus,

haluten tehdä sopimuspuolten välillä Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1972 allekirjoitettua tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan,

ovat sopineet seuraavasta:

I Artikla

Sopimuksen 10 artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohta poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kohdat:

"2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin 15 prosenttia osingon kokonaismäärästä.

Sopimusvaltioiden asianomaiset viranomaiset sopivat keskenään, miten tätä rajoitusta sovelletaan.

Tämä kohta ei vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan.

3. Tämän artiklan 1 kohdan määräysten estämättä Brasiliassa asuvan yhtiön Suomessa asuvalle yhtiölle maksama osinko vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia maksavan yhtiön äänimäärästä."

"5. Sanonnalla "osinko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai muista voitto-osuuteen oikeuttavista oikeuksista, jotka eivät ole saamisia, samoin kuin muista yhtiöosuuksista saatua tuloa, jota sen valtion lainsäädännön mukaan, jossa voiton jakava yhtiö asuu, kohdellaan verotuksellisesti samalla tavoin kuin osakkeista saatua tuloa.

6. Jos Suomessa asuvalla yhtiöllä on kiinteä toimipaikka Brasiliassa, tätä kiinteää toimipaikkaa voidaan verottaa toimittamalla pidätys lähteellä Brasilian lainsäädännön mukaan. Vero ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 15 prosenttia tämän kiinteän toimipaikan kokonaistulosta sen jälkeen kun tulosta on vähennetty siihen kohdistuva yhtiövero."

II Artikla

Sopimuksen 23 artiklan 4 kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"4. Osingon, koron ja rojaltin osalta Brasilian vero katsotaan maksetuksi vähintään 25 prosentin verokannan mukaan."

III Artikla

1. Seuraava uusi kappale lisätään sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan välittömästi ensimmäisen lauseen jälkeen:

"1. 11 artiklan 3 kohta

Sopimusvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat sopia, että 11 artiklan 3 kohtaa sovelletaan sellaisiin erikseen nimettäviin laitoksiin, jotka sopimusvaltion hallitus pääasiallisesti omistaa."

2. Sopimukseen liittyvän pöytäkirjan nykyinen 1 ja 2 kohta numeroidaan uudelleen 2 ja 3 kohdaksi.

IV Artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan:

a) Suomessa tuloon, joka saadaan sitä päivää, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) Brasiliassa, osinkoon ja 10 artiklan 6 kohdassa mainittuun tuloon, jotka saadaan sitä päivää, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brasiliassa 12 päivänä kesäkuuta 1989 kahtena suomen-, portugalin- ja englanninkielisenä kappaleena, kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.