105/1991

Annettu: 20.12.1991

Asetus Macaon kanssa eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Macaossa 24 päivänä toukokuuta 1991 Suomen hallituksen ja Macaon hallituksen välillä eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehty sopimus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Macaon kanssa eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehty SOPIMUS

Macaossa 23-24 päivinä toukokuuta 1991 Suomen valtuuskunnan ja Macaon valtuuskunnan välillä käytyjen neuvottelujen aikana sekä ottaen huomioon kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen, erityisesti artiklan 4, ja mainitun sopimuksen 31 päivänä 1986 allekirjoitetun jatkopöytäkirjan, on sovittu seuraavaa:

1. Seuraavat järjestelyt ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1992 31 päivään joulukuuta 1993.

2. Macao sitoutuu vapaaehtoisesti rajoittamaan I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä Suomeen tuossa liitteessä mainittuihin määriin.

3. Näiden järjestelyjen toteuttamiseksi Suomi sallii I liitteessä mainittujen macaolaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonnin sovittujen määrien puitteissa edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tavarat on varustettu III liitteen mukaisella vientilisenssillä ja alkuperäistodistuksella. Vientilisenssissä tulee olla asianomaisten viranomaisten merkintä siitä, että kyseiset tavaraerät on vähennetty asianomaisen kauden ajaksi sovitusta Suomeen tapahtuvan viennin määrästä. Vientipäivänä pidetään rahtikirjaan merkittyä lähetyspäivää.

4. Jos Suomen viranomaisten tuonninvalvontajärjestelmän avulla saamat tiedot osoittavat, että I liitteessä mainitun tuotteen sovittu määrä on täytetty tai ettei sen täyttymätön osa riitä kattamaan vientilisenssissä mainittuja tavaroita, Suomen viranomaiset voivat 5 ja 6 artiklojen määräykset huomioon ottaen kieltää I liitteessä mainitun rajan ylittävän tuontierän tuonnin. Tällaisessa tapauksessa on on Suomen viranomaisten välittömästi ilmoitettava asiasta Macaon viranomaisille.

5. Vienti voi ylittää mainitut määrärajat kaikissa tuoteryhmissä viidellä (5) prosentilla edellyttäen, että vastaava vähennys tehdään muista määristä. Vähennysten laskemiseksi käytetään I liitteessä mainittuja muuntolukuja.

6. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon ei tule ylittää yhtätoista (11) prosenttia, mistä määrästä vientiennakon tulee muodostaa korkeintaan kuusi (6) prosenttia. Vuodelle 1991 edellisessä sopimuksessa asetettu määräraja voidaan siirtää vuoden 1992 määrärajoituksiin yhteentoista (11) prosenttiin saakka näistä määrärajoista. Edelleen sovittiin, että vuoden 1992 määrällisten rajoitusten jokaisen tuoteryhmän osan ennakkokäyttö sallitaan kuuteen (6) prosenttiin saakka vuoden 1991 määrällisistä rajoituksista edellisessä sopimuksessa sovitun mukaisesti.

7. Artikloissa 5 ja 6 viitattujen joustojen käytöstä on ilmoitettava etukäteen Suomen viranomaisille.

8. Macaon tulee pyrkiä varmistamaan, että niiden tekstiilituotteiden vienti, johon sovelletaan määrällisiä rajoituksia, jakautuu mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden, ottaen erityisesti huomioon kausiluontoiset tekijät.

9. Macaosta Suomeen tuotavien II liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden tuonti on hallinnollisen valvontajärjestelmän alaista.

Suomi sallii automaattisesti näiden tuotteiden tuonnin Macaon asianomaisten viranomaisten myöntämiä vientilisenssejä vastaan. Suomi voi pyytää Macaon viranomaisia ryhtymään neuvotteluihin molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun saavuttamiseksi mainittujen tuotteiden osalta siinä tapauksessa, että niiden kaupan rajoittaminen saattaa olla tarpeellista todellisen markkinahäiriön uhan poistamiseksi.

Osapuolet ryhtyvät neuvotteluihin niin pian kuin mahdollista päästäkseen sopimukseen kahden kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin Macao on vastaanottanut neuvottelupyynnön.

Siihen saakka kunnes näissä neuvotteluissa on saavutettu molemmille osapuolille hyväksyttävä ratkaisu, Suomi voi rajoittaa näiden tuotteiden tuonnin sille vuotuiselle tasolle, joka vastaa näiden tuotteiden tuontia sinä kahdentoista kuukauden pituisena ajanjaksona, joka päättyy kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jolloin neuvottelupyyntö tehtiin.

10. Suomi ilmoittaa Macaon hallitukselle, jos Suomeen tuotuja, sovittuihin määriin sisältyviä tekstiilituotteita myöhemmin on jälleenviety Suomesta. Macao voi tällöin hyvittää asianomaisia sovittuja määriä kyseessä olevilla erillä.

11. Suomi ja Macao sopivat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelevansa keskenään jokaisesta näiden järjestelyjen soveltamisesta aiheutuvasta kysymyksestä.

12. Mikäli Macao katsoo, että Macao asetetaan näiden rajoitusjärjestelyjen seurauksena epäoikeudenmukaiseen asemaan verrattuna toiseen tavarantoimittajaan, Macao voi pyytää Suomelta neuvotteluja toimista tilanteen parantamiseksi, kuten näiden järjestelyjen kohtuulliseksi katsottavista muutoksista. Ne sopivat edelleen neuvottelevansa keskenään halukkuudestaan sopimuksen muutoksiin GATTin Uruguayn kierroksen neuvottelujen päätyttyä tai kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen umpeuduttua, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

13. Macao toimittaa Suomelle kuukausittain tilastotiedot tekstiilituotteista, joille rajoituskauden aikana siihen mennessä on myönnetty vientiluvat Suomeen tapahtuvaa vientiä varten. Suomi toimittaa Macaolle kuukausittain tilastotiedot Macaosta siihen saakka tuoduista kyseisistä tuotteista.

14. Kumpikin sopimuspuoli voi koska tahansa lopettaa näiden järjestelyjen soveltamisen edellyttäen, että vähintään sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisaikaa noudatetaan, missä tapauksessa järjestelyt päättyvät tämän sadankahdenkymmenen päivän ajanjakson kuluttua umpeen.

15. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

Tehty Macaossa 24 päivänä toukokuuta 1991.

Liitteet I-III

(Taulukot I-II on jätetty tästä pois)

(Sopimuksen Liite III on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.