103/1991

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välillä koskien eräiden tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista tuontia varten Suomeen

I. Johdanto

1. Tämä sopimus sisältää järjestelyt, joista on sovittu Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välillä koskien tiettyjen tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista Suomeen.

2. Näihin järjestelyihin on ryhdytty 31 päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetulla pöytäkirjalla pidennetyn kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sopimuksen 1 ja 4 artiklojen nojalla.

Kattavuus

3. Näitä järjestelyjä sovelletaan vietäessä tämän sopimuksen I ja II liitteissä mainittuja tekstiilituotteita Hongkongista Suomeen.

Voimassaoloaika

4. Nämä järjestelyt ovat voimassa ajanjaksoina tammikuun 1 päivästä 1992 joulukuun 31 päivään 1992 sekä tammikuun 1 päivästä 1993 joulukuun 31 päivään 1993.

5. Kumpikin osapuoli voi koska tahansa lakkauttaa nämä järjestelyt vähintään sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajalla, jolloin järjestelyjen voimassaolo lakkaa sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajan mentyä umpeen.

II. Vientiä rajoittavat järjestelyt

Rajoitukset

6. Hongkongin hallitus rajoittaa I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainittuihin määriin niissä mainituksi ajaksi ottaen huomioon, mitä alla olevissa 8, 9, 10, 11 ja 12 kappaleissa on esitetty.

7. Näiden rajoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi Suomen hallitus sallii I liitteessä mainittujen, hongkongilaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonnin vain edellytyksin, että nämä tuontitavarat on varustettu Hongkongin kauppaministeriön antamalla lisenssillä, johon on merkitty, että tavaraerä on vähennetty sovituista määristä.

Tuotteiden keskinäinen vaihdettavuus

8. Minkä tahansa I liitteessä mainitun tekstiilituotteen vienti voi ylittää 5 prosentilla I liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainitun määrän edellytyksin, että vastaava vähennys tehdään jostakin muusta I liitteen sarakkeiden (e) - (f) määrästä kauden aikana.

9. Tällaisten vähennysten laskemiseksi käytetään tämän sopimuksen I liitteen sarakkeessa (g) lueteltuja muuntolukuja.

Vientivaje ja vientiennakko

10. Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä tekstiilituotteiden viennin I liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainittujen määrien ylityksen, joka vastaa sitä määrää, miltä osin edeltävän kauden laivaukset jäivät vajaiksi mainitulle edeltävälle kaudelle sovellettavista määristä, siten muutettuina kuin Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen 10 päivänä syyskuuta 1986 ja 6 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitetun sopimuksen kappaleiden 10 ja 11 määräykset edellyttävät, tai tämän kappaleen määräysten mukaan muutettuina, tai määrällä, joka ylittää 11 prosentilla I liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainitut määrät, edellyttäen, että vienti tapahtuu saman ryhmän tuotteissa, missä alitus on tapahtunut. Näistä vaihtoehdoista sovelletaan pienempää ylitysmäärää (vientivaje).

11. Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä vientimäärät, jotka ylittävät 6 prosentilla I liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainitut määrät (vientiennakko). Milloin sovittuja määriä on korotettu vientiennakolla, on vastaava määrä vähennettävä saman ryhmän osalta välittömästi seuraavan kauden aikana.

12. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon ei tule ylittää 11 prosenttia I liitteen sarakkeissa (e) - (f) sovituista määristä.

13. Mikäli tämän sopimuksen I liitteessä lueteltujen tekstiilituotteiden vienti tammikuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän 1993 välisenä aikana alittaa I liitteen sarakkeessa (f) mainitut määrät 10 kappaleen vientivajemääräyksellä sopeutettuna, Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä välittömästi seuraavalle rajoituskaudelle saman ryhmän kohdalla mahdollisesti sovittavien määrien ylittämisen nyt kyseessä olevan vajeen määrällä tai 11 prosentilla niistä määristä, joista sovitaan välittömästi seuraavalle rajoituskaudelle. Näistä vaihtoehdoista sovelletaan pienempää ylitysmäärää.

Jälleenvienti

14. Suomen hallitus ilmoittaa Hongkongin hallitukselle, mikäli Suomeen tuotuja, sovittuihin määriin sisältyviä tekstiilituotteita on myöhemmin jälleenviety Suomesta. Hongkongin hallitus voi tällöin hyvittää asianomaisia sovittuja määriä kyseessä olevilla erillä.

Tilastojen vaihto

15. Hongkongin hallitus toimittaa Suomen hallitukselle kuukausittain tilastotiedot niiden I liitteessä lueteltujen tekstiilituotteiden määrästä, joille on annettu lisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten, ja jotka on vähennetty I liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainituista määristä.

16. Suomen hallitus toimittaa Hongkongin hallitukselle neljännesvuosittain tilastotiedot jokaisen I liitteessä mainitun tekstiilituotteen kokonaistuonnista sekä niiden tuonnista Hongkongista ja muista tärkeistä tuontimaista.

Neuvottelut

17. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelevansa jokaisesta kysymyksestä, joka voi aiheutua näiden rajoitusjärjestelyjen toteuttamisesta.

18. Jos Hongkongin hallitus toteaa, että Hongkong näiden järjestelyjen seurauksena joutuu tilanteeseen, joka ei ole tasapuolinen muihin toimittajiin verrattuna, Hongkongin hallitus voi esittää Suomen hallitukselle pyynnön neuvotella asianmukaisista korjaustoimenpiteistä, kuten näiden järjestelyjen kohtuullisesta muuttamisesta.

III VIENTIVALTUUTUSTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

19. Hongkongin hallitus tulee vaatimaan, että kaikki II liitteessä lueteltujen tuotteiden vienti Suomeen tapahtuu Hongkongin kauppaministeriön antaman valtuutuksen nojalla. Vientivaltuutus annetaan ainoastaan kyseessä olevien tavaroiden toimitusta koskevaa kiinteää toimitussopimusta vastaan, ja se on voimassa 3 kuukautta antopäivästä lukien.

20. Vientilisenssit vientivaltuutuksen alaisten tavaroiden laivausta varten antaa Hongkongin hallitus kysymyksessä olevaa vientivaltuutusta vastaan sen voimassaoloaikana. Vientivaltuutus on voimassa 28 päivää sen antamispäivästä. Hongkongin hallitus ei anna lisenssejä Suomeen tapahtuvaa vientiä varten II liitteessä luetelluille tavaroille, ellei niitä varten ole voimassa olevaa vientivaltuutusta.

21. Hongkongin hallitus lähettää Suomen hallitukselle kaksi kertaa kuukaudessa tilastotiedot, joista ilmenevät ne määrät II liitteessä lueteltuja tavaroita, joille on annettu vientivaltuutus. Hongkongin hallitus suostuu tiedottamaan välittömästi Suomen hallitukselle, mikäli poikkeuksellisen suurta vientimäärää koskeva vientivaltuutusanomus on tehty, tai jos vientivaltuutusanomusten havaitaan tavanomaista enemmän keskittyneen määrättyyn tuotteeseen. Poikkeuksellisen suuria määriä ja tavanomaisesta poikkeavaa anomusten keskittymistä arvioidessaan Hongkong ottaa huomioon viimeaikaisen kaupan tason sekä varmistuu siitä, että vientivaltuutuksin vietävät määrät eivät ole sen laatuisia, että niistä aiheutuu voimakasta ja olennaista nousua kyseisen tuotteen tuonnissa Suomeen.

22. Suomen hallitus sallii II liitteessä lueteltujen, hongkongilaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden tuonnin, milloin tuonti täyttää kaikki normaalit maahantuontiehdot ja sitä seuraa jäljennös Hongkongin kauppaministeriön antamasta vientilisenssistä.

23. Suomen hallitus voi pyytää Hongkongin hallitusta ryhtymään neuvotteluihin, mikäli Suomen hallitus katsoo tarpeelliseksi markkinahäiriön todellisen uhan poistamiseksi rajoittaa II liitteessä mainitun tuotteen jatkuvaa kauppaa. Neuvottelupyyntöön on liitettävä yksityiskohtainen, tosiasioihin pohjautuva lausunto Suomen markkinatilanteesta, jonka tulee sisältää kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen A-liitteen mukaiset tiedot. Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus ryhtyvät neuvotteluihin mahdollisimman pian pyynnön esittämisen jälkeen päästäkseen sopimukseen tai molemminpuolisesti hyväksyttävään tulokseen kahden kuukauden kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Mikäli on kyse tuotteista, joiden tuonti on aikaisemmin ollut rajoitusten alaista, tulee näissä neuvotteluissa huomioida, mitä yllä mainittuun 31 heinäkuuta 1986 päivättyyn pöytäkirjaan liitettyjen tekstiilikomitean johtopäätösten 11 kappaleen viimeisessä lauseessa on todettu.

24. Kunnes neuvotteluissa on päästy tulokseen Suomen hallitus voi pyytää Hongkongin hallitusta rajoittamaan vientivaltuutusten määrän sinä aikana, jonka kuluessa neuvottelupyyntö on tehty, tasolle, joka vastaa vähintään:

a) välittömästi edeltäneen kauden aikana kyseiselle tuotteelle myönnettyjen vientivaltuutusten määrää lisättynä 10 prosentilla;

b) tammikuun 1 päivää 1987 seuranneiden kausien aikana kyseiselle tuotteelle myönnettyjen vientivaltuutusten keskimäärää, lisättynä 10 prosentilla;

c) sen kauden aikana myönnettyjen vientivaltuutusten määrää, jonka kuluessa neuvottelupyyntö tehtiin, lisättynä 6 prosentilla;

d) aikaisemman rajoitusmäärän tasoa, mikäli sellaista on sovellettu.

Hongkongin hallitus suostuu noudattamaan mainittua pyyntöä.

25. Siinä tapauksessa, että neuvotteluissa ei voida päästä sopimukseen, Suomen hallituksella on oikeus pyytää Hongkongin hallitusta rajoittamaan kyseisten tuotteiden vienti Suomeen sen kauden aikana, jonka kuluessa neuvottelupyyntö on tehty, tasolle, joka vastaa vähintään yllä olevan 24 kappaleen mukaisesti laskettua tasoa. Hongkongin hallitus suostuu noudattamaan mainittua pyyntöä.

26. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat, etteivät nämä vientivaltuutusta koskevat järjestelyt vaikuta Suomen ja Hongkongin kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

27. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat neuvottelevansa keskenään jommankumman osapuolen pyynnöstä jokaisesta kysymyksestä, joka voi aiheutua näiden vientivaltuutusta koskevien järjestelyjen toteuttamisesta.

IV Yleistä

28. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat neuvottelevansa keskenään jommankumman hallituksen pyynnöstä saattaakseen nämä järjestelyt yhdenmukaisiksi tekstiilituotteiden kansainvälistä kauppaa koskevan hallintojärjestelmän kanssa tai minkä tahansa myöhemmän, ylempänä 2 kappaleessa viitattua sopimusta seuraavan tai korvaavan hallintojärjestelmän kanssa.

29. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

Tehty kahtena alkuperäiskappaleena Hongkongissa.

Hongkong, 22 toukokuuta 1991

Liitteet I-II

(Taulukot on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.