102/1991

Annettu: 20.12.1991

Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1991 tehty sopimus Suomen ja Kiinan kansantasavallan välisestä tekstiilituotteiden kaupasta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 99/1986

Kiinan kansantasavallan kanssa tehty tekstiilituotteiden kauppaa koskeva sopimus

Suomen hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen valtuuskuntien välillä käytiin 27-30 päivinä elokuuta 1991 neuvottelut Suomen ja Kiinan kansantasavallan välisen tekstiilikauppaa koskevan 19 päivänä marraskuuta 1986 tehdyn sopimuksen, jota on muutettu 20 päivänä toukokuuta 1988 ja 20 päivänä huhtikuuta 1989 sekä jatkettu 29 päivänä marraskuuta 1990, muutoksista ja pidentämisestä. Valtuuskunnat sopivat seuraavaa:

1. Sopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään tammikuun 1 päivän 1992 ja joulukuun 31 päivän 1993 väliseksi ajanjaksoksi alla esitetyin muutoksin.

2. Uruguayn kierroksen päättyessä tai kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen umpeuduttua, kumman tahansa näistä tapahtuessa aikaisemmin, Suomi ja Kiina sopivat neuvottelevansa keskenään halukkuudestaan tämän sopimuksen, nyt sovituin lisäyksin, muuttamiseen.

3. Tämän sopimuksen liitteet I, II ja III korvaavat edellisen sopimuksen liitteet I, II ja III yllä olevassa 1 kappaleessa mainituksi ajanjaksoksi.

4. Vientivaje ja vientiennakko yhteenlaskettuina yllä olevassa kappaleessa 1 mainittuna ajanjaksona ja tämän sopimuksen liitteessä I mainituissa tuoteryhmissä eivät saa ylittää 11 prosenttia, josta vientiennakko ei saa edustaa enempää kuin 6 prosenttia, eikä vientivaje enempää kuin 11 prosenttia. Tuotteiden keskinäinen vaihdettavuus noiden ryhmien välillä saa olla korkeintaan 5 prosenttia.

5. Suomi ja Kiina tunnustavat tekstiilituotteiden jälleenviennin erityisen ja erillisen luonteen sen jälkeen, kun ne on käsitelty Kiinassa vientiä varten Suomeen.

Sellainen vienti ei ole tämän sopimuksen liitteessä I ilmoitettujen määrärajoitusten alaista, silloin kun se on tämän sopimuksen mukaisen pöytäkirjan ja sen liitteiden A ja B asettamien erityisjärjestelyjen alaista.

Pöytäkirja liitteineen sisällytetään sopimukseen liitteenä V.

Tehty Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1991.

(Sopimuksen liitteet II ja III sekä V liitteenä olevan pöytäkirjan liite B ovat nähtävissä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä.)

Liite I

(Taulukko on jätetty tästä pois)

Liite IV

Helsinki 30 päivänä elokuuta 1991

Hyvä Herra Su,

Viitaten Suomen ja Kiinan kansantasavallan väliseen tekstiilituotteiden kauppaa koskevaan sopimukseen vuosille 1992-93, joka allekirjoitettiin Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1991, minulla on kunnia vahvistaa, että 31 päivänä toukokuuta 1984 sovitut järjestelyt, jotka koskevat perinteisten kiinalaisten käsintehtyjen tekstiilituotteiden tuontia Suomeen, jotka tuotteet eivät ole minkäänlaisten määrällisten rajoitusten alaisia, ovat voimassa sopimuksessa mainitun määräajan.

Helsinki 30 päivänä elokuuta 1991

Hyvä Herra Hagfors,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teiltä 30 elokuuta 1991 päivätty kirjeenne, jonka sisältö on alla toistettuna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni vahvistaakseni, että kirjeessänne esitetään asianmukaisesti osapuolten kesken sovittu järjestely.

Liite V PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan liitteessä A mainittujen tuotteiden jälleenvienti Suomeen on tämän sopimuksen 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla sopimuksen asettamisen säädösten alainen, paitsi mitä erityisesti edellytetään alla olevissa säädöksissä:

1. Ainoastaan tämän pöytäkirjan liitteessä A ilmoitettujen, erityisten määrärajoitusten alaisten tavaroiden jälleenvienti Suomeen katsotaan jälleenvienniksi 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla.

2. Suomi voi automaattisesti soveltaa seuraavia joustotoimenpiteitä:

(a) tuoteryhmien välistä siirtoa 18 prosenttiin saakka sen tuoteryhmän osuudesta, johon siirto tehdään;

(b) erityisten määrärajoitusten vientivajeen siirtoa yhden vuoden osalta toiselle vuodelle 8 prosenttiin saakka kyseeseen tulevan vuoden määrärajoitusten osuudesta;

(c) erityisten määrärajoitusten vientiennakon siirtoa yhden vuoden osalta toiselle vuodelle 7 prosenttiin saakka kyseeseen tulevan vuoden määrärajoitusten osuudesta.

3. Suomi ilmoittaa Kiinalle kaikista edellä olevien kappaleiden mukaisista toimenpiteistä.

4. Tavaraerien vähentämisen erityisten 1 kappaleessa mainituista määrärajoituksista suorittavat Suomen asianomaiset viranomaiset.

5. Tässä pöytäkirjassa mainittujen vaatetustuotteiden alkuperäistodistus, jossa eritellään myös niiden valmistamiseen käytetyt raaka-aineet ja lisävarusteet, annetaan Kiinan taholta kaikille tämän pöytäkirjan sisältämille tuotteille tämän pöytäkirjan liitteen B mukaisesti.

Liite V PÖYTÄKIRJA Liite A

(Taulukko on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.