94/1991

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä puolustusmateriaalin hankintoja koskevista vastavuoroisista periaatteista

Suomen hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus, jäljempänä hallitukset, jotka

muistavat puolueettomuuspolitiikan Suomen osalta ja Yhdysvaltojen jäsenyyden Atlantin liitossa (NATO);

ottavat huomioon hallitusten välillä vallitsevat ystävälliset suhteet;

pyrkivät saamaan aikaan ja säilyttämään oikeudenmukaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet kummankin osapuolen osallistumiselle toistensa puolustusmateriaalin hankintaohjelmiin;

haluavat käyttää maanpuolustukseen myönnetyt varat mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi;

haluavat edistää sotilasteknologian vaihtoa kummankin kansallisen politiikan mukaisesti; ja

ymmärtävät, että on tarpeellista poistaa diskriminoivat esteet hankintojen ja palveluiden ostojen osalta siinä määrin kuin se hyödyttää kumpaakin osapuolta ja on lakien ja määräysten mukaista;

solmivat tämän sopimuksen alla esitettyjen ehtojen ja johtavien periaatteiden mukaisesti.

I artikla
Soveltaminen

Tämä sopimus kattaa Suomen puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön hankinnat, jotka koskevat

1. Tavaroita ja niihin liittyviä palveluita

2. Tutkimus- ja kehitystyötä

ottaen huomioon lakien, määräysten tai kansallisen politiikan vaatimat poikkeukset.

Tämä sopimus ei kata:

1. Rakentamista

2. Rakennusmateriaaleja.

II artikla
Periaatteet

Kumpikin hallitus tulee lakiensa ja määräystensä mukaisesti:

1. Poistamaan hankintoihin ja yhteistuotantoon kohdistuvat esteet sekä pää- että alihankintatasolla minkä tahansa toisessa maassa tuotetun puolustustarvikkeen osalta. Kun toista osapuolta edustava yritys esittää tarjouksen, joka olisi edullinen ja tarjouspyyntöä vastaava ilman osta-kotimaista vaatimuksen noudattamista, molemmat osapuolet sopivat siitä, että ne käsittelevät toisen osapuolen pyynnön luopua osta-kotimaista vaatimuksista tai rajoittavista hankintamääräyksistä.

2. Soveltamaan sellaista sopimuskäytäntöä, joka antaa kummankin osapuolen vastaaville tahoille ainakin mahdollisuuden kilpailla keskenään.

3. Vaihtamaan asiaa koskevia määräysten täytäntöönpanoa, toiminnanohjausta ja hallinnollisia menettelytapoja koskevia tietoja.

4. Antamaan tietoja vaatimuksista ja suunnitelluista hankinnoista V artiklan mukaisesti riittävän ajan takaamiseksi toisen maan teollisuudelle asetettujen vaatimusten täyttämiseen ja tarjouksen jättämiseen.

5. Takaamaan, että tämän sopimuksen mukaisesti osapuolten teollisuuden käyttöön annettuja teknisiä tietoja ja puolustustarvikkeita ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen kattamien tarjousten tekemiseen ja sopimusten täyttämiseen, paitsi mikäli tietoihin ja tarvikkeisiin oikeudet omaavat ovat myöntäneet muuhun luvan. Missään tapauksessa tällaisia teknisiä tietoja ja tarvikkeita ei saa luovuttaa kolmanteen maahan tai muulle osapuolelle ilman sen maan hallituksen viranomaisen nimenomaista kirjallista suostumusta, josta tiedot ja tarvikkeet ovat peräisin.

6. Hallitukset pyrkivät kaikin keinoin välttämään sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen hengen ja kirjaimen kanssa. Mikäli tällaisia ristiriitoja syntyy, hallitukset sopivat neuvottelumenettelystä ratkaisun löytämiseksi ilman että se vaikuttaa huonontavasti tähän sopimukseen.

III artikla
Vastaostot

Hallitukset sopivat keskustelevansa toimenpiteistä, joilla rajoitetaan vastaostojen haittavaikutuksia kummankin maan puolustusalan teollisuuden perustalle.

IV artikla
Tullit ja verot

Hallitukset sopivat, että ne lakiensa ja määräystensä sallimissa rajoissa jättävät huomioimatta tullit ja verot arvioidessaan tarjouksia ja luopuvat tulleista ja veroista niissä hankinnoissa, joita tämä sopimus koskee.

V artikla
Menettelytavat

Siinä määrin kuin on mahdollista, kumpikin hallitus julkaisee yleisesti saatavilla olevan määräaikaisen luettelon suunnitelluista hankinnoista julkaisukynnysarvoa koskevien kansallisten sääntöjen tai ministeriön määräysten mukaisesti. Hallitukset tiedottavat toisilleen aina kynnysarvon muutoksista. Yllä mainittu ilmoitus sisältää:

1. Sopimuksen kohteen;

2. Tarjousten jättämiselle tai tarjouspyynnön esittämiselle asetetut aikarajat;

3. Osoitteet, joista tarjousasiakirjoja ja niihin liittyviä tietoja voidaan pyytää.

Pyynnöstä hallitukset antavat jäljennöksiä suunniteltuja hankintoja koskevista tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjouspyyntö käsittää kutsun osallistua kilpailuun ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Hankittavien tuotteiden tai palvelusten luonne ja määrä;

2. Käytetäänkö suljettua tarjousmenettelyä, neuvottelumenettelyä tai muuta menetelmää;

3. Ratkaisuperuste, esimerkiksi alin tarjottu hinta, elinikäkustannus, laatutekijät tai muut perusteet;

4. Toimituspäivä;

5. Osoite ja tarjousten jättämisen viimeinen päivämäärä samoin kuin kieli tai kielet, joita tarjouksissa tulee käyttää;

6. Hankintasopimuksen allekirjoittavan viranomaisen osoite ja toimittajien mahdollisesti pyytämät tiedot;

7. Tekniset vaatimukset, takuut ja vastaavat toimittajilta vaadittavat tiedot;

8. Taloudelliset vaatimukset, vakuudet ja muut vastaavat toimittajilta vaadittavat tiedot;

9. Maksun määrä ja maksuehdot tarjouspyyntöasiakirjoista mahdollisesti vaadittavasta maksusta;

10. Kilpailuun osallistumiselle asetetut muut ehdot; ja

11. Yhteyskanava, johon hankintamenettelyä koskevat valitukset voidaan osoittaa.

Tarjouspyynnöissä tulee jättää kiinnostuneille toimittajille riittävästi vastausaikaa ottaen kuitenkin huomioon käyttäjän tarpeet. Kilpaileville toimittajille tulee välittömästi tiedottaa valitusta toimittajasta.

Mikäli toimittajat pyytävät, niille on välittömästi toimitettava asiaankuuluvaa tietoa siitä, miksi niitä ei valittu osallistumaan hankintaprosessiin tai miksi heidän kanssaan ei solmittu sopimusta.

Tämän sopimuksen kattaman hankintaprosessin yhteydessä syntyvien valitusten vastaanottamiseen ja käsittelemiseen tulee ilmoittaa yhteyskanava.

VI artikla
Teollisuuden osallistuminen

Kumpikin hallitus vastaa siitä, että asianomaisille teollisuudenaloille sen omassa maassa tiedotetaan tämän sopimuksen olemassaolosta. Hallitukset voivat antaa sopivia toimeenpanoon liittyviä ohjeita.

Hallitukset tiedottavat myös omille hankintaviranomaisilleen tämän sopimuksen velvoitteista. Kuitenkin molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että päävastuu liiketoiminnan aikaansaamisesta on kunkin maan omalla teollisuudella.

VII artikla
Turvallisuus

Kaikki jommankumman hallituksen antamat luottamukselliset tai salaiset tiedot tai tähän sopimukseen kuuluvien hankintojen yhteydessä syntyneet luottamukselliset tai salaiset tiedot suojellaan 11 päivänä lokakuuta 1991 tehdyn Suomen ja Yhdysvaltojen välisen sotilastiedon turvallisuutta koskevan sopimuksen ja sen lisäsopimuksen mukaisesti.

Molemmat hallitukset ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että niiden teollisuudenalat noudattavat turvallisuuteen ja luottamuksellisten tai salaisten tietojen suojelemiseen liittyviä määräyksiä.

VIII artikla
Toimeenpano ja hallinto

Puolustusministeriön keskusosaston osastopäällikkö toimii Suomen hallituksen puolella vastuuviranomaisena tämän sopimuksen toimeenpanossa. Yhdysvaltojen hallituksen puolella vastuuviranomaisena toimii varapuolustusministeri (Hankinnat). Kumpikin hallitus määrää yhteyspaikat edustamaan toimeenpanevia viranomaisia.

Tähän sopimukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista järjestetään kokouksia ja neuvotteluja tarpeen mukaan.

IX artikla
Kesto ja päättyminen

Tämä sopimus tulee voimaan viimeisen allekirjoituksen päiväyksestä. Se on voimassa viisi vuotta ja jatkuu seuraavat viisi vuotta kerrallaan, ellei jompikumpi hallitus ole kuutta kuukautta ennen viiden vuoden jakson päättymistä sanonut sopimusta irti.

Mikäli kuitenkin toinen hallitus katsoo pakottavista kansallisista syistä johtuen tarpeelliseksi lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen ennen viiden vuoden jakson päättymistä, toiselle hallitukselle tulee jättää kirjallinen ilmoitus tästä aikomuksesta kuusi kuukautta ennen irtisanomispäivää. Vaikka hallitukset voivat lopettaa tämän sopimuksen, kaikki sopimukset, jotka on solmittu tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, jatkuvat kunnes sopimus päättyy omien ehtojensa mukaisesti.

Tehty Washingtonissa 24 päivänä lokakuuta 1991 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.