88/1991

Annettu: 06.11.1991

Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Oslossa 29 päivänä elokuuta 1991 tehty Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 27 päivänä syyskuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskeva ilmoitus on jätetty Norjan ulkoasiainministeriöön 27 päivänä syyskuuta 1991, on voimassa 1 päivästä marraskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 39/1972

Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskeva SOPIMUS

Lisäyksenä Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen 3 päivänä toukokuuta 1971 tehdyn maanteitse tapahtuvaa henkilö- ja tavarakuljetusta koskevan sopimuksen 2 ja 3 artiklaan ovat Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset sopineet seuraavasta:

1 artikla

Linjaliikenteellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa sellaista ammattimaista henkilökuljetusta, joka on sidottu aikatauluun ja jolle korvaus määrätään erikseen jokaista matkustajaa kohti sillä edellytyksellä, ettei liikenne ole osa sellaisia yhteenkuuluvia järjestelyjä, joiden päätavoite on jokin muu kuin itse kuljetus.

Kabotaasilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa henkilökuljetuksia kahden saman maan paikkakunnan välillä linja-autolla, joka on rekisteröity toisessa maassa.

2 artikla

Sopimus koskee ammattimaista henkilökuljetusta sopimusvaltioiden maantieteellisella alueella linja-autolla, joka on rekisteröity Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa.

3 artikla

Linjaliikennelupa sekä suostumus kabotaasiin linjaliikenteen yhteydessä on annettava, jos kyseessä olevan liikenteen ei voida olettaa aiheuttavan haittaa jo toimivalle rautatieliikenteelle tai linja-autolla suoritettavalle linjaliikenteelle. Lupa on myös annettava, jos hakija osoittaa todennäköiseksi, että olisi saavutettavissa huomattavasti parempi kuljetuspalvelu. Vaatimus kuljetuspalvelun parantamisesta on tässä yhteydessä suhteutettava haitan suuruuteen tai laatuun.

4 artikla

Liikenneluvat, joita ei käytetä, on peruutettava, jollei ole erityisiä syitä toimia toisin.

5 artikla

Liikenteenharjoittajat, jotka omassa maassaan ovat oikeutettuja harjoittamaan ammattimaista henkilökuljetusta linja-autolla ovat, lukuunottamatta linjaliikennettä, oikeutettuja suorittamaan kuljetuksia 2 artiklan mukaisesti ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle viranomaiselle omassa maassaan. Liikennettä ei kuitenkaan saa harjoittaa kabotaasina ilman sen maan suostumusta, jossa liikennettä aiotaan harjoittaa.

6 artikla

Tämän sopimuksen soveltamista seuraamaan perustetaan yhteiskomitea, joka muodostuu Suomen, Norjan ja Ruotsin tässä yhteydessä toimivaltaisten viranomaisten edustajista. Sen tehtävänä on myös antaa tarkempia suosituksia tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen sopimusvaltio on ilmoittanut Norjan ulkoasiainministeriölle, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

8 artikla

Tällä sopimuksella kumotaan 14 päivänä huhtikuuta 1978 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehty määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskeva sopimus.

9 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta Norjan ulkoasiainministeriölle, jonka tulee välittömästi ilmoittaa irtisanomisesta muille sopimusvaltioille. Irtisanominen tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta seuraavana vuonna.

10 artikla

Tämä sopimus on tehty yhtenä suomen-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Alkuperäiskappaletta säilytetään Norjan ulkoasiainministeriön arkistossa. Norjan hallitus toimittaa muille osallistuville hallituksille asianmukaisesti oikeaksi todistetut jäljennökset sopimuksesta.

Tämän vakuudeksi olemme me valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.