81/1991

Annettu: 17.10.1991

Asetus korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 15 päivänä joulukuuta 1956 tehty eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 16 päivänä elokuuta 1991 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16 päivänä syyskuuta 1991, on voimassa 16 päivästä syyskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991

EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen,

ottavat huomioon Pariisissa 11 päivänä joulukuuta 1953 allekirjoitetun eurooppalaisen yleissopimuksen korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta,

ottavat huomioon Pariisissa 19 päivänä joulukuuta 1954 allekirjoitetun Euroopan kulttuuriyleissopimuksen;

katsovat, että eurooppalaista yhteisymmärrystä edistäisi merkittävästi, jos suurempi määrä opiskelijoita, kuten esimerkiksi nykykielten opiskelijoita, voisi suorittaa opiskelujakson ulkomailla ja jos näiden opiskelijoiden opiskelujakson aikana suorittamat kuulustelut ja kurssit hyväksyttäisiin heidän omassa korkeakoulussaan,

katsovat myös, että ulkomailla vietetyn opiskelujakson hyväksyminen edistäisi niiden ongelmien ratkaisua, joita pätevien tutkijoiden pula aiheuttaa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa sopimuspuolet jaetaan kategorioihin sen mukaan onko toimivaltainen viranomainen opintojen vastaavuusasioissa sopimuspuolen alueella:

a) valtio,

b) korkeakoulu vai

c) tapauksesta riippuen joko valtio tai korkeakoulu.

Kukin sopimuspuoli ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille opiskelujaksojen vastaavuusasiassa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen.

2. "Korkeakoulu" tarkoittaa:

a) korkeakouluja sekä

b) sopimuspuolen alueella sijaitsevia oppilaitoksia, joita se pitää korkeakoulun kaltaisina.

2 artikla

1. Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kategoriaan kuuluva sopimuspuoli hyväksyy nykykielten opiskelijan toisen Euroopan neuvoston jäsenvaltion korkeakoulussa suorittaman opiskelujakson vastaavuuden omassa korkeakoulussa suoritetun samankaltaisen opiskelujakson kanssa sillä edellytyksellä, että ensiksi mainitun korkeakoulun viranomaiset ovat antaneet opiskelijalle todistuksen, josta käy ilmi, että opiskelija on suorittanut kyseisen opiskelujakson hyväksyttävästi.

2. Edellisessä kappaleessa mainitun opiskelujakson pituuden määrittelevät asianomaisen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset.

3 artikla

Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kategoriaan kuuluva sopimuspuoli harkitsee soveltuvia tapoja toisen Euroopan neuvoston jäsenvaltion korkeakoulussa suoritetun opintojakson hyväksymiseksi, kun kyseessä ovat muut kuin nykykielten opiskelijat ja erityisesti puhtaiden ja soveltavien tieteiden opiskelijat.

4 artikla

Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kategoriaan kuuluva sopimuspuoli yrittää määritellä joko yksipuolisesti tai kahdenvälisin järjestelyin, millä edellytyksillä opiskelijan opiskelujakson aikana toisessa Euroopan neuvoston jäsenvaltion korkeakoulussa suorittaman kuulustelun tai kurssin voidaan katsoa vastaavan opiskelijan omassa korkeakoulussaan suorittamaa vastaavaa kuulustelua tai kurssia.

5 artikla

Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen b kategoriaan kuuluva sopimuspuoli toimittaa tämän yleissopimuksen tekstin alueellaan sijaitsevien korkeakoulujen viranomaisille ja edistää sitä, että viranomaiset ottavat huomioon ja soveltavat 2, 3 ja 4 artiklassa mainittuja periaatteita.

6 artikla

Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen c kategoriaan kuuluva sopimuspuoli soveltaa 2, 3 ja 4 artiklan määräyksiä korkeakouluihin, joiden osalta valtio on tässä yleissopimuksessa käsitellyissä asioissa toimivaltainen viranomainen. Sopimuspuolet soveltavat 5 artiklan määräyksiä korkeakouluihin, jotka ovat itse toimivaltaisia näissä kysymyksissä.

7 artikla

Sopimuspuoli toimittaa vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta Euroopan neuvoston pääsihteerille kirjallisen selvityksen niistä toimista, joihin se on ryhtynyt 2, 3, 4, 5 ja 6 artiklan toteuttamiseksi.

8 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa muille sopimuspuolille jokaisen jäsenvaltion 7 artiklan mukaisesti antamat tiedot ja ilmoittaa ministerikomitealle tämän yleissopimuksen toteuttamisen edistymisestä.

9 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava. Ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Yleissopimus tulee voimaan heti kun kolme ratifioimiskirjaa on talletettu.

3. Myöhemmin ratifioivan allekirjoittajavaltion osalta yleissopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin se tallettaa ratifioimiskirjansa.

4. Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle yleissopimuksen voimaantulosta, sopimuksen ratifioinneista sopimuspuolista sekä kaikista myöhemmin tapahtuvista ratifioimiskirjojen tallettamisista.

5. Sopimuspuoli voi Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä määritellä alueet, joihin tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan. Pääsihteeri toimittaa selityksen muille sopimuspuolille.

10 artikla

Euroopan neuvoston ministerikomitea voi kutsua neuvostoon kuulumattoman valtion liittymään tähän yleissopimukseen. Liittymään kutsuttu valtio voi liittyä yleissopimukseen tallettamalla liittymiskirjansa neuvoston pääsihteerille, joka ilmoittaa siitä kaikille sopimuspuolille. Liittyjävaltiota pidetään tässä sopimuksessa Euroopan neuvoston jäsenenä. Liittyjävaltion osalta yleissopimus tulee voimaan päivänä, jolloin liittymiskirja talletetaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa 15 päivänä joulukuuta 1956 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin allekirjoittaja- ja liittyjävaltiolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.