79/1991

Annettu: 17.10.1991

Asetus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 3 päivänä kesäkuuta 1964 tehty korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 16 päivänä elokuuta 1991 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16 päivänä syyskuuta 1991, tulee voimaan 17 päivänä lokakuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 78/1991

Korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan, ja jotka

ottavat huomioon Pariisissa 11 päivänä joulukuuta 1953 allekirjoitetun korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") päämäärän,

ottavat huomioon, että yleissopimuksen edut olisi tarkoituksenmukaista ulottaa koskemaan sellaisten tutkintotodistusten haltijoita, joilla on riittävä pätevyys pyrkiä korkeakouluun, kun nämä tutkintotodistukset on myöntänyt laitos, jota sopimuspuoli virallisesti tukee oman alueensa ulkopuolella ja jonka myöntämät tutkintotodistukset ovat samanarvoisia niiden tutkintotodistusten kanssa, joita se myöntää alueellaan,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuoli tunnustaa alueellaan sijaitsevaan korkeakouluun pääsyä varten sellaisten tutkintotodistusten vastaavuuden, jotka toisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella sijaitseva tämän sopimuspuolen tukema laitos on myöntänyt ja joita tämä sopimuspuoli pitää samanarvoisina alueellaan myöntämiensä tutkintotodistusten kanssa, kun korkeakouluun pyrkiminen on valtion valvonnan alaista.

2. Korkeakouluun pääsy riippuu paikkojen määrästä.

3. Sopimuspuoli varaa oikeuden olla soveltamatta 1 kappaleen määräyksiä omiin kansalaisiinsa.

4. Jos sopimuspuolen alueella oleviin korkeakouluihin pääsy ei ole valtion valvonnassa, sopimuspuoli toimittaa tämän lisäpöytäkirjan tekstin asianomaisille korkeakouluille ja pyrkii parhaansa mukaan saamaan korkeakoulut hyväksymään edellisten kappaleiden mukaiset periaatteet.

2 artikla

Sopimuspuoli toimittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille luettelon niistä alueensa ulkopuolella sijaitsevista laitoksista, joita se virallisesti tukee ja jotka myöntävät sen alueella sijaitseviin korkeakouluihin kelpoisuuden antavia tutkintotodistuksia.

3 artikla

Tässä lisäpöytäkirjassa

a) "tutkintotodistus" tarkoittaa missä tahansa muodossa annettua tai rekisteröityä tutkintotodistusta, todistusta tai muuta pätevöitymistä, joka oikeuttaa pyrkimään korkeakouluun,

b) "korkeakoulu" tarkoittaa

i) korkeakouluja,

ii) sopimuspuolen alueella sijaitsevia oppilaitoksia, joita se pitää korkeakoulun kaltaisina,

c) "sopimuspuolen alue" tarkoittaa tämän sopimuspuolen emämaan aluetta.

4 artikla

1. Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat yleissopimuksen osapuolia, voivat tulla tämän lisäpöytäkirjan sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Jokainen valtio, joka on liittynyt yleissopimukseen, voi liittyä tähän lisäpöytäkirjaan.

3. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

5 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan kuukauden kuluttua päivästä, jolloin kaksi Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on allekirjoittanut sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai ratifioinut tai hyväksynyt sen 4 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Euroopan neuvoston jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän lisäpöytäkirjan ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa, tai joka ratifioi tai hyväksyy sen, lisäpöytäkirja tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoituspäivästä tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

3. Liittyjävaltion osalta tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan kuukauden kuluttua liittymiskirjan tallettamispäivästä. Liittyminen ei tule kuitenkaan voimaan ennen lisäpöytäkirjan voimaantuloa.

6 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän lisäpöytäkirjan Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

3. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jolloin pääsihteeri on ottanut ilmoituksen vastaan.

7 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja tähän lisäpöytäkirjaan liittyneille valtioille

a) ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tehdyistä allekirjoituksista,

b) ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin tehdyistä allekirjoituksista,

c) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista,

d) tämän lisäpöytäkirjan 5 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä,

e) 2 ja 6 artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 3 päivänä kesäkuuta 1964 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin allekirjoittaja- ja liittyjävaltiolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.