78/1991

Annettu: 17.10.1991

Asetus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 11 päivänä joulukuuta 1953 tehty eurooppalainen yleissopimus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 16 päivänä elokuuta 1991 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16 päivänä syyskuuta 1991, on voimassa 16 päivästä syyskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991

EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen,

ottavat huomioon, että yksi Euroopan neuvoston päämääristä on noudattaa yhteisiä toimintaperiaatteita kulttuurin ja tieteen alalla,

ottavat huomioon, että tätä päämäärää voitaisiin edistää saattamalla jäsenvaltioiden henkinen pääoma Euroopan nuorison käyttöön,

ottavat huomioon, että korkeakoulut ovat maan henkisen toiminnan päälähde,

ottavat huomioon, että nuorille, jotka ovat menestyksellisesti suorittaneet keskiasteen opinnot yhdessä jäsenvaltiossa, olisi tarjottava kaikki mahdollisuudet päästä valintansa mukaiseen korkeakouluun toisen jäsenvaltion alueella,

ottavat huomioon, että tällaiset mahdollisuudet, jotka ovat toivottavia myös maasta toiseen tapahtuvan liikkumisvapauden kannalta, edellyttävät korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Kun korkeakouluun pyrkiminen on valtion valvonnan alaista, sopimuspuoli tunnustaa alueellaan sijaitseviin korkeakouluihin pääsyä varten sellaisten tutkintotodistusten vastaavuuden, jotka on myönnetty toisen sopimuspuolen alueella ja jotka täyttävät tarvittavat edellytykset vastaaviin laitoksiin pääsyyn siinä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

2. Korkeakouluun pääsy riippuu paikkojen määrästä.

3. Sopimuspuoli varaa oikeuden olla soveltamatta 1 kappaleen määräyksiä omiin kansalaisiinsa.

4. Jos sopimuspuolen alueella sijaitseviin korkeakouluihin pääsy ei ole valtion valvonnassa, sopimuspuoli toimittaa tämän yleissopimuksen tekstin asianomaisille korkeakouluille ja pyrkii parhaansa mukaan saamaan korkeakoulut hyväksymään edellisten kappaleiden mukaiset periaatteet.

2 artikla

Sopimuspuoli toimittaa vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta Euroopan neuvoston pääsihteerille kirjallisen selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt edellisen artiklan toteuttamiseksi.

3 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa muille sopimuspuolille 2 artiklan mukaisesti kultakin sopimuspuolelta saamansa tiedot ja pitää ministerikomitean ajan tasalla yleissopimuksen toteuttamisen kehityksestä.

4 artikla

Tässä yleissopimuksessa

a) "tutkintotodistus" tarkoittaa missä tahansa muodossa annettua tai rekisteröityä tutkintotodistusta, todistusta tai muuta asiakirjaa, joka oikeuttaa saajan tai kysymyksessä olevan henkilön pyrkimään korkeakouluun,

b) "korkeakoulu" tarkoittaa

i) korkeakouluja,

ii) sopimuspuolen alueella sijaitsevia oppilaitoksia, joita se pitää korkeakoulun kaltaisina.

5 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava. Ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Yleissopimus tulee voimaan kun kolme ratifioimiskirjaa on talletettu.

3. Myöhemmin ratifioivan allekirjoittajavaltion osalta yleissopimus tulee voimaan ratifioimiskirjan tallettamispäivänä.

4. Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille yleissopimuksen voimaantulosta, yleissopimuksen ratifioineista sopimuspuolista ja myöhemmin voimaantulevista ratifioimiskirjojen tallettamisista.

6 artikla

Euroopan neuvoston ministerikomitea voi kutsua Euroopan neuvostoon kuulumattoman valtion liittymään tähän yleissopimukseen. Liittymään kutsuttu valtio voi liittyä yleissopimukseen tallettamalla liittymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. Pääsihteeri ilmoittaa liittymisestä sopimuspuolille. Liittyjävaltion osalta yleissopimus tulee voimaan liittymiskirjan tallettamispäivänä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa 11 päivänä joulukuuta 1953 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.