76/1991

Annettu: 01.11.1991

Asetus korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 6 päivänä marraskuuta 1990 tehty eurooppalainen yleissopimus korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä elokuuta 1991, ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16 päivänä syyskuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991

EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sopimuspuolet, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen,

katsovat, että Euroopan neuvoston päämääränä on saavuttaa suurempi yhtenäisyys jäsenvaltioidensa välillä,

ottavat huomioon eurooppalaisen yleissopimuksen korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta, joka avattiin allekirjoittamista varten Pariisissa 15 päivänä joulukuuta 1956 ja jota sovelletaan nykykieliin,

ovat vakuuttuneita siitä, että eurooppalaista yhteisymmärrystä edistäisi merkittävästi se, että suurempi määrä kaikkien oppiaineiden opiskelijoita voisi viettää opiskelujaksoja ulkomailla ja että opiskelijoiden näiden opiskelujaksojen aikana suorittamat kuulustelut ja kurssit hyväksyttäisiin heidän omissa oppilaitoksissaan,

päättävät tässä tarkoituksessa luoda korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisen vastaavuuden periaatteen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa " korkeakoulu" tarkoittaa:

a) korkeakouluja,

b) sopimuspuolen alueella sijaitsevia muita oppilaitoksia, joiden sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset katsovat soveltuvan tämän yleissopimuksen tarkoituksiin.

2 artikla

1. Sikäli kun valtio on kyseisessä asiassa sopimuspuolen alueella toimivaltainen viranomainen, sopimuspuolen on katsottava opiskelijan toisen sopimuspuolen korkeakoulussa suorittaman samankaltaisen opiskelujakson vastaavan hänen omassa oppilaitoksessaan suorittamaa opiskelujaksoa edellyttäen, että:

- on olemassa aikaisempi sopimus yhtäältä opiskelijan oman korkeakoulun tai sen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jonka alueella oppilaitos sijaitsee ja toisaalta sen sopimuspuolen korkeakoulun tai toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jonka alueella opiskelujakso on suoritettu,

- sen korkeakoulun viranomaiset, jossa opiskelujakso on suoritettu, ovat antaneet opiskelijalle todistuksen siitä, että tämä on suorittanut kyseisen opiskelujakson hyväksyttävästi.

2. Edellisessä kappaleessa mainitun opiskelujakson pituuden määrittelevät sen sopimuspuolen viranomaiset, jonka alueella opiskelijan oma korkeakoulu sijaitsee.

3 artikla

Sikäli kun korkeakoulut ovat itse toimivaltaisia viranomaisia tässä asiassa alueellaan, sopimuspuoli toimittaa tämän yleissopimuksen tekstin näiden oppilaitosten viranomaisille ja edistää sitä, että viranomaiset ottavat huomioon ja soveltavat 2 artiklassa esitettyjä periaatteita.

4 artikla

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä Pariisissa 15 päivänä joulukuuta 1956 allekirjoitettavaksi avatun korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamista.

5 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sopimuspuolille, jotka voivat ilmoittaa sitoutuvansa noudattamaan sitä

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta,

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

6 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi päivästä, jolloin kaksi Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 5 artiklan määräysten mukaisesti ilmaissut suostuvansa siihen, että yleissopimus sitoo niitä.

2. Jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin ilmaisee suostuvansa siihen, että yleissopimus sitoo sitä, yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi päivästä, jolloin valtio on allekirjoittanut sopimuksen tai tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

7 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan voi Euroopan neuvoston ministerikomitea kutsua muun kuin Euroopan neuvoston jäsenvaltion ja Euroopan yhteisön liittymään yleissopimukseen Euroopan neuvoston peruskirjan 20 artiklan d kohdassa määrätyllä enemmistöllä tehdyllä päätöksellä sekä komitean jäsenyyteen oikeutettujen sopimusvaltioiden edustajien yksimielisellä päätöksellä.

2. Liittyjävaltion tai Euroopan talousyhteisön, siinä tapauksessa että se liittyy yleissopimukseen, osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun on kulunut kuukausi päivästä, jolloin liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa määritellä alueen tai alueet, joihin tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Valtio voi milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä ilmoittaa ulottavansa yleissopimuksen koskemaan selityksessä määriteltyä muuta aluetta. Tällaisen alueen osalta sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi päivästä, jolloin pääsihteeri on vastaanottanut selityksen.

3. Edellisten kappaleiden mukaisesti tehty selitys voidaan peruuttaa jonkin selityksessä määritellyn alueen osalta pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi päivästä, jolloin pääsihteeri vastaanotti ilmoituksen.

9 artikla

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, jolloin pääsihteeri vastaanotti ilmoituksen.

10 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sopimuspuolille, muille yleissopimukseen liittyneille valtioille sekä Euroopan talousyhteisölle, jos se on liittynyt tähän yleissopimukseen

a) allekirjoituksista,

b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjan tallettamisista,

c) tämän yleissopimuksen 6 ja 7 artiklan mukaisesta voimaantulosta, sekä

d) muista tähän yleissopimukseen liittyvistä toimista, ilmoituksista sekä tiedoksiannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Roomassa 6 päivänä marraskuuta 1990 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sopimuspuolille, tähän sopimukseen liittymään kutsutuille muille valtioille ja Euroopan talousyhteisölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.