61/1991

Annettu: 01.09.1991

Asetus Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 3 päivänä toukokuuta 1990 tehdyt kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 27/67) liitteen muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä toukokuuta 1991, tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 27/1967

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

LIITE

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset B. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Yhdessä yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohdan kanssa tämän liitteen määräykset eivät estä julkisia viranomaisia ryhtymästä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, mukaan luettuna lisätietojen vaatiminen tapauksissa, joissa epäillään petosta tai käsitellään erityisongelmia, jotka saattavat muodostua vaaraksi yleiselle järjestykselle (ordre public), yleiselle turvallisuudelle tai yleiselle terveydelle, kuten laittomia toimia meriliikenteen turvallisuutta vastaan tai laitonta huumeiden tai psykotrooppisten aineiden kauppaa, tai estääkseen eläimiin tai kasveihin vaikuttavien sairauksien ja kulkutautien maahantulon tai leviämisen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten turvallisuussyistä tai huumekuljetusten valvomiseksi määräämien toimenpiteiden ja menettelytapojen tulisi olla tehokkaita ja, mikäli mahdollista, hyödyntää kehittynyttä tekniikkaa, mukaan lukien automaattista tietojenkäsittelyä (ATK). Toimenpiteet ja menettelytavat tulisi panna täytäntöön siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ja estävät turhat viivytykset aluksille ja aluksissa oleville henkilöille tai omaisuudelle.

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö

2.7.6.1 Suositeltu menettely. Kun salamatkustajalla ei ole asianmukaisia asiakirjoja, julkisten viranomaisten tulisi, mikäli mahdollista ja siinä laajuudessa kuin kansallinen lainsäädäntö ja turvallisuusvaatimukset sen sallivat, antaa saatekirje, jossa on salamatkustajan valokuva ja muuta tärkeää tietoa. Kirje, joka oikeuttaa salamatkustajan palaamaan alkuperäissatamaan millä kulkuneuvolla hyvänsä ja joka määrittelee viranomaisten mahdollisesti asettamat muut ehdot, tulisi antaa sille laivan-isännälle tai aluksen käyttäjälle, joka vastaa salamatkustajan poiskuljetuksesta. Kirje sisältää kauttakulkupisteiden ja alkuperäisen laivaanastumissataman viranomaisten vaatimia tietoja. (Tähän suositukseen liittyy seuraavanlainen huomautus:

Tämä suosituksen tarkoituksena ei ole estää julkisia viranomaisia tekemästä salamatkustajalle lisätutkimuksia mahdollista syytteeseen asettamista ja/tai karkottamista silmällä pitäen. Edelleen, mitään tässä suosituksessa ei pidä tulkita siten, että se olisi ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisten asemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 hyväksytyn yleissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat pakolaisen karkottamisen tai palauttamisen kieltämistä.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.12 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin satamassaoloajan pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä tarjoamalla tyydyttävästi sujuvan liikennejärjestelyn satama-alueella ja niiden tulisi usein tarkistaa kaikki alusten saapumiseen ja lähtöön liittyvät menetelmät, mukaan lukien laivaanpääsyn ja maihintulon, lastauksen ja purkauksen, kulkuneuvot ja sen kaltaiset seikat sekä niihin liittyvät turvallisuustoimenpiteet. Niiden olisi ryhdyttävä myös järjestelyihin, joilla lastialusten ja niiden lastien selvitys voisi tapahtua aluksen käsittelyalueella, mikäli se on toteutettavissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.12.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin satama-alueella tyydyttävästi sujuvan liikennejärjestelyn aikaansaamiseksi niin, että lastin käsittely- ja selvitysmenetelmät olisivat joustavia ja yksinkertaisia. Näiden järjestelyjen tulisi käsittää kaikki vaiheet siitä hetkestä lähtien, kun alus saapuu kiinnityspaikkaansa lastin purkamista ja julkisten viranomaisten tekemää selvitystä sekä vaadittaessa varastointia ja huolintaa varten. Edelleen olisi oltava tarkoituksenmukainen ja suora yhteys lastin varastopaikan ja julkisten viranomaisten selvityksen tekopaikan välillä, joiden kummankin tulisi sijaita satama-alueen yhteydessä, ja mekaanisia kuljetuslaitejärjestelmiä tulisi olla käytettävissä, missä se on mahdollista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö

3.9.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi milloin mahdollista välttää lähtevien matkustajien mukanaan kuljettamien matkatavaroiden tarkastusta, ottaen kuitenkin riittävästi huomioon asianmukaisten turvallisuustoimien tarpeen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.11 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin satama-alueella tyydyttävästi sujuvan liikennejärjestelyn aikaansaamiseksi, että matkustajat, laivaväki ja matkatavarat voitaisiin selvittää nopeasti. Niiden tulisi hankkia riittävä henkilökunta ja taata riittävien järjestelyjen olemassaolo kiinnittäen erityisesti huomiota matkatavaroiden lastaamiseen, purkamiseen ja kuljetusjärjestelyihin (mukaan lukien mekanisoitujen menetelmien käyttö) sekä kohtiin, joissa havaitaan matkustajille koituvan usein viivytystä. Olisi ryhdyttävä järjestelyihin, milloin se on välttämätöntä, katettujen käytävien aikaansaamiseksi aluksen ja sen paikan välille, missä matkustajien ja laivaväen selvitys suoritetaan. Järjestelyjen ja rakenteiden tulisi olla joustavia ja laajennettavissa, jotta ne vastaisivat uhkaavammissa tilanteissa tarvittavia lisäturvallisuustoimia.

3.11.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi

a) yhteistyössä laivanisäntien ja satamaviranomaisten kanssa aikaansaada sopivia järjestelyjä kuten

i) yksilöllinen ja jatkuva matkustajien ja matkatavaroiden käsittelytapa;

ii) järjestelmä, joka sallisi matkustajien heti tunnistaa ja saada selvitetyt matkatavaransa niin pian kuin ne on viety paikkaan, jossa niitä voidaan vaatia;

iii) taata, että on tarjolla järjestelyjä ja palveluja, jotka vastaavat matkustajien joukossa olevien vanhusten ja vammaisten tarpeita;

b) taata, että satamaviranomaiset ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, että

i) matkustajille ja heidän matkatavaroilleen olisi järjestetty helppo ja nopea pääsy paikallisiin kulkuneuvoihin tai paikallisista kulkuneuvoista;

ii) jos laivaväkeä vaaditaan ilmoittautumaan hallinnollisissa tarkoituksissa paikallisille viranomaisille, näiden viranomaisten luo tulisi olla helppo päästä ja niiden tulisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan.

3.11.2 Suositeltu menettely. Toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä sen takaamiseksi, että kaikki tarvittava tieto kulkuneuvoista ja turvallisuudesta on helposti saatavilla niitä matkustajia varten, joiden kuulo tai näkö on heikentynyt.

3.11.3 Suositeltu menettely. Matkustajien joukossa oleville vanhuksille ja vammaisille, jotka tuodaan terminaalirakennuksen luo tai haetaan sieltä, tulisi varata paikat niin lähellä pääsisäänkäyntejä kuin mahdollista. Nämä paikat tulisi merkitä selvästi sopivin opastein. Sinne johtavilla käytävillä ei saisi olla esteitä.

3.11.4 Suositeltu menettely. Missä yleisiä palveluja on tarjolla rajoitetusti, tulisi kaikki mahdollinen tehdä helposti saatavien ja kohtuullisesti hinnoiteltujen yleisten liikennepalvelujen järjestämiseksi, joko soveltamalla olemassaolevia ja suunniteltuja palveluja tai ryhtymällä erikoisjärjestelyihin niiden matkustajien varalta, joiden liikkumiskyky on heikentynyt.

3.11.5 Suositeltu menettely. Terminaaleissa ja aluksissa tulisi ryhtyä sopiviin järjestelyihin matkustajien joukossa olevien vanhusten ja vammaisten turvallisen laivaanpääsyn ja maihinnousun takaamiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.16.7 Normi. Yleensä maahanmuuttoviranomaiset eivät saa kohdistaa henkilökohtaista tutkintaa risteilyn osanottajiin paitsi turvallisuussyistä ja henkilöllisyyden ja maahantulo-oikeuden toteamiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.17.1 Normi. Turvallisuussyitä lukuunottamatta julkisten viranomaisten ei yleensä tule kohdistaa tavanomaista tarkastusta kauttakulkumatkustajaan, joka poistumatta alukselta jatkaa matkaansa samalla aluksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä G. KANSALLISET HELPOTTAMIS-KOMITEAT

5.13 Suositeltu menettely. Kunkin sopimushallituksen tulisi, milloin se katsoo tarpeelliseksi ja asianmukaiseksi, perustaa kansallinen meriliikenteen helpottamisohjelma, joka perustuu tämän liitteen helpottamisvaatimuksiin, ja taata se, että helpottamisohjelman tarkoituksena on ryhtyä kaikkiin käytännön toimiin alusten, lastin, laivaväen, matkustajien, postin ja varastojen kulun helpottamiseksi turhia esteitä ja viivytyksiä poistamalla.

5.14 Suositeltu menettely. Kunkin sopimushallituksen tulisi perustaa kansallinen meriliikenteen helpottamiskomitea tai vastaava kansallinen koordinoiva elin helpottamistoimenpiteiden hyväksymisen ja käyttöönoton edistämiseksi valtion virastojen, laitosten ja muiden järjestöjen välillä, joiden toiminta liittyy kansainvälisen meriliikenteen eri puoliin tai jotka vastaavat niistä, sekä satamaviranomaisten, laivanisäntien ja alusten käyttäjien välillä. (Tähän suositukseen liittyy seuraavanlainen huomautus:

Perustaessaan kansallista meriliikenteen helpottamiskomiteaa tai vastaavaa koordinoivaa elintä, sopimushallituksia pyydetään ottamaan huomioon FAL.5/kiertokirjeen 2 suuntaviivat.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.