50/1991

Alkuperäinen sopimus: 11/1961

SOPIMUS Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta

tehty 18 päivänä huhtikuuta 1951, muutettu neuvoston päätöksellä 27 päivänä huhtikuuta 1955, 9 päivänä syyskuuta 1968, 19 päivänä syyskuuta 1973, 23 päivänä syyskuuta 1982 sekä 21 päivänä syyskuuta 1988

1 artikla
Tavoitteet

Perustetaan Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestö (jäljempänä "järjestö"), joka on virallisesti tunnustettu, Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 6 päivänä joulukuuta 1951 tekemän kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen VIII artiklassa tarkoitettu alueellinen kasvinsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on harjoittaa ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä kasvintuhoojien torjunnassa sekä niiden leviämisen ja erityisesti valtioiden rajojen yli kulkeutumisen ehkäisemisessä.

2 artikla
Määritelmät

a) Tässä sopimuksessa käsite "kasvit" tarkoittaa eläviä kasveja ja niiden osia mukaan lukien siemenet, siten kuin ne FAO:n kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen II artiklassa määritellään, ja käsite "kasvituotteet" tarkoittaa jalostamatonta kasveista peräisin olevaa tuotetta (mukaan lukien siemenet, mikäli niitä ei sisällytetä käsitteeseen "kasvit") ja sellaisia jalostettuja tuotteita, jotka laatunsa tai valmistustapansa johdosta saattavat aiheuttaa kasvintuhoojien leviämistä.

b) Tässä sopimuksessa käsite "kasvintuhooja" tarkoittaa mitä tahansa eläin- tai kasvikuntaan kuuluvaa elävää organismia tai taudin aiheuttajaa, joka vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa kasveja tai kasvituotteita.

3 artikla
Järjestön jäsenet

a) Seuraavat hallitukset voivat tulla järjestön jäseneksi liittymällä tähän sopimukseen 20 artiklan mukaisesti:

1) II liitteessä lueteltujen maiden hallitukset,

2) minkä tahansa muun maan hallitus, jonka järjestön neuvosto päättää kutsua jäseneksi.

b) Järjestön neuvosto voi hyväksyä jäseneksi sellaisen alueen hallituksen, josta on annettu 21 artiklan mukainen selitys, mutta vain selityksen antaneen jäsenvaltion esityksestä. Asiaa koskeva päätös on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Täten jäseneksi hyväksyttyjen alueiden on oltava sellaisia, jotka neuvoston mielestä pystyvät antamaan oman erityisen panoksensa järjestön työhön.

4 artikla
Toimipaikka

a) Järjestön toimipaikka on Pariisi.

b) Järjestön hallinnolliset kokoukset pidetään tavallisesti järjestön toimipaikassa.

5 artikla
Tehtävät

Järjestön tehtävänä on

a) neuvoa jäsenvaltioita tarvittavissa teknisissä, hallinnollisissa ja oikeudellisissa toimenpiteissä kasvintuhoojien maahantulon ja leviämisen ehkäisemiseksi,

b) tarvittaessa auttaa jäsenvaltioita tällaisten toimenpiteiden toteuttamisessa,

c) mahdollisuuksien mukaan kannustaa ja koordinoida kansainvälisiä toimenpiteitä kasvintuhoojia vastaan,

d) kerätä tietoja jäsenvaltioilta kasvintuhoojien esiintymisestä, yleistymisestä ja leviämisestä sekä tiedottaa näistä jäsenvaltioille,

e) vaihtaa tietoja eri maiden kasvinsuojelulaeista tai muista kasvien ja kasvituotteiden vapaaseen kuljetukseen vaikuttavista toimenpiteistä,

f) tutkia mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa kasvinsuojelua koskevia määräyksiä ja todistuksia,

g) helpottaa yhteistyötä kasvintuhoojien ja niiden torjunnan tutkimuksessa sekä edistää näitä koskevan tieteellisen aineiston vaihtoa,

h) perustaa asiakirjapalvelu ja soveltuvassa muodossa julkaista aineistoa yleisöä tai teknista tai tieteellista edistämistä varten järjestön päätösten mukaisesti,

i) antaa jäsenvaltioille suosituksia tässä artiklassa mainituista asioista,

j) yleensä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin järjestön tavoitteiden toteuttamiseksi.

6 artikla
Jäsenvaltioiden velvoitteet

a) Jäsenvaltiot antavat järjestölle mahdollisuuksien mukaan kaikki tiedot, joita järjestön kohtuudella voidaan katsoa tarvitsevan tehtäviensä täyttämiseksi.

b) Jäsenvaltiot pyrkivät toteuttamaan neuvoston antamat suositukset.

7 artikla
Suhteet muihin järjestöihin

Järjestö toimii yhteistyössä FAO:n ja muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien järjestöjen kanssa ja pyrkii kaikin tavoin välttämään toiminnan päällekkäisyyttä.

8 artikla
Järjestön rakenne

Järjestöön kuuluu

a) neuvosto,

b) hallintoelimet, joihin kuuluvat toimeenpaneva komitea, pääjohtaja ja hallintohenkilöstö,

c) tilintarkastustoimikunta,

d) muut elimet, jotka neuvosto voi 13 artiklan a kappaleen 5 kohdan mukaisesti päättää perustaa.

9 artikla
Neuvosto

a) Neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden edustajat.

Jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus nimittää yksi edustaja ja yksi varamies neuvostoon.

Jäsenvaltioiden nimittämien edustajien ja varamiesten lisäksi voidaan määrätä avustajia ja neuvonantajia.

b) Jokaisella jäsenvaltiolla on yksi ääni neuvostossa.

10 artikla
Neuvoston istunnot

a) Neuvoston varsinainen kokous pidetään tavallisesti kerran vuodessa.

b) Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle milloin tahansa, jos vähintään yksi kolmasosa jäsenvaltioista on esittänyt sitä koskevan kirjallisen pyynnön puheenjohtajalle.

11 artikla
Säännöt

Neuvosto vahvistaa järjestön menettelytapasäännöt ja taloutta koskevat säännöt.

12 artikla
Tarkkailijat

Mikä tahansa järjestöön kuulumaton valtio tai kansainvälinen elin, jonka toiminta sivuaa järjestön toimintaa, voi neuvoston suostumuksella lähettää yhden tai useamman edustajan tarkkailijana ilman äänioikeutta järjestön kokouksiin.

13 artikla
Neuvoston tehtävät

Neuvosto

a) käsittelee ja antaa päätöksen

1) pääjohtajan laatimasta järjestön toimintakertomuksesta neuvoston edellisen varsinaisen istunnon jälkeiseltä ajalta,

2) järjestön toimintaperiaatteista ja -ohjelmasta,

3) tulo- ja menoarviosta,

4) tilikertomuksesta ja taseesta,

5) tilapäisten tai pysyvien elimien perustamisesta ja lakkauttamisesta järjestön tehtävien suorittamiseksi,

6) näiden elinten toimintakertomuksista,

7) toimeenpanevan komitean ehdotuksista,

b) pitää sääntömääräiset vaalit,

c) nimittää pääjohtajan päättämillään ehdoilla.

14 artikla
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

a) Neuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenvaltioiden edustajien keskuudesta.

b) Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi, ja heidät voidaan valita kerran uudelleen.

c) Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samassa ominaisuudessa sekä neuvostossa että toimeenpanevassa komiteassa.

d) Valituksi tultuaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät enää edusta maataan.

15 artikla
Toimeenpaneva komitea

a) Toimeenpanevaan komiteaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän neuvoston valitsemaa jäsenvaltioiden edustajaa.

b) Toimeenpanevan komitean jäsenet valitaan tavallisesti kolmeksi vuodeksi ja heidät voidaan valitaan uudelleen.

c) Jos toimeenpanevassa komiteassa vapautuu paikka ennen toimikauden päättymistä, toimeenpaneva komitea pyytää jotakin jäsenvaltioista nimittämään edustajan tälle paikalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

d) Toimeenpaneva komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

16 artikla
Toimeenpanevan komitean tehtävät

Toimeenpaneva komitea

a) esittää neuvostolle järjestön toimintaperiaatteita ja -ohjelmaa koskevat ehdotukset,

b) varmistaa, että järjestö toimii neuvoston päätösten mukaisesti,

c) esittää neuvostolle ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi sekä tilikertomuksen ja taseen; toimeenpaneva komitea voi hyväksyä väliaikaisen tulo- ja menoarvion, joka on voimassa neuvoston käsittelyyn saakka,

d) suorittaa muut tästä sopimuksesta johtuvat tai neuvoston sille antamat tehtävät,

e) hyväksyy oman menettelytapansa.

17 artikla
Pääjohtaja

Pääjohtaja

a) on järjestön sihteeristön päällikkö ja vastuussa sen toiminnasta,

b) panee täytäntöön neuvoston hyväksymän ohjelman sekä toimeenpanevan komitean hänelle uskomat tehtävät,

c) esittää jokaisessa varsinaisessa neuvoston istunnossa kertomuksen järjestön toiminnasta ja sen taloudellisesta tilasta.

18 artikla
Varainhoito

a) Järjestön menot katetaan jäsenvaltioiden suorittamilla vuosimaksuilla sekä muilla mahdollisilla neuvoston tai toimeenpanevan komitean hyväksymillä tuloilla.

b) Kunkin jäsenvaltion vuosimaksu määräytyy I liitteessä annetun asteikon mukaan.

c) Sopimukseen liittyessään uudet jäsenvaltiot, jotka ovat FAO:n jäseniä, sijoitetaan I liitteen asteikon asianmukaiseen ryhmään, ja mikäli ne eivät ole FAO:n jäseniä, neuvoston päättämään ryhmään.

d) Toimeenpanevan komitean suosituksesta neuvosto voi päättää soveltaa kerrointa I liitteessä annettuihin perusmaksuihin saadakseen ne vastaamaan järjestön toimintaa tai senhetkistä taloudellista tilannetta. Asiaa koskeva päätös tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä läsnäolevien ja äänestävien jäsenvaltioiden äänistä.

e) Vuosimaksut suoritetaan järjestön varainhoitokauden alussa.

f) Jäsenvaltioiden suostumuksella vuosimaksut suoritetaan toimeenpanevan komitean määräämässä valuutassa.

g) Sopimukseen liittyneen uuden jäsenvaltion ensimmäinen vuosimaksu suoritetaan siltä varainhoitokaudelta, jona 20 artiklan mukaiset edellytykset on täytetty.

h) Jokin valtio tai ryhmä valtioita voi suorittaa lisämaksuja järjestön näiden valtioiden hyväksi toimeenpanemia erityisohjelmia tai erityisiä torjuntatoimenpiteitä varten.

i) Neuvosto valitsee tilintarkastustoimikunnan, johon kuuluvat kolmen jäsenvaltion edustajat. Tilintarkastustoimikunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja heitä ei voi välittömästi valita uudelleen seuraavien kolmen vuoden aikana.

j) Toimeenpaneva komitea nimittää neuvoston suostumuksella tilintarkastajan tarkastamaan järjestön tilit joka vuosi.

k) Tilintarkastustoimikunta tarkastaa joka vuosi yhdessä tilintarkastajan kanssa tilit ja järjestön hallinnon ja laatii näistä kertomuksen neuvostolle.

19 artikla
Muutokset

a) Pääjohtaja toimittaa tähän yleissopimukseen tai sen I liitteeseen esitetyt muutosehdotukset jäsenvaltioille vähintään kolmea kuukautta ennen niiden käsittelyä neuvostossa.

b) Sopimuksen muutokset tulevat voimaan, kun kaksi kolmasosaa läsnäolevista ja äänestävistä neuvoston jäsenistä on ne hyväksynyt, kuitenkin sellaiset muutokset - lukuun ottamatta jäljempänä c kappaleessa mainittuja I liitteeseen tehtäviä muutoksia - jotka merkitsevät uusia velvoitteita jäsenvaltioille, tulevat voimaan vain niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat ne hyväksyneet.

c) Neuvosto hyväksyy I liitteeseen tehtävät muutokset jäsenvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä.

d) Muutosten hyväksymisestä ilmoitetaan Ranskan hallitukselle, joka ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille hyväksymisilmoitusten vastaanottamisista ja muutosten voimaantulosta.

20 artikla
Allekirjoitus ja hyväksyminen

a) Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista tai liittymistä varten niille valtioille, jotka 3 artiklan mukaisesti tulevat sen jäsenvaltioksi

1) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta,

2) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin,

3) liittymällä siihen.

b) Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Ranskan hallituksen huostaan. Tallettajahallitus ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille päivän, jolloin kukin on allekirjoittanut sopimuksen tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan.

21 artikla
Alueellinen soveltaminen

a) Jokainen jäsenvaltio voi milloin tahansa selittää, että sen osallistuminen tähän sopimukseen kattaa kaikki tai jonkun niistä alueista, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa. Selitys talletetaan Ranskan hallituksen huostaan.

b) Edellisen kappaleen mukaisesti annettu selitys tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua päivästä, jona Ranskan hallitus on sen vastaanottanut.

c) Ranskan hallitus ilmoittaa välittömästi tämän artiklan mukaisesti tehdyistä selityksistä kaikille jäsenvaltioille.

22 artikla
Irtisanominen

a) Jäsenvaltio voi milloin tahansa oltuaan kaksi vuotta sopimuksen osapuolena irtisanoa tämän sopimuksen jättämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen Ranskan hallitukselle. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua päivästä, jona ilmoitus on vastaanotettu.

b) Kahden peräkkäisen vuosimaksun suorittamatta jättäminen merkitsee tavallisissa olosuhteissa velvoitteensa laiminlyöneen jäsenvaltion irtisanoutumista sopimuksesta.

c) Sopimuksen soveltaminen 21 artiklan mukaisesti johonkin alueeseen tai alueisiin voidaan peruuttaa asianomaisen alueen tai alueiden kansainvälisistä suhteista vastuussa olevan jäsenvaltion tekemällä kirjallisella ilmoituksella Ranskan hallitukselle. Ilmoitus tulee voimaan vuoden kuluttua päivästä, jona se on vastaanotettu.

d) Ranskan hallitus tiedottaa välittömästi kaikille jäsenvaltioille tämän artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista.

23 artikla
Voimaantulo

a) Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona viisi valtiota on 20 artiklan mukaisesti tullut sen osapuoleksi.

b) Ranskan hallitus ilmoittaa välittömästi kaikille allekirjoittaja- ja hyväksyjävaltioille sopimuksen voimaantulopäivän.

c) Jokaisen valtion osalta, joka on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan sen jälkeen kun sopimus on tämän artiklan a kappaleen mukaisesti tullut voimaan, sopimus tulee voimaan päivänä, jona asianomainen valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.