49/1991

Annettu: 11.07.1991

Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

New Yorkissa 15 päivänä joulukuuta 1989 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 7-8/76) liittyvä kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehty toinen valinnainen pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla (1008/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä maaliskuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 4 päivänä huhtikuuta 1991, tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä maaliskuuta 1991 annettu laki (1008/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 11 päivänä heinäkuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 8/1976

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä toinen valinnainen PÖYTÄKIRJA kuolemanrangaistuksen poistamisesta

Tämän pöytäkirjan osapuolet, jotka

uskovat, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvoa ja ihmisoikeuksien jatkuvaa kehitystä;

palauttavat mieliin 10 päivänä joulukuuta 1948 hyväksytyn Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3 artiklan ja 16 päivänä joulukuuta 1966 hyväksytyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 6 artiklan;

panevat merkille, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 6 artiklassa viitataan kuolemanrangaistuksen poistamiseen sen toivottavuuden selvästi osoittavalla tavalla;

ovat vakuuttuneita siitä, että kaikkien kuolemanrangaistuksen poistamista tarkoittavien toimenpiteiden on katsottava edistävän oikeutta elämään;

haluavat täten tehdä kansainvälisen sitoumuksen kuolemanrangaistuksen poistamiseksi; ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Ketään tämän valinnaisen pöytäkirjan osapuolena olevan sopimusvaltion lainkäyttövallassa olevaa henkilöä ei saa teloittaa.

2. Jokaisen sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin poistaakseen kuolemanrangaistuksen lainkäyttövaltansa alueella.

2 artikla

1. Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia. Sallittu on kuitenkin ratifioinnin tai liittymisen yhteydessä tehty varauma, jonka mukaan kuolemanrangaistus voidaan tuomita sota-aikana seuraamukseksi erittäin vakavasta sota-aikana tehdystä sotilaallista luonnetta omaavasta rikoksesta.

2. Sopimusvaltion, joka tekee tällaisen varauman, on ratifioinnin tai liittymisen yhteydessä ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille asiaankuuluvat kansallisen lainsäädäntönsä määräykset, joita voidaan soveltaa sota-aikana.

3. Sopimusvaltion, joka on tehnyt tällaisen varauman, on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille sotatilan alkamisesta tai päättymisestä alueellaan.

3 artikla

Tämän pöytäkirjan sopimusvaltioiden on liitettävä yleissopimuksen 40 artiklan mukaisesti ihmisoikeuskomitealle toimittamiinsa kertomuksiin tiedot toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet pannakseen täytäntöön tämän pöytäkirjan määräykset.

4 artikla

Niiden yleissopimuksen sopimusvaltioiden osalta, jotka ovat antaneet 41 artiklan mukaisen selityksen, ihmisoikeuskomitean toimivalta vastaanottaa ja tutkia sellaisia ilmoituksia, joissa sopimusvaltio väittää, että toinen sopimusvaltio ei täytä velvoitteitaan, ulottuu tämän pöytäkirjan määräyksiin, ellei kyseinen sopimusvaltio ole toisin ilmoittanut ratifioinnin tai liittymisen yhteydessä.

5 artikla

16 joulukuuta 1966 hyväksyttyyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen liittyvän (ensimmäisen) valinnaisen pöytäkirjan osapuolena olevien valtioiden osalta ihmisoikeuskomitean toimivalta vastaanottaa ja tutkia ilmoituksia lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvilta henkilöiltä ulottuu tämän pöytäkirjan määräyksiin, ellei kyseinen valtio ole toisin ilmoittanut ratifioinnin tai liittymisen yhteydessä.

6 artikla

1. Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan yleissopimusta täydentävinä määräyksinä.

2. Tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kappaleessa taatusta oikeudesta ei voida poiketa yleissopimuksen 4 artiklan nojalla. Tämä ei kuitenkaan estä tekemästä tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaista varaumaa.

7 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen.

2. Tämän pöytäkirjan voi ratifioida jokainen valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille, jotka ovat ratifioineet yleissopimuksen tai liittyneet siihen.

4. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

5. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee tiedottaa jokaisesta ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan tai liittyneet siihen.

8 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

2. Jokaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen kymmenennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua sen oman ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamispäivästä.

9 artikla

Tämän pöytäkirjan määräykset ulottuvat liittovaltioiden kaikkiin osiin ilman mitään rajoituksia tai poikkeuksia.

10 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille yleissopimuksen 48 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille seuraavat tiedot:

a) tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaiset varaumat ja ilmoitukset;

b) sen 4 ja 5 artiklan mukaiset ilmoitukset;

c) 7 artiklan mukaiset allekirjoitukset, ratifioinnit ja liittymiset;

d) tämän pöytäkirjan 8 artiklan mukaisen voimaantulopäivämäärän.

11 artikla

1. Tämä pöytäkirja, jonka arabian-, kiinan-, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on toimitettava tämän pöytäkirjan oikeiksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen 48 artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.