35/1991

SOPIMUS NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamisesta JOHDANTO

Tämän sopimuksen osapuolina olevat hallitukset,

OTTAEN HUOMIOON eteläisen Afrikan alueellisen yhteistyöjärjestön (Southern African Development Coordination Conference, SADCC) kehitystavoitteet sellaisina kuin ne on ilmaistu Lusakan julistuksessa "Eteläinen Afrikka -- kohti taloudellista vapautusta" (Southern Africa -- Towards Economic Liberation) 1 päivältä huhtikuuta 1980,

PAINOTTAEN niiden tavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä, jotka on määritelty Pohjoismaiden ja SADCC:n jäsenmaiden yhteisessä julkilausumassa laajennetusta talous- ja kulttuuriyhteistyöstä (Joint Declaration on Expanded Economic and Cultural Cooperation between the Nordic Countries and the SADCC Member States) 29 päivältä tammikuuta 1986,

VIITATEN NORSAD-rahastoa koskevaan Pohjoismaiden hallitusten esitykseen (The NORSAD Fund Proposal by the Nordic Governments) marraskuulta 1987, tätä esitystä koskevaan periaatteelliseen yhteisymmärrykseen, joka ilmaistiin Pohjoismaiden ja SADCC-maiden välisessä ministerikokouksessa Arushassa tammikuussa 1988 sekä Pohjoismaiden ja SADCC-maiden väliseen yhteisymmärrysmuistioon, josta sovittiin Pohjoismaiden ja SADCC-maiden välisessä ministerikokouksessa Luandassa 1 päivänä helmikuuta 1989,

TUNNUSTAEN tarpeen edelleen tukea SADCC:n jäsenvaltioiden ponnistuksia tuotantokykynsä parantamiseksi, säilyttämiseksi ja kuntoon saattamiseksi,

HALUTEN ROHKAISTA SADCC:n jäsenvaltioiden ja Pohjoismaiden tuotantosektorien välistä yhteistyötä,

PITÄEN MIELESSÄ ne vaikeudet, joita vaihdettavan valuutan puute saattaa aiheuttaa mainittujen kehitystavoitteiden toteuttamiselle,

OTTAEN HUOMIOON, että pohjoismaiset kehitysrahoituslaitokset, jotka ovat Tanskassa Kehitysmaiden teollistamisrahasto (Industrialiseringsfonden for udviklingslandene), Suomessa Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, Norjassa kehitysyhteistyöviranomaisen NORAD:n teollisen ja kaupallisen yhteistyön osasto ja Ruotsissa Kehitysmaiden teollisen yhteistyön rahasto (Fonden för industriellt samarbete med u-länder), ovat tallettaneet Tanskan ulkoasiainministeriöön sitoumuksensa osallistua sellaisen sihteeristön toimintaan, jonka tarkoituksena on avustaa ehdotetun NORSAD-rahaston toimintaa sekä edistää Pohjoismaista ja SADCC-maista olevien yritysten välisten yhteishankkeiden ja muiden hankkeiden perustamista,

OTTAEN HUOMIOON myös SADCC-alueen kehitysrahoituslaitosten merkittävän osan SADCC-talouksissa ja tunnustaen niiden osan Pohjoismaista ja SADCC-maista olevien osapuolten välisten yhteishankkeiden edistämisessä,

PÄÄTETTYÄÄN näiden päämäärien toteuttamiseksi asettaa käytettäväksi ulkomaanvaluuttaa ja edistää muilla sopivilla tavoilla SADCC:n jäsenvaltioiden teollista kehitystä yhteistyössä Pohjoismaiden kanssa,

SOPIVAT seuraavasta:

1 artikla

a) Täten perustetaan NORSAD-rahasto, jonka päämääränä on tukea siihen osallistuvien SADCC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä ja riippumattomuutta asettamalla käytettäväksi ulkomaanvaluuttaa Pohjoismaista ja SADCC-maista olevien osapuolten yhteishankkeille ja muille hankkeille, jotka täyttävät hankkeiden isäntämaana olevan SADCC:n jäsenvaltion yleiset kehitysehdot ja ovat sopusoinnussa Pohjoismaiden teollisen kehitysyhteistyön toimintaperiaatteiden kanssa.

b) NORSAD-rahaston peruspääoma on 200 miljoonaa Tanskan kruunua. Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset sopivat täten tämän pääoman myöntämisestä lahjavaroina NORSAD-rahastolle seuraavin Tanskan kruunun määräisin osuuksin:


Tanska      40,4 miljoonaa
Suomi       41,0 miljoonaa
Norja       43,4 miljoonaa
Ruotsi      75,2 miljoonaa
Yhteensä     200,0 miljoonaa

Mainitut määrät maksetaan erinä siten kuin siitä näiden Pohjoismaiden hallitusten välillä lähemmin sovitaan.

c) Pohjoismaiden ja sopimuspuolina olevien SADCC:n jäsenvaltioiden hallitukset voivat sopia lisäpääoman myöntämisestä NORSAD-rahastolle, mitä koskevat tämän sopimuksen ja NORSAD-rahaston sääntöjen määräykset ilman että niihin on tarpeen tehdä muutoksia.

d) NORSAD-rahaston tarkoitusta, rakennetta, kotipaikkaa, toimintaa ja muita yksityiskohtia koskevat määräykset sisältyvät NORSAD-rahaston sääntöihin, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä A ja jotka muodostavat tämän sopimuksen kokonaisuuteen kuuluvan osan.

2 artikla

a) Täten perustetaan NORSAD-sihteeristö, jonka tavoitteena on edistää teollisia yhteistyöhankkeita, joiden osapuolet ovat Pohjoismaiden ja SADCC:n alueilta ja hoitamaan NORSAD-rahaston toimintaa.

b) NORSAD-sihteeristön tarkoitusperiä, rahoitusta, rakennetta, kotipaikkaa, toimintaa ja muita yksityiskohtia koskevat säännöt sisältyvät NORSAD-sihteeristön sääntöihin, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä B ja jotka muodostavat tämän sopimuksen kokonaisuuteen kuuluvan osan.

3 artikla

a) NORSAD-rahasto on oikeushenkilö niin kuin siitä on määrätty NORSAD-rahaston sääntöjen 8 kohdassa. Tämän sopimuksen osapuolina olevat hallitukset myöntävät rahastolle ja sen hallintoneuvoston jäsenille kaikki erioikeudet ja vapautukset, jotka on määritelty NORSAD-rahaston sääntöjen 14 kohdassa.

b) NORSAD-sihteeristö on oikeushenkilö niinkuin siitä on määrätty NORSAD-sihteeristön sääntöjen kohdassa 10. Tämän sopimuksen osapuolina olevat hallitukset myöntävät sihteeristölle ja sen johtokunnan jäsenille ja sen henkilökunnalle heidän toimiessaan tässä ominaisuudessa kaikki ne erioikeudet ja vapautukset, jotka on määritelty NORSAD-sihteeristön sääntöjen 14 kohdassa.

c) Sen maan hallitus, joka on NORSAD-sihteeristön kotipaikkana solmii erillisen pääkonttorisopimuksen sihteeristön kanssa suodakseen sihteeristölle, sen toimitusjohtajalle, henkilökunnalle ja työntekijöille sellaiset erioikeudet ja vapautukset kuin tavallisesti suodaan vastaaville kansainvälisille järjestöille ja niiden henkilökunnalle kotipaikkana olevassa valtiossa.

4 artikla

a) Tähän sopimukseen, NORSAD-rahaston sääntöihin tai NORSAD-sihteeristön sääntöihin tehtävät muutokset edellyttävät kaikkien tämän sopimuksen osapuolina olevien hallitusten yksimielisyyttä.

b) NORSAD-rahaston hallintoneuvosto voi yksimielisellä päätöksellä päättää rahaston lakkauttamisesta ja päättää rahaston varojen käyttämisestä niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty NORSAD-rahaston sääntöjen 15 kohdassa.

c) NORSAD-rahaston lakkauttaminen ei automaattisesti käsitä NORSAD-sihteeristön lakkauttamista, vaan sihteeristö voi jatkaa toimintaansa NORSAD-sihteeristön sääntöjen mukaisesti. Rahaston tultua lakkautetuksi määräykset, jotka koskevat NORSAD-rahaston hoitoa ja rahaston toimivaltaa sihteeristöön nähden, lakkaavat olemasta voimassa.

d) NORSAD-sihteeristön lakkauttaminen vaatii sen johtokunnan yksimielistä päätöstä ja NORSAD-rahaston hallintoneuvoston yksimielistä hyväksyntää, jos viimeksi mainittu vielä on olemassa. Sihteeristön tultua lakkautetuksi sen varat käytetään NORSAD-sihteeristön sääntöjen 15 kohdan mukaisesti.

e) Mikäli hallitukset käyttäisivät tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisesti oikeuttaan irtisanoa sopimuksen siten, että 7 artiklassa määritellyt voimaantulon edellytykset eivät enää täyty, lakkautetaan sekä NORSAD-rahasto että NORSAD-sihteeristö, ja tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 12 kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomiset ovat tulleet voimaan. Jos vain yksi neljästä 7 artiklan a kohdassa mainituista Pohjoismaiden hallituksista irtisanoo sopimuksen, ei irtisanominen kuitenkaan johda rahaston ja sihteeristön lakkauttamiseen eikä sopimuksen päättymiseen.

5 artikla

Tämän sopimuksen voivat allekirjoittaa ja siihen voivat liittyä Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset sekä kaikki eteläisen Afrikan alueellisen yhteistyöjärjestön (SADCC) jäsenvaltiot.

6 artikla

Tämä sopimus on tehty Lusakassa 31 päivänä tammikuuta 1990. Sopimus on tästä päivästä lukien ja siihen asti kun se 7 artiklan mukaisesti tulee voimaan allekirjoitettavissa Kööpenhaminassa 6 kuukauden ajan, ja sen jälkeen siihen voivat liittyä kaikki artiklassa 5 mainitut hallitukset.

7 artikla

a) Tämä sopimus, NORSAD-rahaston säännöt ja NORSAD-sihteeristön säännöt tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset ja kaksi SADCC:n jäsenvaltiota ovat asianmukaisesti allekirjoittaneet sen tai, missä sellaista menettelyä noudatetaan, siitä, kun mainitut osapuolet ovat tallettaneet ratifiointia tai hyväksymistä koskevat asiakirjat 9 artiklan mukaisesti.

b) Ne hallitukset, jotka liittyvät tähän sopimukseen tai tallettavat ratifiointia koskevat asiakirjat sen jälkeen kun tämä sopimus on tullut voimaan, tulevat sopimuksen osapuoliksi 30 päivän kuluttua liittymisestä, joka ei edellytä ratifiointia tai hyväksymistä tai 30 päivän kuluttua siitä kun ne ovat tallettaneet ratifiointia tai hyväksymistä koskevat asiakirjat tallettajan huostaan.

8 artikla

Tämän sopimuksen osapuolena oleva hallitus voi irtisanoa sopimuksen tallettajalle vähintään 30 päivää ennen irtisanomisen voimaantuloa annettavalla kirjallisella ilmoituksella.

9 artikla

a) Tanskan ulkoasiainministeriö toimii tämän sopimuksen alkuperäistekstin, sen allekirjoitusten ja siihen liittymisten, kaikkien ratifioimista tai hyväksymistä koskevien asiakirjojen sekä sopimusmuutosten, irtisanomista koskevien ilmoitusten, pohjoismaisten kehitysrahoituslaitosten sitoumusten ja NORSAD-rahaston ja/tai NORSAD-sihteeristön lakkauttamista koskevien päätösten tallettajana.

b) Tallettaja lähettää tämän sopimuksen allekirjoittajina oleville ja siihen liittyneille hallituksille varmennetut kopiot tästä sopimuksesta ja ilmoittaa viivytyksettä näille hallituksille tämän artiklan a kohdassa mainittujen asiakirjojen vastaanottamisesta, samoin kuin tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen päättymisestä 4 artiklan e kohdan mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet ovat kukin hallituksensa asianmukaisesti valtuuttamana allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lusakassa 31 päivänä tammikuuta 1990 yhtenä englanninkielisenä kappaleena.

LIITE A 31 päivänä tammikuuta 1990 tehtyyn sopimukseen NORDSAD-RAHASTON SÄÄNNÖT

NORSAD-rahastoa, jäljempänä 'rahasto', joka on perustettu NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevalla sopimuksella, jäljempänä '31 päivänä tammikuuta 1990 tehty sopimus', jonka voivat allekirjoittaa tai johon voivat liittyä Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset sekä kaikki eteläisen Afrikan alueellisen yhteistyöjärjestön (Southern African Development Coordination Conference), jäljempänä 'SADCC', jäsenvaltioiden hallitukset, sitovat seuraavat säännöt:

1 kohta
Päätarkoitus

Rahaston päätarkoituksena on tukea siihen osallistuvien SADCC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä ja riippumattomuutta näiden maiden ja Pohjoismaiden välisen taloudellisen yhteistyön puitteissa asettamalla käytettäväksi ulkomaanvaluuttaa Pohjoismaista ja SADCC-maista olevien osapuolten yhteishankkeiden ja muiden hankkeiden juoksevaa toimintaa varten. Hankkeiden tulee täyttää hankkeiden isäntämaana olevan SADCC:n jäsenvaltion yleiset kehitysehdot ja olla sopusoinnussa Pohjoismaiden teollisen kehitysyhteistyön toimintaperiaatteiden kanssa. Erityisesti tuetaan sellaisia yrityksiä, jotka saattavat tasapainottaa kotimaansa kauppatasetta.

2 kohta
Rahaston pääoma

a) Rahaston peruspääoma on 200 miljoonaa Tanskan kruunua, jonka Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset myöntävät lahjavaroina 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

b) Pohjoismaiden ja SADCC:n jäsenvaltioiden hallitukset voivat sopia lisäpääoman myöntämisestä NORSAD-rahastolle, mitä koskevat näiden sääntöjen määräykset ilman, että niihin on tarpeen tehdä muutoksia.

c) Rahaston vaihdettavassa valuutassa oleva pääoma talletetaan pohjoismaiseen pankkiin. Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevien SADCC-maiden valuutoissa oleva rahaston pääoma talletetaan kunkin maan pankkeihin.

3 kohta
Rahaston rakenne

a) Rahastolla on hallintoneuvosto.

b) NORSAD-sihteeristö, joka niinikään on perustettu 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyllä sopimuksella, avustaa rahastoa näiden sääntöjen ja sopimuksen liitteenä olevien NORSAD-sihteeristön sääntöjen sekä hallintoneuvoston antamien yleisten ohjesääntöjen mukaisesti.

c) NORSAD-sihteeristön toimitusjohtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää sihteeristön johtokunnan esityksestä, toimii hallintoneuvoston sihteerinä.

d) Kukin mainittu toimielin tai yksikkö toimii niiden valtuuksien rajoissa, jotka nämä säännöt tai NORSAD-sihteeristön säännöt sille suovat.

4 kohta
Hallintoneuvosto

a) Jokainen 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolena oleva hallitus nimittää yhden jäsenen hallintoneuvostoon, mikäli hallitus ei väliaikaisesti tai pysyvästi luovu tästä oikeudesta. Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolena oleva hallitus voi milloin tahansa hallintoneuvoston puheenjohtajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella vaihtaa edustajaansa hallintoneuvostossa tai valtuuttaa varajäsenen toimimaan hänen puolestaan.

b) Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajuus vuorottelee Pohjoismaiden edustajien ja SADCC-maiden edustajien välillä. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle ja toimii kokousten puheenjohtajana sekä valmistelee sihteeristön toimitusjohtajan avustuksella näiden kokouksien esityslistat.

c) Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa jäsenilleen sopivana aikana ja sopivassa paikassa.

d) Hallintoneuvoston jäsen voi, mikäli yksi kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä kannattaa, pyytää puheenjohtajaa kutsumaan hallintoneuvoston koolle tai ottamaan esityslistalle hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvan asian.

e) NORSAD-rahaston toimitusjohtaja toimii hallintoneuvoston sihteerinä. Siihen saakka kun toimitusjohtajan toimisto on täysin käynnistynyt ja riittävän toimintakykyinen, Tanskan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto Danida ja SADCC:n sihteeristö hoitavat yhdessä näitä tehtäviä.

f) Hallintoneuvoston tekemät päätökset ja suositukset edellyttävät kaikkien jäsenten yksimielistä hyväksyntää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä asianmukaisesti valtuutetut varajäsenet mukaanlukien on läsnä.

5 kohta
Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvostolla on näiden sääntöjen mukaisesti seuraavat tehtävät:

i) hyväksyä rahaston toimintaperiaatteita ja toimintaa koskevat yleiset ohjesäännöt;

ii) antaa rahaston varainhoitoa koskevat yleiset ohjeet;

iii) hyväksyä NORSAD-sihteeristön johtokunnan esityksestä SADCC:n jäsenvaltion tarjous toimia NORSAD-sihteeristön isäntämaana;

iv) nimittää ja erottaa NORSAD-sihteeristön toimitusjohtaja sihteeristön johtokunnan esityksestä;

v) hyväksyä rahaston ja NORSAD-sihteeristön välinen sopimus, joka koskee sihteeristölle näissä säännöissä, erityisesti niiden 6 kohdassa, sekä NORSAD-sihteeristön säännöissä annettuja tehtäviä;

vi) tehdä päätökset NORSAD-sihteeristön johtokunnan antamien raporttien ja esitysten perusteella;

vii) arvioida noin neljän toimintavuoden kuluttua rahaston tulevaa kehitystä ja esittää rahastoon osallistuville hallituksille mahdollisia muutoksia näihin sääntöihin tai muita toimenpiteitä, joihin arviointi antaa aihetta;

viii) päättää rahaston lakkauttamisesta ja sen omaisuuden käyttämisestä 15 kohdan mukaisesti;

ix) nimittää rahaston tilintarkastajat 7 b kohdan mukaisesti;

x) hyväksyä rahaston tarkastetut vuotuiset tilinpäätökset ja vuotuinen tulo- ja menoarvio.

6 kohta
NORSAD-sihteeristön tehtävät

a) NORSAD-sihteeristö on rahaston toimeenpaneva elin sen mukaisesti kuin siitä määrätään NORSAD-sihteeristön säännöissä ja näiden sääntöjen 5 v kohdan mukaisesti tehtävässä sopimuksessa, jossa määritellään muun ohessa rahaston toimeenpanotehtävän hoitamisesta maksettavat korvaukset ja muut yksityiskohdat.

b) NORSAD-sihteeristö vastaa näiden tehtävien suorittamiseen tarvittavan organisaation perustamisesta ja ylläpitämisestä sekä vuosiraporttien ja muiden sellaisten raporttien esittämisestä hallintoneuvoston tarkastettaviksi, joita voidaan pitää tarpeellisina tai joita hallintoneuvosto vaatii.

c) Näillä säännöillä valtuutetaan erityisesti NORSAD-sihteeristön johtokunta 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen ja NORSAD-sihteeristön sääntöjen puitteissa sekä hallintoneuvoston antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sopimaan kunkin sopimusosapuolena olevan SADCC:n jäsenvaltion keskuspankin tai muiden asianomaisten viranomaisten kanssa rahaston toteuttamiseen ja toimintaan liittyvistä järjestelyistä, myöntämään rahastosta ulkomaanvaluuttaa sellaisille hankkeille, jotka täyttävät mainituissa asiakirjoissa edellytetyt vaatimukset ja solmimaan rahaston puolesta sopimuksia ja tekemään muita asiakirjoja, jotka liittyvät rahaston varojen hallintoon ja niiden hyvään huolenpitoon.

7 kohta
Kirjanpito ja tilintarkastus

a) NORSAD-sihteeristö vastaa tulojen, menojen, varojen ja velkojen kirjanpidosta siten, että se osoittaa ja selvittää rahaston maksuliikenteen ja kuvastaa jatkuvasti rahaston taloudellista tilannetta, sekä vuotuisten tilinpäätöksien ja tulo- ja menoarvioiden valmistelemisesta.

b) Rahaston tilit tarkastaa kaksi tilintarkastajaa, jotka nimitetään 5 ix kohdan mukaisesti. Kummankin tilintarkastajan on oltava riippumattomien valantehneiden tilintarkastajien hyvämaineisia yrityksiä. Tilintarkastajilla tulee olla sekä kansainvälisten että SADCC-alueen sisällä tapahtuvien valuuttatoimien tuntemusta ja suotavaa olisi, että toinen yritys olisi Pohjoismaiden alueelta ja toinen yritys SADCC-alueelta.

8 kohta
Oikeushenkilön asema, edustus, kotipaikka ja tuomiovalta

a) Rahasto on oikeushenkilö.

b) Rahastolla on sen tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä oikeuskelpoisuus, ja se voi erityisesti:

i) tehdä sopimuksia;

ii) hankkia, vuokrata, omistaa ja luovuttaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta;

iii) toimia kantajana ja vastaajana oikeudessa;

iv) tehdä sopimuksia valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

c) Rahaston edustajana oikeudessa ja sen ulkopuolella on hallintoneuvoston siihen valtuuttama yksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö.

d) Rahaston kotipaikka on Kööpenhamina, ja se toimii Tanskan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston Danidan tiloissa. Danidalla on toimiessaan tallettajana oikeus vastaanottaa kaikki oikeudelliset tiedonannot, määräykset ja muut asiakirjat, ja sen tulee antaa ne välittömästi tiedoksi rahaston asianmukaisille elimille.

e) Kaupallisten sopimusten ja muiden liikeasioiden osalta rahasto on Tanskan tuomiovallan alainen. Rahaston tekemissä sopimuksissa voidaan kuitenkin sopia välimiesmenettelyn käyttämisestä tai siitä, että sopimuksesta johtuvat asiat ovat kyseisen SADCC-maan tuomiovallan alaisia.

9 kohta
Tulot ja menot

Rahaston pääomaa, siitä kertynyttä korkoa ja kaikkia muita tuloja käytetään näissä säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin sen jälkeen kun kaikki kustannukset mukaanlukien NORSAD-sihteeristölle maksettavat korvaukset on vähennetty. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkiota, ja kukin hallitus vastaa oman jäsenensä kuluista.

10 kohta
Ulkomaanvaluutan myöntäminen

a) Rahastosta myönnetään ulkomaanvaluuttaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

i) varojen myöntäminen on mahdollista vain sikäli kuin tarpeellista vaihdettavaa valuuttaa ei 13 kohdan mukaisesti avustuskelpoisiin valuuttakustannuksiin ole saatavissa kohtuullisella vaivalla tai varmuudella tai kohtuullisessa ajassa tavanomaisista lähteistä tai muista olemassaolevista ulkomaanvaluutan lähteistä, ja

ii) asiakasyrityksiltä voidaan edellyttää vaihdettavan valuutan palauttamista rahastolle kohtuullisessa ajassa.

b) Vaihdettava ulkomaanvaluutta asetetaan käytettäväksi hallintoneuvoston hyväksymällä tavalla vain asiakasyrityksen paikallisessa valuutassa suorittamaa maksua vastaan.

c) Asiakasyritysten tulee sitoutua suorittamaan rahastolle vastaisuudessa saatavia ulkomaanvaluutanmääräisiä tuloja paikallista valuuttaa vastaan sen mukaan kuin NORSAD-sihteeristön johtokunta on hallintoneuvoston antamien ohjesääntöjen mukaisesti päättänyt. Ulkomaanvaluutan takaisinmaksuehtojen tulee kannustaa asiakasyrityksiä mahdollisimman pikaiseen takaisinmaksuun.

d) Asiakasyritysten tulee maksaa hallintoneuvoston antamissa ohjesäännöissä määritellyt korvaukset ja ottaa suorittaakseen muut ohjesäännöissä määritellyt velvoitteet.

11 kohta
Avustuskelpoiset hankkeet

a) Rahaston tulee ensisijaisesti avustaa sellaisia nykyisiä ja uusia SADCC-maissa sijaitsevia Pohjoismaista ja SADCC-maista olevien osapuolten välisiä yhteisyrityksiä, joissa pohjoismaisilla sijoittajilla on tai joihin ne saavat merkittävän osuuden. Vasta perustetut hankkeet asetetaan etusijalle. Hankkeiden tulee olla arvioitu kykeneviksi tuottamaan vientituotteita.

b) Hankkeet, jotka tuottavat sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat hyvin tarpeellisia muun SADCC-teollisuuden vientiä varten, ovat myös avustuskelpoisia, mikäli rahaston myöntämä valuutta voidaan palauttaa määräajassa 10 kohdan mukaisesti.

c) Rahasto voi myös tukea muita vientiin suuntautuneita hankkeita kuin sijoitusmuotoisia yhteishankkeita edellyttäen, että:

i) niihin sisältyy yhden tai useamman pohjoismaisen yrityksen ja yhden tai useamman SADCC-osapuolen välinen sopimuspohjainen ja pitkäaikainen suhde, joka sisältää teknologian tai tietotaidon siirtoa,

ii) tämä suhde muodostaa hankkeen ulkomaisen liikkeenjohdon, tuotanto- tai markkinointitekniikan ja tietotaidon pääasiallisen lähteen, ja

iii) hankkeesta on mahdollista muodostaa sijoitusmuotoinen yhteishanke.

d) Muihin SADCC-jäsenvaltioihin suuntautuvaa myyntiä rohkaistaan ja se luetaan vienniksi edellyttäen, että maksut saadaan kokonaan tai osittain vaihdettavassa ulkomaanvaluutassa.

e) Hankkeen vaikutus alueellisen ja kansallisen riippuvuuden vähentämiseen tavaroiden, palvelujen, raaka-aineiden tai puolivalmisteiden tuonnista tai viennistä erityisesti Etelä-Afrikasta tai Etelä-Afrikkaan asetetaan etusijalle hankkeiden avustuskelpoisuutta arvioitaessa.

f) Rahasto ei tue yhteistyöhankkeita, joissa eteläafrikkalaiset yritykset tai Etelä-Afrikan kansalaiset ovat -- omistuksen, hallintojärjestelyjen tai muuta kautta -- hallitsevassa tai huomattavan vaikuttavassa asemassa yhteen tai useampaan osapuoleen nähden. Rahasto ei myöskään tue sellaisia hankkeita, jotka toimivat tai joiden syystä voidaan olettaa toimivan Etelä-Afrikan ja Pohjoismaiden välisinä välikäsinä jalostamalla tuotteita ja/tai uudelleenviemällä niitä.

12 kohta
Kehitysehdot

a) Rahaston tukemien hankkeiden tulee täyttää hankkeiden isäntämaana olevien SADCC:n jäsenvaltioiden asettamat yleiset kehitysehdot sekä olla sopusoinnussa Pohjoismaiden teollisen kehitysyhteistyön toimintaperiaatteiden kanssa.

b) Erityisesti hankkeen tulee:

i) olla varainkäytön osalta ja liiketaloudellisesti elinkelpoinen,

ii) vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti isäntämaan vaihtotaseen parantamiseen viennin kasvun kautta ja esittää suunnitelmat, joiden mukaan toiminnasta vaihdettavissa ulkomaanvaluutoissa saatavat suorat tulot ja menot ovat noin viiden vuoden tähtäyksellä tasapainossa,

iii) sisältää teknologian siirtoa isännöivään SADCC-maahan ja siten vaikuttaa teknologiseen kehitykseen,

iv) suunnitellusti parantaa johdon ja työvoiman ammattitaitoa,

v) käyttää ja jalostaa paikallisia raaka-aineita ja täten tuottaa lisäarvoa paikallisessa tuotantoprosessissa,

vi) vauhdittaa muuta taloudellista toimintaa, ja

vii) olla ympäristövaikutuksiltaan hyväksyttävä.

13 kohta
Avustuskelpoiset valuuttakustannukset

Rahaston tulee asettaa toiminnassaan etusijalle ulkomaanvaluutan järjestäminen tuotannon ylläpitoon tarvittavien komponenttien, raaka-aineiden ja varaosien tuontia varten. Ulkomaanvaluutan toimittamista pääomatavaroita, liikkeenjohtoa, tietotaitoa, lisenssimaksuja ja osinkoja jne. varten voidaan harkita aina kun nämä katsotaan hankkeen jatkuvuuden ja tehokkaan toiminnan kannalta oleellisiksi.

14 kohta
Erioikeudet ja vapautukset

a) Rahasto vapautetaan sellaisista lainsäädännön vaatimuksista, jotka koskevat rahaston kaltaisten oikeushenkilöiden rekisteröintiä, rakennetta, tavoitteita, toimintoja jne. kaikissa 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Rahasto vapautetaan erityisesti rahaston kotipaikassa Tanskassa voimassa olevasta tällaisesta lainsäädännöstä ("Lov om fondeog visse foreninger" ja "Lov om erhvervsdrivende fonde"), joka koskee säätiöitä, tiettyjä yhdistyksiä sekä tuottavia rahastoja.

b) Rahasto ja sen omaisuus on vapautettu näiden sääntöjen mukaisen toimintansa osalta kaikkien 31 tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden alueella tulo- ja välittömästä varallisuusverosta sekä tulleista, leimaveroista ja kaikista muista julkisista veroista ja maksuista, jotka koskevat rahaston varoja tai sen tekemiä toimia.

c) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat hallitukset ryhtyvät kaikkiin asiaankuuluviin toimenpiteisiin helpottaakseen rahaston valuuttatoimia, mukaanlukien tarpeelliset järjestelyt keskuspankkien kanssa asiakasyritysten vastaisten ulkomaanvaluutan määräisten tulojen palauttamiseksi rahastolle. Jokaisessa 31 tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa SADCC:n jäsenvaltiossa sovelletaan vaihdettavissa valuutoissa saatavia tuloja varten luotua vientitulojen valuutankäyttöjärjestelmää tai, missä tällaista järjestelmää ei ole, luodaan sellainen. SADCC-maiden keskuspankeilla tai muilla valtion viranomaisilla ei ole suoranaista velvollisuutta suorittaa erotusta, mikäli jokin hanke ei kykene palauttamaan rahaston sille suorittamaa valuuttaa. Rahasto sopii NORSAD-sihteeristön välityksellä kunkin 31 tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolena olevan SADCC:n jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten kanssa rahaston juoksevan toiminnan käytännön toteutuksesta ja sen vaatimista järjestelyistä. Rahaston tukemien hankeyritysten tulee kuitenkin hakea niiden perustamista ja toimintaa varten samat lisenssit, luvat jne., kuin muidenkin teollisuusyritysten kyseisessä maassa.

d) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevien SADCC:n jäsenvaltioiden hallitukset suovat rahastolle oikeuden pitää korkoa tuottavia talletuksia kunkin maan valuutassa riippumatta siitä, lankeavatko nämä talletukset maksettaviksi vaadittaessa tai sovitun ajan kuluttua.

e) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat hallitukset myöntävät rahastolle ja hallintoneuvoston jäsenille kaikki muut asianmukaiset erioikeudet ja vapautukset jotka normaalisti myönnetään sellaisille kansainvälisille järjestöille. Erityisesti hallintoneuvoston jäsenet vapautetaan oikeudellisesta vastuusta sellaisten toimien ja kirjallisten tai suullisten lausuntojen osalta, jotka liittyvät heidän tehtäviensä suorittamiseen heidän velvollisuuksiensa rajoissa.

15 kohta
Rahaston lakkauttaminen

a) Rahasto lakkautetaan hallintoneuvoston siitä yksimielisesti päättäessä tai 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen 4 artiklan e kohdassa määritellyssä tilanteessa.

b) Mikäli rahasto lakkautetaan, hallintoneuvosto päättää rahaston nettovarojen käytöstä tarkoituksiin, jotka voivat edistää SADCC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä näiden maiden ja Pohjoismaiden yhteistyön puitteissa.

LIITE B 31 päivänä tammikuuta 1990 tehtyyn sopimukseen NORSAD-SIHTEERISTÖN SÄÄNNÖT

NORSAD-sihteeristöä, jäljempänä 'sihteeristö', joka on perustettu NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevalla sopimuksella, jäljempänä '31 päivänä tammikuuta 1990 tehty sopimus', jonka voivat allekirjoittaa tai johon voivat liittyä Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset sekä kaikki eteläisen Afrikan alueellisen yhteistyöjärjestön (Southern African Development Coordinaation Conference), jäljempänä 'SADCC', jäsenvaltioiden hallitukset, sitovat seuraavat säännöt:

1 kohta
Sihteeristön tehtävät

a) Sihteeristön päätehtävät ovat:

i) edistää aktiivisesti sellaisten teollisten yhteistyöhankkeiden perustamista, joiden osapuolet ovat Pohjoismaiden ja SADCC:n alueelta,

ii) hoitaa niinikään 31 tammikuuta 1990 tehdyllä sopimuksella perustetun NORSAD-rahaston puolesta sellaisia tehtäviä, jotka on määritelty sopimuksen liitteenä olevissa NORSAD-rahaston säännöissä ja näissä säännöissä.

b) Hoitaessaan NORSAD-rahaston puolesta tehtäviä, jotka on tarkemmin määritelty kohdassa 13, NORSAD-sihteeristö toimii 31 tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen, NORSAD-rahaston sääntöjen, näiden sääntöjen ja rahaston ja sihteeristön välisen sopimuksen puitteissa sekä hallintoneuvoston antamien yleisten ohjesääntöjen mukaisesti.

2 kohta
Kehitysrahoituslaitosten osallistuminen

a) Sihteeristö on yhteistyössä SADCC-alueen kehitysrahoituslaitosten kanssa ja Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin kehitysrahoituslaitosten kanssa, jotka ovat Tanskassa Kehitysmaiden teollistamisrahasto (Industrialiseringsfonden for udviklingslandene), Suomessa Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, Norjassa kehitysyhteistyöviranomaisen NORAD:n teollisen ja kaupallisen yhteistyön osasto ja Ruotsissa Kehitysmaiden teollisen yhteistyön rahasto (Fonden för industriellt samarbete med u-länder), joista jäljempänä käytetään yhteisnimitystä 'pohjoismaiset kehitysrahoituslaitokset'.

b) Pohjoismaiset kehitysrahoituslaitokset ovat sopineet osallistuvansa sihteeristöön siten kuin näissä säännöissä määrätään.

3 kohta
Rahoitus

a) NORSAD-rahasto maksaa sihteeristölle korvauksia tehtävien hoidosta NORSAD-rahaston puolesta siten kuin tarkemmin määritellään sopimuksessa, jonka rahasto ja sihteeristö solmivat NORSAD-rahaston sääntöjen 5 v ja 6 kohdan mukaisesti.

b) Sihteeristö voi myös ottaa vastaan muita johtokunnan hyväksymiä avustuksia tai tehdyistä palveluista maksettavia korvauksia ilman että näihin sääntöihin on tarpeen tehdä muutoksia.

4 kohta
Sihteeristön rakenne

Sihteeristöllä on johtokunta ja toimitusjohtaja.

5 kohta
Johtokunta

a) Johtokunnassa on seitsemän jäsentä. Pohjoismaiset hallitukset nimittävät neljä jäsentä yksimielisellä päätöksellä yhteistyössä pohjoismaisten kehitysrahoituslaitosten ja Pohjoismaiden kehitysyhteistyöviranomaisten kanssa. Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat SADCC:n jäsenvaltiot nimittävät kolme jäsentä yksimielisellä päätöksellään. Kaikki johtokunnan jäsenet nimitetään kahden vuoden toimikaudeksi, mutta nimitykset voidaan uusia. Jäsenen nimittäneet hallitukset voivat milloin tahansa vaihtaa jäsenen toiseen henkilöön tai valtuuttaa varajäsenen toimimaan hänen puolestaan. Johtokunnan kulloinenkin kokoonpano tulee saattaa NORSAD-rahaston hallintoneuvoston puheenjohtajan tiedoksi kirjallisin ilmoituksin.

b) Johtokunta nimittää puheenjohtajan keskuudestaan vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle ja toimii kokousten puheenjohtajana sekä valmistelee toimitusjohtajan avustamana näiden kokousten esityslistan.

c) Johtokunta kokoontuu silloin kun toiminta sitä edellyttää, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kokoukset pidetään sihteeristön kotipaikassa tai muussa johtokunnan määräämässä paikassa. Johtokunta voi kokousten välillä tehdä päätöksiä kirjallisten yhteyksien, teleksien tai telekopiosanomien kautta.

d) NORSAD-rahaston hallintoneuvoston puheenjohtaja voi pyytää johtokunnan puheenjohtajaa kutsumaan johtokunnan koolle tai ottamaan esityslistalle johtokunnan toimivaltaan kuuluvan asian. Tämä oikeus on myös jokaisella johtokunnan jäsenellä, mikäli yksi kolmasosa johtokunnan jäsenistä kannattaa kokoonkutsumista tai asian ottamista esityslistalle.

e) Johtokunnan tekemät päätökset ja suositukset edellyttävät kaikkien jäsenten yksimielistä hyväksyntää. Johtokunta on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä asianmukaisesti valtuutetut varajäsenet mukaanlukien on läsnä.

6 kohta
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnalla on seuraavat tehtävät:

i) hyväksyä toimintasuunnitelmat ja -ohjeet, jotka voivat edistää sihteeristön tavoitteita 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen, näiden sääntöjen ja NORSAD-rahaston sääntöjen puitteissa;

ii) valvoa yleisesti sihteeristön hallintoa ja toimintaa, johon kuuluu myös tehtävien hoitaminen NORSAD-rahaston puolesta;

iii) tehdä NORSAD-rahaston hallintoneuvostolle toimitusjohtajan nimittämistä ja erottamista koskevat esitykset;

iv) hyväksyä NORSAD-rahaston ja sihteeristön välillä tehtävä sopimus;

v) tehdä NORSAD-rahaston puolesta 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden hallitusten, keskuspankkien ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa sopimukset ja järjestelyt, jotka koskevat rahaston valuuttatoimia ja rahaston paikallisissa valuutoissa olevien varojen hoitoa;

vi) esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi SADCC:n jäsenvaltion tarjous toimia sihteeristön isäntämaana;

vii) hyväksyä sihteeristön kotipaikkana olevan maan hallituksen kanssa tehtävä pääkonttorisopimus;

viii) päättää 1 b kohdan mukaisesti ja toimitusjohtajan tekemien esitysten perusteella ulkomaanvaluutan myöntämisestä NORSAD-rahastosta sellaisille hankkeille, jotka täyttävät NORSAD-rahaston säännöissä määritellyt vaatimukset;

ix) valtuuttaa toimitusjohtaja tai muut sihteeristön henkilökunnan jäsenet tekemään kaikki sopimukset, vakuusjärjestelyt ja muut asiakirjat, jotka ovat tarpeen rahaston valuuttatoimien järjestämiseksi;

x) hyväksyä sopimukset ja järjestelyt, jotka koskevat NORSAD-rahaston ja sihteeristön varojen hallintoa ja hyvää huolenpitoa;

xi) esittää NORSAD-rahaston hallintoneuvostolle vuosiraportit NORSAD-rahaston ja sihteeristön toiminnasta, samoin kuin muut hallintoneuvoston vaatimat raportit, suunnitelmat ja suositukset;

xii) tarkastaa ehdotukset NORSAD-rahaston vuotuisiksi tilinpäätöksiksi ja tulo- ja menoarvioiksi sekä tehdä esitykset rahaston hallintoneuvostolle;

xiii) hyväksyä sihteeristön tarkastetut vuotuiset tilinpäätökset ja vuotuiset tulo- ja menoarviot;

xiv) hyväksyä sihteeristön kanssa tehtävien työsopimusten ehdot toimitusjohtajan esityksestä;

xv) hyväksyä kaikki muut sihteeristön merkittävät päätökset.

7 kohta
Toimitusjohtaja

NORSAD-rahaston hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan johtokunnan esityksestä. Toimitusjohtaja katsotaan sihteeristön työntekijäksi, mutta hän on hallintoneuvoston sihteerin tehtäviensä osalta vastuussa suoraan hallintoneuvostolle. Hänen työsuhteensa kesto, palkkansa ja muut yksityiskohdat määritellään sopimuksessa, jonka johtokunta hyväksyy.

8 kohta
Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu seuraavaa:

i) vastata sihteeristön päivittäisestä toiminnasta, johon kuuluu myös tehtävien hoitaminen NORSAD-rahaston puolesta;

ii) toimia NORSAD-rahaston hallintoneuvoston ja sihteeristön johtokunnan sihteerinä ja hoitaa sihteeristön 12 ja 13 kohdissa määriteltyjen tehtävien toimeenpano johtokunnan hyväksymien suunnitelmien ja ohjesääntöjen mukaisesti;

iii) hoitaa johtokunnan hyväksynnän mukaisesti tarpeelliset työntekijöitä ja henkilökuntaa sekä toimistotiloja, välineitä ja muita tarvikkeita koskevat järjestelyt;

iv) vastata sihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta tarpeellisten järjestelmien sekä valvonnan ja ohjauksen luomisesta ja toteutuksesta;

v) tehdä johtokunnalle esityksiä ulkomaanvaluutan myöntämisestä NORSAD-rahastosta sellaisille hankkeille, jotka täyttävätNORSAD-rahaston säännöissä määritellyt ehdot;

vi) vastata tulojen, menojen, varojen ja velkojen kirjanpidosta siten, että se osoittaa ja selvittää maksuliikennettä ja kuvastaa jatkuvasti taloudellista tilannetta; tällainen kirjanpito on erikseen sihteeristön ja NORSAD-rahaston osalta;

vii) valmistaa hyvissä ajoin sihteeristön ja NORSAD-rahaston vuotuiset tulo- ja menoarviot ja vuositilinpäätökset. Tarkastetut vuositilinpäätökset esitetään hallintoneuvostolle kolmen kuukauden kuluessa varainhoitovuoden päättymisestä. Sihteeristön tilikauden tulee vastata NORSAD-rahaston tilikautta.

9 kohta
Tilintarkastus

Sihteeristön tilintarkastajina ovat ne tilintarkastajat, jotka on nimitetty NORSAD-rahaston sääntöjen 5 ix ja 7 b kohdan mukaisesti. Mikäli sellaisia tilintarkastajia ei ole nimitetty, sihteeristön tilintarkastajien tulee täyttää ne vaatimukset, jotka on määritelty mainitussa 7 b kohdassa, ja heidät nimittää johtokunta.

10 kohta
Oikeushenkilön asema, edustus, kotipaikka ja tuomiovalta

a) Sihteeristö on oikeushenkilö.

b) Sihteeristöllä on sen tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä oikeuskelpoisuus, ja se voi erityisesti:

i) tehdä sopimuksia;

ii) hankkia, vuokrata, omistaa ja hallita sekä luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta;

iii) toimia kantajana ja vastaajana oikeudessa;

iv) tehdä sopimuksia valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

c) Sihteeristön edustajana oikeudessa ja sen ulkopuolella on johtokunnan siihen valtuuttama yksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö.

d) Sihteeristön vakituinen kotipaikka on SADCC:n jäsenvaltiossa, jossa sen toimisto tulee sijaitsemaan ja josta käsin sen NORSAD-rahaston puolesta suoritettavat tehtävät tullaan hoitamaan.

e) Kaupallisten sopimusten ja muiden liikeasioiden osalta sihteeristö on isäntämaan tuomiovallan alainen. Sihteeristön tekemissä sopimuksissa voidaan kuitenkin sopia välimiesmenettelyn käyttämisestä tai siitä, että sopimuksesta johtuvat asiat ovat kyseisen SADCC-maan tuomiovallan alaisia.

11 kohta
Tulot ja menot

Sihteeristön nettotuloja ja kertynyttä nettopääomaa käytetään näissä säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin sen jälkeen kun kaikki kustannukset on vähennetty. Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota, mutta sihteeristö korvaa heidän matka-, majoitus- ja niihin liittyvät kustannuksensa.

12 kohta
Tukitoimet

a) Sihteeristö voi ryhtyä sellaisiin johtokunnan hyväksymiin toimenpiteisiin, jotka voivat tukea 1 a i kohdassa määritellyn tarkoituksen saavuttamista.

b) Sihteeristön tulee erityisesti edistää SADCC-alueen teollisten kehitysrahoituslaitosten ja pohjoismaisten kehitysrahoituslaitosten välistä yhteistyötä.

c) Tukitoimet eivät voi sisältää sihteeristön taloudellista osallistumista hankkeisiin.

d) Hankkeen vaikutus alueellisen ja kansallisen riippuvuuden vähentämiseen tavaroiden, palveluiden, raaka-aineiden tai puolivalmisteiden tuonnista tai viennistä erityisesti Etelä-Afrikasta tai Etelä-Afrikkaan asetetaan etusijalle arvioitaessa hankkeen tuettavuutta.

e) Sihteeristö ei edistä yhteistyöhankkeita, joissa eteläafrikkalaiset yritykset tai Etelä-Afrikan kansalaiset ovat -- omistuksen, hallintojärjestelyjen tai muuta kautta -- hallitsevassa tai huomattavan vaikuttavassa asemassa yhteen tai useampaan osapuoleen nähden. Sihteeristö ei myöskään edistä sellaisia hankkeita, jotka toimivat tai joiden syystä voidaan olettaa toimivan Etelä-Afrikan ja Pohjoismaiden välisinä välikäsinä jalostamalla tuotteita ja/tai uudelleenviemällä niitä.

13 kohta
Tehtävien hoitaminen NORSAD-rahaston puolesta

a) Sihteeristö hoitaa NORSAD-rahaston puolesta kaikkia sellaisia tehtäviä, jotka on määritelty NORSAD-rahaston säännöissä, näissä säännöissä ja rahaston ja sihteeristön välillä solmittavassa sopimuksessa sekä kaikkia muita erityisesti mainitsemattomia tavanomaisia sihteeristötehtäviä, jotka liittyvät rahaston päivittäiseen toimintaan.

b) Sihteeristö vastaa niiden esitysten valmistelusta ja päätöksenteosta, jotka koskevat NORSAD-rahastosta annettavan ulkomaanvaluutan myöntämistä NORSAD-rahaston sääntöjen ja rahaston hallintoneuvoston antamien ohjesääntöjen mukaisesti.

c) Sihteeristö antaa hyväksytyille hankkeille maksusitoumukset ja tekee rahaston puolesta kaikki sellaiset sopimukset, vakuusjärjestelyt ja muut asiakirjat, jotka ovat tarpeen näiden sitoumusten täyttämiseksi.

d) Sihteeristö huolehtii siitä, että kaikki rahaston velvoitteet tulevat määräaikoina täytetyiksi.

e) Sihteeristö vastaa NORSAD-rahaston varojen asianmukaisesta hoidosta ja on yhteistyössä niiden pankkien kanssa, joille varojen hoito on uskottu.

14 kohta
Erioikeudet ja vapautukset

a) Sikäli kuin sihteeristön kotipaikkana olevan maan hallituksen kanssa tehtävässä pääkonttorisopimuksessa määritellyistä vaatimuksista ei muuta johdu, sihteeristö vapautetaan sellaisista lainsäädännön vaatimuksista, jotka koskevat sihteeristön kaltaisten oikeushenkilöiden rekisteröintiä, rakennetta, tavoitteita, toimintoja jne. kaikissa 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa.

b) Sihteeristö ja sen omaisuus on vapautettu näiden sääntöjen mukaisen toimintansa osalta kaikkien 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevien valtioiden alueella tulo- ja välittömästä varallisuusverosta sekä tulleista ja leimaveroista ja kaikista muista julkisista veroista ja maksuista, jotka koskevat sihteeristön varoja tai sen tekemiä toimia.

c) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat hallitukset myöntävät sihteeristölle sen hoitaessa tehtäviäNORSAD-rahaston puolesta kaikki ne erioikeudet ja vapautukset jotka on myönnetty rahastolle 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen ja NORSAD-rahaston sääntöjen mukaisesti.

d) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevien SADCC:n jäsenvaltioiden hallitukset suovat sihteeristölle oikeuden pitää korkoa tuottavia talletuksia asianomaisen maan valuutassa riippumatta siitä, lankeavatko nämä talletukset maksettaviksi vaadittaessa vai sovitun ajan kuluttua.

e) Tammikuun 31 päivänä 1990 tehdyn sopimuksen osapuolina olevat valtiot myöntävät sihteeristölle ja sen henkilökunnalle ja sen johtokunnan jäsenille kaikki muut asianmukaiset erioikeudet ja vapautukset jotka normaalisti myönnetään tällaisille kansainvälisille järjestöille. Erityisesti johtokunnan jäsenet ja sihteeristön henkilökunta vapautetaan oikeudellisesta vastuusta sellaisten toimien tai kirjallisten ja suullisten lausuntojen osalta, jotka liittyvät heidän tehtäviensä suorittamiseen heidän velvollisuuksiensa rajoissa.

15 kohta
Sihteeristön lakkauttaminen

a) Sihteeristö lakkautetaan niissä tapauksissa ja sellaista menettelyä noudattaen kuin on määritelty 31 päivänä tammikuuta 1990 tehdyn sopimuksen 4 artiklan d ja e kohdassa.

b) Mikäli sihteeristö lakkautetaan, johtokunta päättää sihteeristön nettovarojen käytöstä tarkoituksiin, jotka voivat edistää SADCC:n jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä näiden maiden ja Pohjoismaiden yhteistyön puitteissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.