33/1991

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä eurooppalaisen taloustutkimuksen elvyttämisestä (SPES)

Suomen tasavalta, jäljempänä ''Suomi'' ja Euroopan talousyhteisö, jäljempänä ''Yhteisö'', yhdessä jäljempänä ''sopimuspuolet'',

jotka ottavat huomioon, että 13 päivänä helmikuuta 1989 tekemällään päätöksellä Euroopan yhteisöjen neuvosto, jäljempänä ''neuvosto'', hyväksyi eurooppalaisen taloustutkimuksen elvyttämisohjelman vuosille 1989 -1992 - (SPES), jäljempänä ''SPES-ohjelma'';

jotka ottavat huomioon sopimuspuolten välillä 17 päivänä heinäkuuta 1987 voimaan tulleen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan puitesopimuksen;

jotka ottavat huomioon, että Suomen liittyminen SPES-ohjelmaan voi edistää Euroopan tieteellisten voimavarojen käytön yleistä tuloksellisuutta; ja

jotka ottavat huomioon, että sopimuspuolet odottavat saavansa molemminpuolista hyötyä Suomen liittymisestä SPES-ohjelmaan;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomi on täten liittynyt tammikuun 1 päivästä 1989 lähtien A-liitteen mukaisen SPES-ohjelman toimeenpanoon.

2 artikla

Suomen rahoitusosuus, joka johtuu sen liittymisestä SPES-ohjelman toimeenpanoon, vahvistetaan suhteutettuna Euroopan yhteisöjen yleistalousarviossa vuosittain käytettävissä olevaan määrärahaan Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä ''komissio'', niiden rahoitusvelvotteiden kattamiseksi, jotka aiheutuvat SPES-ohjelman toimeenpanon edellyttämien tutkimussopimusten puitteissa suoritettavasta työstä ja mainitun ohjelman johtamisesta ja hallinnollisista toimintakuluista.

Suomen maksuosuuden määrittävä suhdeluku saadaan markkinahintojen mukaisen Suomen bruttokansantuotteen (GDP) sekä Yhteisön jäsenmaiden ja Suomen yhteenlaskettujen markkinahintojen mukaisten bruttokansantuotteiden välisestä suhteesta. Tämä suhde lasketaan viimeisimpien käytettävissä olevien OECD:n tilastotietojen perusteella.

Arvio SPES-ohjelman toteuttamiseksi tarvittavista varoista, Suomen maksuosuuden määrä sekä arvoitujen velvotteiden aikataulu esitetään B-liitteessä.

SPES-ohjelman Suomen rahoitusosuutta koskevat säännöt esitetään C-liitteessä.

3 artikla

SPES-ohjelmassa tutkimusehdotusten tekemistä ja arviointia koskevat ehdot sekä sopimusten myöntämistä ja tekemistä koskevat ehdot ovat suomalaisille tutkimus- ja kehityslaitoksille ja henkilöille samat kuin Yhteisön alueen tutkimus- ja kehityslaitoksille ja henkilöille.

Komission laatimat sopimukset sisältävät suomalaisten tutkimus- ja kehityslaitosten ja henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet sekä erityisesti tutkimustulosten levittämistä, suojelua ja käyttöä koskevat menetelmät.

4 artikla

SPES-ohjelman kolmannen toimintavuoden aikana komissio lähettää neuvostolle ja Euroopan parlamentille raportin, joka perustuu siihen mennessä saavutettujen tulosten arviointiin. Tämän raportin mukaan komissio liittää ehdotuksia näiden tutkimusten valossa mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Suomelle lähetetään jäljennös raportista ja ilmoitetaan myös mahdollisista muutosehdotuksista.

5 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu helpottamaan omien sääntöjensä ja määräystensä mukaisesti Suomessa ja Yhteisön alueella tämän sopimuksen kattamaan toimintaan osallistuvien tutkijoiden liikkumista ja oleskelua.

6 artikla

Komissio ja Suomen Akatemia vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

7 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta sanotussa perustamissopimuksessa asetetuin ehdoin sekä toisaalta Suomen tasavallan alueella.

8 artikla

1. Tämä sopimus tehdään SPES-ohjelman voimassaoloajaksi.

Mikäli Yhteisö muuttaa SPES-ohjelmaa, sopimus voidaan irtisanoa yhteisesti sovittavin ehdoin. Suomelle on ilmoitettava muutetun ohjelman täsmällinen sisältö viikon kuluessa siitä, kun Yhteisö on sen hyväksynyt. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen kolmen kuukauden kuluessa Yhteisön päätöksestä lukien aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2. Mikäli Yhteisö hyväksyy uuden taloudellista tutkimusta koskevan tutkimus- ja kehitysohjelman, tämä sopimus voidaan tehdä uudelleen tai sitä voidaan jatkaa yhteisesti sovittavin ehdoin.

3. Ellei tämän artiklan 1 kappaleesta muuta johdu, sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen lakkauttamis- ja/tai päättymisajankohtana käynnissä olevia hankkeita ja töitä jatketaan, kunnes ne on saatettu päätökseen sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti.

9 artikla

Tämän sopimuksen A-, B- ja C-liite kuuluvat siihen erottamattomana osana.

10 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen voimassa olevien menettelytapojensa mukaisesti.

Sopimus tulee voimaan siitä päivästä lukien, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen saattaneensa tätä tarkoittavat toimenpiteensä päätökseen.

11 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 1991.

(Yhteistyösopimuksen A, B ja C liite ovat nähtävissä ja saatavina ulkoasiainministeriössä, joka antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.