32/1991

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn tutkimus- ja kehitysohjelmasta sovelletun metrologian ja kemiallisten analyysien alaa (BCR) koskevan yhteistyösopimuksen voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 1991 Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tehty tutkimus- ja kehitysohjelmasta sovelletun metrologian ja kemiallisten analyysien alaa (BCR) koskeva yhteistyösopimus on voimassa 10 päivästä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1991

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tutkimus- ja kehitysohjelmasta sovelletun metrologian ja kemiallisten analyysien alalla (BCR)

Suomen tasavalta, jäljempänä ''Suomi'' ja Euroopan talousyhteisö, jäljempänä ''Yhteisö'', yhdessä jäljempänä ''sopimuspuolet'', jotka

ottavat huomioon, että 29 päivänä kesäkuuta 1988 tekemällään päätöksellä Euroopan yhteisöjen neuvosto, jäljempänä ''neuvosto'', hyväksyi tutkimus- ja kehitysohjelman sovelletun metrologian ja kemiallisten analyysien alalla (1988 -1992), jäljempänä ''Yhteisön ohjelma'';

ottavat huomioon sopimuspuolten välillä 17 päivänä heinäkuuta 1987 voimaan tulleen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan puitesopimuksen;

ottavat huomioon, että Suomen liittyminen Yhteisön ohjelmaan voi auttaa tehostamaan sopimuspuolten tutkimustyötä sovelletun metrologian ja kemiallisten analyysien alalla sekä estää tarpeetonta toimintojen päällekkäisyyttä; ja

ottavat huomioon, että sopimuspuolet odottavat saavansa molemminpuolista hyötyä Suomen liittymisestä Yhteisön ohjelmaan;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomi on täten liittynyt 1 päivästä tammikuuta 1989 lähtien A-liitteessä esitetyn Yhteisön ohjelman toimeenpanoon.

2 artikla

Suomen rahoitusosuus, joka johtuu sen liittymisestä Yhteisön ohjelman toimeenpanoon, vahvistetaan suhteutettuna Euroopan yhteisöjen yleistalousarvioissa vuosittain käytettävissä olevaan määrärahaan Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä ''komissio'', niiden rahoitusvelvotteiden kattamiseksi, jotka aiheutuvat Yhteisön ohjelman toimeenpanon edellyttämien tutkimussopimusten puitteissa suoritettavasta työstä ja mainitun ohjelman johtamisesta ja hallinnollisista toimintakuluista.

Suomen maksuosuuden määrittävä suhdeluku lasketaan markkinahintojen mukaisen Suomen bruttokansantuotteen (GDP) sekä Yhteisön jäsenmaiden ja Suomen yhteenlaskettujen markkinahintojen mukaisten bruttokansantuotteen välisestä suhteesta. Tämä suhde lasketaan viimeisimpien käytettävissä olevien OECD:n tilastotietojen perusteella.

Arvio Yhteisön ohjelman toteuttamiseksi tarvittavista varoista, Suomen maksuosuuden määrä sekä arvioitujen velvoitteiden aikataulu esitellään B-liitteessä.

Yhteisön ohjelman Suomen rahoitusosuutta koskevat säännöt esitetään C-liitteessä.

3 artikla

Suomalaisiin tutkimus- ja kehityslaitoksiin ja henkilöihin sovelletaan tutkimusehdotusten tekemisen ja arvioinnin osalta sekä sopimusten myöntämisen ja tekemisen osalta samoja ehtoja kuin tutkimus- ja kehityslaitoksiin ja henkilöihin Yhteisön alueella.

Komission laatimiin sopimuksiin sisältyvät suomalaisten tutkimus- ja kehityslaitosten ja henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet sekä erityisesti tutkimustulosten levittämistä, suojelua ja käyttöä koskevat menetelmät.

4 artikla

Komissio vastaa yhteisön ohjelman toimeenpanosta. Sitä avustaa neuvoa-antava ''tieteelliset ja tekniset standardit'' -niminen hallinto- ja koordinointikomitea, jäljempänä ''komitea'', joka on perustettu päätöksellä n:o 84/338 (1).

Komiteaa laajennetaan kahdella Suomen nimeämällä edustajalla, joiden apuna tai sijaisena voi toimia yksi Suomen nimeämä asiantuntija. Nämä osallistuvat komitean työhön sen eri kokoonpanoissa vain silloin, kun se kokoontuu Yhteisön ohjelmaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

5 artikla

Vuoden 1990 lopussa komissio lähettää neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Talous- ja sosiaalikomitealle raportin, joka perustuu siihen mennessä saavutettujen tulosten arviointiin. Tämän raportin mukaan komissio liittää ehdotuksia näiden tulosten valossa mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Suomelle lähetään jäljennös raportista ja ilmoitetaan myös mahdollisista muutosehdotuksista.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu helpottamaan omien sääntöjensä ja määräystensä mukaisesti tämän sopimuksen kattamaan toimintaan osallistuvien tutkijoiden liikkumista ja oleskelua Suomessa ja Yhteisön alueella.

7 artikla

Komissio ja Suomen teknillinen tarkastuskeskus vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

8 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta sanotussa perustamissopimuksessa asetetuin ehdoin sekä toisaalta Suomen tasavallan alueella.

9 artikla

1. Tämä sopimus tehdään Yhteisön ohjelman voimassaoloajaksi.

Mikäli Yhteisö muuttaa Yhteisön ohjelmaa, sopimus voidaan irtisanoa yhteisesti sovittavin ehdoin. Suomelle on ilmoitettava muutetun ohjelman täsmällinen sisältö viikon kuluessa siitä, kun Yhteisö on sen hyväksynyt. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen kolmen kuukauden kuluessa Yhteisön päätöksestä lukien aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2. Mikäli Yhteisö hyväksyy uuden sovellettua metrologiaa ja kemiallisia analyysejä koskevan tutkimus- ja kehitysohjelman, tämä sopimus voidaan uudistaa tai saattaa uudelleen voimaan yhteisesti sovittavin ehdoin.

3. Ellei tämän artiklan 1. kappaleesta muuta johdu, sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen lakkauttamis- ja/tai päättymisajankohtana käynnissä olevia projekteja ja töitä jatketaan, kunnes ne on saatettu päätökseen sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti.

10 artikla

Tämän sopimuksen A-, B- ja C-liite kuuluvat siihen erottamattomana osana.

11 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen voimassa olevien menettelytapojensa mukaisesti.

Sopimus tulee voimaan siitä päivästä lukien, jona sopimuspuolet ilmoittavat saattaneensa tätä tarkoittavat toimenpiteensä päätökseen.

12 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 1991.

(Yhteistyösopimuksen A, B ja C liite ovat nähtävissä ja saatavina ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.